Bilim
 • Türkmenistanly mugallym Astrahanyň Magtymguly adyndaky mekdebinde okadyp başlady

 • Rus tarapynyň çagyrmagy esasynda 2019-njy ýylyň sentýabr aýynyň başynda Astrahan welaýatyna türkmen dili mugallymy Resul Şajiýew geldi, ol Astrahan welaýatynyň Priwolžsk etrabynyň Funtowo obasyndaky Magtymguly Pyragy adyndaky umumy bilim berýän mekdebiniň ...

  24.09.2019
 • Sanly bilim — döwrebap ösüş

 • Bagtyýar Diýarymyzyň ylym-bilim ulgamy kämilleşdirilýär, döwrebaplaşdyrylýar hem-de halkara derejesine eýe bolýar. Döwrebap ösüşli ýurdumyzda bilim ulgamynyň düýpli özgerdilmegi, ylmyň gazananlarynyň durmuşa ornaşdyrylmagy, önümçiligiň täzeçe guralmagy bilen uly üstünlikler gazanylýar. Häzirki ...

  20.09.2019
 • Bilim — ösüşlerimiziň özeni

 • Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, ýaşlarymyz biziň ýurdumyzyň geljegidir. Hormatly Prezidentimiz ýaşlarymyza uly ynam bildirýär. Biziň döwletimiz bilimiň derejesini we hilini ýokarlandyrmaga aýratyn ähmiýet berýär. Raýatlarymyzyň, ilkinji nobatda, ýaşlaryň häzirki zaman ...

  10.09.2019
 • Harby bilim ösüş ýolunda

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň halkymyza peşgeş beren Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe okamak, bilim almak, hünär eýesi bolmak uly bagt. Bu döwürde hormatly Prezidentimiz türkmen ýaşlaryna okamaga, bilimli, hünärli adamlar bolup ýetişmäge ...

  06.09.2019
 • Ylym-bilim hakynda nakyllar

 • Akylyň bolsa, uzak ýola şöwür et, bilimiň bolsa, bilmedige öwret.

  * * *

   Bi­lim bi­len hik­met — al­tyn­dan gym­mat.

   * * *

  Bilmeýän zadyňy kitapdan sora.

  * * *

  Äle­miň gy­ra­gy bol­maz, yl­myň — çä­gi.

   * * *

   Akyl — ...

  04.09.2019
 • Bilim arkaly beýik geljek döredilýär

 • Şu gün Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlanmagy giňden we dabaraly ýagdaýda baýram edildi. Tutuş ýurdumyz boýunça ýaňlanan mekdep jaňlary okuw ýylynyň başlanandygyny alamatlandyrdy. Düýn bolsa Bilimler we talyp ýaşlar güni ...

  03.09.2019
 • Serhet institutynda Bilimler we talyp ýaşlar gününiň dabarasy

 • Şu gün ýurdumyzyň ähli bilim edaralarynda bolşy ýaly, Türkmenistanyň Serhet institutynda hem Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaraly çäre geçirildi. Onda watansöýüjilik duýgusyny dabaralandyrýan nusgalyk taryhy şahsyýetlerimiziň keşpleri janlandyrylyp ...

  02.09.2019
 • Milli bilimiň hukuk esaslary

 • «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda, hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, ýurdumyz ynsanperwerlik däplerine esaslanýan gurmak we döretmek ýolundan ynamly öňe barýar. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýar. Milli ykdysadyýetimizde, jemgyýetçilik durmuşymyzda uly ...

  30.08.2019
 • Bilimler we talyp ýaşlar gününiň öňüsyrasynda

 • Ýurdumyzda ylym-bilim ulgamynyň gülläp ösmegi ugrunda bahasyna ýetip bolmajak ençeme işler amal edilýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ösüp gelýän ýaş nesilleriň ylymly-bilimli, sowatly, giň dünýägaraýyşly bolmagy, bu ugruň täze ...

  28.08.2019
 • Ösüşlerimiziň ganaty

 • Islendik döwletiň ylym-bilim ulgamynyň ösüş derejesi halkyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy görkezijisi bolup durýar. Şu pähimden ugur alýan mähriban Prezidentimiz döwlet Garaşsyzlygymyzyň we ylmyň gazananlarynyň önümçilige ornaşdyrylmagynyň jemgyýetçilik ösüşiniň özeninde durýandygyny ...

  27.08.2019
 • 1-nji sentýabr — Bilimler we talyp ýaşlar güni

 • «Älem Gün bilen ýagtylýar, adamzat bilim bilen nurlanýar». Juda parasatly jümle, şeýle dälmi?! Deňeşdirmeleriň çeperligine söz ýok. Nakylyň mazmuny hem edil şolar ýaly. Juda gözel. Şeýle dana sözi döreden millet ...

  26.08.2019
 • Sanly bilim ulgamy – innowasion ösüşlere badalga

 • Rowaçlygyň ak ýoluna düşen Türkmenistan bu gün halkara derejesinde kuwwatly we durnukly ösýän ýurt hökmünde özüni tanatdy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halky Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ösüşleriň belent sepgitlerine ...

  21.08.2019
 • Zehinli ýaşlara ak ýol

 • Ak mekdebi tamamlanyňdan soň, ilkinji arzuwlaryň biri okuwyňy dowam etdirmek — talyp bolmakdyr. Ýaşlaryň bilim hazynasyna eýe bolmak arzuwy ajaýyp zamanamyzda amala aşýar. «Bir kesbi bolan hor bolmaz» diýlişi ýaly ...

  20.08.2019
 • Sanly ykdysadyýete degişli adalgalar

 • Machine Learning (ML) tehnologiýasy — emeli aňyň usullarynyň bir synpy bolup, esasy aýratynlygy berlin meseläniň çözülişini gözlemän, öňki gözlegleriň netijesinde meňzeş meseleleri çözmegiň usulyny ulanmak bolup durýar.

  Robot tehnikasy — ...

  18.08.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  14
  15
  >