Bilim
 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2019-njy ýyl: Ylym we bilim

 • Watanymyzyň ösüşinde ileri tutulýan ugurlaryň biri bolan ylym we bilim ulgamynda 2019-njy ýylda bolup geçen aýratyn ähmiýetli wakalara syn berlende olaryň turuwbaşdan beýan edilişiniň yzygiderlilik ýörelgesinden çykmak zerurlygy döreýär. Çünki ...

  17.01.2020
 • Gadymy ylym – matematika

 • Gadymy Gresiýada adama gerekli bolan ylym-bilime «matema» diýipdirler. Erkin-azat (gul däl) adamlaryň başarmaly matemalary ýedi sany bolup, olar: arifmetika, geometriýa, grammatika, ritorika (suhangöýlük), saz, gimnastika we astronomiýadyr. Soňraky döwürde häzirki ...

  15.01.2020
 • Sanly bilim ulgamynyň dilleri öwretmekde harby pedagogiki ähmiýeti

 • Häzirki döwürde Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda, şeýle hem Serhet institutynda sanly elektron ulgamynyň ornaşdyrylmagy, alnyp barylýan işleriň hiliniň ýokarlanmagyna şert döretdi. «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» çäklerinde harby talyplary ...

  11.01.2020
 • Kibernetika

 • «Kibernetika» grek dilinde dolandyryşy aňladýar. Kibernetika çylşyrymly ulgamlarda dolandyryş maglumatlarynyň kabul edilişiniň, saklanylyşynyň, özgerdilişiniň umumy kanunyny öwrenýär. «Kibernetika» adalgasy 1948-nji ýylda janly organizmlerde we jemgyýetde maglumat alyş-çalşygy we dolandyryşyň umumy ...

  07.01.2020
 • Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa çagyrýarys

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin ýokary harby bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlandygyny habar berýäris.

  1. Türkmenistanyň Serhet institutyna ...

  02.01.2020
 • Sanly bilim ulgamynyň ähmiýeti

 • Hä­zir­ki dö­wür­de iň wa­jyp me­sele­le­riň çöz­gü­di­ni tap­mak­da bi­li­miň mö­hüm de­lil hök­mün­de yk­rar edilme­gi te­bi­gy­dyr. Şu se­bäp­den, dünýä­niň ösen we ös­ýän döw­let­le­ri­nde bi­lim ul­ga­my­ny döw­re­bap­laş­dyr­mak me­se­le­si­ne aý­ra­tyn uly üns be­ril­ýär. Bu ...

  02.01.2020
 • Türkmenistanda Wengriýanyň ýokary okuw mekdeplerine talyplyga seçip alyş başlady

 • Türkmenistanyň Bilim ministrligi türkmen metbugatynda 2020/2021-nji okuw ýyly üçin Wengriýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary bilim we magistratura okuw maksatnamalary boýunça seçip alyş işini geçirýändigini habar berdi.

  «Türkmenistan» gazetinde çap ...

  26.12.2019
 • Kämilligiň binýady

 • Bilim özgertmelerini üstünlikli amala aşyrmak, ulgamyň işini döwrebap derejede kämilleşdirmek, ony dünýä ülňülerine laýyk getirmek döwrüň öňe süren esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagtda ýurdumyzda Watanymyzyň daýanjy bolan kämil ...

  24.12.2019
 • Döwrebap özgerişlikler

 • Hormatly Prezidentimiziň düýpli durmuş-ykdysady özgertmeleri bilen ýurdumyz ösüşleriň aýdyň ýolunda ynamly öňe barýar. Bu üstünlikler ylym-bilim we döredijilik mümkinçiliklerimiziň ösüş derejesi bilen gazanylýar. Bilim ojaklaryna ylmy-tehniki täzelikleriň ornaşdyrylýar. Bu ugurda ...

  21.12.2019
 • Kitap okamagyň peýdasy

 • 1. Pikirlenişi ösdürýär. Kitap okamak pikirlenişiňe oňaýly täsir edýär. Adam okan wagty maglumatdaky aýdyljak bolýan zada düşünjek bolup, köp pikirlenýär.

  2. Ýadawlygy aýyrýar. Sözleýiş diliniň ýazylyşy adamyň aňyna täsir edip ...

  14.12.2019
 • Dil bilen dünýäni gezer

 • Daşary ýurt dili öwredilende häzirki zaman innowasion okuw usullaryndan peýdalanylmalydyr. Daşary ýurt dilini okatmagyň häzirki zaman tehnologiýalary bilen tanyş, okuwçynyň psihologiýa-pedagogik aýratynlyklaryny bilýän, usuly taýdan sowatly mugallym bu ugurdan uly ...

  30.11.2019
 • Dostlukly döwletiň bilim ulgamy

 • Soňky ýyllarda Özbegistanda bilim ulgamynda giň gerimli özgertmeler geçirildi. Olaryň esasy maksady ýurduň bilim ulgamynyň dünýä derejesine çykarylmagy hem-de bilimiň hilini has-da kämilleşdirmek bilen baglanyşykly boldy.

  6 ýaşyna çenli çagalar ...

  29.11.2019
 • Daşary ýurtly talyplaryň sany boýunça rekord

 • ABŞ-da taýýarlanan statistiki maglumata görä, 2018-2019-njy okuw ýylynda bu ýurtda daşary ýurtly talyplaryň sany rekord derejä ýetdi. Talyplaryň sany 1 million 95 müň 299-a deň boldy. 2018-nji ýylda daşary ýurtly ...

  26.11.2019
 • Iň gowy bilim ojagy

 • Dünýäde iň gowy ýokary okuw mekdepleri barada gürrüň gozgalanda, ilki bilen akylymyza Oksford, Kembrij uniwersitetleri gelýär. Ýöne muňa garamazdan, statistikanyň maglumatlary ÝOM-nyň «TOP 100» sanawynyň çürbaşyny ABŞ-nyň Massaçusets tehnologiýalar institutynyň ...

  15.11.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  14
  15
  >