Harby durmuş

Taryhy forum serhetçileriň arasynda wagyz edilýär

 «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň awgust aýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumy dünýä ýaň saldy. Bu iri göwrümli halkara çäresi, diňe bir Hazarýaka döwletleriniň däl-de, eýsem ...

15.08.2019

Asudalygyň kenary

10.08.2019

Esgerleriň dynç alyş güni gyzykly geçýär

10.08.2019

Muzeýdäki gezelenç

08.08.2019

Täsirli çäre geçirildi

07.08.2019
Bilim

Sanly bilim ulgamy – innowasion ösüşlere badalga

Rowaçlygyň ak ýoluna düşen Türkmenistan bu gün halkara derejesinde kuwwatly we durnukly ösýän ýurt hökmünde özüni tanatdy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halky Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ösüşleriň belent sepgitlerine ...

21.08.2019

Zehinli ýaşlara ak ýol

20.08.2019

Sanly ykdysadyýete degişli adalgalar

18.08.2019

Türkmen talyplary Bolgariýada geçirilen 26-njy halkara matematika olimpiadasynda 8 medal gazandylar

08.08.2019

Bilimiň hukuk binýady

07.08.2019
Sport

Türkmenistanyň woleýbol ýygyndysy Aziýa çempionatynyň merkezi zolagyna ýeňiş bilen başlady

Ozal hem habar berşimiz ýaly, şu günler Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy Nepalyň Katmandu şäherinde geçirilýän Aziýa çempionatynyň Merkezi zolagynyň ýaryşyna gatnaşýar. Geçen ýyl hem bu zolagyň çempiony bolan türkmen ...

21.08.2019

«Altyn Asyryň» AFK-nyň Kubogynyň interzolagynyň birinji duşuşygyna günorta koreýaly eminler topary eminlik ederler

20.08.2019

Milli ýygyndy toparlarymyzyň hasabynda iki altyn medal

19.08.2019

«Türkmenistan» topary baş baýragyň eýesi

18.08.2019

«Liwerpul» UEFA-nyň Superkubogyny gazanmagy başardy

16.08.2019
Taryh

Ylym äleminiň şöhlezar ýyldyzy

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň: «Türk­men hal­ky­nyň ençe­me alym­la­ry, şa­hyr­la­ry uzak asyr­la­ryň do­wa­mynda öz köp­ta­rap­ly yl­my we aja­ýyp çe­per eser­le­ri bi­len türk­me­niň ady­ny şöh­rat­lan­dyrdy­lar. Olar yl­my we çe­per döre­di­ji­li­gi bi­len dün­ýä me­de­niýe­ti­niň ösü­şi­ne ...

21.08.2019

Taryhda diplomatiýanyň orny

20.08.2019

Köneürgenç-taryhy buýsanjymyz

18.08.2019

Seniň ýaşyňda

09.08.2019

Taryhyň synmajak ýaňy

08.08.2019
Tehnologiýa

Rex atly ekzosklet

Täze Zelandiýaly iki sany oýlap tapyjy Riçard Littl we Robert Irwing maýyplara özbaşdak hereket eder ýaly ekzosklet işläp taýýarladylar. Rex atly bu enjamyň iki aýagy bolup, olaryň agramy 38 kg ...

21.08.2019

Sürüjüsiz tiz kömek

20.08.2019

Uber şereketiniň uçýan taksisi

18.08.2019

SB-1 Defiant we V-280 Valor özüniň mümkinçiliklerini görkezer

16.08.2019

Geljegiň duralgasy

15.08.2019
Döredijilik dünýäsi

Watan goragçysy bolmak beýik buýsançdyr

Taryha ser salanymyzda, goşunyň ähli döwürlerde hem zerurlyk derejesinde orta çykandygyna anyk göz ýetirýäris. Her döwürde-de goşunyň ähmiýetli bolşy ýaly, her bir türkmen maşgalasynda dünýä inen ogul perzendiniň orny, terbiýesi ...

21.08.2019

Serhet ýodalary — Watançylyk duýgusynyň joş urýan ýeri

20.08.2019

Türkmen sazandalarynyň ussatlygyna Wagneriň Watanynda baha berdiler

20.08.2019

Enäniň keşbi

18.08.2019

Watan waspy

16.08.2019
GALEREÝA
MYHMANLARYŇ STATISTIKALARY
Myhmanlar Görülen
Şu wagt 2 4
Şu gün 259 3564
Düyn 408 7048
Şu aý 8564 160559
Jemi 57625 817949