Harby durmuş

Taryhy forum serhetçileriň arasynda wagyz edilýär

 «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň awgust aýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumy dünýä ýaň saldy. Bu iri göwrümli halkara çäresi, diňe bir Hazarýaka döwletleriniň däl-de, eýsem ...

15.08.2019

Asudalygyň kenary

10.08.2019

Esgerleriň dynç alyş güni gyzykly geçýär

10.08.2019

Muzeýdäki gezelenç

08.08.2019

Täsirli çäre geçirildi

07.08.2019
Bilim

Türkmen talyplary Bolgariýada geçirilen 26-njy halkara matematika olimpiadasynda 8 medal gazandylar

Türkmen talyplary Bolgariýada geçirilen 26-njy halkara matematika olimpiadasynda üstünlikli çykyş etdiler. Türkmen talyplary her ýyl döwlet derejesinde we halkara derejesinde geçirilýän bäsleşikleriň ençemesine gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Bu halkara ...

08.08.2019

Bilimiň hukuk binýady

07.08.2019

Fransiýada tamamlanan himiýa bäsleşiginde mekdep okuwçylarymyz 3 sany bürünç medaly eýelediler

06.08.2019

Dil – egsilmez baýlyk

03.08.2019

Talyplaryň pikirleniş ukyplaryny ösdürmek

02.08.2019
Sport

«Liwerpul» UEFA-nyň Superkubogyny gazanmagy başardy

UEFA-nyň resmi saýdynyň habar bermegine görä, UEFA-nyň Superkubogy ugrundaky bäsdeşlikde oýnuň jemleýji tapgyrynda, ýagny 11 metr aralykdan penalty urgusynda   «Liwerpul» «Çelsini» ýeňmegi başardy.

Duşuşyk Stambuldaky täze «Bodafon Arena» diýen ýerde ...

16.08.2019

Türkmenistanyň Kubogynyň çärýekfinalynyň birinji duşuşygy geçirildi

15.08.2019

Guşakly göreş boýunça dünýä çempionatynda ildeşlerimiz 3 medal eýelediler

12.08.2019

Ýaş türkmen boksçylary Aziýa çempionatynda bürünç medallaryň ikisine mynasyp boldular

10.08.2019

Türkmenistanyň dzýudo boýunça milli ýygyndysy dünýä çempionatyna gatnaşar

09.08.2019
Taryh

Seniň ýaşyňda

Nureddin Mahmyt (1116 — 1174 ý.) Zeňňileriň Halap şahasynyň hökümdarydyr. Ol 30 ýaşynda atabegligiň başyna geçip, 28 ýyl hökümdar bolupdyr (1146 — 1174). Haçparazlara garşy göreşmekde köp hyzmatlar bitiripdir. Dogany ...

09.08.2019

Taryhyň synmajak ýaňy

08.08.2019

Türkmenleriň irki orta asyrlardaky serhetçi serkerdeleri — Mübärek Türki we beýlekiler

07.08.2019

Seniň ýaşyňda

03.08.2019

Han kerweni

02.08.2019
Tehnologiýa

SB-1 Defiant we V-280 Valor özüniň mümkinçiliklerini görkezer

ABŞ-yň harby ulgamynda «Gara gyrgy» ady bilen dikuçarlaryň ýerini tutar ýaly, hut guşlar kimin dik ýokary galmagy başarýan samolýotlaryň täze neslini döretmek göz öňünde tutulýar. Olaryň iň gowy nusgalaryndan ikisi ...

16.08.2019

Geljegiň duralgasy

15.08.2019

Türkmenistanyň IIM-niň robotlary «Türkmen sährasy-2019» awtoulag sergisinde

11.08.2019

1000 metr aralykdan

10.08.2019

ABŞ-nyň goşuny özüniň täze tankyny görkezdi

09.08.2019
Döredijilik dünýäsi

Watan waspy

Watan her bir ynsanyň mukaddes ojagydyr. Her bir halkyň duýgy-düşünjesiniň öz Watanynyň tebigatyna, dem alýan howasyna baglydygy ikuçsuzdyr. Şonuň üçinem doglup, önüp-ösen ýeriň hem ynsan häsiýetine täsir edýändigi mälimdir. Öz ...

16.08.2019

Açyş

15.08.2019

Hazar täsinlikleri

10.08.2019

Şarja – kitap paýtagty

10.08.2019

Sabyr

09.08.2019
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 2 4
Şu gün 113 1179
Düyn 433 6817
Şu aý 6295 125682
Jemi 55356 809868