Harby durmuş

Mekdep okuwçylary serhetçileriň arasynda

Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň degişli harby bölümine ýerli şäheriň ýokary synp okuwçy ýigitleriniň, geljekki ýurt goragçylarynyň gezelenji guraldy. Gezelenç harby bölümiň ýygnaklar zalyndaky wagyz-nesihat çäresi bilen ýagdaýda başlandy. Çärede ...

29.05.2020

Harby okuwçylar serhetçileriňkide myhmançylykda

28.05.2020

Gezelençler ruhy lezzet paýlaýar

27.05.2020

Kanuny özgertmelerimiz wagyz edildi

24.05.2020

Harby gullukdan ätiýaçlyga

24.05.2020
Bilim

Bilim — hazyna

Ata-babalarymyz «Okasa oglan, dokasa hatyn» diýip, ýaşlara bilim bermegi asylly iş hasaplapdyrlar. Şonuň üçin hem ir döwürlerden bilim bermegiň hem, sowat öwretmegiň hem milli ýörelgesi kemala gelipdir. Bu babatda ençeme ...

15.05.2020

Iňlis dilini öwredýän iň gowy okuw mekdepleri

13.05.2020

Bagtyýar döwrüň gerçegi

08.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim, ylym barada aýdanlaryndan

04.05.2020

Dil öwrenmek üçin peýdaly maslahatlar

13.04.2020
Sport

Serdar Azmun Aziýanyň iň gymmat üçünji futbolçysy

«Russiýanyň Premýer-ligasynda çykyş edýän aziýaly futbolçylaryň ikisiniň ― Serdar Azmunyň we Eldor Şomurodowyň Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlaryna transfer bolmaga mümkinçiligi uly. Russiýada özüni görkezen iki hüjümçiniň hem transfer bahasy ýokarlandy. Olar Aziýanyň ...

29.05.2020

11-nji tapgyryň birinji duşuşyklary geçirildi

28.05.2020

Aşgabatly gandbolçy zenanlar Türkmenistanyň çempiony boldular

27.05.2020

Erkin göreş boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi

24.05.2020

FIFA 116 ýaşady!

24.05.2020
Taryh

Mozaika — nepis bezeg

Mozaika monumental-dekorotiw sungatyň esasy görnüşleriniň biridir. Mozaika bilen köşkdür binalary bezemek Gündogar ýurtlarynda has hem ýörgünli bolupdyr. Türkmenistanyň çäklerindäki taryhy ýadygärlikleriň köpüsi mozaiki nagyşlar bilen örtülendir. Muny biziň eýýamymyzdan ozalky ...

15.05.2020

Bozdepe

08.05.2020

«Daýahatyn» kerwensaraýy

04.05.2020

Köneürgenç türkmen döwletiniň beýik serkerdesi

03.05.2020

Türkmen arheologlary bedewiň şekili suratlandyrylan tapyndylary ýüze çykardylar

21.04.2020
Tehnologiýa

Täze Nexter CAESAR 8x8 kysymly özi hereket edýän gaubisa

Fransiýa Respublikasynyň Nexter goranyş kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan işlenip taýýarlanylan täze Nexter CAESAR 8x8 kysymly özi hereket edýän gaubisasy köpçülige hödürlendi. Nexter CAESAR gaubisasy 155 mm kalibrli 52-lik artilleriýa toplumy bilen ...

29.05.2020

«Xiaomi» 6G we hemra internetini kämilleşdirýär

28.05.2020

A-91M ýarag ulgamy

27.05.2020

Ýaponiýanyň «Howa Type 20» atly ýaragy

24.05.2020

“Realme” kompaniýasynyň täze önümleri

22.05.2020
Döredijilik dünýäsi

Miras

(Hekaýa)

Hangeldi aga ömrüni bedewler bilen berk baglapdy. Onuň çagalygy-da, ýetginjekligi-de at üstünde geçipdi. Bu ýöne bir söz oýnatma däl, ol, hakykatdan-da, «Ýörjen-ýörjen bilen bir wagtda at münmäni öwrenen» diýilýänlerdendi ...

29.05.2020

Bagtyň bosagasynda

28.05.2020

Ýüregimiz käte näme isleýär?

27.05.2020

«Aşgabat — sungat eseri» atly goşgular toplumyndan

24.05.2020

Tebigata ýaňadandan jan berýän

24.05.2020
GALEREÝA