Harby durmuş

«Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy

Şu günler hormatly Prezidentimiziň golaýda halkymyza peşgeş beren «Türkmen alabaýy» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby düzümlerinde gyzgalaňly dowam edýär. Şu gün Gullugymyzyň harby bölüminde ...

17.09.2019

Täze esere bagyşlanan täsirli dabara

14.09.2019

Okuwçylar bilen duşuşyk

13.09.2019

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynyň şanyna

12.09.2019

«Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň ussatlygy

06.09.2019
Bilim

Bilim — ösüşlerimiziň özeni

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, ýaşlarymyz biziň ýurdumyzyň geljegidir. Hormatly Prezidentimiz ýaşlarymyza uly ynam bildirýär. Biziň döwletimiz bilimiň derejesini we hilini ýokarlandyrmaga aýratyn ähmiýet berýär. Raýatlarymyzyň, ilkinji nobatda, ýaşlaryň häzirki zaman ...

10.09.2019

Harby bilim ösüş ýolunda

06.09.2019

Ylym-bilim hakynda nakyllar

04.09.2019

Bilim arkaly beýik geljek döredilýär

03.09.2019

Serhet institutynda Bilimler we talyp ýaşlar gününiň dabarasy

02.09.2019
Sport

Türkmenistanyň futzal ýygyndysy Horwatiýada geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşar

Geljek ýylyň fewral ― mart aýlarynyň sepgidinde Aşgabatda geçiriljek Aziýa çempionatyna taýýarlygyň çäginde Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndysy Horwatiýada geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşar. «Futzal week autumn Cup Porec ― 2019» diýlip atlandyrylýan ...

17.09.2019

Jiu-jitsu boýunça ýaş ussatlarymyzyň üstünlikleri

16.09.2019

Türkmenleriň tennis boýunça ýygyndy topary Kubok ugrundaky saýlaýjy ýaryşda

13.09.2019

Türkmen pälwanlary Koreýa Respublikasyndan 25 medal bilen gaýdyp geldiler

11.09.2019

Görkezme çykyşlary boldy

10.09.2019
Taryh

Soltanyň kasamy

(Dowamy)

(Dünýä taryhynda juda şöhratly ýeňiş hökmünde baha berlen türkmen-seljuklarynyň soltan Alp Arslanyň ýolbaşçylygynda wizantiýalylaryň üstünden gazanan meşhur Malazgirt ýeňşi barada söhbet)

Meşhur gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň «Ene gurt» atly ...

17.09.2019

Gündogar bilen günbataryň medeni gatnaşyklarynda Beýik Ýüpek Ýolunyň hyzmaty

13.09.2019

Gündogar bilen günbataryň medeni gatnaşyklarynda Beýik Ýüpek Ýolunyň hyzmaty

12.09.2019

Teňňeler — taryhyň ygtybarly çeşmeleri

11.09.2019

Soltanyň kasamy

10.09.2019
Tehnologiýa

«iPhone 11» tanyşdyryldy

«Apple» kompaniýasynyň sabyrsyzlyk bilen garaşylýan «iPhone 11» seriýasynyň üç modeli tanyşdyryldy. 10-njy sentýabrda köpçülige görkezilen smartfonlar 19-njy sentýabrdan başlap, dünýäniň 150 ýurdunda satuwa çykarylar. Şeýle hem dabarada «Apple Watch 5» ...

17.09.2019

Öz-özi nyşana alýan ok

13.09.2019

Garry adamlara öý işlerinde kömek berjek robot-oglanjyk – Roboy

12.09.2019

Dünýäniň iň kiçi kamerasy

11.09.2019

Uçýan taksi ulagyny tanyşdyrdy

10.09.2019
Döredijilik dünýäsi

Yhtylajnama

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ylym-bilim ulgamynda hem beýik özgertmeler durmuşa geçirilýär. Mähriban Prezidentimiziň saýasynda taryhymyzy, medeni mirasymyzy, taryhy şahslarymyzyň ömür ýollaryny, olaryň eden ägirt uly işlerini öwrenmek ...

17.09.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW «Türkmen alabaýy»

14.09.2019

Ynsan mertebesine ýetirilen mukaddeslik

12.09.2019

Mukaddes toprak

11.09.2019

Siz özüňiz barada nähili pikirde bolsaňyz, şonuň ýalysyňyz

10.09.2019
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 2 9
Şu gün 163 1473
Düyn 425 6893
Şu aý 6121 123853
Jemi 66771 852623