Bilim
 • Kitap hakda söz açyp...

 • Käbir kitaplar dadymlyk, käbirleri ýuwdumlyk, käbiri bol­sa siň­dir­mek üçin­dir.

  Adam­lar ýa­lany we ada­lat­syz­ly­gy gy­lyç bi­len däl-de, ki­tap bi­len ýeň­me­li­dir. Ki­tap — ru­huň der­ma­ny­dyr.

  Ki­tap­la­ryň mak­sa­dy, adam­la­ra dog­ry ter­bi­ýe be­rip, ola­ra ...

  23.04.2019
 • Ylym-bilim ulgamy kämilleşdirilýär

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda bilim ulgamy täze ösüşlere eýe bolýar. Ulgamyň işini döwrebap derejede guramak, oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşlara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak ...

  22.04.2019
 • Dünýäniň iň uly 10 kitaphanasy

 • Medeni mirasyň, medeniýetiň, geçmişiň ýadygärligi hökmünde görülýän kitaphanalar dünýäde iň köp ünsi çekýän ýerleriň biri hasaplanýar. Häzirki wagtda ýazgylar, arhiwler, eserler sanly ulgama geçirilýän hem bolsa, kitaphanalar ýurtlaryň taryhyny, medeniýetini ...

  20.04.2019
 • Ajaýyp kitaplar — dürler hazynasy

 • Her bir adamyň kitap bilen tanyşlygy çagalykdan başlanýar. Kitaplar ynsanyň bütin ömrüniň ýoldaşy bolup, durmuşda ýüze çykan agyr ýagdaýlarda çykalga tapmakda ýol görkeziji hemradyr. Kitaplar özüniň çuň mazmuny bilen adamlara ...

  18.04.2019
 • Sanly bilim özgertmeleri

 • Okatmagyň medeniýetini ýokarlandyrmak

   

  Adamzadyň medeniýetiniň ösüşinde bilimiň orny ýokarydyr. Bilim jemgyýete we durmuşa peýdaly hyzmat etmegiň möhüm serişdesi bolup, durmuşymyzy gözelleşdirýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen bu pudak üçin ähli ...

  16.04.2019
 • Sanly bilim — serhetçi talyplaryň okuw durmuşynda

 • Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň bilim ulgamy kämilleşýär. Häzirki wagtda «Türkmenistanda sanly bilim ulgamynyň Konsepsiýasy» kabul edildi. Bu Konsepsiýanyň maksady ýurdumyzyň innowasion ösüşine laýyklykda, bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli ...

  15.04.2019
 • Bilim ulgamynyň innowasion ösüşi

 • Hormatly Arkadagymyz bilim ulgamyny ösdürmegiň innowasion ugurlarynyň üpjün edilmegine, ruhy taýdan baý, hemmetaraplaýyn ösen ýaş nesliň kemala gelmegine, çagalaryň zehinini ýüze çykarmak üçin zerur bolan şertleriň döredilmegine uly üns berýär ...

  14.04.2019
 • Bilim – ösüşleriň binýady

 • Dünýäde gazanylýan ösüşleriň ählisi kämil bilimden, çuňňur ylymdan gözbaş alýar. Her bir jemgyýetiň ösüşiniň ýokarylygyda şu hakykat bilen baglanyşdyrylýar. Biziň ýaşaýan döwrümiz ylmyň we tehnikanyň ýyldyrym çaltlygynda ösýän asyrydyr. Şonuň ...

  11.04.2019
 • Rowaçlyk daragty

 • Ata Watanymyz «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda bedew batly gadamlar bilen öňe barýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir Watan raýaty öz durmuşyny dünýäniň öňdebaryjy ylmy-innowasiýaly ösüşlerinden aýry göz öňüne ...

  10.04.2019
 • Bilim syýasaty — ösüşleriň ganaty

 •  

  Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanda bilim ulgamyny kämilleşdirmek hakynda» Permanyna laýyklykda, 2013 — 2014-nji okuw ýylyndan başlap, umumy orta bilim berýän mekdeplerde okuwyň möhletiniň 12 ýyla, ýokary okuw mekdeplerinde bolsa 5 ...

  09.04.2019
 • Ösüşler — röwşen geljegimiziň kepili

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisinde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşini üpjün etmek boýunça möhüm wezipelere ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ...

  08.04.2019
 • Paýhas çeşmesinden

 • Akylyň bolsa, uzak ýola şöwür et,

  Bilimiň bolsa, bilmedige öwret.

  ***

  Akylly öň, sabyrly soň.

  ***

  Bilimli – uçar, bilimsiz – gaçar.

  ***

  Bilmedigiň bilegi agyrmaz.

  ***

  Bilseň baş al, bilmeseň – ýaş.

  ***

  Bilseň ...

  05.04.2019
 • Hakyky watançy nesil üçin

 • Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda rowaçlygyň Watany bolan Türkmenistanda ylym-bilim ulgamynda durmuşa geçirilýän özgertmeler beden we ruhy taýdan sagdyn, kämil, ruhubelent ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmekde uly ähmiýete eýe bolup durýar. Milli ...

  04.04.2019
 • Sanly bilim geljegiň ahlak keşbinde

 • Eziz Watanymyz ösüşleriň aýdyň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ylym-bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek ugrunda giň gerimli özgertmeler maksatnamasy durmuşa geçirilýär.

  Hormatly Prezidentimiz 14-nji fewralda jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri ...

  03.04.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  10
  11
  >