Bilim
 • Talyplaryň pikirleniş ukyplaryny ösdürmek

 • Talyplaryň pikirleniş, ukyp-başarnyklaryny ösdürmek dürli ýollaryň üsti bilen amala aşyrylýar. Meselem, özbaşdak iş usulyny alyp göreliň. Sapagyň gurluşynda özbaşdak işe berilýän mysallaryň çylşyrymlylygyna däl-de, eýsem onuň çözülişiniň çylşyrymlylygyna üns bermeli ...

  02.08.2019
 • Ýaşlaryň röwşen geljeginiň kepili

 • 2019-njy ýylyň 14-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşygynda eden çykyşynda belleýşi ýaly, döwlet syýasatynda, wagyz etmek işinde we ýaşlary terbiýelemekde, ilkinji nobatda ...

  01.08.2019
 • Informasiýalar biziň durmuşymyzda

 • Informasiýa informatikanyň ilkinji we düýpli düşünjeleriniň biridir. Informasiýa düşünjesine gysgaça kesgitleme bermek ýa-da ony bir sözlem bilen beýan etmek mümkin däldir. «Informasiýa» sözi biziň dilimizde «habar bermek, düşündirmek, mälim etmek ...

  30.07.2019
 • Mugallym şeýle diýipdir

 • Men adamlaryň özüme däl-de, özümiň adamlara düşünmeýänim üçin gam çekýän.

  * * *

  Ýüpüniň üstüne odun goýup bolmaýan ygtybarsyz adam bilen nähili iş salyşjak?! Bu oksuz arabany sürjek bolýan ýaly dälmidir?!

  * * *

  Men üç ...

  27.07.2019
 • Ylym — eziz Diýaryň kuwwaty

 • Ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan kuwwatyny artdyrmakda, ösdürmekde kabul edilýän uzakmöhletleýin Döwlet maksatnamalarynda binýady berkden tutulan ylmyň, bilimiň mümkinçiliklerine daýanylýar.

  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň 12-nji iýunynda Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň ...

  24.07.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim, ylym barada aýdanlaryndan

 • Biziň döwletimizde bilimiň derejesini we hilini ýokarlandyrmaga aýratyn äh­mi­ýet be­ril­me­gi — maýa goýumlarynyň geljegi has uly görnüşleriniň biri bolan bilim ulgamyna gönükdirilmegi ýurdumyzyň geljegine goýulýan maýa serişdeleridir, halkymyzyň iň gymmatly ...

  23.07.2019
 • Türkmenistanyň Serhet institutyna giriş synaglary dowam edýär

 • Şu günler ýurdumyzyň beýleki ýokary okuw jaýlarynda bolşy ýaly, Türkmenistanyň Serhet institutynda hem giriş synaglary dowam edýär. Synaglar bellenilen tertipde alnyp barylýar we harby talyplyga dalaşgärleriň arasyndan ukyp-başarnyklary, bilimi boýunça ...

  20.07.2019
 • Ylmy-innowasion ösüşleriň rowaç eýýamy

 • 12-nji iýunda döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda alymlar bilen geçiren maslahatynda ylmyň döwür bilen aýakdaş gitmelidigini, onuň döwletiň kuwwatydygyny belläp, ýurdumyzda ylmy ösdürmek bilen baglanyşykly birnäçe resminamalara, şol sanda Ylymlar ...

  17.07.2019
 • Ylym-bilim — aýdyň geljege şamçyrag

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çuň parasada ýugrulan syýasaty netijesinde ylym jemgyýetçilik ösüşiniň esasy özgerdiji güýjüne öwrüldi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ylmyny hil taýdan täze derejä çykarmak, ylmyň, tehnikanyň gazananlaryny ...

  15.07.2019
 • Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine resminamalary kabul etmek başlandy

 • Şu gün ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek başlandy.

  Ministrler Kabinetiniň 5-nji iýulda bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Buýruga gol çekip, 2019-njy ...

  09.07.2019
 • Ylym – dünýäniň nepisligi

 • Ylym durmuş syrlarynyň gapysyny açmagyň açarydyr. Şonuň üçin ata-babalarymyz ylymly, bilimli, sowatly ynsanlara hormat goýupdyr, sarpalapdyrlar, olaryň nesihatlaryna eýeripdirler. Halkymyzyň taryhynda ylmyň geçen ýoly, onuň aýratynlyklary ýokary göterilip, sungat derejesinde ...

  26.06.2019
 • Ösüşli ýollarda

 • «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklaryny sanly ulgama geçirmekde düýpli işler amal edilýär.

  «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» üstünlikli ...

  24.06.2019
 • 2019 — 2020-nji okuw ýylynda 1-nji synpa okuwa kabul edilýän okuwçylara öwrediji kompýuterler sowgat berler

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Prezidentiniň bilim syýasatyny durmuşa geçirmek, ýaş nesillerimiziň döwrebap bilim-terbiýe almagy üçin amatly şertleri döretmek we kompýuter sowatlylygyny ýokarlandyrmak, şeýle hem ýurdumyzyň umumy orta bilim berýän ...

  23.06.2019
 • Ylma, alymlara sarpa

 • Türkmen topary gadymy döwürlerden bäri ylmyň, medeniýetiň dünýäde ykrar edilen merkezleriniň biri bolupdyr. Bu mukaddes toprakda dünýä ylmyna uly goşant goşan beýik alymlar, danalar ösüp ýetişipdirler. Olaryň atlary dünýä ylmynyň ...

  21.06.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  13
  14
  >