Harby durmuş

Halk hakydasynda galan ýyllar

Her gezek «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna baranyňda seni buý­sançly duýgular tolgunmaga mejbur edýär. Sen bu ýerde geçmişiň şu gün bilen serhetleşýändiginiň şaýady bolýarsyň. Seni bu ýerde ata­-babalaryň belent ruhy ...

05.10.2019

Nusgalyk görelde

05.10.2019

Ynamly gollarda Watan goragy

27.09.2019

Asman giňişliginiň laçynlary

27.09.2019

Baýramçylyk mynasybetli geçirilen dabara

27.09.2019
Bilim

Ykdysadyýet Nobeliniň nobatdaky eýeleri mälim edildi

Massaçusets Tehnologiýa institutynyň (Banerjee, Daflo) we Garward uniwersitetiniň (Kremer) alymlar topary ABŞ-nyň 916,474 dollary bolan pul baýragyny öz aralarynda paýlaşarlar.

Ykdysadyýet ugry boýunça Nobel baýragynyň nobatdaky ýeňijileri duşenbe güni ...

20.10.2019

Sanly bilim ulgamy ösdürilýär

18.10.2019

Nobeliň edebiýat baýragynyň eýeleri mälim edildi

16.10.2019

Nobeliň Himiýa baýragynyň eýeleri mälim edildi

14.10.2019

Nobeliň fizika baýragynyň eýeleri mälim edildi

09.10.2019
Sport

Ýurdumyzda geçiriljek çempionatlar

Sporty sungat derejesine ýetiren hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň sport ulgamy batly depgin bilen ösüşlere beslenýär. Sporta ýaşlary çekmek, olary milli we halkara ýaryşlaryna taýýarlamak maksat edinilip ýurdumyzyň ähli ...

20.10.2019

XI Uniwersiada badalga aldy

20.10.2019

Üstünligiň höwri köp bolsun!

18.10.2019

Serhetçi türgenimiziň gazanan üstünligi

17.10.2019

Türkmenistanyň Gyşky oýunlar sport merkezi ISU-nyň agzalygyna kabul edildi

16.10.2019
Taryh

Seniň ýaşyňda

Hindistanyň taryhynda uly yz galdyran türkmen nesilşalyklarynyň birem Kutubşa türkmenleriniň döwletidir. Kutubşalar Günorta Hindistanda we Gündogar Dekan welaýatynda hökümdarlyk eden türkmen neberesidir. Bu neberäniň esaslandyryjysy Soltanguly Kutubşa garagoýunly türkmenleriniň baharly ...

18.10.2019

Seniň ýaşyňda

17.10.2019

Sumerler hakda söhbet

15.10.2019

Seniň ýaşyňda

07.10.2019

Seniň ýaşyňda

03.10.2019
Tehnologiýa

Kosmiki gämi

«SpaceX»-iň esaslandyryjysy Ilon Mask planetalaryň aralygynda gatnamak üçin gurlan täze kosmiki gämisiniň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi. «Starship» diýlip atlandyrylan bu gämi Gün ulgamynda ekipažy bilen bilelikde birnäçe uçuşlary amala aşyrmaga ...

20.10.2019

Otluda uçmaga taýýar boluň!

20.10.2019

Sürüjisiz ýük ulagy

18.10.2019

«Oppo» şereketiniň «Reno Ace» atly täze smartfony 30 minutda 100 göterim zarýad alýar

17.10.2019

Çarçuwasyz telewizorlaryny tanyşdyrar

16.10.2019
Döredijilik dünýäsi

Güýzde düşülen suratlar

Hoş geldiň, altyn güýzüm! Hoş geldiň, çagalygymyň iň bagtly günleriniň şaýady! Ine, biz ýene-de duşuşdyk. Sen meniň öňkülerimden biraz galagoplydygymy, sabyrsyzdygymy, agras dünýäňe içgin-içgin seredýändigimi geň görme. Ýadyňa düşýärmi, men ...

20.10.2019

Türkmen wekiliýeti Minskide

18.10.2019

Päk ýürekli çaga

18.10.2019

Kämillik we mertebe eýesi

17.10.2019

Eserleri asyrlar ýaşajak şahyr

16.10.2019
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 1 15
Şu gün 131 1925
Düyn 457 7150
Şu aý 8370 159526
Jemi 81107 901560