Bilim
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWYŇ bilim, ylym barada aýdanlaryndan

 • Ylym babatdaky döwlet syýasatymyz ýokary halkara derejesindäki tehnologik gazanylanlaryň tapgyrlaýyn önümçilige ornaşdyrylmagy we öz ylmy tehnologiýalarymyzy ösdürmek bilen berk baglydyr.

  * * *

  Biziň ylym boýunça işläp düzen döwlet syýasatymyzy durmuşa geçirmek, ondan ...

  31.01.2019
 • Kitap hakynda

 • Hasaplamalara görä, adamlar hepdede 6 sagadyny kitap okap geçirýärler.

  ***

  Dünýäde iň uly kitap Amsterdamyň muzeýleriniň birinde saklanylýar, onuň galyňlygy ýarym metre barabardyr. Kitap «Deňiz ýollarynyň düzgünleri» diýlip atlandyrylýar.

  ***

  Adam okaýan ...

  29.01.2019
 • Sanly ulgamyň özleşdirýän döwri

 • Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklaryny sanly ulgama geçirmek babatda giň gerimli işler alnyp barylýar. Bu ugurda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda sanly ykdysadyýetiň konsepsiýasy işlenip düzüldi. Milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen has-da ...

  28.01.2019
 • 113 ýaşly kitap dükany

 • Ýewropanyň iň owadan kitaphana dükanlarynyň biri bolan Portugaliýanyň «Lello» dükany döredilen gününiň 113 ýyllygyny belleýär. 1906-njy ýylda okyjylar köpçüligine gapylaryny giňden açan dükan kitap muşdaklaryny diýseň begendirýär. Dükanyň diwarlary we ...

  27.01.2019
 • Dünýäniň innowasion ösüşli 10 ýurdy

 • Şweýsariýanyň Dawos şäherinde 22-25-nji ýanwar aralygynda geçirilen Bütindünýä ykdysady forumynyň esasy mowzugy dördünji senagat öwrülişigi döwründe globallaşmak we özara hyzmatdaşlygyň meseleleri boldy. Şu wakanyň öňüsyrasynda bu guramanyň bilermenleri ýurtlaryň bäsleşige ...

  26.01.2019
 • Bilim ulgamynda innowasiýaly ösüş

 • Ata Watanymyza, halkymyza, hormatly Prezidentimize çyn ýürekden wepaly, ruhubelent, giň gözýetimli, kämil bilimli, anyk maksatly, häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryndan baş çykarýan zehinli ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek möhüm wezipeleriň biridir. Ýaş nesli ...

  25.01.2019
 • Okatmagyň öňdebaryjy tejribeleri

 • Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmakda hünärmenlere möhüm orun degişlidir. Olaryň bilim ojaklarynda kemala gelýändiklerini göz öňünde tutsak, onda häzirki döwürde ýurdumyzda bu ugurda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeleriň mazmuny aýdyň görünýär ...

  24.01.2019
 • Sanly bilim ulgamy ösdürilýär

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň bilim ulgamy täze ösüşlere eýe bolýar. Ulgamyň işini döwrebap derejede guramak, oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşlara berilýän bilimiň ...

  23.01.2019
 • Iň gowy dost

 • Kitap — biziň dostumyz, syrdaşymyz. Nämäni bilmek, öwrenmek islesek, kitaba ýüz tutýarys. Eýsem, siz dünýäniň iň gowy çagalar kitaphanalarynyň haýsylardygyny bilýärsiňizmi?! Bu bilim ojaklarynyň tutuşlygyna körpe okyjylara niýetleneni hem bar ...

  22.01.2019
 • Zehini ýedi günde 40 göterim ösdürmek

 • Aýdalyň, şu gün siziň üçin özleşdirmesi kyn dersleriň birinden synag bar. Uzak gije synaga taýýarlanyp, näçede uklap galanyňyzy özüňiz hem bileňizok. «Köp okan köp biler» diýselerem, geçilenleri özleşdirişiňizden hem göwnüňiz ...

  21.01.2019
 • Dünýäniň mekdepleri hakynda

 • Dünýädäki iň gadymy mekdep Palestinadaky Karauin musulman uniwersiteti hasaplanylýar.

  Okuwy tamamlan uçurymlaryň dabarasy ilkinji gezek Germaniýada bellenilip başlanypdyr.

  Taryhda mekdebiň iň uzaga çeken sapagy 54 sagat bolupdyr.

  Çehiýada iň gowy ...

  20.01.2019
 • Dünýäniň täsin bilim ulgamy

 • Aň-bilim biziň dünýämizi gurşaýan zerurlykdyr, çünki degişli bilim alan ýaş nesil biziň ýagty geljegimizdir. Bilim almak näçe zerur bolsa-da. dünýäde bu ulgam birmeňzeş däldir. Gowy bilim almak dünýäde iň ýagşy ...

  18.01.2019
 • Gadymy hem täsin kitaplar

 • Çarlz Dikkensiň 1859-njy ýylda neşir edilen «Iki şäher baradaky powest» atly romany iňlis dilinde ýazylan eserleriň taryhynda iň köp satylan kitapdyr. Neşiriň sany 200 million nusgadan geçipdir.

   

  Dünýäde iň ...

  17.01.2019
 • Siziň öýüňizde näçe kitap bar?

 • Soňky wagtlarda geçirilen barlaglar çaganyň okuwa bolan höwesiniň öýdäki kitap sany bilen baglydygyny ýüze çykardy. Ýagny öýde näçe köp kitap bar bolsa, çaganyň okuwda üstünlik gazanmak islegi şonça-da ýokary bolýar ...

  16.01.2019
  <
  1
  2
  ...
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  >