Harby durmuş

Harby okuwçylar serhetçileriňkide myhmançylykda

Golaýda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölümlerinde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň ýöriteleşdirilen harby mekdepleriniň harby okuwçylarynyň gatnaşmaklarynda duşuşyklar geçirildi. Onda harby okuwçylar serhetçileriň ýaşaýyş-durmuş, gulluk şertleri, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň döredip berýän ...

28.05.2020

Gezelençler ruhy lezzet paýlaýar

27.05.2020

Kanuny özgertmelerimiz wagyz edildi

24.05.2020

Harby gullukdan ätiýaçlyga

24.05.2020

Milletimiziň döreden baýlygy sen, alabaýym!

22.05.2020
Bilim

Bilim — hazyna

Ata-babalarymyz «Okasa oglan, dokasa hatyn» diýip, ýaşlara bilim bermegi asylly iş hasaplapdyrlar. Şonuň üçin hem ir döwürlerden bilim bermegiň hem, sowat öwretmegiň hem milli ýörelgesi kemala gelipdir. Bu babatda ençeme ...

15.05.2020

Iňlis dilini öwredýän iň gowy okuw mekdepleri

13.05.2020

Bagtyýar döwrüň gerçegi

08.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim, ylym barada aýdanlaryndan

04.05.2020

Dil öwrenmek üçin peýdaly maslahatlar

13.04.2020
Sport

11-nji tapgyryň birinji duşuşyklary geçirildi

27-nji maýda iki duşuşyk bilen Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 11-nji tapgyryna badalga berildi.

Paýtagtymyzda Marynyň «Merwini» kabul eden «Aşgabat» 1:1 hasabynda deňme-deň oýnady. Bu duşuşykdan soň utugyny 16-a ýetiren paýtagtymyzyň ...

28.05.2020

Aşgabatly gandbolçy zenanlar Türkmenistanyň çempiony boldular

27.05.2020

Erkin göreş boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi

24.05.2020

FIFA 116 ýaşady!

24.05.2020

«Formula 1» 70 ýaşynda

15.05.2020
Taryh

Mozaika — nepis bezeg

Mozaika monumental-dekorotiw sungatyň esasy görnüşleriniň biridir. Mozaika bilen köşkdür binalary bezemek Gündogar ýurtlarynda has hem ýörgünli bolupdyr. Türkmenistanyň çäklerindäki taryhy ýadygärlikleriň köpüsi mozaiki nagyşlar bilen örtülendir. Muny biziň eýýamymyzdan ozalky ...

15.05.2020

Bozdepe

08.05.2020

«Daýahatyn» kerwensaraýy

04.05.2020

Köneürgenç türkmen döwletiniň beýik serkerdesi

03.05.2020

Türkmen arheologlary bedewiň şekili suratlandyrylan tapyndylary ýüze çykardylar

21.04.2020
Tehnologiýa

«Xiaomi» 6G we hemra internetini kämilleşdirýär

 «Xiaomi» kompaniýasy internet aragatnaşygynyň 6-njy neslini hem-de emeli hemralar arkaly hödürlenýän internet tehnologiýasyny kämilleşdirýär. Kompaniýanyň ýolbaşçysy Lei Jun emeli hemra arkaly iki taraply internet hyzmatyny ýola goýmak üçin ösen aragatnaşyk ...

28.05.2020

A-91M ýarag ulgamy

27.05.2020

Ýaponiýanyň «Howa Type 20» atly ýaragy

24.05.2020

“Realme” kompaniýasynyň täze önümleri

22.05.2020

Boeing kompaniýasy özüniň ilkinji Loyal Wingman kysymly söweşjeň uçarmansyz uçuş enjamyny görkezdi

15.05.2020
Döredijilik dünýäsi

Bagtyň bosagasynda

(Hekaýa)

Onuň dünýäsi özi üçin başgalaryňkydan has başgaça. Özüniň hemme zatda mamladygyny tassyklamasalaram şol pikirinden dänäýenok.

Talyplyk ýyllary her kime dürlüçe ajaýyp ýatlamalary sowgat berýär. Her gün bolup geçýän wakalar ...

28.05.2020

Ýüregimiz käte näme isleýär?

27.05.2020

«Aşgabat — sungat eseri» atly goşgular toplumyndan

24.05.2020

Tebigata ýaňadandan jan berýän

24.05.2020

Zehiniň gymmaty

22.05.2020
GALEREÝA