Bulary bilmek gyzykly
 • Täsinlikler dünýäsinden

 • Belent bina

  «Lotte Dünýä diňi» diýlip atlandyrylýan bina Koreýa Respublikasynda iň belent we dünýäde 5-nji uly ymaratdyr. Ägirt desga ýurduň paýtagty Seulda derýa boýunda ýerleşýär. Onuň 555 metr beýikligi, ýerüstünde ...

  20.04.2019
 • Gämiler näme üçin batmaýar?

 • Bir daşy suwa oklanymyzda çümüp gidýär. Eýsem, onlarça tonna ýük göterýän gämiler suwda nädip ýüzýärkä?!

  Suwuň dykyzlygyndan agyr bolan zatlar batýar, dykyzlygy suwuňkydan ýeňil bolan zatlar bolsa, çümmeýär. Dykyzlygy suwuňky ...

  18.04.2019
 • Täsinlikler dünýäsinden

 • Suwuk akkumulýatorlar döredilýär

  Barha giň ýaýrawa eýe bolýan elektromobilleriň energiýa üpjünçiligi üçin sarp edilýän uzak möhlet ony ulanyjylarda kynçylyk döredýärdi. Şonuň üçin hem hünärmenler bu kynçylygy aradan aýyrmak maksady bilen ...

  16.04.2019
 • Dünýädäki täsinlikler

 • Türkmen zenanlarynyň dokaýan halylary ululygy boýunça-da, nepis hem owadanlygy boýunça-da bütin Ýer ýüzüne bellidir. Dünýäde elde dokalan iň uly haly hökmünde 2003-nji ýylda Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen «Altyn asyr» atly ...

  15.04.2019
 • Dünýädäki geň-taňlyklar

 • Afrika — üýtgeşik yklym

  Ýer togalagyndaky yklymlaryň arasynda Afrika üýtgeşik tebigaty, haýwanat we ösümlik dünýäsiniň baýdygy, täsinlikleri bilen has tapawutlanýar. Ol Ýewraziýadan soň iň uly yklym bolup, 29,2 million ...

  14.04.2019
 • Täsinlikler dünýäsinden

 • Iň uzyn ýolagçy uçary

  Howa gämileriniň tizligi, oňaýlylygy, göwrümi onuň gazanýan rekordlarynyň esasy görkezijileridir. Rekordlary täzelemekde «Boeing» kompaniýasy öz bäsdeşlerini köplenç haýran galdyrýar. Golaýda ol ýene-de öz goýan rekordlarynyň birini ...

  11.04.2019
 • Ýaz görki – gül

 • Gülälekli meýdanlar

  Garagum sährasynyň ýaz paslyny gören adam oňa çöl diýesi gelmez. Şu günler älemgoşar reňkine beslenen bu mekanyň dürli güllere baý wagtydyr. Özi-de, bu giden gülälekli düzlük tebigatyň jadyly ...

  10.04.2019
 • Dünýädäki geň-taňlyklar

 • Arile­riň ýe­ri

  Ýurdumyzyň günortasynda, goňşuçylykda ýerleşýän Eýran döwleti geçmişde «Parslaryň ýurdy» diýlip atlandyrylypdyr. 1935-nji ýylda ol resmi taýdan Eýran döwleti diýlip atlandyryldy. Taryhy maglumatlara görä, «Parslaryň ýurdy» diýen at grekler ...

  09.04.2019
 • Jahanda näler görner

 • Mukaddes miras

  Türkmeniň ak öýi uzak taryhyň dowamynda agzybirligiň, maşgala abatlygynyň we çaga gülküsiniň ýaňlanýan mekany bolupdyr. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes mirasymyzyň bir bölegi bolan ak öýler milli binagärlik ...

  08.04.2019
 • Size mälimmi?

 • «Anna» Ýewropa, Amerika yklymlarynda iň meşhur zenan ady hasaplanýar. Şol ady göterýän dünýä boýunça 100 milliondan gowrak zenan bar.

  ***

  «Çang» dünýäde iň köp duşulýan familiýadyr.

  ***

  1603-nji ýylda Ýaponiýada suwda ýüzmek ...

  05.04.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  7
  8
  >