Harby durmuş

Harby lukmanlar wagyz-nesihat işlerini geçirýärler

Şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde harby lukmanlaryň gatnaşmagynda wagyz-nesihat işleri giň gerime eýe bolýar. Ýokanç kesellerden goranmak, arassaçylygy, gigiýenanyň talaplaryny berjaý etmek boýunça harby lukmanlaryň berýän ...

01.04.2020

«Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň täze sany çapdan çykdy

30.03.2020

Maksat — watançylyk terbiýäni ösdürmek

29.03.2020

Nowruzym, now günüm, nowjuwanym sen!

20.03.2020

Döredijilik bäsleşiginden hoş habar

18.03.2020
Bilim

Innowasiýa maglumat merkezi: özgertmeleri durmuşa geçirmekde nobatdaky ädim

Hormatly Prezidentimiz: «Ýaşlarymyzyň tehnologik ösüşden yza galmazlygy üçin, olara döwrebap hünärleri ele almaga, nazary bilimleri kämilleşdirmäge, amaly endiklerini ýokarlandyrmaga, sanly tehnologiýalary özleşdirmäge, täze ylmy taglymatlary, öňdebaryjy barlaglary we tehnologik tejribeleri ...

05.04.2020

Harby ylym düşünjesi

02.04.2020

Çagalaryňyza daşary ýurt dillerini öwretdiňizmi?

29.03.2020

Kitap okaýan dünýäni görer

25.03.2020

Serhetçi kakalarynyň «ýaş alym» ogullary!

21.03.2020
Sport

Sagdyn bedende — sagdyn ruh

«Il saglygy — ýurt baýlygy» atly ganatly şygaryň astynda erkana durmuşyň eşretini görýän halkymyzyň saglygyny goramak döwletimiz tarapyndan ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Gahryman Arkadagymyzyň bimöçber tagallalary we başlangyçlary bilen saglygy ...

05.04.2020

Türkmen futzaly rowaçly ýollarda

02.04.2020

Türkmen milli oýunlary — terbiýe mekdebi

01.04.2020

Türkmen goragçysy braziliýaly hüjümçiden öňe geçdi

30.03.2020

Serhetçi türgenlerimiziň gazanan üstünlikleri

25.03.2020
Taryh

Ussat yzçy

Gün günorta bolupdy. Iş otagymda radiomy açypdym. Gürrüň berýäniň kimdigini bilmesem-de, «Miras» radio ýaýlymyndan ökde awçy Baba yzçy barada gidip duran gepleşik ünsümi çekdi. Dogry bilýän, gürrüň berýän adam alypbaryjy-ha ...

05.04.2020

Taryhda türkmen harbysynyň daşky keşbi we geýim esbaplary

02.04.2020

Agaç çarh

29.03.2020

Agaç çarh

25.03.2020

Merw: gadymy şäheriň müdimi şöhraty

28.02.2020
Tehnologiýa

«Novator 4x4» bronlanan ulagy

«Novator» Ukrainanyň «Ukrainian Armor» kompaniýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan ýeňil 4х4 bronlanan ulagydyr.

«Nowator», «Ford F550» kysymly ýük awtoulagyna esaslanýan ýeňil taktiki ulag bolup durýar. Awtoulagyň gurluşy esasy üç bölege bölünýär ...

02.04.2020

Eltip bermek üçin uniwersal dronlary işläp düzýärler

01.04.2020

Dünýäniň iň ýeňil 5G smartfony

29.03.2020

Estoniýanyň «Marduk» kompaniýasy uçarmansyz uçujy enjamlary ýüze çykaryjy Marduk Shark ulgamyny görkezdi

25.03.2020

Ilkinji gibrid uçar synag edildi

24.03.2020
Döredijilik dünýäsi

Esger kalby joşanda...

«Watan» diýmek...

«Watan» diýmek ýeňil-ýelpaý söz däldir,

Ol seniň barlygyň, bakylygyňdyr.

«Watan» diýmek damardaky al ganyň,

Nurly ertelere çakylygyňdyr.

 

«...Ýurdundan aýrylan ölinçä aglar»

Diýip, atalarmyz aýtmandyr ýöne.

«Watan» ...

05.04.2020

Nesihatly hekaýalar

02.04.2020

Nesihatly hekaýalar

01.04.2020

Nesihat

29.03.2020

Mähribanlyk we dostluk

25.03.2020
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 2 2
Şu gün 177 1924
Düyn 460 6524
Şu aý 2409 38761
Jemi 160403 1142406