Bilim
 • Döwürleriň gözgüsi

 • Häzirki zaman maglumat jemgyýetinde medeniýetiň jebisleşdiriji hyzmaty barha artýar. Jebisligiň bar ýerinde bagtyň hem rysgal-berekediň boljakdygy aýdyňdyr. Agzybirligiň, sylaşygyň berkän, işjeňligiň ýokarlanan ýerinde ynsanperwerlik dabaralanýar. Munuň özi ruhy-ahlak gymmatlyklar arkaly ...

  22.03.2019
 • Edep başy — dil

 • Ynsanlaryň biri-biri bilen aragatnaşyk saklamagynda ilkinji nobatda diliň möhüm orny bar. Dilleri ösdürmek, ony kämilleşdirmek asyrlaryň dowamynda ünsden düşürilmän, biziň şu günki günlerimize gelip ýetipdir. Hormatly Arkadagymyzyň biz ýaşlaryň ylym-bilimine ...

  21.03.2019
 • Bilime ak ýollar açýar Arkadag

 • Islendik ýurtda ylmyň, bilimiň ösüşi onuň dünýä derejesindäki beýik ösüşlerini kepillendirýär. Hut şoňa görä-de, milli ylym we bilim ulgamyny kämilleşdirmek, hususan-da, ýokary derejeli täzeçe pikir edýän alymlar neslini terbiýeläp ...

  20.03.2019
 • Bilim ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk

 • Türkmenistanda ähli ulgamlarda amala aşyrylýan özgertmeler ýokary bilim ulgamyny hem öz içine alýar. Ýurdumyzyň bilim ulgamynyň täze nusgasynyň kemala gelmegi baý milli tejribä, mugallymçylyk usullaryna hem-de umumy dünýä ýörelgelerine esaslanýar ...

  18.03.2019
 • Ýaşlaryň hünär taýýarlygy ýokarlandyrylýar

 • Türkmenistanly raýatlarymyzyň daşary ýurtlaryň okuw mekdeplerinde bilim alşy, ýaşaýyş şertleri, hal-ýagdaýlary bilen ýerinde tanyşmak, şeýle hem wagyz-nesihat çärelerini geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň halkara hyzmatdaşlygy ...

  16.03.2019
 • Ylym-bilim akabasy

 • Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda hepdäniň günleriniň birini «Kitaphana güni» diýip yglan etmek baradaky teklibi orta atypdy. Bu teklip biz — ylym-bilim işgärlerini örän begendirdi, buýsandyrdy, çünki ...

  15.03.2019
 • Ylym — milli baýlygym

 • Döwlet Baştutanymyz ylym ulgamyny häzirki döwrüň ösüş aýratynlyklaryna we talaplaryna laýyklykda, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmagy Türkmenistan döwletini ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlenen ilkinji nobatdaky wezipeleriň hatarynda goýýar. Ylmyň we tehnikanyň okgunly ösdürilmegi Garaşsyz, Bitarap ...

  14.03.2019
 • Kitaby magşuk saý, özüňi — aşyk!

 • Kitap adamzada mahsus bolan maglumatlaryň tükenmez çeşmesi we medeniýetiň mermer daşydyr. Ol biziň görüp bilmeýän zatlarymyzy görkezýän, eşidip bilmeýän zatlarymyzy eşitdirýän, asyrlary biri-birine baglaýan köprüdir. Geçmişi, geljegi ýakynlaşdyrýan, ynsany ynsana ...

  13.03.2019
 • Bilim ulgamynyň rowaç gadamlary

 • «Garaşsyz Watanymyza buýsanjymyzdan, aýdyň maksatlarymyzdan ugur alyp, biz 2019-njy ýyla «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýip at berdik» diýip, hormatly Prezidentimiz ýylyň adynyň we şygarynyň mazmunyny aýan etdi.

  Hawa, bu gün ...

  12.03.2019
 • Bilim geljekki üstünliklere ruhlandyrýar

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasatynyň netijesinde döwletimiz has belent sepgitleri nazarlap ösýär, ilatyň durmuş derejesi ýokarlanýar, beýleki durmuş ugurlaryndaky ýaly, bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler ...

  11.03.2019
 • Kitap — paýhas ummany

 • Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata-babalarymyzyň asylly ýörelgeleri täze röwüşlerde dowam etdirilýär. Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda neşir edilýän kitaplaryň, ga­zet-žur­nal­la­ryň sa­ny ýyl gel­di­giçe artýar, olaryň ...

  10.03.2019
 • Bilim ulgamyndaky netijeli hyzmatdaşlyk

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ähli pudaklar bilen bir hatarda bilim ulgamynda hem uly özgertmeler amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiz ylmyň we tehnologiýalaryň ösmegi, innowasiýalaryň ilerlemegi, sanly ykdysadyýetiň hem-de bilimli jemgyýetiň ...

  09.03.2019
 • Sazlaşykly ösüş ugrunda

 • Türkmenistanda bilim ulgamyny ösen döwrüň talaplaryna laýyk has-da kämilleşdirmek ugrunda giň gerimli özgertmeler maksatnamasy toplumlaýyn durmuşa geçirilýär. Soňky ýyllarda döwrebap kompýuter tehnologiýalary, multimedia ulgamlary bilen doly üpjün edilen orta, ýörite ...

  08.03.2019
 • Ýaşlary hünäre ugrukdyrmagyň esaslary

 • Eziz Watanymyza söýgi, zähmetsöýerlik, hoşniýetlilik halkymyzyň müňýyllyklardan gaýdýan parasatly wesýetleriniň gözbaşydyr. Hünär öwrenmek jemgyýetiň durmuşyna işjeň gatnaşmaga ukyply, taýýarlykly bolmakdyr. Garaşsyz Watanymyzda giň düşünjeli, ýokary ahlakly, kämil tehnologiýalardan baş çykarýan ...

  07.03.2019
  <
  1
  2
  ...
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  ...
  13
  14
  >