Bilim
 • Ylym-bilim hakynda nakyllar

 • Akylyň bolsa, uzak ýola şöwür et, bilimiň bolsa, bilmedige öwret.

  * * *

   Bi­lim bi­len hik­met — al­tyn­dan gym­mat.

   * * *

  Bilmeýän zadyňy kitapdan sora.

  * * *

  Äle­miň gy­ra­gy bol­maz, yl­myň — çä­gi.

   * * *

   Akyl — ...

  04.09.2019
 • Bilim arkaly beýik geljek döredilýär

 • Şu gün Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlanmagy giňden we dabaraly ýagdaýda baýram edildi. Tutuş ýurdumyz boýunça ýaňlanan mekdep jaňlary okuw ýylynyň başlanandygyny alamatlandyrdy. Düýn bolsa Bilimler we talyp ýaşlar güni ...

  03.09.2019
 • Serhet institutynda Bilimler we talyp ýaşlar gününiň dabarasy

 • Şu gün ýurdumyzyň ähli bilim edaralarynda bolşy ýaly, Türkmenistanyň Serhet institutynda hem Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaraly çäre geçirildi. Onda watansöýüjilik duýgusyny dabaralandyrýan nusgalyk taryhy şahsyýetlerimiziň keşpleri janlandyrylyp ...

  02.09.2019
 • Milli bilimiň hukuk esaslary

 • «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda, hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, ýurdumyz ynsanperwerlik däplerine esaslanýan gurmak we döretmek ýolundan ynamly öňe barýar. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýar. Milli ykdysadyýetimizde, jemgyýetçilik durmuşymyzda uly ...

  30.08.2019
 • Bilimler we talyp ýaşlar gününiň öňüsyrasynda

 • Ýurdumyzda ylym-bilim ulgamynyň gülläp ösmegi ugrunda bahasyna ýetip bolmajak ençeme işler amal edilýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ösüp gelýän ýaş nesilleriň ylymly-bilimli, sowatly, giň dünýägaraýyşly bolmagy, bu ugruň täze ...

  28.08.2019
 • Ösüşlerimiziň ganaty

 • Islendik döwletiň ylym-bilim ulgamynyň ösüş derejesi halkyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy görkezijisi bolup durýar. Şu pähimden ugur alýan mähriban Prezidentimiz döwlet Garaşsyzlygymyzyň we ylmyň gazananlarynyň önümçilige ornaşdyrylmagynyň jemgyýetçilik ösüşiniň özeninde durýandygyny ...

  27.08.2019
 • 1-nji sentýabr — Bilimler we talyp ýaşlar güni

 • «Älem Gün bilen ýagtylýar, adamzat bilim bilen nurlanýar». Juda parasatly jümle, şeýle dälmi?! Deňeşdirmeleriň çeperligine söz ýok. Nakylyň mazmuny hem edil şolar ýaly. Juda gözel. Şeýle dana sözi döreden millet ...

  26.08.2019
 • Sanly bilim ulgamy – innowasion ösüşlere badalga

 • Rowaçlygyň ak ýoluna düşen Türkmenistan bu gün halkara derejesinde kuwwatly we durnukly ösýän ýurt hökmünde özüni tanatdy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halky Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ösüşleriň belent sepgitlerine ...

  21.08.2019
 • Zehinli ýaşlara ak ýol

 • Ak mekdebi tamamlanyňdan soň, ilkinji arzuwlaryň biri okuwyňy dowam etdirmek — talyp bolmakdyr. Ýaşlaryň bilim hazynasyna eýe bolmak arzuwy ajaýyp zamanamyzda amala aşýar. «Bir kesbi bolan hor bolmaz» diýlişi ýaly ...

  20.08.2019
 • Sanly ykdysadyýete degişli adalgalar

 • Machine Learning (ML) tehnologiýasy — emeli aňyň usullarynyň bir synpy bolup, esasy aýratynlygy berlin meseläniň çözülişini gözlemän, öňki gözlegleriň netijesinde meňzeş meseleleri çözmegiň usulyny ulanmak bolup durýar.

  Robot tehnikasy — ...

  18.08.2019
 • Türkmen talyplary Bolgariýada geçirilen 26-njy halkara matematika olimpiadasynda 8 medal gazandylar

 • Türkmen talyplary Bolgariýada geçirilen 26-njy halkara matematika olimpiadasynda üstünlikli çykyş etdiler. Türkmen talyplary her ýyl döwlet derejesinde we halkara derejesinde geçirilýän bäsleşikleriň ençemesine gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Bu halkara ...

  08.08.2019
 • Bilimiň hukuk binýady

 • Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady ösüşiň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, ylym, bilim ulgamlaryna, ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, watansöýüji nesilleri kemala getirmek işine uly ähmiýet berýär. Ylmy, bilimi eşretli durmuşyň, bagtyýar geljegiň, döwletiň ...

  07.08.2019
 • Fransiýada tamamlanan himiýa bäsleşiginde mekdep okuwçylarymyz 3 sany bürünç medaly eýelediler

 • Himiýa boýunça Fransiýada tamamlanan halkara bäsleşiginde türkmen okuwçylary baýrakly orunlaryň 3-ni eýelemegi başardylar. Dünýäniň 80 döwletinden mekdep okuwçylaryň gatnaşan 51-nji halkara himiýa bäsleşigine dürli ýurtlardan 309 okuwçy gatnaşdy. Halkara himiýa ...

  06.08.2019
 • Dil – egsilmez baýlyk

 •  

  Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli aladalary netijesinde ylym-bilimiň döwrebap ösmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurdumyzda milli dilimizi ösdürmäge, ylmy taýdan öwrenmäge hem-de ýaşlara çuňňur öwretmäge berilýän üns durnukly ...

  03.08.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  13
  14
  >