Bilim
 • Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa çagyrýarys

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin ýokary harby bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlandygyny habar berýäris.

  1. Türkmenistanyň Serhet institutyna ...

  19.11.2019
 • Iň gowy bilim ojagy

 • Dünýäde iň gowy ýokary okuw mekdepleri barada gürrüň gozgalanda, ilki bilen akylymyza Oksford, Kembrij uniwersitetleri gelýär. Ýöne muňa garamazdan, statistikanyň maglumatlary ÝOM-nyň «TOP 100» sanawynyň çürbaşyny ABŞ-nyň Massaçusets tehnologiýalar institutynyň ...

  15.11.2019
 • Italýan dili öwrenilýär

 • «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Diýarymyz belent ösüşlere eýe bolýar. Ylym, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş ulgamynda birnäçe özgertmeler amala aşyrylýar. Türkmenistan ýurdumyz Bitaraplyk ýörelgesine eýerip, dünýä ...

  11.11.2019
 • Sanly bilimiň gözýetimleri

 • Döwür bilen aýakdaş hereket etmek üçin ýokary tizlikde gün-günden kämilleşýän häzirki zaman dünýäsinde ösen ylmyň gazananlaryny durmuşymyza yzygiderli ornaşdyrmak zerurlygy ýüze çykýar. Bu özgerişlikleriň yzygiderliligi gündelik ýaşaýşymyzyň ähli gurşawlaryna öz ...

  31.10.2019
 • Alyslardan gözbaşly dostluk

 • Jemgyýetiň hem-de döwletiň ösüşinde bilimiň we ylmyň orny hemişe uly ähmiýete eýe bolupdy we şeýle bolmagynda galýar diýip, hormatly Prezidentimiz Ýaponiýa iş saparynda Hirosaki uniwersitetinde eden çykyşynda belledi.

  Haýsydyr bir ...

  25.10.2019
 • Kitap — dürler hazynasy

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň neşirýat ulgamynyň kämilleşmegi, döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze kitaplaryň neşir edilmegi, täze döwrebap kitaphanalaryň açylyp, kitap gaznalarynyň kitaplar hem-de elektron kitaplar arkaly üstüniň ýetirilip durulmagy ...

  24.10.2019
 • Ösüşlerimiziň binýady

 • Her bir ýyly taryhy wakalara beslenýän, täze-täze sepgitlere ýetilýän ata Watanymyzda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda ägirt uly işler amala aşyrylýar. Halkymyza şowlulyk getiren 2019-njy ýylda hormatly ...

  22.10.2019
 • Ykdysadyýet Nobeliniň nobatdaky eýeleri mälim edildi

 • Massaçusets Tehnologiýa institutynyň (Banerjee, Daflo) we Garward uniwersitetiniň (Kremer) alymlar topary ABŞ-nyň 916,474 dollary bolan pul baýragyny öz aralarynda paýlaşarlar.

  Ykdysadyýet ugry boýunça Nobel baýragynyň nobatdaky ýeňijileri duşenbe güni ...

  20.10.2019
 • Sanly bilim ulgamy ösdürilýär

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň il-ýurt bähbitli amala aşyrýan işleriniň hatarynda, ýaşlar hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Ýurdumyzda ýaşlaryň ösen döwrüň talaplaryna laýyk derejede bilimli ...

  18.10.2019
 • Nobeliň edebiýat baýragynyň eýeleri mälim edildi

 • Nobeliň edebiýat baýragyny polşaly ýazyjy Olga Tokarçuk hem-de awstriýaly Peter Handke almaga hukuk gazandy. Bu abraýly baýrak Olga Tokarçuka «eserlerini ensiklopedik hyjuwy arkaly hyýaly beýan edip, durmuşyň dürli ugurlaryna çuňňur ...

  16.10.2019
 • Nobeliň Himiýa baýragynyň eýeleri mälim edildi

 • 7-nji oktýabrda Şwesiýanyň paýtagty Stokgolmda başlan Nobel hepdeliginiň çäklerinde Nobeliň himiýa boýunça baýragynyň eýeleri mälim edildi. Bu baýraga amerikan fizigi Jon Gudenaf, britan himigi Stenli Wittigem hem-de ýaponiýaly Akiro Ýoşino ...

  14.10.2019
 • Nobeliň fizika baýragynyň eýeleri mälim edildi

 • Nobeliň fizika baýragynyň eýeleri mälim edildi. Bu baýraga kosmologiýada ýerine ýetiren işleri üçin Jim Pibls, Mişel Maýor we Didýe Kelo dagy mynasyp boldy. Jim Pibls Prinston uniwersitetinde, Mişel Maýor Ženewa ...

  09.10.2019
 • Nobeliň lukmançylyk baýragynyň eýeleri mälim edildi

 • 1901-nji ýyldan bäri her ýyl yzygiderli berilýän Nobel baýraklarynyň eýeleri mälim edilip başlandy. Baýrak adamzadyň ösüşine goşýan goşandy üçin lukmançylyk, fizika, himiýa, parahatçylyk we edebiýat ugurlary boýunça mynasyp iş bitiren ...

  09.10.2019
 • Kosmonawt öz okan mekdebinde

 • Mälim bolşy ýaly, meşhur ildeşimiziň ýaşlyk ýyllary Türkmenabat şäherinde geçdi. Ol şäherdäki 15-nji orta mekdebi tamamlady. Okan döwründe sport bilen yzygiderli meşgullanyp, bu ugurdan hem uly üstünliklere eýe boldy. Bu ...

  03.10.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  13
  14
  >