Harby durmuş

Ätiýaçlyga ugradylyş dabaralary

Şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde Watan öňündäki iki ýyl harby gulluk möhleti tamamlanan çagyryş boýunça harby gullukçylary harby gullukdan boşatmak çäreleri dabaraly ýagdaýda dowam edýär.

Golaýda ...

06.11.2019

Taryhy ýerlere gezelençler

05.11.2019

Harby gulluga kabul ediliş çäreleri

31.10.2019

Žurnalymyzyň täze sany

24.10.2019

Halk hakydasynda galan ýyllar

05.10.2019
Bilim

Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa çagyrýarys

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin ýokary harby bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlandygyny habar berýäris.

1. Türkmenistanyň Serhet institutyna ...

13.11.2019

Italýan dili öwrenilýär

11.11.2019

Sanly bilimiň gözýetimleri

31.10.2019

Alyslardan gözbaşly dostluk

25.10.2019

Kitap — dürler hazynasy

24.10.2019
Sport

Türkmen samboçylary dünýä çempionatynyň medallaryny gazandylar

Günorta Koreýanyň Çhonju şäherindäki «Soku» sport toplumynda dowam edýän sambo boýunça dünýä çempionatynyň ilkinji güni türkmen samboçylary hormat münberine çykdylar.

57 kilograma çenli agram derejede çykyş eden Ahmet Taňryberdiýew (Türkmenistanyň ...

13.11.2019

Türkmen woleýbolçylary halkara ýaryşynyň kümüş medalyny gazandylar

13.11.2019

Ýüzüşiň ugry — Tokio olimpiadasyna!

11.11.2019

Türkmenabat şäherinde kuraş boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi

09.11.2019

Adaty karateniň wekilleri dünýä çempionatynda medallaryň 3-sini gazandylar

06.11.2019
Taryh

Göksüýri ýadygärlikleri — Tejeniň kenaryndaky beýik medeniýetiň yzlary

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda belleýşi ýaly, türkmen topragynyň her daban ýerinde beýik medeniýetiň yzlaryna duşýarys. Mundan müňlerçe ýyl ozal şöhratly Merwden günbatara rowan bolan ...

11.11.2019

Türkmenleriň sanjylýan ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

04.11.2019

Türkmenleriň sanjylýan ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

31.10.2019

Türkmeniň gerçek ogly

26.10.2019

Seniň ýaşyňda

18.10.2019
Tehnologiýa

«WearOS»-ly «Xiaomi Mi Watch» akylly sagady

Soňky maglumatlara görä, «Apple Watch»-a juda meňzeş bolan «Xiaomi Mi Watch» akylly sagatlary «Xiaomi»-niň önümleriniň arasynda iň köp gyzyklanma bildirilýänleriň hataryndan orun aldy. Iki tapawutlanan reňki bilen orta ...

13.11.2019

Düýrlenýän telewizorlary tanyşdyrdy

11.11.2019

Sowuga çydamly göçme öý

11.11.2019

«Xiaomi»-niň «Note»-lardan tamasy uly

09.11.2019

Skaner şöhlesi ornaşdyrylýar

06.11.2019
Döredijilik dünýäsi

It wepasy

(bolan waka)

Gum obalarynyň birinde Nerli atly bir ýigit ýaşapdyr. Onuň aýaly hem-de ýaňy ýigit çykan ogly bolup, olar pukara ýaşapdyrlar. Oňa garamazdan, Nerli örän sahy adam bolupdyr. Oba ...

13.11.2019

«Kynçylyk ýok, ejizlik bar dünýäde...»

06.11.2019

Tylla güýzde asuda serhediň goragynda

04.11.2019

Ýüzük we kesgitlenen kyrk gün

04.11.2019

Ajaýyp eserler — nesilleriň buýsanjy

31.10.2019
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 2 4
Şu gün 166 2200
Düyn 442 6739
Şu aý 5641 96343
Jemi 91505 931125