Harby durmuş

«Türkmen alabaýy» atly täze kitabyň tanyşdyrylyşy dowam edýär

Şu gün Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Merkezi edarasynyň mejlisler zalynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Türkmen alabaýy» atly täze kitabynyň aýdym-sazly tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Oňa serhetçi serkerdeler, harby talyplar we esgerler gatnaşdylar ...

18.09.2019

«Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy

17.09.2019

Täze esere bagyşlanan täsirli dabara

14.09.2019

Okuwçylar bilen duşuşyk

13.09.2019

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynyň şanyna

12.09.2019
Bilim

Bilim — ösüşlerimiziň özeni

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, ýaşlarymyz biziň ýurdumyzyň geljegidir. Hormatly Prezidentimiz ýaşlarymyza uly ynam bildirýär. Biziň döwletimiz bilimiň derejesini we hilini ýokarlandyrmaga aýratyn ähmiýet berýär. Raýatlarymyzyň, ilkinji nobatda, ýaşlaryň häzirki zaman ...

10.09.2019

Harby bilim ösüş ýolunda

06.09.2019

Ylym-bilim hakynda nakyllar

04.09.2019

Bilim arkaly beýik geljek döredilýär

03.09.2019

Serhet institutynda Bilimler we talyp ýaşlar gününiň dabarasy

02.09.2019
Sport

Türkmen türgenleri 8 aýda halkara ýaryşlarda 186 medal gazandylar

Şu ýylyň 8 aýynyň dowamynda Türkmenistanda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty hem-de olimpiýa hereketini, ýokary netijeli sporty ösdürmek, bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygy berkitmek boýunça netijeli işler alnyp baryldy.

Ýurdumyzyň milli ýygyndy ...

18.09.2019

Türkmenistanyň futzal ýygyndysy Horwatiýada geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşar

17.09.2019

Jiu-jitsu boýunça ýaş ussatlarymyzyň üstünlikleri

16.09.2019

Türkmenleriň tennis boýunça ýygyndy topary Kubok ugrundaky saýlaýjy ýaryşda

13.09.2019

Türkmen pälwanlary Koreýa Respublikasyndan 25 medal bilen gaýdyp geldiler

11.09.2019
Taryh

Soltanyň kasamy

(Dowamy)

(Dünýä taryhynda juda şöhratly ýeňiş hökmünde baha berlen türkmen-seljuklarynyň soltan Alp Arslanyň ýolbaşçylygynda wizantiýalylaryň üstünden gazanan meşhur Malazgirt ýeňşi barada söhbet)

Meşhur gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň «Ene gurt» atly ...

17.09.2019

Gündogar bilen günbataryň medeni gatnaşyklarynda Beýik Ýüpek Ýolunyň hyzmaty

13.09.2019

Gündogar bilen günbataryň medeni gatnaşyklarynda Beýik Ýüpek Ýolunyň hyzmaty

12.09.2019

Teňňeler — taryhyň ygtybarly çeşmeleri

11.09.2019

Soltanyň kasamy

10.09.2019
Tehnologiýa

Täsin telewizorlar

Dürli tehnikalary işläp taýýarlaýjylar telewizorlary has kämil görnüşde ýaýratmak maksady bilen, olary hertaraplaýyn ösdürmäge çalyşýarlar. Olar reňkiniň durulygy, sesiniň sazlygy, görnüşiniň ýakymlylygy, ekranynyň ululygy we başga-da birnäçe ugurlary boýunça dürli ...

18.09.2019

«iPhone 11» tanyşdyryldy

17.09.2019

Öz-özi nyşana alýan ok

13.09.2019

Garry adamlara öý işlerinde kömek berjek robot-oglanjyk – Roboy

12.09.2019

Dünýäniň iň kiçi kamerasy

11.09.2019
Döredijilik dünýäsi

Yhtylajnama

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ylym-bilim ulgamynda hem beýik özgertmeler durmuşa geçirilýär. Mähriban Prezidentimiziň saýasynda taryhymyzy, medeni mirasymyzy, taryhy şahslarymyzyň ömür ýollaryny, olaryň eden ägirt uly işlerini öwrenmek ...

17.09.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW «Türkmen alabaýy»

14.09.2019

Ynsan mertebesine ýetirilen mukaddeslik

12.09.2019

Mukaddes toprak

11.09.2019

Siz özüňiz barada nähili pikirde bolsaňyz, şonuň ýalysyňyz

10.09.2019
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 1 2
Şu gün 42 69
Düyn 546 7076
Şu aý 6561 130725
Jemi 67211 852525