Harby durmuş

Maşgala begenji

Bu gün biziň maşgalamyzda ýene-de bir ýatdan çykmajak begençli gün. Oglumyz Batyr Nobatow ýurdumyzyň iň döwrebap ýokary harby okuw mekdebi bolan Serhet institutyny tamamlady. Muňa ata-ene hökmünde biziň buýsanjymyzyň çägi ...

15.06.2019

Ýurt goragy ynamly gollarda

14.06.2019

«Garşydaş garaşmaýar»

14.06.2019

«Türkmen edermen»-leriniň edermenlikleri

14.06.2019

Döwrebap tehnikalar — gulluk üstünlikleriniň kepili

14.06.2019
Bilim

Uçurymlar ak ýola rowana

Şu gün paýtagtymyzyň görküne görk goşýan Konstitusiýa binasynda ýokary guramaçylykly ýagdaýda geçirilen ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň harby talyplarynyň gutardyş dabarasy şatlyk-şowhuna beslendi. Şol dabara Türkmenistanyň ...

15.06.2019

Ýagty ýyldyzlaryň ýalkymy

15.06.2019

«Ylym kämilligiň kepilidir»

13.06.2019

Rowaçdyr ylmyň kämil ýollary

12.06.2019

Ylymlar gününe bagyşlanan maslahat

11.06.2019
Sport

Welosipedçiler näme üçin dege-dege gidýär?

Welosiped ýaryşyna gatnaşýan türgenleriň welosipedlerini bir-birine örän ýakyn sürýändikleri ünsüňizi çekendir. Elbetde, ýaryşyň esasy maksady pellehana birinji gelmek. Eýsem, munuň başga sebäbi ýokmuka?!

Uzak ýol welosipedçileri ýadadýar. Şol sebäpli türgenler ...

13.06.2019

Pençak-silat

11.06.2019

Futzal

08.06.2019

Türkmen türgenleriniň başa-baş söweşiň garyşyk görnüşinde gazanan ynamly ýeňişleri

06.06.2019

Ikinji ornuň eýesi

05.06.2019
Taryh

Selewkiler döwleti

Aleksandr Makedonskiý b.e.öň 323-nji ýylda Wawilonda aradan çykandygy baradaky habar ýyldyrym çaltlygynda bütin imperiýanyň çäklerine ýaýraýar. Bu habardan soň Merkezi Aziýadaky grek-makedon goşunlarynyň 20 müňden gowragy watanlaryna dolanmak ...

17.06.2019

Kelteminar medeniýeti

12.06.2019

Seniň ýaşyňda

11.06.2019

Şöhratly geçmişiň ýaňy

10.06.2019

Döwkesen — üstýurtdaky gorag galasy

08.06.2019
Tehnologiýa

6G tory kämilleşdiriler

«Samsung Electronics» kompaniýasynyň wekilleri telekommunikasiýa torunyň 6-njy neslini kämilleşdirmäge girişendiklerini mälim etdiler. Koreý kompaniýasy 5G telefonlarynyň satuwyny ýola goýan ilkinji şereket bolmagy bilen tapawutlanýar. Entek 5G ýaýramadyk hem bolsa, koreý ...

17.06.2019

Uçýan awtoulag tanyşdyryldy

13.06.2019

Öz energiýasyny öndürer

03.06.2019

Arassa ýangyçly ulaglar

28.05.2019

Dünýäniň iň tiz otlulary

23.05.2019
Döredijilik dünýäsi

Ömür howuzy

Ömri «çagalyk», «oglanlyk», «ýigitlik», «garrylyk» diýip böleklere bölýärler. «Dünýä inmek» hem «dünýeden gitmek» diýibem ýene iki sany bölegi bar. Soňky ikiniň her biri, ýokarky dördüň dördüsinem birden öz içine ýerleşdirip ...

17.06.2019

Syrly düýş

13.06.2019

Gutarylmadyk iş

12.06.2019

Dogruçyllyk

11.06.2019

Patyşa synagy

10.06.2019
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 4 14
Şu gün 280 3901
Düyn 436 6785
Şu aý 6912 138190
Jemi 34170 742219