Bulary bilmek gyzykly
 • Tebigatyň seýrek duş gelýän hadysalary

 • Gadymy döwrüň adamlary ylym we dünýäniň gurluşy barada näçe az bildigiçe, şonça-da köp sanly ertekileri (mifleri)  döredipdirler, şu günki günde hem alymlar bütinleý logiki düşünjeleri berýärler. Elbetde, jada ynanasyň ...

  25.06.2019
 • Bürgütler — daglaryň gelşigi

 • Ylmy hasaplamalara görä, ýurdumyzda guşlaryň 400-den gowrak görnüşi bar. Guşlaryň ýaşaýşy, olaryň özboluşlylygy biri-birinden tapawutlanýar. Guşlaryň käbiri göçüp-gonup ýaşaýarlar. Käbirleri bolsa güneşli ýurdumyza höwürtgelemäge gelýärler. Gözel Diýarymyzyň çäginde oturymly ýaşaýan ...

  22.06.2019
 • Muny bilmek gyzykly

 • Adatça aýal-gyzlar erkeklere garanda reňki gowy saýgarýarlar. Alymlar bu babatda aýallaryň we erkekleriň arasynda dürli barlaglary geçirip gördüler. Erkek kişilerden bir zadyň reňki soralanda olar bir söz bilen (meselem: gök ...

  21.06.2019
 • Köpürjik nädip emele gelýär?

 • Köpürjik çykarýan halkaly oýnawajy oýnap gören bolsaňyz gerek?! Bu oýun howanyň maýyl wagty daşarda oýnamak üçin iň gyzykly oýunlaryň biridir. Eýsem, köpürjik nädip emele gelýär-kä?! Üns beren bolsaňyz, suwuň ýüzündäki ...

  17.06.2019
 • «Gülleýän çöl»

 • Adatça, «çöl» diýlende suwsuz, ösümlikdir haýwanat dünýäsine garyp giňişlik göz öňüne gelýär. Atakama çöli Günorta Amerikada, Çiliniň demirgazygynda ýerleşip, onuň uzynlygy 1000 kilometre golaýdyr. Bu çöl dünýäde iň gurak çöl ...

  11.06.2019
 • Dünýäniň iň ýogyn agajy

 • Dünýä giňişligine täsin ösümlikleriň müňlerçe görnüşi ýaýrap, olar öz aýratynlyklary bilen adamlary haýrana goýýar. Baobab agajy Afrikanyň tropiki sähralyklarynda ösüp, özüniň geň görnüşi bilen täsin ösümlikleriň hatarynda orun alýar. Ol ...

  07.06.2019
 • Ýyldyzlar nädip süýnýär?

 • Ýyldyzlar bizden örän uzakda ýerleşip, olar Günden tapawutly däldir. Ýagny Gün hem bir ýyldyzdyr. Ýöne ýyldyzlar has uzakda bolansoň, kiçi bolup görünýär. Şeýle hem olaryň käbiri Günden uly, käsi kiçi ...

  05.06.2019
 • Geçiler nädip daga dyrmaşýarlar?

 • Geçiler gaýalara we beýleki beýik ýerlere dyrmaşmakda ökde jandarlardyr. Ýabany dag geçileri bolsa, 60 dereje dikligindäki depelere-de dyrmaşyp bilýärler. Bu jandarlaryň bedenleriniň agyrlyk merkezleriniň ýere ýakyn bolmagy, beden we toýnaklarynyň ...

  03.06.2019
 • Täsinlikleriň ýurdy

 • Milli tagam

  Kimçi koreýleriň milli tagamydyr. Ony koreýler 250 görnüşde taýýarlaýarlar. Ol esasan dürli gök önüm­ler­den — ke­le­miň, turpuň, sarymsagyň we deňiz otlarynyň ýörite görnüşlerinden taýýarlanylyp, birnäçe wagtlap ýörite sowadyjyda ...

  01.06.2019
 • Älem giňişligindäki täsinlikler

 • Ýer togalagynyň emele gelşi barada dürli çaklamalar bar. Şol çaklamalaryň birinde Ýer şary Günden ýaňy bölünip aýrylan wagty bir gije-gündiziň dowamlylygy 4 sagat eken. Wagtyň geçmegi we Ýer şarynyň Günden ...

  25.05.2019
 • Giň dünýäniň geň habarlary

 •  

  «Samsung»-dan has oňaýly telewizor

  «Samsung» şereketi mobil kontenti amatly görmek üçin ekrany wertikal ýagdaýa öwürmek mümkinçiligi bolan 43 dýuýmly «Sero» telewizoryny döretdi. Täze önümiň wideolara wertikal ýagdaýda tomaşa ...

  21.05.2019
 • Bulary bilmek gyzykly

 • - Aziýanyň gerçekleri diňe Ýewropada we Aziýada däl, eýsem Kawkazda-da tanalypdyrlar.

  - XVI-XVIII asyrlaryň çäginde aýry-aýry türkmen taýpalary Russiýanyň günortasyndaky ata-babalarynyň goş ýazdyran ýerlerine göçüp barypdyrlar. Rus etnografy A.W.Gurbanowyň öz ...

  20.05.2019
 • Adamyň başarjaňlygy

 • Ynsan 50 müň ysy tapawutlandyrmaga ukyplydyr;

  Adamyň aşgazanyndaky suwuklyk (aşgar) almaz bölegini eredýär;

  Adamyň ödi bir gije-gündiziň dowamynda 6-7 litr öt suwuklygyny (aşgar) öndürip, aşgazana geçirýär;

  Ynsanyň näsaglamagynyň 95 göterimi ...

  17.05.2019
 • Bulary bilmek gyzykly

 • Astrofizika. Täze «Erida» atly planeta açyldy we Marsda suwuň bardygy anyklanyldy. Erida planetasy 2005-nji ýylda amerikan astronomlary tarapyndan «Jemini» obserwatoriýasynda açyldy. Bu planeta fiziki häsiýetlendirmelere görä, Plutona çalymdaş bolup, onuň ...

  15.05.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  7
  8
  >