Harby durmuş

Täze esere bagyşlanan täsirli dabara

Şu  gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hormatly Prezidentimiziň halkymyza sowgat beren «Türkmen alabaýy» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Oňa ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary, şahsy ...

14.09.2019

Okuwçylar bilen duşuşyk

13.09.2019

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynyň şanyna

12.09.2019

«Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň ussatlygy

06.09.2019

«Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary dikuçarlarda başarjaňlyklaryny görkezdiler

06.09.2019
Bilim

Bilim — ösüşlerimiziň özeni

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, ýaşlarymyz biziň ýurdumyzyň geljegidir. Hormatly Prezidentimiz ýaşlarymyza uly ynam bildirýär. Biziň döwletimiz bilimiň derejesini we hilini ýokarlandyrmaga aýratyn ähmiýet berýär. Raýatlarymyzyň, ilkinji nobatda, ýaşlaryň häzirki zaman ...

10.09.2019

Harby bilim ösüş ýolunda

06.09.2019

Ylym-bilim hakynda nakyllar

04.09.2019

Bilim arkaly beýik geljek döredilýär

03.09.2019

Serhet institutynda Bilimler we talyp ýaşlar gününiň dabarasy

02.09.2019
Sport

Jiu-jitsu boýunça ýaş ussatlarymyzyň üstünlikleri

Rumyniýanyň Buharest şäherinde 13-15-nji sentýabr aralygynda ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda “Ju Jitsu Balkan Open World Cup-2019” jiu-jitsu boýunça dünýä kubogy ugrunda ýaryşlar geçirildi. Oňa Türkmenistan bilen birlikde 27 ýurtdan türgenleriň ...

16.09.2019

Türkmenleriň tennis boýunça ýygyndy topary Kubok ugrundaky saýlaýjy ýaryşda

13.09.2019

Türkmen pälwanlary Koreýa Respublikasyndan 25 medal bilen gaýdyp geldiler

11.09.2019

Görkezme çykyşlary boldy

10.09.2019

Aşgabatda dzýudo boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçiriler

06.09.2019
Taryh

Gündogar bilen günbataryň medeni gatnaşyklarynda Beýik Ýüpek Ýolunyň hyzmaty

(Dowamy)

Merkezi Aziýada uly araçäklere eýe bolan türkmen halky özüne mahsus medeniýetleri döredipdir. Amyderýa bilen Hazar deňziniň arasyndaky giň topraklar asyrlarboýy türkmenleriň ata Watany bolup gelipdir. Türkmenler, ýaşaýan şertlerine görä ...

13.09.2019

Gündogar bilen günbataryň medeni gatnaşyklarynda Beýik Ýüpek Ýolunyň hyzmaty

12.09.2019

Teňňeler — taryhyň ygtybarly çeşmeleri

11.09.2019

Soltanyň kasamy

10.09.2019

Daşlydepe — Oguz şäheri

06.09.2019
Tehnologiýa

Öz-özi nyşana alýan ok

ABŞ-nyň (DARPA) Goranmak ministrliginiň barlag geçiriş taslamalarynyň perspektiw dolandyryşynyň akyldarlary 50 kalibr bolan EXACTO (Extreme Accuracy Tasked Ordnance) öz-özi nyşana alýan oky taýýarladylar.

Geljekde mergenler (snaýperler) didiwany nyşanyň üstüne eltip ...

13.09.2019

Garry adamlara öý işlerinde kömek berjek robot-oglanjyk – Roboy

12.09.2019

Dünýäniň iň kiçi kamerasy

11.09.2019

Uçýan taksi ulagyny tanyşdyrdy

10.09.2019

Iň uzak uçuş synagdan geçiriler

06.09.2019
Döredijilik dünýäsi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW «Türkmen alabaýy»

Asyrlaryň sungatyna

Dowam türkmen alabaýy.

Halkyň milli gymmatyna

Kemal türkmen alabaýy.

 

Ýurdum – joşgunyň mekany,

Toýuň, buşlugyň mekany!

Gujurly, syzgyr, wepaly,

Merdan türkmen alabaýy.

 

Durky peleň, şir mysaly ...

14.09.2019

Ynsan mertebesine ýetirilen mukaddeslik

12.09.2019

Mukaddes toprak

11.09.2019

Siz özüňiz barada nähili pikirde bolsaňyz, şonuň ýalysyňyz

10.09.2019

Serhet ýakasy – bu daglar

06.09.2019
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 1 1
Şu gün 51 313
Düyn 416 6805
Şu aý 5596 116760
Jemi 66246 850280