Bilim
 • Sanly bilim — kämilligiň ygtybarly ugry

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp miweleriniň hatarynda Gahryman Arkadagymyzyň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda gol çeken Kararyna laýyklykda kabul edilen Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy, şeýle hem bu konsepsiýany durmuşa ...

  11.05.2019
 • Kitap — ýakyn syrdaşymyz

 • Mähriban Watanymyzyň her bir güni rowaçlyklara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda gazanylýan uly üstünlikler mugallymlar bolan bizi döredijilikli işlemäge ruhlandyrýar. Zehinli, watansöýüji, päk ahlakly, zähmetsöýer nesli terbiýelemek her bir ...

  10.05.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim, ylym barada aýdanlaryndan

 • Dünýäde her bir ynsan üçin bilimleri özleşdirmekden, ylym öwrenmekden beýik zat ýokdur.

  * * *

  Ylymda, bilimde adamzadyň uzak geçmişi, şu güni hem-de nurana geljegi jemlenendir.

  * * *

  Gadymy döwürlerden bäri ýaşaýyş-durmuşyny akyl, düşünje hem-de ...

  09.05.2019
 • Bilim — ösüşleriň badalgasy

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasatynyň netijesinde, döwletimiz has belent sepgitleri nazarlap ösýär we durmuşymyzyň beýleki ähli ugurlaryndaky ýaly, bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler hem ýaş ...

  08.05.2019
 • Möhüm durmuş ulgamy

 • Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak, önümçilik desgalarynyň, medeni-durmuş maksatly binalaryň gurluşygyny alyp barmak boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Ykdysadyýetiň ähli ulgamlarynyň toplumlaýyn ösdürilmegi netijesinde ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesi ýokarlandyrylýar ...

  06.05.2019
 • Bagtyýar nesil — ýurdumyzyň geljegi

 • Milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesli watansöýüjiligiň we ynsanperwerligiň belent ruhunda terbiýelemek möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Biziň ýurdumyzda ýaşlaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy, bilim almagy, zähmet ...

  04.05.2019
 • Kitap bezegi

 • Ilkinji kitaplar agaçlaryň gabyklaryna, ýapraklaryň, deri, daş we demir önümleriniň, matalaryň ýüzlerine şekillendirilipdir.

  Halkyň döredijilik dünýäsinde nagyşlamak we tagmalamak, möhürlemek sungatynyň döremegine badalga beren kitap gymmatlyklary geçmişde golýazma, traktat, dessan ...

  03.05.2019
 • Bilim – bagtyýarlyk nury

 • Hormatly Prezidentimiz: «Her bir döwletiň binýadynyň berkligi, ösüşiniň ýokary depgini, ýaşaýyş-durmuş derejesi ýurtda alnyp barylýan ylym-bilim syýasaty bilen berk baglanyşyklydyr» diýip belleýär. Ýurdumyzda bilim ulgamyndaky özgertmeler ösüp gelýän ýaş nesli ...

  02.05.2019
 • Kitap – genji-hazyna

 • Kitap bilim we ylym dürdänelerinden doly genji-hazynadyr. Medeniýetli dynç almagyň hem-de bilimiňi artdyrmagyň bir görnüşi kitap okamakdyr. Pikir tolkunlarynyň arasynda kitap sahypalaryndaky okan jümleleriňi ýüzdürmek, pikir eleginden geçirmek kämilleşmegiňe, taplanmagyňa ...

  30.04.2019
 • Sanly bilim ulgamy ― döwrüň talaby

 • «Türkmenistan ― rowaçlygyň Watany» ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygy bilen  türkmen halkynyň bagtyýarlygynyň we rowaçlygynyň hatyrasyna amala aşyrylýan tutumly işler sanardan kän. Bilim ulgamynda amala aşyrylýan işler hem şolaryň hatarynda. Bu ugurda ...

  29.04.2019
 • Ynamly ädimler

 • Häzirki günde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwrebap derejede ösmegi bilen, öňdebaryjy dünýä tejribesi halkymyzyň milli aýratynlyklaryna laýyklykda, yzygiderli ornaşdyrylýar. Gündelik iş pursatlarynda ýurdumyzyň her bir raýaty milli ykdysadyýetimize üstünlikli girizilýän «sanly ulgam» ...

  28.04.2019
 • Kitap — ruhy baýlyk

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen kitabyň ähmiýetine, kitaphanalaryň işine uly üns berilýär. Kitap çap etmek işiniň ýokary derejesi, öňdebaryjy tehnologiýalaryň ulanylmagy çaphana önümleriniň hilini ýokarlandyrýar.

  1995-nji ...

  27.04.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim, ylym barada aýdanlaryndan

 • Adamzadyň, halklaryň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik maksatlarymyzyň durmuşa geçirilmeginde asylly zähmet çekýän mugallymlaryň we bilim işgärleriniň uly paýynyň bardygy örän guwançlydyr.

  * * *

  Ýurdumyzda milli bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek ugrunda alyp barýan ...

  26.04.2019
 • Sözleri manylary bilen öwrenip…

 • Sözleşmek arkaly düşünişmegiň artykmaçlyklaryna akyl ýetiren ata-babalarymyz pikiriň dilden aýdylyşyny-da, ýazyp beýan edilişini-de baryp Oguz han eýýamynda öwrenip başlapdyrlar. Sesleri, sözleri, sözlemleri aýtmakda esasy hyzmaty diliň ýerine ýetirýändigine görä, ol ...

  24.04.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  10
  11
  >