Harby durmuş

Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlandy

Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň deňizçi serhetçileriniň arasynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda baýramçylyk çäresi we wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa serhetçileriň we jemgyýetçilik guramalarynyň ...

11.12.2019

Şowlulyklar basym-basym, Nesip etsin, esger saňa!

03.12.2019

Esger kasamy

21.11.2019

Serhetçi zenanyň üstünligi

16.11.2019

Deňiz serhediniň türgenleri

15.11.2019
Bilim

Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa çagyrýarys

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin ýokary harby bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlandygyny habar berýäris.

1. Türkmenistanyň Serhet institutyna ...

30.11.2019

Dil bilen dünýäni gezer

30.11.2019

Dostlukly döwletiň bilim ulgamy

29.11.2019

Daşary ýurtly talyplaryň sany boýunça rekord

26.11.2019

Iň gowy bilim ojagy

15.11.2019
Sport

«Nesil» — kubogyň eýesi

 

Düýn paýtagtymyzdaky Köpugurly sport toplumynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli hokkeý boýunça geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň jemleýji duşuşygy boldy. Ozal habar berlişi ýaly, şu ýylyň 1 — ...

11.12.2019

Türgenleşik — onuň ýakyn hemrasy

11.12.2019

Türkmenistanyň futzal ýygyndysy halkara ýaryşyna gatnaşmak üçin Horwatiýa ugrady

10.12.2019

Altymyrat Annadurdyýewiň goly AFK-nyň ses berlişiginde üçünji orny eýeledi

10.12.2019

Türkmenistanly gyz pauerlifting boýunça Aziýanyň wise-çempiony boldy

09.12.2019
Taryh

Gadymy ekerançylygyň mekany

Arheologlar adamzat jemgyýetiniň taryhynyň başlangyç zamanyny, ol döwürde ýaşan adamlaryň ýönekeýje zähmet gurallaryny we esbaplaryny daşdan ýasandygyny nazara alyp, ony daş asyry diýip atlandyrýarlar. Daş asyry örän uzak wagt, ýagny ...

11.12.2019

Taryhymyzyň şöhratly sahypalary

10.12.2019

Merwiň orta asyrlardaky danyşment-alymlary we şahyrlary

09.12.2019

Geçmişden — geljege

06.12.2019

Abiwerdiň täze gymmatlyklary

03.12.2019
Tehnologiýa

Täsin gurluşy «Vivo S5» bäsdeşlerinden saýlandy

Müşderilerine yzygiderli sowgat taýýarlaýan kompaniýa bu sapar «Vivo S5» bilen hemmeleriň ünsüni çekmegi başardy. Inçe çarçuwaly telefon, 6,44 sm uzynlykdaky 1080x2340 pikselli ekrana we «AMOLED» penjirä eýedir. Onuň öň ...

11.12.2019

Gülleriň terligini saklaýan akylly güldan

10.12.2019

«Lloyd»-yň täsin liftleri

09.12.2019

Robotlar futbol oýnady

07.12.2019

«Translate» bilen 40 dilde gürle!

06.12.2019
Döredijilik dünýäsi

Goşgular çemeni

Gutly bolsun Watan, Bitaraplygyň!

Nesipli gün gülüp alnyňdan çykan,

Gutly bolsun Watan, Bitaraplygyň!

Dünýäniň ünsüni özüne çeken,

Gutly bolsun Watan, Bitaraplygyň!

 

Gülletdiň, özgerdip şäher-kendiňi,

Tutup atalaryň sargyt-pendini,

Gutlag aýtmak ...

12.12.2019

Ýürek joşa gelende...

12.12.2019

Wagt bilen söhbet

11.12.2019

Gylyç aýdar, men parlaýam . . .

10.12.2019

Hoş owazly durnalar

09.12.2019
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 1 5
Şu gün 158 2367
Düyn 400 7233
Şu aý 6256 101815
Jemi 105246 984134