Harby durmuş

Esger kasamy

Her ge­zek es­ger­le­riň ka­sam ka­bul edişlik dabarasy hakynda gürrüň gozgalsa, jigimiň kasam kabul edişlik toýuna alys menzilleri külterläp, maşgalamyz bolup paýtagta gelşimiz ýadyma düşýär. Şonda birmeňzeş geýnen, syrdam boýly ýigitleriň ...

21.11.2019

Serhetçi zenanyň üstünligi

16.11.2019

Deňiz serhediniň türgenleri

15.11.2019

Hünär hem-de söweşjeň taýýarlyk kämilleşdirilýär

14.11.2019

Ätiýaçlyga ugradylyş dabaralary

06.11.2019
Bilim

Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa çagyrýarys

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin ýokary harby bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlandygyny habar berýäris.

1. Türkmenistanyň Serhet institutyna ...

19.11.2019

Iň gowy bilim ojagy

15.11.2019

Italýan dili öwrenilýär

11.11.2019

Sanly bilimiň gözýetimleri

31.10.2019

Alyslardan gözbaşly dostluk

25.10.2019
Sport

Türkmen türgenleri bowling boýunça Dünýä kubogyna gatnaşýarlar

Türkmen türgenleri Serdar Ataýew bilen Nasiba Orazmedowa bowuling boýunça 55-nji QubicaAMF Dünýä kubogyna gatnaşýarlar. Ýaryş Indoneziýanyň Palembang şäherinde geçirilýär. Milli ýygyndymyza Türkmenistanyň Bouling federasiýasynyň prezidenti Batyr Hangeldiýew ýolbaşçylyk edýär. Türkmen ...

21.11.2019

Dünýä çempionatyndan üç medal

20.11.2019

Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal gazandylar

19.11.2019

Aşgabatda «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergi hem-de ylmy maslahat öz işine başlady

15.11.2019

Olimpiýa şäherçesi futzal boýunça Aziýa çempionatyny kabul etmäge taýýarlanýar

14.11.2019
Taryh

Seniň ýaşyňda

1714-nji ýylyň ýazynda 36 ýaşly Hojanepes Aleksandr Bekowiç-Çerkasskiniň kömegi bilen patyşa Pýotr I bilen duşuşypdyr. Bu duşuşykda Hojanepes Amyderýanyň kenarlarynda altyn külkeleriniň bardygyny, derýanyň beýleki ýüzünde, Buhara töwereklerinde ýerleşýän ...

21.11.2019

Taryhy baý ülke

14.11.2019

Göksüýri ýadygärlikleri — Tejeniň kenaryndaky beýik medeniýetiň yzlary

11.11.2019

Türkmenleriň sanjylýan ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

04.11.2019

Türkmenleriň sanjylýan ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

31.10.2019
Tehnologiýa

Kosmos uçary rekord goýdy

Uçar­man­syz kos­mos uça­ry “X-37B” Ýe­riň aşa­ky or­bi­ta­syn­da 780 gün aý­la­nyp, ýe­re gon­dy. ABŞ-nyň Flo­ri­da şta­tyn­da­ky Ken­ne­di adyn­da­ky kos­mod­ro­my­na go­nan ho­wa gä­mi­si­niň ag­ra­my 5 ton­na­dan gow­rak. Bu kos­mos uça­ry at­mos­fe­ra­nyň da­şy­na ...

21.11.2019

Taýwan öz bazasynda täze tehnikasyny görkezdi

20.11.2019

Hemmesi bir ýerde

15.11.2019

«WearOS»-ly «Xiaomi Mi Watch» akylly sagady

13.11.2019

Düýrlenýän telewizorlary tanyşdyrdy

11.11.2019
Döredijilik dünýäsi

Kanagatlylyk

Iki sany ýaş çatynja bagtly durmuşda ýaşaýan eken. Olar özleriniň bu bagtly durmuşlarynyň bir gün tamamlanmagyndan howatyrlanyp, öz bagtlaryny hemişelik saklap galmagyň aladasyny edipdirler. Şeýle günleriň birinde, olaryň obasyna bir ...

21.11.2019

Bir dünýä...

20.11.2019

Goşgular çemeni

15.11.2019

Halallyk hikmetleri

14.11.2019

It wepasy

13.11.2019
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 3 4
Şu gün 105 1226
Düyn 440 7189
Şu aý 9095 155187
Jemi 94959 943049