Bilim
 • Dünýäniň meşhur ýokary okuw mekdepleri

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen ýaşlary dünýä ülňülerine laýyk gelýän döwrebap okuw binalarynda bilim, ylym alýarlar. Biziň ýaşlarymyza dünýäniň öňdebaryjy bilim ojaklarynda hünär derejesini almaga giň mümkinçilikler döredildi. Şu nukdaýnazardan ...

  06.02.2019
 • Kitap hakda aýdylanlardan

 • Kitaby  döredýän ýazyjydyr, ýöne kitabyň ykbaly jemgyýete baglydyr.

  Eger-de gowy ýazjagyňa ynamyň bolmasa, öň ýazylan temadan ýazmagyň geregi ýok.

  Kitaby satyn almak oňat pikir, ýöne ony okamaga wagt hem satyn ...

  05.02.2019
 • Kitap – ruhy gymmatlyk

 • Kitap – gymmatly genji-hazynadyr. Kitapdan alan bilimiň şol hazynaň açarydyr. Kitap okaýan adamyň pikiri dury, söze çeper bolýar. Kitap okamak ynsanlar üçin zerur gymmatlyk. Her kitap özboluşly many-mazmuna eýe, her ...

  04.02.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitap we kitaphanalar barada aýdanlaryndan

 • Türkmen Oguz han döwründen bäri kitaby iň ýokary ruhy gymmatlyk, mukaddeslik saýypdyr.

  * * *

  Milli we dünýä tejribesiniň iň oňatlaryny nazara almak bilen, täze okuw kitaplaryny we okuw maksatnamalaryny işläp taýýarlamak, gumanitar ...

  03.02.2019
 • Rowaçlygyň ýurdy

 • Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda üstünlikli amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler ösüşleri üpjün edýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde her bir ýylymyz uly üstünliklere, rowaçlyklara, şanly wakalara beslenýär. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş ...

  02.02.2019
 • Döredijilikde üýtgeşik usullar

 • Gazet-žurnal okamagy köpimiz halaýan bolsak gerek. Sebäbi, olarda her kim özüne gyzykly bolan habarlary okap bilýär. Şonuň üçin köp adam öz söýgüli gazetiniň her täze sanyna uly höwes bilen garaşýar ...

  01.02.2019
 • Kitap hakynda aýdylanlardan

 • Dünýägaraýşyňy giňeltmegiň iň gysga ýoly kitap okamakdyr.

  Adam okamagyny goýanda, pikirlenmegini hem goýýar.

  Deni DIDRO.

  Kitap okamak beýniňe maşk etdirmekdir. Onuň netijesinde aňymyz işjeň hala gelýär.

  Grasian MORALES.

  Islendik adamy ...

  31.01.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWYŇ bilim, ylym barada aýdanlaryndan

 • Ylym babatdaky döwlet syýasatymyz ýokary halkara derejesindäki tehnologik gazanylanlaryň tapgyrlaýyn önümçilige ornaşdyrylmagy we öz ylmy tehnologiýalarymyzy ösdürmek bilen berk baglydyr.

  * * *

  Biziň ylym boýunça işläp düzen döwlet syýasatymyzy durmuşa geçirmek, ondan ...

  31.01.2019
 • Kitap hakynda

 • Hasaplamalara görä, adamlar hepdede 6 sagadyny kitap okap geçirýärler.

  ***

  Dünýäde iň uly kitap Amsterdamyň muzeýleriniň birinde saklanylýar, onuň galyňlygy ýarym metre barabardyr. Kitap «Deňiz ýollarynyň düzgünleri» diýlip atlandyrylýar.

  ***

  Adam okaýan ...

  29.01.2019
 • Sanly ulgamyň özleşdirýän döwri

 • Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklaryny sanly ulgama geçirmek babatda giň gerimli işler alnyp barylýar. Bu ugurda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda sanly ykdysadyýetiň konsepsiýasy işlenip düzüldi. Milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen has-da ...

  28.01.2019
 • 113 ýaşly kitap dükany

 • Ýewropanyň iň owadan kitaphana dükanlarynyň biri bolan Portugaliýanyň «Lello» dükany döredilen gününiň 113 ýyllygyny belleýär. 1906-njy ýylda okyjylar köpçüligine gapylaryny giňden açan dükan kitap muşdaklaryny diýseň begendirýär. Dükanyň diwarlary we ...

  27.01.2019
 • Dünýäniň innowasion ösüşli 10 ýurdy

 • Şweýsariýanyň Dawos şäherinde 22-25-nji ýanwar aralygynda geçirilen Bütindünýä ykdysady forumynyň esasy mowzugy dördünji senagat öwrülişigi döwründe globallaşmak we özara hyzmatdaşlygyň meseleleri boldy. Şu wakanyň öňüsyrasynda bu guramanyň bilermenleri ýurtlaryň bäsleşige ...

  26.01.2019
 • Bilim ulgamynda innowasiýaly ösüş

 • Ata Watanymyza, halkymyza, hormatly Prezidentimize çyn ýürekden wepaly, ruhubelent, giň gözýetimli, kämil bilimli, anyk maksatly, häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryndan baş çykarýan zehinli ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek möhüm wezipeleriň biridir. Ýaş nesli ...

  25.01.2019
 • Okatmagyň öňdebaryjy tejribeleri

 • Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmakda hünärmenlere möhüm orun degişlidir. Olaryň bilim ojaklarynda kemala gelýändiklerini göz öňünde tutsak, onda häzirki döwürde ýurdumyzda bu ugurda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeleriň mazmuny aýdyň görünýär ...

  24.01.2019
  <
  1
  2
  ...
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  >