Bilim
 • BMG-de «Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda» atly kitabyň tanyşdyryş dabarasy boldy

 • Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň agzalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakynda çapdan çykan «Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasyny geçirdiler.

  Tanyşdyryş ...

  03.10.2018
 • «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň ХII halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahat

 • Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň ХII halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň dabaraly açylyşy boldy. Ulgamyň baş forumynyň guramaçylary bolup, Türkmen döwlet neşirýat gullugy we ýurdumyzyň ...

  03.10.2018
 • «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» kitabynyň koreý dilindäki neşiri çap edildi

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» kitaby diňe biziň ýurdumyzda däl-de, daşary ýurtlarda hem uly meşhurlyga eýe bolup, dünýäniň köp dillerinde terjime edildi. Bu gün bolsa ...

  03.10.2018
 • Türkmenistanyň DIM-niň halkara gatnaşyklary institutynda “Durnukly ösüş maksatlarynyň günleriniň” açylyş dabarasy geçirildi

 • 2018-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanda “Durnukly ösüş maksatlarynyň günleriniň” açylyş dabarasy geçirildi.

  Dabara Türkmenistanda ýerleşýän halkara guramalarynyň ýolbaşçylary we işgärleri, Türkmenistanyň Daşary işler ...

  01.10.2018
 • Döwlet gullugy akademiýasynyň we ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesiniň mugallymlary interaktiw usulda okatmagyň artykmaçlyklary bilen tanyşdylar

 • Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy Ýewropa Bileleşigi bilen bilelikde “Türkmenistanda döwlet gullukçylarynyň mümkinçiligini ýokarlandyrmagy goldamak” taslamasyny amala aşyrýar, onuň çäklerinde halkara bilermeni Klemen Belhar bilim bermekde interaktiw usuly ulanmak ...

  29.09.2018
 • Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň döredilenine 60 ýyl dolýar

 • Şu ýylyň oktýarynda Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň döredilenine 60 ýyl dolýar. Bir wagtlar onda bary-ýogy 30 çaga okan bolsa, häzir bu ýerde okuwçylaryň 244-si sungatyň inçe syrlaryny öwrenýärler ...

  26.09.2018
 • “Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda”

 • Şu gün Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda TYA-nyň akademigi, ykdysady ylymlаryň doktory, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

  Kitap ...

  22.09.2018
 • “Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabyň dowamy

 • Şu gün Mukamlar köşgünde hem-de Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde daşary ýurtlaryň birnäçesiniň ylmy-okuw merkezleriniň hormatly doktory, professor, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ikinji kitabynyň ...

  22.09.2018
 • Serhetçi serkerdeler taýýarlanylýar

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda her bir ýaş nesliň bilimli, ylymly, başarjaň hünärmen bolmaklary üçin döwlet tarapyndan uly işler amala aşyrylýar. Bu gün ýurdumyzyň ýaş nesilleri diňe öz Diýarymyzda däl ...

  06.09.2018
  <
  1
  2
  ...
  10
  11
  12
  13
  >