Harby durmuş

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanan maslahat

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde bolşy ýaly, golaýda Merkezi edarasynyň medeniýet öýünde hem 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli maslahat geçirildi. Maslahata Halkara nebit we ...

05.01.2020

Serhetçileriň çagalary üçin Täze ýyl baýramçylygy

30.12.2019

Žurnalyň täze sany

29.12.2019

Gullugymyzyň gök-bakja önümleri Täze ýyl saçaklarymyzy bezeýär

28.12.2019

Deňizçi serhetçileriň arasynda Täze ýyl baýramçylygy

26.12.2019
Bilim

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2019-njy ýyl: Ylym we bilim

Watanymyzyň ösüşinde ileri tutulýan ugurlaryň biri bolan ylym we bilim ulgamynda 2019-njy ýylda bolup geçen aýratyn ähmiýetli wakalara syn berlende olaryň turuwbaşdan beýan edilişiniň yzygiderlilik ýörelgesinden çykmak zerurlygy döreýär. Çünki ...

17.01.2020

Gadymy ylym – matematika

15.01.2020

Sanly bilim ulgamynyň dilleri öwretmekde harby pedagogiki ähmiýeti

11.01.2020

Kibernetika

07.01.2020

Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa çagyrýarys

02.01.2020
Sport

Türkmenistan taryhda ilkinji gezek Ýetginjekleriň Gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýar

Şweýsariýanyň Lozanna şäherinde Ýetginjekleriň üçünji Gyşky Olimpiýa oýunlaryna badalga berildi. Oňa taryhda ilkinji gezek türkmen türgeni hem gatnaşýar. Has takygy, 15 ýaşly hokkeýçi Nowruz Baýhanow Olimpiýa oýunlarynda biziň ýurdumyza wekilçilik ...

17.01.2020

Pälwanlar öňe saýlandylar

15.01.2020

II orun serhetçi türgeniň paýyna düşdi

11.01.2020

Türkmenistanly karateçiler Türkiýede geçirilen Bosfor kubogynda 14 medal gazandylar

10.01.2020

Ýewropanyň iň gymmat futbolçylary

10.01.2020
Taryh

Şährihaýbardaky täze barlaglar

Ata-babalarymyz asyrlaryň dowamynda ajaýyp binalary, köşk-eýwanlary gurup, maddy we ruhy gymmatlyklaryň nusgalaryny döredip, gadymy türkmen topragynyň şan-şöhratyny dünýä ýaýradypdyr.

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe medeni-mirasymyzy, taryhy ...

15.01.2020

Türkmenleriň ýenjiji ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

09.01.2020

Türkmenleriň ýenjiji ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

05.01.2020

Atylla — gahrymançylygyň nusgasy

30.12.2019

Simap küýzejikleri

14.12.2019
Tehnologiýa

Ýedi ekranly kompýuter

Beýik Britaniýanyň «Expanscape» kompaniýasy dünýädäki ilkinji ýedi ekranly noutbugy öndürdi. «Aurora 7» diýlip atlandyrylýan kompýuter has professional işler üçin niýetlenendir. Bu täsin kompýuter barada «Somag News» neşiri habar berýär.

Noutbugyň ...

17.01.2020

Eplenýän ekranly ilkinji noutbuk

15.01.2020

Fransiýanyň WASP – Safran ýarag enjamy

10.01.2020

FLW 200 ýarag ulgamy

09.01.2020

Iň gowy kameraly telefonlar

08.01.2020
Döredijilik dünýäsi

Parasat, pähim, paýhas

Hakyky terbiýäniň maksady adamlara diňe bir gowulyk etmegi däl, gowulyk edip begenmegi, diňe bir arassa bolmagy däl, arassaçylygy söýmegi, diňe bir adalatly bolmagy däl, adalatly ýaşamagy öwretmekdir.

Eger sen bedeni ...

17.01.2020

Nesihatly hekaýalar

15.01.2020

Wepalylyk, batyrlyk hem-de edermenlik nyşany

11.01.2020

Dürdäneler

10.01.2020

Aladaňyz üçin sag bol, Arkadag!

09.01.2020
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 1 3
Şu gün 19 17
Düyn 546 7120
Şu aý 8908 141924
Jemi 122762 1038898