Harby durmuş

Kanuny özgertmelerimiz wagyz edildi

Demokratik hukuk we dünýewi döwletimiziň berk binýady bolan Konstitusiýamyz bagtyýar ýaşaýşymyzyň kepilidir. Bilşimiz ýaly, kämil kanun islendik döwletiň ösüşlerini we röwşen geljegini kesgitleýän esasy güýç bolup durýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap ...

24.05.2020

Harby gullukdan ätiýaçlyga

24.05.2020

Milletimiziň döreden baýlygy sen, alabaýym!

22.05.2020

Aýdym-sazly maslahat — Beýik Ynsanyň hormatyna bagyşlandy

16.05.2020

Nusgalyk Ynsanyň hormatyna gül desseleri goýuldy

16.05.2020
Bilim

Bilim — hazyna

Ata-babalarymyz «Okasa oglan, dokasa hatyn» diýip, ýaşlara bilim bermegi asylly iş hasaplapdyrlar. Şonuň üçin hem ir döwürlerden bilim bermegiň hem, sowat öwretmegiň hem milli ýörelgesi kemala gelipdir. Bu babatda ençeme ...

15.05.2020

Iňlis dilini öwredýän iň gowy okuw mekdepleri

13.05.2020

Bagtyýar döwrüň gerçegi

08.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim, ylym barada aýdanlaryndan

04.05.2020

Dil öwrenmek üçin peýdaly maslahatlar

13.04.2020
Sport

Erkin göreş boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi

Ýakynda sportuň erkin göreş görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Bütindünýä Göreş birleşiginiň düzgünlerine we kadalaryna laýyklykda geçirilen çempionata paýtagtymyz Aşgabatdan, ýurdumyzyň welaýatlaryndan, şeýle-de «Olimp» orta sport mekdebinden we Türkmenistanyň Goranmak ...

24.05.2020

FIFA 116 ýaşady!

24.05.2020

«Formula 1» 70 ýaşynda

15.05.2020

Iň köp gol geçiren goragçylar

13.05.2020

Az bilinýän futbol wakalary

08.05.2020
Taryh

Mozaika — nepis bezeg

Mozaika monumental-dekorotiw sungatyň esasy görnüşleriniň biridir. Mozaika bilen köşkdür binalary bezemek Gündogar ýurtlarynda has hem ýörgünli bolupdyr. Türkmenistanyň çäklerindäki taryhy ýadygärlikleriň köpüsi mozaiki nagyşlar bilen örtülendir. Muny biziň eýýamymyzdan ozalky ...

15.05.2020

Bozdepe

08.05.2020

«Daýahatyn» kerwensaraýy

04.05.2020

Köneürgenç türkmen döwletiniň beýik serkerdesi

03.05.2020

Türkmen arheologlary bedewiň şekili suratlandyrylan tapyndylary ýüze çykardylar

21.04.2020
Tehnologiýa

Ýaponiýanyň «Howa Type 20» atly ýaragy

«Howa Type 20» ýaragy resmi taýdan 2020-nji ýylyň maý aýynda köpçülige hödürlendi. Ýaponiýanyň Goranyş Güýçleriniň täze ýaragy, Howa Machinery Co kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldi we bu ýarag üçin 5.56 ...

24.05.2020

“Realme” kompaniýasynyň täze önümleri

22.05.2020

Boeing kompaniýasy özüniň ilkinji Loyal Wingman kysymly söweşjeň uçarmansyz uçuş enjamyny görkezdi

15.05.2020

Ilkinji «Javelin F-Model» raketa ulgamy öndürildi

13.05.2020

«Akylly» sagatlara isleg ýokarlandy

09.05.2020
Döredijilik dünýäsi

«Aşgabat — sungat eseri» atly goşgular toplumyndan

Alnymda  ak  şäher

Alnymda ak şäher – gözel Aşgabat,

Asmandan seçilýär seniň ak ýagşyň.

Belent-belent ymaratlaň, jaýlaryň,

Ýüreklere keşde seniň ak nagşyň.

 

Gül Diýarda baýramlaryň şowhuny,

Bu iller bagtyýar ...

24.05.2020

Tebigata ýaňadandan jan berýän

24.05.2020

Zehiniň gymmaty

22.05.2020

Saçlaň üçin ýeldim men

15.05.2020

Saňa aýdylmaly sözler...

13.05.2020
GALEREÝA