Bilim
 • Sanly bilim ulgamy ösdürilýär

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň bilim ulgamy täze ösüşlere eýe bolýar. Ulgamyň işini döwrebap derejede guramak, oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşlara berilýän bilimiň ...

  23.01.2019
 • Iň gowy dost

 • Kitap — biziň dostumyz, syrdaşymyz. Nämäni bilmek, öwrenmek islesek, kitaba ýüz tutýarys. Eýsem, siz dünýäniň iň gowy çagalar kitaphanalarynyň haýsylardygyny bilýärsiňizmi?! Bu bilim ojaklarynyň tutuşlygyna körpe okyjylara niýetleneni hem bar ...

  22.01.2019
 • Zehini ýedi günde 40 göterim ösdürmek

 • Aýdalyň, şu gün siziň üçin özleşdirmesi kyn dersleriň birinden synag bar. Uzak gije synaga taýýarlanyp, näçede uklap galanyňyzy özüňiz hem bileňizok. «Köp okan köp biler» diýselerem, geçilenleri özleşdirişiňizden hem göwnüňiz ...

  21.01.2019
 • Dünýäniň mekdepleri hakynda

 • Dünýädäki iň gadymy mekdep Palestinadaky Karauin musulman uniwersiteti hasaplanylýar.

  Okuwy tamamlan uçurymlaryň dabarasy ilkinji gezek Germaniýada bellenilip başlanypdyr.

  Taryhda mekdebiň iň uzaga çeken sapagy 54 sagat bolupdyr.

  Çehiýada iň gowy ...

  20.01.2019
 • Dünýäniň täsin bilim ulgamy

 • Aň-bilim biziň dünýämizi gurşaýan zerurlykdyr, çünki degişli bilim alan ýaş nesil biziň ýagty geljegimizdir. Bilim almak näçe zerur bolsa-da. dünýäde bu ulgam birmeňzeş däldir. Gowy bilim almak dünýäde iň ýagşy ...

  18.01.2019
 • Gadymy hem täsin kitaplar

 • Çarlz Dikkensiň 1859-njy ýylda neşir edilen «Iki şäher baradaky powest» atly romany iňlis dilinde ýazylan eserleriň taryhynda iň köp satylan kitapdyr. Neşiriň sany 200 million nusgadan geçipdir.

   

  Dünýäde iň ...

  17.01.2019
 • Siziň öýüňizde näçe kitap bar?

 • Soňky wagtlarda geçirilen barlaglar çaganyň okuwa bolan höwesiniň öýdäki kitap sany bilen baglydygyny ýüze çykardy. Ýagny öýde näçe köp kitap bar bolsa, çaganyň okuwda üstünlik gazanmak islegi şonça-da ýokary bolýar ...

  16.01.2019
 • Nobel baýragy barada

 • Mälim bolşy ýaly, meşhur fizik Alfred Nobeliň adyny göterýän bu baýrak bilen ylmyň dürli ugurlarynda, has takygy fizikada, himiýada, fiziologiýada hem medisinada, ykdysady ylymlarda, edebiýatda we dünýäde parahatçylygy berkitmekde tapawutlanan ...

  15.01.2019
 • Dünýäniň täsin kitaphanalary

 • Kitaphanalar diňe bir gerekli kitabyň okalýan ýeri bolmak bilen çäklenmeýär. Bu kitap okamagyň höwesi bilen ýaşaýan millionlarça adamyň täze bilimler, täze duýgular bilen gabatlaşýan, islendik kitabyň iň gowy dosta öwrülýän ...

  14.01.2019
 • Bill Geýts: geçen ýylyň iň gowy kitaplary

 • «Microsoft»-yň esaslandyryjysy Bill Geýts öz saýtynda 2018-nji ýylda göwnünden turan bäş sany kitaby mälim etdi. Bu reýtingde çeper eserler ýok. Geýts, ilkinji nobatda, öz durmuşy barada gürrüň berýän taryhçy ...

  13.01.2019
 • Mugallym – ylym atam

 • Bir oglany okadyp sowatly etmegiň sogaby on müň ajy doýurmak hem ýene şonça adama egin-eşik berip, sogap gazanmak bilen deňdir.

  Döwletmämmet AZADY.

   

  Mugallymçylyk Taňry käridir. Maňa bir harp öwredeniň ...

  12.01.2019
 • Braýl elipbiýiniň bütindünýä güni

 • Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 4-nji ýanwary Braýl elipbiýiniň bütindünýä güni hökmünde yglan etdi. Braýl elipbiýi batyllar hem-de görüş taýdan ukypsyzlaryň kitaplary hem-de döwürleýin neşirleri okamak üçin ulanýan ýazuw ulgamydyr ...

  11.01.2019
 • Dana sözler

 • Çet ýurt dilini bilmek üçin alty ýyl ýetik,

  Öz diliňi bilmek üçin bir ömür azlyk edýär.

  Wolter, fransuz filosofy.

  ***

  Kitaplar bilen diňe bir başga dünýälere däl, hatda öz dünýäme-de syýahat etdim.

  Anna Kwindlen, amerikan ýazyjysy.

  ***

  Geplemezden öň pikir et, pikirlenmezden ...

  10.01.2019
 • Çagalarda kitaba bolan höwesi ösdürmek

 • Türkmeniň Beýik şahyry Magtymguly Pyragy «Kitap okan gullar magnydan dokdur» diýip, juda jaýdar belläp geçýär. Kitap adamyň dosty, hemrasy we maslahatçysydyr. Eýsem biz çagalary kitap okamaga nähili ugrukdyryp bileris?

              ...

  09.01.2019
  <
  1
  2
  ...
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  >