Bilim
 • Innowasiýa maglumat merkezi: özgertmeleri durmuşa geçirmekde nobatdaky ädim

 • Hormatly Prezidentimiz: «Ýaşlarymyzyň tehnologik ösüşden yza galmazlygy üçin, olara döwrebap hünärleri ele almaga, nazary bilimleri kämilleşdirmäge, amaly endiklerini ýokarlandyrmaga, sanly tehnologiýalary özleşdirmäge, täze ylmy taglymatlary, öňdebaryjy barlaglary we tehnologik tejribeleri ...

  05.04.2020
 • Harby ylym düşünjesi

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli kanunçylygymyzyň dünýä derejesinde kämilleşdirilmegi, umumy ykrar edilen halkara hukuk kadalarynyň oňa ornaşdyrylmagy hakyndaky talaplary öňe sürdi. Şol talaplara laýyklykda, Türkmenistanyň Konstitusiýasynda ylmyň, tehnikanyň we tehnologiýalaryň ...

  02.04.2020
 • Çagalaryňyza daşary ýurt dillerini öwretdiňizmi?

 • Häzirki wagtda dil öwrenmek döwrüň talaby bolup durýar. Eýsem, biziň geljegimiz bolan çagalara daşary ýurt dilini haçan öwredip başlamaly diýen sowal bolsa hemmämizi gyzyklandyrýan bolsa gerek?! Çagaňyza daşary ýurt dilini ...

  29.03.2020
 • Kitap okaýan dünýäni görer

 • Kitap okamak islegi çagalykdan başlanýar

  «Kitap okamak isleýärin, ýöne goluma kitap alyp bilemok ýa-da kitaby soňuna çenli okap bilemok. Kitap okamaga nädip endik etmeli?!». Şeýle sowallaryň köp gaýtalanýandygyny ýaşyryp ...

  25.03.2020
 • Serhetçi kakalarynyň «ýaş alym» ogullary!

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyz: «Güýçli döwletde ylym esasy orny eýeleýär, diýmek biz ylmyň iň täze gazananlary bilen aýakdaş gitmelidiris» diýip bellemek bilen, ýurdumyzda ylym-bilimiň dünýä derejesine çykmagy, ýaş zehinleriň öňe saýlanmaklary ...

  21.03.2020
 • Baýraklaryň höwri köp bolsun!

 • Ýakynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda ýurdumyzyň Halkara nebit we gaz uniwersitetinde ýokary okuw jaýlarynyň talyp ýaşlarynyň arasynda okuw dersleri boýunça olimpiada  geçirildi. Geçirilen olimpiada ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlary ...

  18.03.2020
 • Hünär okuwlaryna badalga berildi

 • Golaýda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň hünärmenleri taýýarlaýyş mekdebinde çagyryş boýunça harby gullukçylara degişli ugurlar boýunça hünär bermek maksady bilen, ýörite okuwlara badalga berildi. Aragatnaşyk, prožektor enjamlary hem-de bornly tehnikalar bilen ...

  16.03.2020
 • Türkmen we Azerbaýjan dilleriniň umumylyklary

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylymyzda hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary, deňhukukly hyzmatdaşlyk ýörelgeleri has-da ösdürilýär. Asyrlaryň dowamynda ýakyn taryhy, meňzeş dili bolan türkmen we azerbaýjan halkynyň ...

  12.03.2020
 • Sanly bilim ulgamy ösüşler ýolunda

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň bimöçber tagallalary netijesinde ylym-bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek, bilimiň hilini dünýä derejesine çykarmak, döwrebap okuw kitaplaryny, okuw gollanmalary neşir etmek, dünýäde ylmyň iň soňky gazanan ...

  28.02.2020
 • Okatmagyň netijeli usuly

 • Dil öwretmegiň innowasion tehnologiýalarynyň giň ýaýran ugurlaryna okatmagyň interaktiw usuly hem degişlidir. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ak pata bermegi bilen açylyp, ulanylmaga berlen Türkmenistanyň Serhet institutynda hem bu usuldan peýdalanmak üçin ...

  24.02.2020
 • Aşgabatda «Maýa goýumçy ― 2020» atly taslama bäsleşigi geçirildi

 • Ýakynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde «Entrepreneur 2020» («Maýa goýumçy 2020») atly bäsleşik geçirildi. Ýaşlaryň işewürlik pikirlerini ösdürmek we olary bu ugurda goldamak maksady bilen geçirilen bäsleşige uniwersitetiň talyplarydyr ...

  19.02.2020
 • Harby hünär başarnyklary kämilleşdirildi

 • Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň hatarynda borçnama boýunça harby gullugyny geçjek harby gullukçylaryň möhletleýin başlangyç harby okuw möwsümi tamamlandy. Bu mynasybetli hem olardan gutardyş synaglary kabul edildi. Okuw möwsüminiň dowamynda ...

  30.01.2020
 • Mekdep okuwçylary Indoneziýada geçirilen halkara bäsleşikde dört medal gazandylar

 • Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 41-nji orta mekdebiň okuwçylary Indoneziýanyň Bandung şäherinde geçirilen taslama bäsleşiginden ýeňiş bilen dolandylar. Bu barada «Jeyhun.news» habar berýär.

  Halkara ylmy tehniki we inžener bäsleşigine ...

  27.01.2020
 • Harby özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär

 • Watanymyzyň dost-doganlyk serhediniň ygtybarly goragyny üpjün etmekde ýokary hünärli serhetçi serkerdeleri taýýarlamak, döwlet serhedimizde ylymly-bilimli, başarjaň serhetçileriň gulluk etmeklerini gazanmak maksady bilen, 2011-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Serhet instituty döredildi ...

  24.01.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  15
  16
  >