Harby durmuş

Ynsan saglygy hakyndaky aladalar

«Sagdyn durmuş ynsan bezegidir, bahasyz gymmatlykdyr» diýýän hormatly Prezidentimiziň ak patasy bilen ýurdumyzda ençeme täze sagaldyş merkezleri, hassahanalar, şypahanalar, ylmy-kliniki merkezleri gurlup ulanmaga berilýär. Şeýle hassahanalaryň biri-de, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ...

21.07.2019

Saglyk — iň gymmatly baýlyk

18.07.2019

Ykbalyň ajaýyp pursady

09.07.2019

Žurnalyň täze sany çapdan çykdy

06.07.2019

Täze desga bagyşlanan maslahat

04.07.2019
Bilim

Ylmy-innowasion ösüşleriň rowaç eýýamy

12-nji iýunda döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda alymlar bilen geçiren maslahatynda ylmyň döwür bilen aýakdaş gitmelidigini, onuň döwletiň kuwwatydygyny belläp, ýurdumyzda ylmy ösdürmek bilen baglanyşykly birnäçe resminamalara, şol sanda Ylymlar ...

17.07.2019

Ylym-bilim — aýdyň geljege şamçyrag

15.07.2019

Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine resminamalary kabul etmek başlandy

09.07.2019

Ylym – dünýäniň nepisligi

26.06.2019

Ösüşli ýollarda

24.06.2019
Sport

Türkmen karateçileri Türkiýede geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşar

Türkmenistanly karateçiler şu ýylyň 23–25-nji awgusty aralygynda Rize şäherinde Garadeňiz we Hazar deňzi sebitlerinde ýaşaýan döwletleriň arasynda geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşar. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, halkara ýaryş çagalaryň ...

21.07.2019

Atçylyk sporty boýunça Podmoskowýede Ýewraziýa çempionaty başlandy

20.07.2019

Türkmenistanyň futbol boýunça zenanlar ýygyndysy Bolgariýada türgenleşýär

18.07.2019

«Altyn asyr» Bolgariýadaky türgenleşikleriň çäginde Ukrainanyň topary bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer

17.07.2019

Ýetginjekleriň arasynda Aziýa çempionatynda türkmen türgenleriniň iki medaly

15.07.2019
Taryh

Seniň ýaşyňda

(Dowamy)

Kutuzyň soltanlyk tagtyna çenli ömür ýoly çarkandakly bolupdyr. Ýaşlygynda mongollara ýesir düşüp, şamly bir täjire satylýar. Ilkibaşda Müsüriň öňki soltany Mälik Sa­ly­hyň mem­lu­gy — es­ge­ri bol­ýar. «Memluk» sözi araplaryň ...

21.07.2019

Mahmyt Kaşgarlynyň dünýä kartasy

20.07.2019

Seniň ýaşyňda

18.07.2019

Bu ýadygärlikler ýene-de geçen asyrlaryň köp syrlaryny açar

15.07.2019

Hanlar hany Baýram han

09.07.2019
Tehnologiýa

«Celera 500L»

Amerikan şereketi Otto Aviation tarapyndan ýasalan uçar «Celera 500L» özüniň ilkinji uçuşyna taýýar.

Ýakynda bu uçaryň synag uçurylyşy geçirilip, Günorta Kaliforniýanyň aeraportuna gonduryldy. Şu wagta çenli täze döredilen uçar baradaky ...

21.07.2019

Toyota T-HR3

20.07.2019

Elektrik energiýasy bilen işleýän uçar tanyşdyryldy

18.07.2019

Şweýsariýanyň Bristell Energic elektro-samolýody

17.07.2019

Tehnologiýa dünýäsi

15.07.2019
Döredijilik dünýäsi

Ýürekde ýaňlanýar Watanyň ady

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Watanymyzyň binýadyny berkidýän düýpli tutumly işleriň badalga alýan täze eýýamydyr. Ata Watanymyzyň gülläp ösüşlerine ýurduň her bir raýaty halal zähmetini, çyn söýgüsini siňdirýär. Olary näçe köp ...

21.07.2019

Hakyky ynsanlyk — Watan söýgi

20.07.2019

Borjuma buýsanç

18.07.2019

Mukaddesdir Watan araçäkleri

17.07.2019

Türkmen artistleri — halk tanslarynyň halkara bäsleşiginiň ýeňijileriniň hatarynda

15.07.2019
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 3 16
Şu gün 231 4851
Düyn 341 6527
Şu aý 7877 150619
Jemi 46425 780667