Harby durmuş

Serhetçi zenanyň üstünligi

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan hormatly Prezidentimiziň alyp barýan adyl syýasatyny, durmuşa geçirýän beýik özgertmelerini ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat etmekde, şeýle ...

16.11.2019

Deňiz serhediniň türgenleri

15.11.2019

Hünär hem-de söweşjeň taýýarlyk kämilleşdirilýär

14.11.2019

Ätiýaçlyga ugradylyş dabaralary

06.11.2019

Taryhy ýerlere gezelençler

05.11.2019
Bilim

Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa çagyrýarys

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin ýokary harby bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlandygyny habar berýäris.

1. Türkmenistanyň Serhet institutyna ...

19.11.2019

Iň gowy bilim ojagy

15.11.2019

Italýan dili öwrenilýär

11.11.2019

Sanly bilimiň gözýetimleri

31.10.2019

Alyslardan gözbaşly dostluk

25.10.2019
Sport

Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal gazandylar

Türkiýäniň Gaziantep şäherinde Naim Süleýman oglunyň ýagty ýadygärligine bagyşlanyp geçirilen Agyr atletika boýunça halkara ýaryşy tamamlandy. Bu ýaryşda Türkmenistanyň ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, altyn we kümüş medallara mynasyp boldy ...

19.11.2019

Aşgabatda «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergi hem-de ylmy maslahat öz işine başlady

15.11.2019

Olimpiýa şäherçesi futzal boýunça Aziýa çempionatyny kabul etmäge taýýarlanýar

14.11.2019

Türkmen samboçylary dünýä çempionatynyň medallaryny gazandylar

13.11.2019

Türkmen woleýbolçylary halkara ýaryşynyň kümüş medalyny gazandylar

13.11.2019
Taryh

Taryhy baý ülke

Daşoguz welaýatynyň çäginde türkmen halkynyň bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyklary bolup duran taryhy we arheologik ýadygärlikler jemlenendir. Köneürgenç şäheri dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşaýan köpsanly syýahatçylaryň we Türkmenistanyň ähli künjeklerinden gelýän jahankeşdeleriň ...

14.11.2019

Göksüýri ýadygärlikleri — Tejeniň kenaryndaky beýik medeniýetiň yzlary

11.11.2019

Türkmenleriň sanjylýan ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

04.11.2019

Türkmenleriň sanjylýan ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

31.10.2019

Türkmeniň gerçek ogly

26.10.2019
Tehnologiýa

Hemmesi bir ýerde

«Microsoft» öz ulanyjylary üçin has köp ýeňillikleri döretmek maksady bilen, täze mümkinçilikleri hödürleýär. Ýakynda hemmeleri gyzyklandyrýan, «Microsoft» tarapyndan döredilen «Word», «Excel», we «PowerPoint» programmalaryň ählisini bir ýere jemlän täze «Office» ...

15.11.2019

«WearOS»-ly «Xiaomi Mi Watch» akylly sagady

13.11.2019

Düýrlenýän telewizorlary tanyşdyrdy

11.11.2019

Sowuga çydamly göçme öý

11.11.2019

«Xiaomi»-niň «Note»-lardan tamasy uly

09.11.2019
Döredijilik dünýäsi

Goşgular çemeni

«Bu bagy-bossanlar Watandyr maňa».

Atamyrat Atabaýewden.

* * *

Her daban ýerini deňäp göreje,

Söýdügimiz, şu Watandyr, Watandyr!

Türkmenistan — belent at hem dereje,

Saýdygymyz, şu Watandyr, Watandyr!

 

Mährem käbelermiz — mähribanlarmyz ...

15.11.2019

Halallyk hikmetleri

14.11.2019

It wepasy

13.11.2019

«Kynçylyk ýok, ejizlik bar dünýäde...»

06.11.2019

Tylla güýzde asuda serhediň goragynda

04.11.2019
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 2 2
Şu gün 120 1414
Düyn 450 7428
Şu aý 8198 140732
Jemi 94062 940282