Bilim
 • Sanly bilim ulgamy – innowasion ösüşlere badalga

 • Rowaçlygyň ak ýoluna düşen Türkmenistan bu gün halkara derejesinde kuwwatly we durnukly ösýän ýurt hökmünde özüni tanatdy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halky Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ösüşleriň belent sepgitlerine ...

  21.08.2019
 • Zehinli ýaşlara ak ýol

 • Ak mekdebi tamamlanyňdan soň, ilkinji arzuwlaryň biri okuwyňy dowam etdirmek — talyp bolmakdyr. Ýaşlaryň bilim hazynasyna eýe bolmak arzuwy ajaýyp zamanamyzda amala aşýar. «Bir kesbi bolan hor bolmaz» diýlişi ýaly ...

  20.08.2019
 • Sanly ykdysadyýete degişli adalgalar

 • Machine Learning (ML) tehnologiýasy — emeli aňyň usullarynyň bir synpy bolup, esasy aýratynlygy berlin meseläniň çözülişini gözlemän, öňki gözlegleriň netijesinde meňzeş meseleleri çözmegiň usulyny ulanmak bolup durýar.

  Robot tehnikasy — ...

  18.08.2019
 • Türkmen talyplary Bolgariýada geçirilen 26-njy halkara matematika olimpiadasynda 8 medal gazandylar

 • Türkmen talyplary Bolgariýada geçirilen 26-njy halkara matematika olimpiadasynda üstünlikli çykyş etdiler. Türkmen talyplary her ýyl döwlet derejesinde we halkara derejesinde geçirilýän bäsleşikleriň ençemesine gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Bu halkara ...

  08.08.2019
 • Bilimiň hukuk binýady

 • Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady ösüşiň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, ylym, bilim ulgamlaryna, ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, watansöýüji nesilleri kemala getirmek işine uly ähmiýet berýär. Ylmy, bilimi eşretli durmuşyň, bagtyýar geljegiň, döwletiň ...

  07.08.2019
 • Fransiýada tamamlanan himiýa bäsleşiginde mekdep okuwçylarymyz 3 sany bürünç medaly eýelediler

 • Himiýa boýunça Fransiýada tamamlanan halkara bäsleşiginde türkmen okuwçylary baýrakly orunlaryň 3-ni eýelemegi başardylar. Dünýäniň 80 döwletinden mekdep okuwçylaryň gatnaşan 51-nji halkara himiýa bäsleşigine dürli ýurtlardan 309 okuwçy gatnaşdy. Halkara himiýa ...

  06.08.2019
 • Dil – egsilmez baýlyk

 •  

  Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli aladalary netijesinde ylym-bilimiň döwrebap ösmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurdumyzda milli dilimizi ösdürmäge, ylmy taýdan öwrenmäge hem-de ýaşlara çuňňur öwretmäge berilýän üns durnukly ...

  03.08.2019
 • Talyplaryň pikirleniş ukyplaryny ösdürmek

 • Talyplaryň pikirleniş, ukyp-başarnyklaryny ösdürmek dürli ýollaryň üsti bilen amala aşyrylýar. Meselem, özbaşdak iş usulyny alyp göreliň. Sapagyň gurluşynda özbaşdak işe berilýän mysallaryň çylşyrymlylygyna däl-de, eýsem onuň çözülişiniň çylşyrymlylygyna üns bermeli ...

  02.08.2019
 • Ýaşlaryň röwşen geljeginiň kepili

 • 2019-njy ýylyň 14-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşygynda eden çykyşynda belleýşi ýaly, döwlet syýasatynda, wagyz etmek işinde we ýaşlary terbiýelemekde, ilkinji nobatda ...

  01.08.2019
 • Informasiýalar biziň durmuşymyzda

 • Informasiýa informatikanyň ilkinji we düýpli düşünjeleriniň biridir. Informasiýa düşünjesine gysgaça kesgitleme bermek ýa-da ony bir sözlem bilen beýan etmek mümkin däldir. «Informasiýa» sözi biziň dilimizde «habar bermek, düşündirmek, mälim etmek ...

  30.07.2019
 • Mugallym şeýle diýipdir

 • Men adamlaryň özüme däl-de, özümiň adamlara düşünmeýänim üçin gam çekýän.

  * * *

  Ýüpüniň üstüne odun goýup bolmaýan ygtybarsyz adam bilen nähili iş salyşjak?! Bu oksuz arabany sürjek bolýan ýaly dälmidir?!

  * * *

  Men üç ...

  27.07.2019
 • Ylym — eziz Diýaryň kuwwaty

 • Ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan kuwwatyny artdyrmakda, ösdürmekde kabul edilýän uzakmöhletleýin Döwlet maksatnamalarynda binýady berkden tutulan ylmyň, bilimiň mümkinçiliklerine daýanylýar.

  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň 12-nji iýunynda Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň ...

  24.07.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim, ylym barada aýdanlaryndan

 • Biziň döwletimizde bilimiň derejesini we hilini ýokarlandyrmaga aýratyn äh­mi­ýet be­ril­me­gi — maýa goýumlarynyň geljegi has uly görnüşleriniň biri bolan bilim ulgamyna gönükdirilmegi ýurdumyzyň geljegine goýulýan maýa serişdeleridir, halkymyzyň iň gymmatly ...

  23.07.2019
 • Türkmenistanyň Serhet institutyna giriş synaglary dowam edýär

 • Şu günler ýurdumyzyň beýleki ýokary okuw jaýlarynda bolşy ýaly, Türkmenistanyň Serhet institutynda hem giriş synaglary dowam edýär. Synaglar bellenilen tertipde alnyp barylýar we harby talyplyga dalaşgärleriň arasyndan ukyp-başarnyklary, bilimi boýunça ...

  20.07.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  11
  12
  >