Bilim
 • Ösüşlerimiziň binýady

 • Her bir ýyly taryhy wakalara beslenýän, täze-täze sepgitlere ýetilýän ata Watanymyzda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda ägirt uly işler amala aşyrylýar. Halkymyza şowlulyk getiren 2019-njy ýylda hormatly ...

  22.10.2019
 • Ykdysadyýet Nobeliniň nobatdaky eýeleri mälim edildi

 • Massaçusets Tehnologiýa institutynyň (Banerjee, Daflo) we Garward uniwersitetiniň (Kremer) alymlar topary ABŞ-nyň 916,474 dollary bolan pul baýragyny öz aralarynda paýlaşarlar.

  Ykdysadyýet ugry boýunça Nobel baýragynyň nobatdaky ýeňijileri duşenbe güni ...

  20.10.2019
 • Sanly bilim ulgamy ösdürilýär

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň il-ýurt bähbitli amala aşyrýan işleriniň hatarynda, ýaşlar hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Ýurdumyzda ýaşlaryň ösen döwrüň talaplaryna laýyk derejede bilimli ...

  18.10.2019
 • Nobeliň edebiýat baýragynyň eýeleri mälim edildi

 • Nobeliň edebiýat baýragyny polşaly ýazyjy Olga Tokarçuk hem-de awstriýaly Peter Handke almaga hukuk gazandy. Bu abraýly baýrak Olga Tokarçuka «eserlerini ensiklopedik hyjuwy arkaly hyýaly beýan edip, durmuşyň dürli ugurlaryna çuňňur ...

  16.10.2019
 • Nobeliň Himiýa baýragynyň eýeleri mälim edildi

 • 7-nji oktýabrda Şwesiýanyň paýtagty Stokgolmda başlan Nobel hepdeliginiň çäklerinde Nobeliň himiýa boýunça baýragynyň eýeleri mälim edildi. Bu baýraga amerikan fizigi Jon Gudenaf, britan himigi Stenli Wittigem hem-de ýaponiýaly Akiro Ýoşino ...

  14.10.2019
 • Nobeliň fizika baýragynyň eýeleri mälim edildi

 • Nobeliň fizika baýragynyň eýeleri mälim edildi. Bu baýraga kosmologiýada ýerine ýetiren işleri üçin Jim Pibls, Mişel Maýor we Didýe Kelo dagy mynasyp boldy. Jim Pibls Prinston uniwersitetinde, Mişel Maýor Ženewa ...

  09.10.2019
 • Nobeliň lukmançylyk baýragynyň eýeleri mälim edildi

 • 1901-nji ýyldan bäri her ýyl yzygiderli berilýän Nobel baýraklarynyň eýeleri mälim edilip başlandy. Baýrak adamzadyň ösüşine goşýan goşandy üçin lukmançylyk, fizika, himiýa, parahatçylyk we edebiýat ugurlary boýunça mynasyp iş bitiren ...

  09.10.2019
 • Kosmonawt öz okan mekdebinde

 • Mälim bolşy ýaly, meşhur ildeşimiziň ýaşlyk ýyllary Türkmenabat şäherinde geçdi. Ol şäherdäki 15-nji orta mekdebi tamamlady. Okan döwründe sport bilen yzygiderli meşgullanyp, bu ugurdan hem uly üstünliklere eýe boldy. Bu ...

  03.10.2019
 • Halkara bäsleşiginiň ýeňijileri

 • Garaşsyz ýurdumyzyň talyplary Ysraýyl döwletiniň Ariel uniwersitetinde 2019-njy ýylyň 22 — 24-nji sentýabry aralygynda matematika dersi boýunça geçirilen Açyk halkara olimpiadasynyň jemleýji tapgyrynda üstünlikli çykyş edip, ata Watanymyza hoş habar ...

  02.10.2019
 • Sanly bilim ulgamy ösüş ýolunda

 • Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda bilim edaralaryny täze okuw kitaplary hem-de okuw-usuly gollanmalary bilen üpjün etmek, olara dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze tehnologiýalary we okuw-tehniki enjamlary ornaşdyrmak işleri yzygiderli alnyp barylýar. Ylmyň ...

  01.10.2019
 • Türkmenistanly mugallym Astrahanyň Magtymguly adyndaky mekdebinde okadyp başlady

 • Rus tarapynyň çagyrmagy esasynda 2019-njy ýylyň sentýabr aýynyň başynda Astrahan welaýatyna türkmen dili mugallymy Resul Şajiýew geldi, ol Astrahan welaýatynyň Priwolžsk etrabynyň Funtowo obasyndaky Magtymguly Pyragy adyndaky umumy bilim berýän mekdebiniň ...

  24.09.2019
 • Sanly bilim — döwrebap ösüş

 • Bagtyýar Diýarymyzyň ylym-bilim ulgamy kämilleşdirilýär, döwrebaplaşdyrylýar hem-de halkara derejesine eýe bolýar. Döwrebap ösüşli ýurdumyzda bilim ulgamynyň düýpli özgerdilmegi, ylmyň gazananlarynyň durmuşa ornaşdyrylmagy, önümçiligiň täzeçe guralmagy bilen uly üstünlikler gazanylýar. Häzirki ...

  20.09.2019
 • Bilim — ösüşlerimiziň özeni

 • Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, ýaşlarymyz biziň ýurdumyzyň geljegidir. Hormatly Prezidentimiz ýaşlarymyza uly ynam bildirýär. Biziň döwletimiz bilimiň derejesini we hilini ýokarlandyrmaga aýratyn ähmiýet berýär. Raýatlarymyzyň, ilkinji nobatda, ýaşlaryň häzirki zaman ...

  10.09.2019
 • Harby bilim ösüş ýolunda

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň halkymyza peşgeş beren Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe okamak, bilim almak, hünär eýesi bolmak uly bagt. Bu döwürde hormatly Prezidentimiz türkmen ýaşlaryna okamaga, bilimli, hünärli adamlar bolup ýetişmäge ...

  06.09.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  13
  14
  >