Bilim
 • Bilim ulgamyndaky özgertmeler

 • Hormatly Prezidentimiziň sanly bilim ulgamyna geçmek barada aýdanlary häzirki wagtda ýokary okuw mekdeplerinde bilimiň hilini ýokarlandyrmaga oňyn täsirini ýetirýär. Sanly bilim ulgamy ýokary okuw mekdepleriniň arasynda bilelikdäki okuw we okuw ...

  30.12.2018
 • Kitap barada

 • Kitap barada

   

  Kitaphanalar – ynsanyýetiň ruhy baýlygynyň jemlenen iň uly hazynasy.

  Gotfrid LEÝBNIS.

  ***

  Dünýäde ýeke-täk hiç haçan egsilmeýän hazyna bar. Ol hem kitaphanadyr.

  Pýer BUAST.

  ***

  Maňa näme okaýanyňy aýt ...

  29.12.2018
 • Ruhy baýlygyň çeşmesi

 • Adamzadyň durmuşa akyl ýetirmegi bilen dünýäniň syrlaryny öwrenmek, olaryň täsinliklerini beýan etmek zerurlyklary ýüze çykypdyr. Hat-ýazuw habaryň, maglumatyň, aýdylýan pikiriň wagt giňişliginiň çägini ýeňip geçmek üçin kämil oýlanyp tapylan närsedir ...

  23.12.2018
 • Gymmatly ruhy hazynamyz

 • Hormatly Prezidentimiziň tagallasy hem-de aýratyn ähmiýet bermegi bilen, halkymyzyň müňýyllyklardan bäri dowam edip gelýän milli mirasymyzy, gaýtalanmajak däp-dessurlarymyzy we medeniýetimizi ylmy taýdan öwrenmek, gorap saklamak, geljek nesillerimiz üçin  elýeterli etmek ...

  22.12.2018
 • Sanly bilim ulgamynyň ösüşi

 • Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda bilim ulgamynyň has-da döwrebaplaşdyrylmagy babatynda alnyp barylýan işler bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmäge, sanly serişdeleri giňden peýdalanyp, bilim edaralarynda berilýän ...

  20.12.2018
 • Dünýäniň täsin kitap dükanlary

 • Dünýäde edil muzeýler ýaly, täsin kitap dükanlary hem öz muşdaklaryna gujak açýar. Öýüňden çykman elektron kitaplary okap oňup bolýan hem bolsa, syýahatçylardyr jahankeşdeler owadan kitap dükanlaryna baryp göreniňe degýär diýip ...

  12.12.2018
 • Daşoguz welaýatynyň mekdeplerinde öwrenilýän daşary ýurt dilleriniň sany artýar

 • Daşary ýurt dillerini öwretmegi kämilleşdirmek Konsepsiýasyna laýyklykda demirgazyk sebitde ýörüteleşdirilen umumy bilim berýän edaralaryň sany artýar. Daşoguz şäheriniň 19-njy mekdebi şeýle edara derejesini aldy. Täze okuw ýylyndan başlap, esasy daşary ...

  25.11.2018
 • Türkmenistanda ýöriteleşdirilen halkara forum geçirilýär

 • Şu gün paýtagtymyzda ýurdumyzyň Bilim ministrligi, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan bilelikde guralan “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly halkara sergi hem-de ylmy maslahat ...

  14.11.2018
 • Kitaphanalaryň sanlaşdyrylmagy — bilimler jemgyýetiniň ösüşiniň kepili

 • Ministrler Kabinetiniň 9-njy noýabrda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda kitaphana işini ösdürmek boýunça möhüm wezipeleri kesgitledi we bu ulgamda sanlaşdyrmak işi bilen ýakynda geçiren tanyşlygyny umumylaşdyryp, ýurdumyzyň ähli ...

  10.11.2018
 • Türkiýede «Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ylmy maslahat we adybir kitap bilen tanyşdyryş geçirildi

 • Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy Türkiýe Respublikasynyň Kastamonu döwlet uniwersiteti bilen bilelikde 2018-nji ýylyň 6-njy noýabrynda “2018-nji ýylda Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilen Kastamonu şäherinde «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ...

  09.11.2018
 • Kitap — ruhy baýlygyň gözbaşy

 • Dünýäniň dürdäne pikirlerini, täsinliklerini özünde jemleýän kitaplar adamzadyň ykbalynda mäkäm orun aldy. Ösen jemgyýet gurluşynda onsuz ýaşamak, işlemek, hereket etmek alsa mümkinem däl. Çünki ähli zatlaryň açylan hem açylmadyk syrlaryny ...

  08.11.2018
 • Türkmenistan — Rumyniýa: bilim ulgamynda gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegi

 • Söwda-ykdysady ulgamda bolşy ýaly, ynsanperwer-medeni ulgamda hem, hususan-da, bilim ugry boýunça netijeli gatnaşyklary ýokarlandyrmakda türkmen-rumyn hyzmatdaşlygyny diwersifikasiýalaşdyrmak hem-de çuňlaşdyrmak üçin uly mümkinçiligiň bardygyna türkmen wekiliýetiniň Rumyniýa bolan iş sapary aýdyň ...

  30.10.2018
 • BMG-de «Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda» atly kitabyň tanyşdyryş dabarasy boldy

 • Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň agzalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakynda çapdan çykan «Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasyny geçirdiler.

  Tanyşdyryş ...

  03.10.2018
 • «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň ХII halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahat

 • Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň ХII halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň dabaraly açylyşy boldy. Ulgamyň baş forumynyň guramaçylary bolup, Türkmen döwlet neşirýat gullugy we ýurdumyzyň ...

  03.10.2018
  <
  1
  2
  ...
  7
  8
  9
  10
  11
  >