Bilim
 • Kitap ýarmarkalary

 • Dünýäde millionlarça ynsan kitaby özleriniň iň ýakyn dosty hasaplaýar. Kitap tekjeleriniň üstüni täze-täze eserler bilen doldurmagy niýet edinýän adamlar her ýylda yzygiderli guralýan iň meşhur kitap ýarmarkalaryna baryp görýärler. Şeýle ...

  08.01.2019
 • Dünýäniň ýörgünli dilleri

 • Dünýäde  6 müňden gowrak diliň bardygy aýdylýar. Olaryň  2 müňe golaýynda bary-ýogy müňden hem az adam gepleşýär. Dünýä ilatynyň bolsa, ýarysy 15 dilde gürleşýär. Golaýda Bütindünýä Ykdysady Forumynyň (World Economic ...

  07.01.2019
 • Çalt we netijeli

 • Okamak – dünýäni açmak. Okamagy endik edinen adamyň öňünde çözülmejek matal, jogapsyz sowal bolmaýar. Çünki bu endik arkaly adamyň aňy kämilleşýär. Uly özgerişler, beýik işler bolsa hut aň kämilliginiň üsti ...

  06.01.2019
 • Bilimleriň çesmesi hakynda

 • Geçirilen barlaglara görä, 4 — 6 ýaş çaga okamagy öwretmek üçin iň amatly döwürdir.

  * * *

  Köp halatda okyjynyň elindäki eseri soňuna çenli okap-okamajaklygy 18-nji sahypa çenli belli bolýar. Eger okyjy degişli ...

  05.01.2019
 • Dünýäniň iň kiçi kitaphanasy

 • Öýjükli telefonlaryň döredilmegi köçeleriň gyralarynda ýerleşdirilen awtomat telefonlaryň ýuwaş-ýuwaşdan ulanyşdan galmagyna sebäp boldy. Angliýanyň kiçijik şäherjigi bolan Uestberi-sab-Mendibiň ýaşaýjylary bolsa bu gyzyl telefon «öýjagazlaryny» kitaphana öwürdiler. Onuň içinde kitaplar üçin ...

  04.01.2019
 • TÜRKMENISTANYŇ SERHET INSTITUTYNA 2019 - 2020-nji OKUW ÝYLY ÜÇIN OKUWA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI

 • 1. Türkmenistanyň Serhet institutyna 2019/2020-nji okuw ýylynda Watana, halka, harby kasama, Türkmenistanyň Prezidentine wepaly, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden taýdan sagdyn, umumy orta bilimli, harby we hukuk goraýjy ...

  04.01.2019
 • Kitaplar hakynda täsin maglumatlar

 • Öýleriň kitap tekjelerindäki ýa-da jemgyýetçilik kitaphanalaryndaky köpasyrlyk taryhdyr gyzykly syrlary, rowaýatlary, çeper gürrüňleri özünde saklaýan kitaplara biziň her birimiz çagalykdan öwrenişýäris. Kitaplar ony döredenleriň parasatly pikirlerini şu günki we geljekki ...

  02.01.2019
 • Bilim ulgamyndaky özgertmeler

 • Hormatly Prezidentimiziň sanly bilim ulgamyna geçmek barada aýdanlary häzirki wagtda ýokary okuw mekdeplerinde bilimiň hilini ýokarlandyrmaga oňyn täsirini ýetirýär. Sanly bilim ulgamy ýokary okuw mekdepleriniň arasynda bilelikdäki okuw we okuw ...

  30.12.2018
 • Kitap barada

 • Kitap barada

   

  Kitaphanalar – ynsanyýetiň ruhy baýlygynyň jemlenen iň uly hazynasy.

  Gotfrid LEÝBNIS.

  ***

  Dünýäde ýeke-täk hiç haçan egsilmeýän hazyna bar. Ol hem kitaphanadyr.

  Pýer BUAST.

  ***

  Maňa näme okaýanyňy aýt ...

  29.12.2018
 • Ruhy baýlygyň çeşmesi

 • Adamzadyň durmuşa akyl ýetirmegi bilen dünýäniň syrlaryny öwrenmek, olaryň täsinliklerini beýan etmek zerurlyklary ýüze çykypdyr. Hat-ýazuw habaryň, maglumatyň, aýdylýan pikiriň wagt giňişliginiň çägini ýeňip geçmek üçin kämil oýlanyp tapylan närsedir ...

  23.12.2018
 • Gymmatly ruhy hazynamyz

 • Hormatly Prezidentimiziň tagallasy hem-de aýratyn ähmiýet bermegi bilen, halkymyzyň müňýyllyklardan bäri dowam edip gelýän milli mirasymyzy, gaýtalanmajak däp-dessurlarymyzy we medeniýetimizi ylmy taýdan öwrenmek, gorap saklamak, geljek nesillerimiz üçin  elýeterli etmek ...

  22.12.2018
 • Sanly bilim ulgamynyň ösüşi

 • Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda bilim ulgamynyň has-da döwrebaplaşdyrylmagy babatynda alnyp barylýan işler bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmäge, sanly serişdeleri giňden peýdalanyp, bilim edaralarynda berilýän ...

  20.12.2018
 • Dünýäniň täsin kitap dükanlary

 • Dünýäde edil muzeýler ýaly, täsin kitap dükanlary hem öz muşdaklaryna gujak açýar. Öýüňden çykman elektron kitaplary okap oňup bolýan hem bolsa, syýahatçylardyr jahankeşdeler owadan kitap dükanlaryna baryp göreniňe degýär diýip ...

  12.12.2018
 • Daşoguz welaýatynyň mekdeplerinde öwrenilýän daşary ýurt dilleriniň sany artýar

 • Daşary ýurt dillerini öwretmegi kämilleşdirmek Konsepsiýasyna laýyklykda demirgazyk sebitde ýörüteleşdirilen umumy bilim berýän edaralaryň sany artýar. Daşoguz şäheriniň 19-njy mekdebi şeýle edara derejesini aldy. Täze okuw ýylyndan başlap, esasy daşary ...

  25.11.2018
  <
  1
  2
  ...
  8
  9
  10
  11
  12
  >