Bilim
 • Bilim – bagtyýarlyk nury

 • Hormatly Prezidentimiz: «Her bir döwletiň binýadynyň berkligi, ösüşiniň ýokary depgini, ýaşaýyş-durmuş derejesi ýurtda alnyp barylýan ylym-bilim syýasaty bilen berk baglanyşyklydyr» diýip belleýär. Ýurdumyzda bilim ulgamyndaky özgertmeler ösüp gelýän ýaş nesli ...

  02.05.2019
 • Kitap – genji-hazyna

 • Kitap bilim we ylym dürdänelerinden doly genji-hazynadyr. Medeniýetli dynç almagyň hem-de bilimiňi artdyrmagyň bir görnüşi kitap okamakdyr. Pikir tolkunlarynyň arasynda kitap sahypalaryndaky okan jümleleriňi ýüzdürmek, pikir eleginden geçirmek kämilleşmegiňe, taplanmagyňa ...

  30.04.2019
 • Sanly bilim ulgamy ― döwrüň talaby

 • «Türkmenistan ― rowaçlygyň Watany» ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygy bilen  türkmen halkynyň bagtyýarlygynyň we rowaçlygynyň hatyrasyna amala aşyrylýan tutumly işler sanardan kän. Bilim ulgamynda amala aşyrylýan işler hem şolaryň hatarynda. Bu ugurda ...

  29.04.2019
 • Ynamly ädimler

 • Häzirki günde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwrebap derejede ösmegi bilen, öňdebaryjy dünýä tejribesi halkymyzyň milli aýratynlyklaryna laýyklykda, yzygiderli ornaşdyrylýar. Gündelik iş pursatlarynda ýurdumyzyň her bir raýaty milli ykdysadyýetimize üstünlikli girizilýän «sanly ulgam» ...

  28.04.2019
 • Kitap — ruhy baýlyk

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen kitabyň ähmiýetine, kitaphanalaryň işine uly üns berilýär. Kitap çap etmek işiniň ýokary derejesi, öňdebaryjy tehnologiýalaryň ulanylmagy çaphana önümleriniň hilini ýokarlandyrýar.

  1995-nji ...

  27.04.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim, ylym barada aýdanlaryndan

 • Adamzadyň, halklaryň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik maksatlarymyzyň durmuşa geçirilmeginde asylly zähmet çekýän mugallymlaryň we bilim işgärleriniň uly paýynyň bardygy örän guwançlydyr.

  * * *

  Ýurdumyzda milli bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek ugrunda alyp barýan ...

  26.04.2019
 • Sözleri manylary bilen öwrenip…

 • Sözleşmek arkaly düşünişmegiň artykmaçlyklaryna akyl ýetiren ata-babalarymyz pikiriň dilden aýdylyşyny-da, ýazyp beýan edilişini-de baryp Oguz han eýýamynda öwrenip başlapdyrlar. Sesleri, sözleri, sözlemleri aýtmakda esasy hyzmaty diliň ýerine ýetirýändigine görä, ol ...

  24.04.2019
 • Kitap hakda söz açyp...

 • Käbir kitaplar dadymlyk, käbirleri ýuwdumlyk, käbiri bol­sa siň­dir­mek üçin­dir.

  Adam­lar ýa­lany we ada­lat­syz­ly­gy gy­lyç bi­len däl-de, ki­tap bi­len ýeň­me­li­dir. Ki­tap — ru­huň der­ma­ny­dyr.

  Ki­tap­la­ryň mak­sa­dy, adam­la­ra dog­ry ter­bi­ýe be­rip, ola­ra ...

  23.04.2019
 • Ylym-bilim ulgamy kämilleşdirilýär

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda bilim ulgamy täze ösüşlere eýe bolýar. Ulgamyň işini döwrebap derejede guramak, oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşlara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak ...

  22.04.2019
 • Dünýäniň iň uly 10 kitaphanasy

 • Medeni mirasyň, medeniýetiň, geçmişiň ýadygärligi hökmünde görülýän kitaphanalar dünýäde iň köp ünsi çekýän ýerleriň biri hasaplanýar. Häzirki wagtda ýazgylar, arhiwler, eserler sanly ulgama geçirilýän hem bolsa, kitaphanalar ýurtlaryň taryhyny, medeniýetini ...

  20.04.2019
 • Ajaýyp kitaplar — dürler hazynasy

 • Her bir adamyň kitap bilen tanyşlygy çagalykdan başlanýar. Kitaplar ynsanyň bütin ömrüniň ýoldaşy bolup, durmuşda ýüze çykan agyr ýagdaýlarda çykalga tapmakda ýol görkeziji hemradyr. Kitaplar özüniň çuň mazmuny bilen adamlara ...

  18.04.2019
 • Sanly bilim özgertmeleri

 • Okatmagyň medeniýetini ýokarlandyrmak

   

  Adamzadyň medeniýetiniň ösüşinde bilimiň orny ýokarydyr. Bilim jemgyýete we durmuşa peýdaly hyzmat etmegiň möhüm serişdesi bolup, durmuşymyzy gözelleşdirýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen bu pudak üçin ähli ...

  16.04.2019
 • Sanly bilim — serhetçi talyplaryň okuw durmuşynda

 • Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň bilim ulgamy kämilleşýär. Häzirki wagtda «Türkmenistanda sanly bilim ulgamynyň Konsepsiýasy» kabul edildi. Bu Konsepsiýanyň maksady ýurdumyzyň innowasion ösüşine laýyklykda, bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli ...

  15.04.2019
 • Bilim ulgamynyň innowasion ösüşi

 • Hormatly Arkadagymyz bilim ulgamyny ösdürmegiň innowasion ugurlarynyň üpjün edilmegine, ruhy taýdan baý, hemmetaraplaýyn ösen ýaş nesliň kemala gelmegine, çagalaryň zehinini ýüze çykarmak üçin zerur bolan şertleriň döredilmegine uly üns berýär ...

  14.04.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  11
  12
  >