Bilim
 • Döwlet synaglary dowam edýär

 • Galkynýan, abraýly mertebesi belentliklere göterilýän ata Watanymyzyň geljegi ilkinji nobatda ylymly, bilimli, dürli hünärlerden ussatlyk bilen baş çykarýan, başarjaň ýaş nesillere baglydyr. Şonuň üçin ýurdumyzda ýaşlaryň ylymly, bilimli, giň dünýägaraýyşly ...

  30.05.2019
 • Ýaňlanýar «Soňky jaň» sesi

 • Şu gün ýurdumyzda okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli «Soňky jaň» dabaralary geçirilýär. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, mekdepleriň uçurymlary üçin «Soňky jaň» güni täze, özbaşdak durmuşa gadam goýulýandygyny aňladýar.

  «Soňky jaň» dabarasy ...

  25.05.2019
 • Kitap – bilimiň çeşmesi

 • Ýüreklere barýan ýoly tapmagyň serişdesi köp. Adamzat döräli bäri birek-birege eltýän ýakyn hem amatly ýollaryň gözleginde bolupdyrlar. Asyrlaryň synagyndan geçen, iň ygtybarly hyzmatdaşlyk ýoluny açýan keramatlaryň biri-de kitapdyr. Kitaplaryň üsti ...

  23.05.2019
 • Bilim — ýagty geljegiň şamçyragy

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: «Ylymly-bilimli, watansöýüji, kämil şahsyýetleri kemala getirmek biziň amala aşyrýan özgertmelerimiziň özenidir» diýip belleýär. Ýurdumyzyň gülläp ösüşiniň, durmuşymyzyň mundan beýläk-de gözelleşmeginiň bilimli, ylymly, ukyply ýaş nesle baglydygyny ...

  20.05.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim, ylym barada aýdanlaryndan

 • Türkmenistanyň syýasy, durmuş-ykdysady we medeni ösüşler babatynda täze belentliklere çykýan döwründe halkymyzyň asyrlaryň dowamynda sünnälän aň-düşünje, ruhy-ahlak, dünýägaraýyş pelsepe gymmatlyklaryny özünde jemleýän milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, nesillerimize dünýä derejesinde bilim-terbiýe ...

  16.05.2019
 • Sanly ulgamyň dünýä tejribesi

 • Alym Arkadagymyzyň ylmy taýdan esaslandyrylan öňdengörüjilikli syýasatynyň we başlangyçlarynyň netijesinde, döwlet dolandyryşynyň we jemgyýetçilik gurluşynyň ähli ulgamlaryna halkara standartlaryna laýyk gelýän täze innowasion tehnologiýalary we maglumat-aragatnaşyk enjamlaryny yzygiderli ornaşdyrmak bilen ...

  15.05.2019
 • Kitap — bagtyň çeşmesi

 • Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň 14-nji fewralynda jemgyýetçilik-syýasy guramalaryň, medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen geçiren taryhy duşuşygynda eden çykyşy kitaphana ulgamynyň işgärleri üçin hem ýol görkeziji boldy. Milli Liderimiz ...

  14.05.2019
 • Sanly bilim — kämilligiň ygtybarly ugry

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp miweleriniň hatarynda Gahryman Arkadagymyzyň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda gol çeken Kararyna laýyklykda kabul edilen Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy, şeýle hem bu konsepsiýany durmuşa ...

  11.05.2019
 • Kitap — ýakyn syrdaşymyz

 • Mähriban Watanymyzyň her bir güni rowaçlyklara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda gazanylýan uly üstünlikler mugallymlar bolan bizi döredijilikli işlemäge ruhlandyrýar. Zehinli, watansöýüji, päk ahlakly, zähmetsöýer nesli terbiýelemek her bir ...

  10.05.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim, ylym barada aýdanlaryndan

 • Dünýäde her bir ynsan üçin bilimleri özleşdirmekden, ylym öwrenmekden beýik zat ýokdur.

  * * *

  Ylymda, bilimde adamzadyň uzak geçmişi, şu güni hem-de nurana geljegi jemlenendir.

  * * *

  Gadymy döwürlerden bäri ýaşaýyş-durmuşyny akyl, düşünje hem-de ...

  09.05.2019
 • Bilim — ösüşleriň badalgasy

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasatynyň netijesinde, döwletimiz has belent sepgitleri nazarlap ösýär we durmuşymyzyň beýleki ähli ugurlaryndaky ýaly, bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler hem ýaş ...

  08.05.2019
 • Möhüm durmuş ulgamy

 • Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak, önümçilik desgalarynyň, medeni-durmuş maksatly binalaryň gurluşygyny alyp barmak boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Ykdysadyýetiň ähli ulgamlarynyň toplumlaýyn ösdürilmegi netijesinde ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesi ýokarlandyrylýar ...

  06.05.2019
 • Bagtyýar nesil — ýurdumyzyň geljegi

 • Milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesli watansöýüjiligiň we ynsanperwerligiň belent ruhunda terbiýelemek möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Biziň ýurdumyzda ýaşlaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy, bilim almagy, zähmet ...

  04.05.2019
 • Kitap bezegi

 • Ilkinji kitaplar agaçlaryň gabyklaryna, ýapraklaryň, deri, daş we demir önümleriniň, matalaryň ýüzlerine şekillendirilipdir.

  Halkyň döredijilik dünýäsinde nagyşlamak we tagmalamak, möhürlemek sungatynyň döremegine badalga beren kitap gymmatlyklary geçmişde golýazma, traktat, dessan ...

  03.05.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  11
  12
  >