Bilim
 • Sanly bilim geljegiň ahlak keşbinde

 • Eziz Watanymyz ösüşleriň aýdyň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ylym-bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek ugrunda giň gerimli özgertmeler maksatnamasy durmuşa geçirilýär.

  Hormatly Prezidentimiz 14-nji fewralda jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri ...

  03.04.2019
 • Arkadagyň syýasaty — rowaçlyklaryň gözbaşy

 • Hormatly Arkadagymyz jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen geçiren taryhy duşuşygynda döwletimiziň ykdysady we beýleki ulgamlaryndaky ösüşleri bilen birlikde, soňky on ýylyň içinde ýaş nesliň bilim derejesiniň artýandygyny, ylmy-tehniki ...

  02.04.2019
 • Ýagty geljege tarap

 • Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz ylym-bilim babatda dünýä derejeli ösüşlere ýetdi. Bu belent derejeli ösüşleriň jümmüşinde wajyp orun eýeleýän ugurlaryň biri hem daşary ýurt dillerini talabalaýyk ...

  01.04.2019
 • Kitap — gymmatly hazyna

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ylym-bilimiň çeşmesi bolan kitaba aýratyn üns berilýär. Kitaby neşir etmeklige, ýaýratmaklyga, kitap sergilerini guramaklyga, kitaphanalaryň döwrebap enjamlaşdyrylmagyna uly ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan ...

  29.03.2019
 • Bilim — ösüşleriň ak ýoly

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän bilim syýasaty netijesinde, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesil hakynda alada döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň birine öwrüldi. Watanyň ertiri bolan ýaşlaryň döwrüň talabyna laýyk ...

  28.03.2019
 • Bilim ulgamyndaky innowasion rowaçlyklar

 • Döwlet Baştutanymyz bilim ulgamyny ösdürmegiň innowasion ugurlarynyň üpjün edilmegine, ruhy taýdan baý, hemmetaraplaýyn ösen ýaş nesliň kemala gelmegine, çagalaryň zehinini ýüze çykarmak üçin zerur bolan şertleriň döredilmegine uly üns berýär ...

  27.03.2019
 • Hünär taýýarlygynyň täze wezipeleri

 • Bilim ulgamynda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň esasy tapawutly aýratynlyklarynyň biri hem onuň giň halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerinde, milli we dünýä tejribesiniň mysalynda sanly tehnologiýalarda amala aşyrylmagy bilen şertlendirilýär.

  Hormatly Prezidentimiz 2019-njy ýylyň ...

  26.03.2019
 • Ýaşlar — Watanyň geljegi

 • Bagtyýarlyk döwri bize döwrebap ýaşamak, okamak, bilim almak bagtyny peşgeş berdi. Ýurdumyzyň raýatlary munuň üçin öz ykballaryndan müňde bir razydyrlar. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda bolup geçýän ajaýyp özgerişlikler bizi aň-bilim babatda ...

  25.03.2019
 • Dostlugyň esasy serişdesi

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiz tarapyndan ähli pudaklarda geçirilýän düýpli özgertmeleriň, ösüşleriň maksady döwrebap ösüşleri üpjün etmekden ybarat bolup durýar. Taryhy ähmiýetli ösüş-özgerişlikleriň ýylyna öwrülen «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ...

  23.03.2019
 • Döwürleriň gözgüsi

 • Häzirki zaman maglumat jemgyýetinde medeniýetiň jebisleşdiriji hyzmaty barha artýar. Jebisligiň bar ýerinde bagtyň hem rysgal-berekediň boljakdygy aýdyňdyr. Agzybirligiň, sylaşygyň berkän, işjeňligiň ýokarlanan ýerinde ynsanperwerlik dabaralanýar. Munuň özi ruhy-ahlak gymmatlyklar arkaly ...

  22.03.2019
 • Edep başy — dil

 • Ynsanlaryň biri-biri bilen aragatnaşyk saklamagynda ilkinji nobatda diliň möhüm orny bar. Dilleri ösdürmek, ony kämilleşdirmek asyrlaryň dowamynda ünsden düşürilmän, biziň şu günki günlerimize gelip ýetipdir. Hormatly Arkadagymyzyň biz ýaşlaryň ylym-bilimine ...

  21.03.2019
 • Bilime ak ýollar açýar Arkadag

 • Islendik ýurtda ylmyň, bilimiň ösüşi onuň dünýä derejesindäki beýik ösüşlerini kepillendirýär. Hut şoňa görä-de, milli ylym we bilim ulgamyny kämilleşdirmek, hususan-da, ýokary derejeli täzeçe pikir edýän alymlar neslini terbiýeläp ...

  20.03.2019
 • Bilim ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk

 • Türkmenistanda ähli ulgamlarda amala aşyrylýan özgertmeler ýokary bilim ulgamyny hem öz içine alýar. Ýurdumyzyň bilim ulgamynyň täze nusgasynyň kemala gelmegi baý milli tejribä, mugallymçylyk usullaryna hem-de umumy dünýä ýörelgelerine esaslanýar ...

  18.03.2019
 • Ýaşlaryň hünär taýýarlygy ýokarlandyrylýar

 • Türkmenistanly raýatlarymyzyň daşary ýurtlaryň okuw mekdeplerinde bilim alşy, ýaşaýyş şertleri, hal-ýagdaýlary bilen ýerinde tanyşmak, şeýle hem wagyz-nesihat çärelerini geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň halkara hyzmatdaşlygy ...

  16.03.2019
  <
  1
  2
  ...
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  ...
  16
  17
  >