Harby durmuş

Halk hakydasynda galan ýyllar

Her gezek «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna baranyňda seni buý­sançly duýgular tolgunmaga mejbur edýär. Sen bu ýerde geçmişiň şu gün bilen serhetleşýändiginiň şaýady bolýarsyň. Seni bu ýerde ata­-babalaryň belent ruhy ...

05.10.2019

Nusgalyk görelde

05.10.2019

Ynamly gollarda Watan goragy

27.09.2019

Asman giňişliginiň laçynlary

27.09.2019

Baýramçylyk mynasybetli geçirilen dabara

27.09.2019
Bilim

Ösüşlerimiziň binýady

Her bir ýyly taryhy wakalara beslenýän, täze-täze sepgitlere ýetilýän ata Watanymyzda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda ägirt uly işler amala aşyrylýar. Halkymyza şowlulyk getiren 2019-njy ýylda hormatly ...

22.10.2019

Ykdysadyýet Nobeliniň nobatdaky eýeleri mälim edildi

20.10.2019

Sanly bilim ulgamy ösdürilýär

18.10.2019

Nobeliň edebiýat baýragynyň eýeleri mälim edildi

16.10.2019

Nobeliň Himiýa baýragynyň eýeleri mälim edildi

14.10.2019
Sport

Ýaýdan ok atmak boýunça Türkmenistanyň Kubogy

Golaýda Aşgabatda sportuň gyşky görnüşleriniň gyşky merkezinde ýaýdan ok atmak boýunça Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryş tamamlandy – diýlip, «Нейтральный Туркменистан» gazetinde habar berilýär.

Türkmenistanyň ýaýdan ok atmak boýunça federasiýasy tarapyndan ...

22.10.2019

Türkmen wekiliýeti ilkinji gezek Bütindünýä harby oýunlaryna gatnaşdy

22.10.2019

Ýurdumyzda geçiriljek çempionatlar

20.10.2019

XI Uniwersiada badalga aldy

20.10.2019

Üstünligiň höwri köp bolsun!

18.10.2019
Taryh

Seniň ýaşyňda

Hindistanyň taryhynda uly yz galdyran türkmen nesilşalyklarynyň birem Kutubşa türkmenleriniň döwletidir. Kutubşalar Günorta Hindistanda we Gündogar Dekan welaýatynda hökümdarlyk eden türkmen neberesidir. Bu neberäniň esaslandyryjysy Soltanguly Kutubşa garagoýunly türkmenleriniň baharly ...

18.10.2019

Seniň ýaşyňda

17.10.2019

Sumerler hakda söhbet

15.10.2019

Seniň ýaşyňda

07.10.2019

Seniň ýaşyňda

03.10.2019
Tehnologiýa

5G internetiniň rekord tizligi

Şweýsariýanyň «Sunrise» aragatnaşyk kompaniýasy bilen Hytaýyň «Huawei» kompaniýasy 5G internetiň tizligini synagdan geçirdiler. Sýurih şäherinde gurnalan 5G infrastrukturasy arkaly sekuntda 3,67 gigabit göçürip almak tizligi hasaba alyndy. «Huawei bu ...

22.10.2019

Kosmiki gämi

20.10.2019

Otluda uçmaga taýýar boluň!

20.10.2019

Sürüjisiz ýük ulagy

18.10.2019

«Oppo» şereketiniň «Reno Ace» atly täze smartfony 30 minutda 100 göterim zarýad alýar

17.10.2019
Döredijilik dünýäsi

Magtymguly we Firdöwsi

Türkmen edebiýaty uzak asyrlaryň dowamynda eýran-täjik edebiýaty bilen özara hyzmatdaşlygyny saklap gelipdir. Şeýlelikde, iki doganlyk halkyň edebi nusgalary biri-birine ylham çeşmesi bolup hyzmat edipdir.

Türkmen nusgawy edebiýatynyň wekilleriniň döredijiligine özüniň ...

22.10.2019

Güýzde düşülen suratlar

20.10.2019

Türkmen wekiliýeti Minskide

18.10.2019

Päk ýürekli çaga

18.10.2019

Kämillik we mertebe eýesi

17.10.2019
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 1 1
Şu gün 38 335
Düyn 426 7352
Şu aý 8718 166488
Jemi 81455 901607