Bilim
 • Elektron dolanyşygynyň bitewi ulgamy

 • Dünýä jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döreden we geljekki ösüşleri nazarlaýan bilim özgertmeleri barha ýaýbaňlandyrylyp, ýaş nesliň sagdyn kemala gelmegi, beden we ruhy taýdan kadaly ösmegi, bilimiň döwrebaplaşdyrylmagy boýunça maksatnamalaýyn işleriň gerimi ...

  06.03.2019
 • Köňülleriň küýsegi kitap

 • Okamak peýdaly. Kitaplar adamlaryň ruhuny ýagtylandyrýar, maksadaokgunlylygyny ýokarlandyrýar, akyl-paýhasyny ýiteldýär we ýüregini ýumşadýar.

  Uilýam Tekkereý.

  Gowy ýazýan awtorlaryň eserlerini okap, gowy gürlemegi öwrenýärsiň.

  Wolter.

  Gowy kitap okamak – bu paýhasly ...

  05.03.2019
 • Sanly bilim Serhet institutynyň okuw durmuşynda

 • Hormatly  Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda ähli  ulgamlar bir hatarda sanly bilim ulgamyny ösdürmek boýunça zerur işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda 2017-nji ýylda «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul ...

  04.03.2019
 • Kitaphanalaryň işi kämilleşdirilýär

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen medeni aň-bilimiň ösdürilmegine uly üns berilýär, çünki islendik döwletiň ösüşi, ilkinji nobatda, ilatyň intellektual derejesine bagly bolup durýar. Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzdaky kitaphanalaryň kitap ...

  03.03.2019
 • Hünär — ömre hemra

 • Şu jähetden akyly kämilleşdirmegiň serişdesi ylym-bilim milli Liderimiziň beýik özgertmeler syýasatynyň baş ugry bolmagynda galýandygyna indi oňat düşünýäris.

  Ýurt Baştutanymyzyň jemgyýetiň ylym-bilim derejesini halkara ülňülerine laýyklaşdyrmak baradaky amala aşyrýan tutumly ...

  02.03.2019
 • Ylym-bilim — geljege ýagtylyk

 • Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ähli pudaklary bilen birlikde bilim ulgamyny ösdürmäge, kämilleşdirmäge uly üns berilýär. Çünki ýurdumyzyň abadan geljegi, durnukly ösüşi ylym-bilimiň ösmegi bilen baglydyr. Şunuň bilen baglylykda täze taryhy ...

  01.03.2019
 • Dünýä tejribesini nazarlap

 • Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň pudaklarynyň düzüminde amala aşyrylýan düýpli özgertmelerde ýokary bilim ulgamyna täzelikler girizilýär. Hususan-da, ylmyň we tehnologiýalaryň ösmegi, innowasiýalaryň önümçilige ornaşdyrylmagy, sanly ykdysadyýetiň we bilimler jemgyýetiniň kemala getirilmegi üçin ...

  28.02.2019
 • Ylym-bilim hakynda aýdylanlardan

 • Akylyň bolsa, uzak ýola şöwür et,

  Bilimiň bolsa, bilmedige öwret.

  ***

  Bilim bilen hikmet – altyndan gymmat.

  * * *

  Bilimli – ölmez, bilimsiz – gülmez.

  ***

  Bilimli – uçar, bilimsiz – gaçar.

  ***

  Okasaň, bilim ...

  27.02.2019
 • Bilim ulgamy ösüş ýolunda

 • Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda dürli ugurlar bilen bir hatarda ylym-bilim ulgamyny kämilleşdirmek we onuň hilini düýpli ýokarlandyrmak babatda giň möçberli özgertmeler amala aşyrylýar. Haýsy käriň eýesidigiňe garamazdan, adam özüniň işine ...

  26.02.2019
 • Hemmämiz kitap okamagyň peýdalydygyny eşidendiris

 • Ýöne esasan onuň peýdaly taraplary nämede?

  Okamak nerw ulgamlaryny rahatlandyrýar.

  Siz rahatlanmak üçin seýil etmegi ýa-da aýdym diňlemegi makul görýäňizmi?

  Ýöne alymlar munuň ýerine kitap okamagy maslahat berýärler. Okamak nerw ...

  25.02.2019
 • Kitap – mähriban dost

 • Ylmy kitaplardan iň täzelerini, çeper kitaplardan bolsa has könelerini okaň! Nusgawy edebiýat hiç haçan könelýän däldir.

  Eduard Bulwer-Litton, iňlis ýazyjysy.

  Pikirlenmän okadygyňyzça, köp bilýändirin öýdýänsiňiz, pikirlenip okadygyňyzça bolsa, şonça-da az ...

  24.02.2019
 • Ýaşlar – ýagşy işleriň ýarany

 • Gadymy Gündogar akyldarlarynyň biri «Ylym-terbiýe öwrenjekmi, onda ýaşlykda öwren, çünki ýaşlykda öwrenilen zatlar hut daşa ýazylan ýalydyr» diýip heňňamlara per bermedik jümläni paýhas eleginden geçirip dünýä ýadygär goýup gidipdir. Dogrudan-da ...

  23.02.2019
 • Harby hünärmenleri taýýarlamagyň innowasion tehnologiýalary

 • Häzirki döwürde iň wajyp global meseleleriň çözgüdini tapmakda bilimiň möhüm faktor hökmünde ykrar edilmegi tebigydyr. Şu sebäpden, dünýäniň ösen we ösýän döwletleriniň syýasatynda bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmak meselesine aýratyn uly üns ...

  22.02.2019
 • Bilim ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk: däpler we täzelikler

 • Türkmenistanda ähli ulgamlarda amala aşyrylýan özgertmeler ýokary bilim ulgamyny hem öz içine alýar. Hut şu ulgam ýurdumyzda ylmyň we tehnologiýalaryň ösmegi, innowasiýalaryň ilerledilmegi, sanly ykdysadyýetiň we bilimler jemgyýetiniň kemala gelmegi ...

  21.02.2019
  <
  1
  2
  ...
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  >