Harby durmuş

Harby lukmanlar wagyz-nesihat işlerini geçirýärler

Şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde harby lukmanlaryň gatnaşmagynda wagyz-nesihat işleri giň gerime eýe bolýar. Ýokanç kesellerden goranmak, arassaçylygy, gigiýenanyň talaplaryny berjaý etmek boýunça harby lukmanlaryň berýän ...

01.04.2020

«Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň täze sany çapdan çykdy

30.03.2020

Maksat — watançylyk terbiýäni ösdürmek

29.03.2020

Nowruzym, now günüm, nowjuwanym sen!

20.03.2020

Döredijilik bäsleşiginden hoş habar

18.03.2020
Bilim

Harby ylym düşünjesi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli kanunçylygymyzyň dünýä derejesinde kämilleşdirilmegi, umumy ykrar edilen halkara hukuk kadalarynyň oňa ornaşdyrylmagy hakyndaky talaplary öňe sürdi. Şol talaplara laýyklykda, Türkmenistanyň Konstitusiýasynda ylmyň, tehnikanyň we tehnologiýalaryň ...

02.04.2020

Çagalaryňyza daşary ýurt dillerini öwretdiňizmi?

29.03.2020

Kitap okaýan dünýäni görer

25.03.2020

Serhetçi kakalarynyň «ýaş alym» ogullary!

21.03.2020

Baýraklaryň höwri köp bolsun!

18.03.2020
Sport

Türkmen futzaly rowaçly ýollarda

Laçyn guşuny ýatladyp, al-asmana galan uçar içindäki adamlary arzuwlaryna sary alyp barýan ýalydy. Bu wagt ähli ýolagçylar uçuşyň şowly, öňlerinde goýan maksat-myratlarynyň oňly bolmagyny arzuwlaýardylar. Olaryň arasynda uly maksatlar bilen ...

02.04.2020

Türkmen milli oýunlary — terbiýe mekdebi

01.04.2020

Türkmen goragçysy braziliýaly hüjümçiden öňe geçdi

30.03.2020

Serhetçi türgenlerimiziň gazanan üstünlikleri

25.03.2020

Kenarýaka woleýbol oýnunyň taryhyndan

24.03.2020
Taryh

Taryhda türkmen harbysynyň daşky keşbi we geýim esbaplary

Hormatly Prezidentimiziň «Mertler Watany beýgeldýär» atly kitabynda «Watan goragy – atalarymyzyň müdimi pendi» atly bölüm bar [1; 25 s.]. Bu jümle, Watany berk goramalydygyny atalarymyzyň bize müdimilik pent edendigini teswirleýär ...

02.04.2020

Agaç çarh

29.03.2020

Agaç çarh

25.03.2020

Merw: gadymy şäheriň müdimi şöhraty

28.02.2020

Ýaşaýşyň täze ojagy tapyldy

17.02.2020
Tehnologiýa

«Novator 4x4» bronlanan ulagy

«Novator» Ukrainanyň «Ukrainian Armor» kompaniýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan ýeňil 4х4 bronlanan ulagydyr.

«Nowator», «Ford F550» kysymly ýük awtoulagyna esaslanýan ýeňil taktiki ulag bolup durýar. Awtoulagyň gurluşy esasy üç bölege bölünýär ...

02.04.2020

Eltip bermek üçin uniwersal dronlary işläp düzýärler

01.04.2020

Dünýäniň iň ýeňil 5G smartfony

29.03.2020

Estoniýanyň «Marduk» kompaniýasy uçarmansyz uçujy enjamlary ýüze çykaryjy Marduk Shark ulgamyny görkezdi

25.03.2020

Ilkinji gibrid uçar synag edildi

24.03.2020
Döredijilik dünýäsi

Nesihatly hekaýalar

(Dowamy)

Terbiýe

Bir täjir uzak ülkeden argyşdan öýüne dolanyp gelenden soňra, oglunyň başyna gidip, özüne hiç gulak asmaýandygyna göz ýetiripdir. Näme etmeli? Ol nähili hem bolsa bir alajyny tapyp, ogluny ...

02.04.2020

Nesihatly hekaýalar

01.04.2020

Nesihat

29.03.2020

Mähribanlyk we dostluk

25.03.2020

Halasgär

24.03.2020
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 7 15
Şu gün 455 5906
Düyn 405 6475
Şu aý 1222 19481
Jemi 159216 1143744