Harby durmuş

Serhetçileriň taryhy we medeni dynç alyş ýerlere gezelençleri

Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölüminiň harby gullukçylary ýurdumyzyň taryhy we medeni dynç alyş ýerlerinde gezelençlerde boldular. Oňa harby bölümde gulluk-söweşjeň işlerinde tapawutlanan harby gullukçylar gatnaşdylar. Taryhyň dabaralanýan ýeri ...

27.02.2020

Terbiýeçilik ähmiýetli bäsleşik

21.02.2020

Ak garyň gunduz dony

12.02.2020

Iň gowulary belli boldy

07.02.2020

Watan waspynyň ýeňşi

04.02.2020
Bilim

Okatmagyň netijeli usuly

Dil öwretmegiň innowasion tehnologiýalarynyň giň ýaýran ugurlaryna okatmagyň interaktiw usuly hem degişlidir. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ak pata bermegi bilen açylyp, ulanylmaga berlen Türkmenistanyň Serhet institutynda hem bu usuldan peýdalanmak üçin ...

24.02.2020

Aşgabatda «Maýa goýumçy ― 2020» atly taslama bäsleşigi geçirildi

19.02.2020

Harby hünär başarnyklary kämilleşdirildi

30.01.2020

Mekdep okuwçylary Indoneziýada geçirilen halkara bäsleşikde dört medal gazandylar

27.01.2020

Harby özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär

24.01.2020
Sport

9-njy martda Türkmenistanyň futzal ligasynyň duşuşyklaryna badalga berler

2020-nji ýylyň 9-njy martyndan 10-njy oktýabryna çenli döwürde Türkmenistanyň futzal ligasynyň bäsleşikleri dowam eder. Şu ýylky çempionatda 8 topar çykyş edip, olar öz aralarynda dört aýlawyň dowamynda duşuşyp, jemi 108 ...

27.02.2020

Ýylyň iň gowy sport mekdebi yglan edildi

24.02.2020

Türkmen samboçysy Tejen Tejenow Belarusyň Prezidentiniň baýragy ugrundaky halkara ýaryşda bürünç medala eýe boldy

22.02.2020

Serhetçi türgen II orny eýeledi

21.02.2020

Şu günler Türkmenistanyň sambo we söweş sambo milli ýygyndy topary Russiýa Federasiýasynda okuw-türgenleşikde

20.02.2020
Taryh

Ýaşaýşyň täze ojagy tapyldy

Ýakynda amerikan alymlary arheolog Maýkl Harroueriň ýolbaşçylygynda Sahara çölüniň günortasynda Efiopiýa döwletiniň çäginde Aksum patyşalygynyň galyndylaryny tapdylar. Alymlaryň pikiriçe, ol biziň eramyzyň 80-nji ýyllaryndan 823-nji ýyla çenli ýaşap, Afrikada ilkinjileriň ...

17.02.2020

Harby «Attaşe»

31.01.2020

Beýik oguz türkmen döwleti

27.01.2020

Merw — antik dünýäniň syrly merkezleriniň sanawynda

24.01.2020

Gadymy küýzeleriň atlandyrylyşy

23.01.2020
Tehnologiýa

Aertec Solutions kompaniýasy Tarsis 75 RPAS ulgamy bilen tanyşdyrdy

Abu-Dabi şäherinde geçirilen «UMEX 2020» sergisinde Aertec Solutions kompaniýasy TARSIS 75 RPAS howa gämisini uzak aralykdan dolandyryjy ulgamy bilen tanyşdyrdy.

AERTEC Solutions TARSIS platformasy ýokary tehnologiýaly ýeňil taktiki RPAS-dan, ýagny ...

27.02.2020

Asisguard kompaniýasynyň Songar uav atly uçarmansyz uçujy enjamy Türkiýänyň Ýaragly Güýçlerine gelip gowuşdy

24.02.2020

Sürüjisiz «KamAZ» synag edilýär

22.02.2020

Ekran durulygyna ýokary baha berildi

21.02.2020

Norinco ýaragy

20.02.2020
Döredijilik dünýäsi

Pikir tolkunlary

Ýüzüp bilmeýän bir adam derýanyň çuňlugyny bilmän, suwa girensoň, dowla düşüp, yzyna çykmagyň alajyny gözläp ugrapdyr. Onuň turuzýan pagşyldylaryndan ýaňa, derýanyň gyrasyna tolkun bary urupdyr. Ol bu tolkunlary äpet akymlardyr ...

27.02.2020

At wepasy

24.02.2020

Mukaddes Watanyň başlanýan ýeri

21.02.2020

Biz — türkmen edermen

20.02.2020

Bähbit bolsun...

19.02.2020
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 9 9
Şu gün 363 3716
Düyn 688 7062
Şu aý 12180 196944
Jemi 141170 1094225