• Habarlar

  Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

  Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine seredildi.

  Döwlet Baştutanymyz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisiň gün tertibine geçip ...

  20.04.2019

  Ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak türkmen-koreý hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr

  19.04.2019

  Türkmenistanda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy

  19.04.2019

  18-nji aprel — Ýadygärlikleri we taryhy ýerleri goramagyň halkara güni

  19.04.2019

  Türkmenistan we Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltdiler

  18.04.2019
  Harby durmuş

  «Daglaryň aňyrsy serhet...»

  Çagalyk döwrümde «Derýanyň aňyrsy serhet» atly filmi görenem bolsam, ir säherden beýik dag gerişlerinde goralýan mukaddes serhedimizdäki görülmedik ýerleriň eşidilmedik kyssasy üçin ýola düşenimizde, makalamyzyň sözbaşysynyň hut şol filmden çözlenip ...

  20.04.2019

  Harby durmuşda «Zenanlar geňeşiniň» orny

  18.04.2019

  «Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň täze sany çapdan çykdy

  09.04.2019

  Ezberler el söweşinde

  01.04.2019

  Täsirli gezelenç

  29.03.2019
  Bilim

  Dünýäniň iň uly 10 kitaphanasy

  Medeni mirasyň, medeniýetiň, geçmişiň ýadygärligi hökmünde görülýän kitaphanalar dünýäde iň köp ünsi çekýän ýerleriň biri hasaplanýar. Häzirki wagtda ýazgylar, arhiwler, eserler sanly ulgama geçirilýän hem bolsa, kitaphanalar ýurtlaryň taryhyny, medeniýetini ...

  20.04.2019

  Ajaýyp kitaplar — dürler hazynasy

  18.04.2019

  Sanly bilim özgertmeleri

  16.04.2019

  Sanly bilim — serhetçi talyplaryň okuw durmuşynda

  15.04.2019

  Bilim ulgamynyň innowasion ösüşi

  14.04.2019
  Sport

  «Ahal» birinji orunda barýar

  Futbol boýunça Türkmenistanyň milli çempionatynda 4-nji tapgyrda oýnalan 4 duşuşygyň 3-sinde ýer eýeleri 1–0 hasabynda ýeňiş gazandy. Sanawyň lideri «Ahal» öz meýdançasynda «Energetik» toparyndan 1–0 üstün çykdy. Duşuşykdaky ýeke-täk pökgini ...

  20.04.2019

  Küşt, şaşka boýunça ýaryşlar geçirilýär

  18.04.2019

  Arzyly kubogyň eýesi

  16.04.2019

  Golf ussady

  15.04.2019

  Kuraş

  14.04.2019
  Taryh

  Murgap derýasynyň köne hanasynyň aýagynda

  Goňuryň täsin ybadathanalary

  ...Goňurdaky binalaryň aglaba bölegini ybadathana toplumlary düzüpdir. Bu ýerde ybadathanalaryň ýedi sanysy bolupdyr. Olardan ot ybadathanasy, gurbanlyk berilýän ybadathana, «Şa ybadathanasy» köşge golaý, gorag galasynyň içinde ýerleşipdir ...

  20.04.2019

  Mukaddes mirasa sarpa

  18.04.2019

  Halkyň milli mirasy, egsilmez guwanjy

  16.04.2019

  Şöhratly ýollaryň çatrygy

  15.04.2019

  Seniň ýaşyňda

  14.04.2019
  Tehnologiýa

  KUB-BLA uçarmansyz uçary

  «Kalaşnikow» kompaniýasynyň jogapkär wekilleri Russiýanyň ot atyjy goşunlary üçin garşydaşy ýok ediji täze uçarmansyz uçýan (dronlary) uçarlary öndürip başlady.

  Russiýanyň «Kalaşnikow» kompaniýasynyň şertnamasy esasynda iň meşhur işläp düzüjiler ot atyjy ...

  20.04.2019

  Şöhleden goraýan aýna

  18.04.2019

  Maslahatçy Robot

  16.04.2019

  Suwy arassalaýan täze usul

  15.04.2019

  Elektrik energiýaly awtobuslar

  14.04.2019
  GALEREÝA
  MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
  Myhmanlar Görülen
  Şu wagt 1 4
  Şu gün 104 3551
  Düyn 197 6425
  Şu aý 3058 136996
  Jemi 15579 708890