Bilim
 • Ylmy-innowasion ösüşleriň rowaç eýýamy

 • 12-nji iýunda döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda alymlar bilen geçiren maslahatynda ylmyň döwür bilen aýakdaş gitmelidigini, onuň döwletiň kuwwatydygyny belläp, ýurdumyzda ylmy ösdürmek bilen baglanyşykly birnäçe resminamalara, şol sanda Ylymlar ...

  17.07.2019
 • Ylym-bilim — aýdyň geljege şamçyrag

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çuň parasada ýugrulan syýasaty netijesinde ylym jemgyýetçilik ösüşiniň esasy özgerdiji güýjüne öwrüldi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ylmyny hil taýdan täze derejä çykarmak, ylmyň, tehnikanyň gazananlaryny ...

  15.07.2019
 • Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine resminamalary kabul etmek başlandy

 • Şu gün ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek başlandy.

  Ministrler Kabinetiniň 5-nji iýulda bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Buýruga gol çekip, 2019-njy ...

  09.07.2019
 • Ylym – dünýäniň nepisligi

 • Ylym durmuş syrlarynyň gapysyny açmagyň açarydyr. Şonuň üçin ata-babalarymyz ylymly, bilimli, sowatly ynsanlara hormat goýupdyr, sarpalapdyrlar, olaryň nesihatlaryna eýeripdirler. Halkymyzyň taryhynda ylmyň geçen ýoly, onuň aýratynlyklary ýokary göterilip, sungat derejesinde ...

  26.06.2019
 • Ösüşli ýollarda

 • «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklaryny sanly ulgama geçirmekde düýpli işler amal edilýär.

  «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» üstünlikli ...

  24.06.2019
 • 2019 — 2020-nji okuw ýylynda 1-nji synpa okuwa kabul edilýän okuwçylara öwrediji kompýuterler sowgat berler

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Prezidentiniň bilim syýasatyny durmuşa geçirmek, ýaş nesillerimiziň döwrebap bilim-terbiýe almagy üçin amatly şertleri döretmek we kompýuter sowatlylygyny ýokarlandyrmak, şeýle hem ýurdumyzyň umumy orta bilim berýän ...

  23.06.2019
 • Ylma, alymlara sarpa

 • Türkmen topary gadymy döwürlerden bäri ylmyň, medeniýetiň dünýäde ykrar edilen merkezleriniň biri bolupdyr. Bu mukaddes toprakda dünýä ylmyna uly goşant goşan beýik alymlar, danalar ösüp ýetişipdirler. Olaryň atlary dünýä ylmynyň ...

  21.06.2019
 • Uçurymlar ak ýola rowana

 • Şu gün paýtagtymyzyň görküne görk goşýan Konstitusiýa binasynda ýokary guramaçylykly ýagdaýda geçirilen ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň harby talyplarynyň gutardyş dabarasy şatlyk-şowhuna beslendi. Şol dabara Türkmenistanyň ...

  15.06.2019
 • Ýagty ýyldyzlaryň ýalkymy

 • Siz heý-de ömrüňizde ýyldyzlaryň zemine gonuşyny görüpmidiňiz?! Eger bu ajaýyp pursat- lary görmedik bolsaňyz, munuň üçin her ýylyň tomsunda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerini tamamlaýan ...

  15.06.2019
 • «Ylym kämilligiň kepilidir»

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň durmuşa geçirýän harby özgertmeleriniň barşynda ýurdumyzy goramagyň mümkinçilikleri has-da ýokarlandyrylýar. Milli goşunymyzyň maddy-enjamlaýyn binýady bilen bir hatarda harby gullukçylaryň hünär taýýarlyklary döwrüň ösen talaplaryna laýyk derejede kämilleşdirilýär ...

  13.06.2019
 • Rowaçdyr ylmyň kämil ýollary

 • Häzirki döwürde rowaçlyk bilen öňe barýan Türkmenistan Watanymyzyň hemmetaraplaýyn ösüşleri biziň her birimizi çäksiz buýsandyrýar. Elbetde, ýetilýän sepgitleriň, eýe bolunýan üstünlikleriň netijesi jemgyýetimizde alnyp barylýan döwlet ähmiýetli işleriň ylmy esasda ...

  12.06.2019
 • Ylymlar gününe bagyşlanan maslahat

 • Golaýda Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Serhet institutynyň mejlisler zalynda «Ylym kämilligiň kepilidir» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata ýurdumyzda hereket edýän ýokary okuw mekdepleriň professor-mugallymlary, talyp ýaşlary gatnaşdylar. Ylmy-amaly maslahatda çykyş ...

  11.06.2019
 • Sanly ulgam — ösüşiň strategik gory

 • Her bir ýurduň ösüşi üçin tebigy, energiýa, maliýe, zähmet we başga-da dürli gorlar zerurdyr. Dürli tebigy baýlyklary, şol sanda nebitiň we gazyň ummasyz gory, beden we akyl taýdan ösüşine aýratyn ...

  10.06.2019
 • Dil öwrenmegiň ýoly köp

 • Adaty durmuşda hat-ýazuwy, okamagy, goşmak-aýyrmagy öwrenmek neneňsi ähmiýetli bolsa, dünýä ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklaryň geriminiň giňeýän, sanly bilim ulgamyna, sanly ykdysadyýete geçilýän döwürde daşary ýurt dillerini öwrenmek juda zerur bolup ...

  07.06.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  11
  12
  >