Bilim
 • Nobel baýragy barada

 • Mälim bolşy ýaly, meşhur fizik Alfred Nobeliň adyny göterýän bu baýrak bilen ylmyň dürli ugurlarynda, has takygy fizikada, himiýada, fiziologiýada hem medisinada, ykdysady ylymlarda, edebiýatda we dünýäde parahatçylygy berkitmekde tapawutlanan ...

  15.01.2019
 • Dünýäniň täsin kitaphanalary

 • Kitaphanalar diňe bir gerekli kitabyň okalýan ýeri bolmak bilen çäklenmeýär. Bu kitap okamagyň höwesi bilen ýaşaýan millionlarça adamyň täze bilimler, täze duýgular bilen gabatlaşýan, islendik kitabyň iň gowy dosta öwrülýän ...

  14.01.2019
 • Bill Geýts: geçen ýylyň iň gowy kitaplary

 • «Microsoft»-yň esaslandyryjysy Bill Geýts öz saýtynda 2018-nji ýylda göwnünden turan bäş sany kitaby mälim etdi. Bu reýtingde çeper eserler ýok. Geýts, ilkinji nobatda, öz durmuşy barada gürrüň berýän taryhçy ...

  13.01.2019
 • Mugallym – ylym atam

 • Bir oglany okadyp sowatly etmegiň sogaby on müň ajy doýurmak hem ýene şonça adama egin-eşik berip, sogap gazanmak bilen deňdir.

  Döwletmämmet AZADY.

   

  Mugallymçylyk Taňry käridir. Maňa bir harp öwredeniň ...

  12.01.2019
 • Braýl elipbiýiniň bütindünýä güni

 • Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 4-nji ýanwary Braýl elipbiýiniň bütindünýä güni hökmünde yglan etdi. Braýl elipbiýi batyllar hem-de görüş taýdan ukypsyzlaryň kitaplary hem-de döwürleýin neşirleri okamak üçin ulanýan ýazuw ulgamydyr ...

  11.01.2019
 • Dana sözler

 • Çet ýurt dilini bilmek üçin alty ýyl ýetik,

  Öz diliňi bilmek üçin bir ömür azlyk edýär.

  Wolter, fransuz filosofy.

  ***

  Kitaplar bilen diňe bir başga dünýälere däl, hatda öz dünýäme-de syýahat etdim.

  Anna Kwindlen, amerikan ýazyjysy.

  ***

  Geplemezden öň pikir et, pikirlenmezden ...

  10.01.2019
 • Çagalarda kitaba bolan höwesi ösdürmek

 • Türkmeniň Beýik şahyry Magtymguly Pyragy «Kitap okan gullar magnydan dokdur» diýip, juda jaýdar belläp geçýär. Kitap adamyň dosty, hemrasy we maslahatçysydyr. Eýsem biz çagalary kitap okamaga nähili ugrukdyryp bileris?

              ...

  09.01.2019
 • Kitap ýarmarkalary

 • Dünýäde millionlarça ynsan kitaby özleriniň iň ýakyn dosty hasaplaýar. Kitap tekjeleriniň üstüni täze-täze eserler bilen doldurmagy niýet edinýän adamlar her ýylda yzygiderli guralýan iň meşhur kitap ýarmarkalaryna baryp görýärler. Şeýle ...

  08.01.2019
 • Dünýäniň ýörgünli dilleri

 • Dünýäde  6 müňden gowrak diliň bardygy aýdylýar. Olaryň  2 müňe golaýynda bary-ýogy müňden hem az adam gepleşýär. Dünýä ilatynyň bolsa, ýarysy 15 dilde gürleşýär. Golaýda Bütindünýä Ykdysady Forumynyň (World Economic ...

  07.01.2019
 • Çalt we netijeli

 • Okamak – dünýäni açmak. Okamagy endik edinen adamyň öňünde çözülmejek matal, jogapsyz sowal bolmaýar. Çünki bu endik arkaly adamyň aňy kämilleşýär. Uly özgerişler, beýik işler bolsa hut aň kämilliginiň üsti ...

  06.01.2019
 • Bilimleriň çesmesi hakynda

 • Geçirilen barlaglara görä, 4 — 6 ýaş çaga okamagy öwretmek üçin iň amatly döwürdir.

  * * *

  Köp halatda okyjynyň elindäki eseri soňuna çenli okap-okamajaklygy 18-nji sahypa çenli belli bolýar. Eger okyjy degişli ...

  05.01.2019
 • Dünýäniň iň kiçi kitaphanasy

 • Öýjükli telefonlaryň döredilmegi köçeleriň gyralarynda ýerleşdirilen awtomat telefonlaryň ýuwaş-ýuwaşdan ulanyşdan galmagyna sebäp boldy. Angliýanyň kiçijik şäherjigi bolan Uestberi-sab-Mendibiň ýaşaýjylary bolsa bu gyzyl telefon «öýjagazlaryny» kitaphana öwürdiler. Onuň içinde kitaplar üçin ...

  04.01.2019
 • TÜRKMENISTANYŇ SERHET INSTITUTYNA 2019 - 2020-nji OKUW ÝYLY ÜÇIN OKUWA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI

 • 1. Türkmenistanyň Serhet institutyna 2019/2020-nji okuw ýylynda Watana, halka, harby kasama, Türkmenistanyň Prezidentine wepaly, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden taýdan sagdyn, umumy orta bilimli, harby we hukuk goraýjy ...

  04.01.2019
 • Kitaplar hakynda täsin maglumatlar

 • Öýleriň kitap tekjelerindäki ýa-da jemgyýetçilik kitaphanalaryndaky köpasyrlyk taryhdyr gyzykly syrlary, rowaýatlary, çeper gürrüňleri özünde saklaýan kitaplara biziň her birimiz çagalykdan öwrenişýäris. Kitaplar ony döredenleriň parasatly pikirlerini şu günki we geljekki ...

  02.01.2019
  <
  1
  2
  ...
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  >