Harby durmuş

Deňiz serhediniň türgenleri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň baştutanlygynda dost-doganlyk serhedimiziň goragynyň hilini ýokarlandyrmak, goşunyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek we serhetçileriň hünär derejelerini ýokarlandyrmak babatynda uly işler alnyp barylýar. Munuň şeýledigine deňiz ...

15.11.2019

Hünär hem-de söweşjeň taýýarlyk kämilleşdirilýär

14.11.2019

Ätiýaçlyga ugradylyş dabaralary

06.11.2019

Taryhy ýerlere gezelençler

05.11.2019

Harby gulluga kabul ediliş çäreleri

31.10.2019
Bilim

Iň gowy bilim ojagy

Dünýäde iň gowy ýokary okuw mekdepleri barada gürrüň gozgalanda, ilki bilen akylymyza Oksford, Kembrij uniwersitetleri gelýär. Ýöne muňa garamazdan, statistikanyň maglumatlary ÝOM-nyň «TOP 100» sanawynyň çürbaşyny ABŞ-nyň Massaçusets tehnologiýalar institutynyň ...

15.11.2019

Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa çagyrýarys

13.11.2019

Italýan dili öwrenilýär

11.11.2019

Sanly bilimiň gözýetimleri

31.10.2019

Alyslardan gözbaşly dostluk

25.10.2019
Sport

Aşgabatda «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergi hem-de ylmy maslahat öz işine başlady

14-nji noýabrda Aşgabatda ýurdumyzyň Bilim ministrligi, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan bilelikde guralan «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergi hem-de ylmy maslahat ...

15.11.2019

Olimpiýa şäherçesi futzal boýunça Aziýa çempionatyny kabul etmäge taýýarlanýar

14.11.2019

Türkmen samboçylary dünýä çempionatynyň medallaryny gazandylar

13.11.2019

Türkmen woleýbolçylary halkara ýaryşynyň kümüş medalyny gazandylar

13.11.2019

Ýüzüşiň ugry — Tokio olimpiadasyna!

11.11.2019
Taryh

Taryhy baý ülke

Daşoguz welaýatynyň çäginde türkmen halkynyň bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyklary bolup duran taryhy we arheologik ýadygärlikler jemlenendir. Köneürgenç şäheri dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşaýan köpsanly syýahatçylaryň we Türkmenistanyň ähli künjeklerinden gelýän jahankeşdeleriň ...

14.11.2019

Göksüýri ýadygärlikleri — Tejeniň kenaryndaky beýik medeniýetiň yzlary

11.11.2019

Türkmenleriň sanjylýan ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

04.11.2019

Türkmenleriň sanjylýan ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

31.10.2019

Türkmeniň gerçek ogly

26.10.2019
Tehnologiýa

Hemmesi bir ýerde

«Microsoft» öz ulanyjylary üçin has köp ýeňillikleri döretmek maksady bilen, täze mümkinçilikleri hödürleýär. Ýakynda hemmeleri gyzyklandyrýan, «Microsoft» tarapyndan döredilen «Word», «Excel», we «PowerPoint» programmalaryň ählisini bir ýere jemlän täze «Office» ...

15.11.2019

«WearOS»-ly «Xiaomi Mi Watch» akylly sagady

13.11.2019

Düýrlenýän telewizorlary tanyşdyrdy

11.11.2019

Sowuga çydamly göçme öý

11.11.2019

«Xiaomi»-niň «Note»-lardan tamasy uly

09.11.2019
Döredijilik dünýäsi

Goşgular çemeni

«Bu bagy-bossanlar Watandyr maňa».

Atamyrat Atabaýewden.

* * *

Her daban ýerini deňäp göreje,

Söýdügimiz, şu Watandyr, Watandyr!

Türkmenistan — belent at hem dereje,

Saýdygymyz, şu Watandyr, Watandyr!

 

Mährem käbelermiz — mähribanlarmyz ...

15.11.2019

Halallyk hikmetleri

14.11.2019

It wepasy

13.11.2019

«Kynçylyk ýok, ejizlik bar dünýäde...»

06.11.2019

Tylla güýzde asuda serhediň goragynda

04.11.2019
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 1 1
Şu gün 39 51
Düyn 432 6911
Şu aý 6460 109963
Jemi 92324 931492