Bulary bilmek gyzykly
 • Adalar ülkesi

 • Gündogar Aziýada ýerleşýän Ýaponiýa demirgazykda Ohot deňzinden başlap, günortada Gündogar Hytaý deňzine we Taýwana çenli çägi eýeleýär. Esasy adalary Hokkaýdo, Honsýu, Sikoku we Kýusýudyr. Şu 4 ada ýurduň çäginiň 97 ...

  22.10.2019
 • Kosmosda myhmanhana gurmak göz öňünde tutulýar

 • Soňky ýyllarda kosmos syýahatçylygyna hem isleg ýokarlanýar. Häzire çenli sanlyja adam syýahatçy hökmünde atmosferanyň daşyna çykyp gördi. Emma syýahatçy gatnatmaga niýetlenen dürli kosmos gämileri işlenip taýýarlanýan hem bolsa, köpçülikleýin syýahat ...

  20.10.2019
 • Aýyň syrlary

 • Aý – bu Gün ulgamyndaky adam aýagynyň basan ilkinji asman jisimidir. Ýeriň hemrasy bolan Aý yzygiderli ulanylýar, ýagny Ýerden teleskop arkaly we älem giňişliginden ýörite gurlan enjamlar arkaly gözegçilik edilýär ...

  18.10.2019
 • Deňiz düýbündäki hezillik

 • Norwegiýada suwasty restoran işläp başlady. Demirgazyk deňziniň düýbündäki binanyň meýdany 500 inedördül metrdir. Müşderileri aşak işlenilmedik polatdan gara tutaçly, dub agajyndan ýasalan nepis basgançak alyp barýar. Onuň foýesi büdür-südür agaçlar ...

  17.10.2019
 • Gury töňňe nädip kitaphana öwrüldi?

 • Ösümlikler hem edil adamzat ýaly baky däl. Günleriň bir gününde olaryň hem ömür ýoly tükenýär. Şeýle-de bolsa, olara ikinji gezek ömür bermek mümkinçiligi bar. ABŞ-nyň kiçiräjik şäherinden bir zenan muny ...

  16.10.2019
 • Güýz barada

 • ▶ Ýapraklaryň tänmegidir ýagyşlaryň has ýygy-ýygydan ýagmagy ýaly tebigy hadysalaryň agdyklyk etmegi netijesinde, güýz paslynda ynsanlaryň psihikasynda oňaýly üýtgeşmeler bolup geçýär. Şonuň üçin hünärmenler bu pasylda adamlarda gorky duýgularynyň has peselýändigini ...

  15.10.2019
 • Näme üçin dikuçaryň yzky perleri bar?

 • Howa gämileriniň arasynda iň köp ugurlysy we geň galdyryjysy dikuçardyr. Beýleki howa gämilerinden tapawutlylykda dikuçar dürli ýerlere gonup bilýär. Emma dikuçaryň uçuş mehanizmi uçaryňka garanyňda örän çylşyrymly bolýar. Dikuçar, esasan ...

  14.10.2019
 • Stoluň başynda nähili oturmaly?!

 • Häzirki wagtda diňe mekdep partasynda däl, eýsem, kompýuter ulanylanda, kitap okalanda, hat ýazylanda, nahar iýlende hem stoluň başynda oturylýar. Eýsem, stoluň başynda nähili oturmaly?! Stoluň başynda talabalaýyk oturmak ýadatmaz hem-de ...

  10.10.2019
 • Dünýädäki iň uzyn adam iň kiçijek adam bilen duşuşdy

 • Ginnesiň rekordlar kitabynyň 60 ýyllyk dabarasy mynasybetli London şäherinde Ginnesiň rekordlar kitabyna giren meşhurlaryň gatnaşmagynda baýramçylyk çäresi geçirildi. Bu baýramçylykda Türkiýeden bolan dünýädäki iň uzyn adam Sultan Kosen we Nepaldan ...

  09.10.2019
 • Dünýädäki iň gadymy agaç

 • Mafusail sosna agajy – Ýer şaryndaky iň gadymy agaçdyr. Bu sosna agajynyň 4849 ýaşy bardyr. Mafusail sosna agajy b.e öň 2832-nji ýylda ýere gaçan däneden ösüp ulalandyr. Bu agaç ...

  08.10.2019
 • Dünýädäki iň güýçli adam

 • Braýn Şow 1982-nji ýylyň fewral aýynyň 26-na Amerikanyň Kolorado ştatynyň Fort Lýupton şäherinde dünýä inýär. Ol professional amerikan «strongman» (güýçli adam) we 2011, 2013, 2015, 2016-njy ýyllarda geçirilen «World’s ...

  07.10.2019
 • Iň batly sesli jandarlar

 • Dünýäde dürli ululykdaky jandarlar bolup, olaryň hersiniň özüne mahsus üýtgeşik aýratynlyklary bar. Haýwanlar ses arkaly bir-birleri bilen habarlaşýarlar. Jandarlaryň sesleri olaryň ululyklaryna bagly bolmaýar. Ýer ýüzünde ýaşaýan iň batly sesli ...

  04.10.2019
 • Zeminiň täsin kitaphanalary

 • Okyjylaryň hyzmatynda

  Ak şäherimiz Aşgabadyň gözel künjeginde ýerleşýän Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy 2007-nji ýyldan bäri okyjylara hyzmat edip gelýär. 1100-e golaý okyja niýetlenen bu ajaýyp kitaphana paýtagtymyzyň iň ...

  03.10.2019
 • Google 21 ýaşady

 •  27-nji sentýabrda dünýä belli Google kompaniýasynyň döredilenine 21 ýyl doldy. Bu gözleg sahypasyny Stenford uniwersitetiniň talyplary Larri Peýj hem-de Sergeý Brin esaslandyrdy. Olar internetdäki özlerine gerek bolan maglumatlary çalt gözleýän ...

  02.10.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  12
  13
  >