Bulary bilmek gyzykly
 • Tomus barada

 • Tomus barada

  Bilermenleriň maglumatlaryna görä, Hazar deňziniň türkmen kenary iň arassa hem suwa düşmek möwsümi uzak dowam edýän bölek hasaplanýar. Şoňa görä, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alýanlar oktýabryň ortalaryna ...

  21.08.2019
 • Wenera – söýginiň planetasy

 • Wenera – bu Gün ulgamynyň planetasy bolup, ol Günden uzaklygy boýunça 2-nji orunda ýerleşýändir. Bu planeta beýle adyň dakylmagy gadymy Rimde söýginiň hudaýy hasaplanylan zenanyň ady bilen birmeňzeşdiginiň hatyrasynadyr.

  Umumy ...

  20.08.2019
 • Paraşýut nähili döredi

 • Haçan-da paraşýut hakynda pikir eden wagtyňyz siz ony derrew uçar bilen baglanyşdyrýansyňyz. Ýöne biz paraşýut uçarda ulanmak üçin oýlanylyp tapylmandy diýsek näme diýerdiňiz? Ýüz ýyl mundan ozal doganlar Raýt (Wright ...

  18.08.2019
 • Kubik rubik hakynda gyzykly maglumatlar

 • Kubik Rubik 1974-nji ýylda wenger heýkeltaraşy we binagärçilik mugallymy Ernýo Rubik tarapyndan oýlanylyp tapyldy. Onuň oýlap tapan bu tapmaçasy ony millioner etdi.

   Kubik rubik barada has gyzykly maglumatlar: Kubik Rubik ...

  16.08.2019
 • Dünýäniň binagärlik desgalary

 • Çäýnege meňzeş täsinlik

  Gündelik durmuşymyza giňden ornaşan çäýnegi bina görnüşinde görmek täsindir. Hytaýda bina edilen toýun çäýnek görnüşli bina hem özüniň daşky keşbi bilen köpleriň ünsüni özüne çekmegi başardy. Dünýäniň ...

  15.08.2019
 • Bulary bilmek gyzykly

 • Koala

  Koalalar Awstraliýanyň gündogarynda we günortasynda gabat gelýär. Bütin dünýäde olaryň 80 müň sanysy bar. Ýerli ilatyň dilinde koala «suw içmeýän» diýen manyny berýär. Dogrudanam, koalalar seýrek ýagdaýda suw içýärler ...

  10.08.2019
 • Goşar sagady näme üçin çep ele dakylýar?!

 • Adamlaryň aglaba bölegi goşar sagatlaryny çep eline dakynsalar, käbir adamlar, esasan hem, zenanlar sagady sag eline dakynmagy makul bilýärler. Taryhy maglumatlara nazar aýlasak, XX asyryň başlarynda ilki jübi sagatlary peýda ...

  09.08.2019
 • Guşlar dünýäsi

 • Uzyn guýrukly mahmal dokmaçy

  Günorta Afrikada ýaşaýan bu guşlar şar gara reňkli, uzyn guýrugy bilen beýleki kowumdaşlaryndan tapawutlanýar. Olaryň guýrugy uçanda howada gaýyp duran ýaly bolup görünýär. Onuň guýrugy bedeninden ...

  08.08.2019
 • Hazar täsinlikleri

 • Hazar deňzi dünýäde iň uly ýapyk suw howdany, ýagny iň uly köl hasaplanýar.

  ***

  Hazar deňzi Aziýa bilen Ýewropanyň çatrygynda ýerleşmek bilen, bu deňiz arkaly 5 döwlet özara serhetleşýär.

  ***

  Hazar deňziniň ...

  07.08.2019
 • Kaýzerburg galasy

 • Nemesleriň  Nýurnberg şäherindäki  XI asyrda gurlan we biziň günlerimize çenli saklanyp galan orta asyr Kaýzerburg galasy bu şäheriň esasy ajaýyp gözel ýeri hasaplanylýar. Bu galanyň çäginde dünýädäki ýekeje jübütleşen kiçijek ...

  06.08.2019
 • Bulary bilýärmisiňiz?!

 • Dünýäde iň köp satylýan haryt kofedir.

  ***

  Adam başyna iň köp welosiped düşýän ýurt Niderlandlardyr.

  ***

  Iň köp gol geçiren derwezeçi Rojerio Senidir.

  ***

  Toklutaý uçup bilýän iň agyr guşdur.

  ***

  Adam ömrüniň dowamynda ...

  03.08.2019
 • Internetde bir minutda nämeler bolup geçýär?!

 • Internetde bary-ýogy bir minudyň dowamynda nämeleriň bolýandygyny bilýäňizmi?! «Domo» atly «bulut» programma üpjünçilik şereketi bu baradaky maglumatlary ýaýratdy.

  «Google»-da 4 497 420 gözleg edilýär.

  Smartfonlara 390 030 applikasiýa ýüklenýär ...

  02.08.2019
 • Bulary bilmek gyzykly

 • Piliň kelle beýnisiniň agramy onuň öz agramynyň 0,27 göterimine deňdir.

   

  Delfinler bir gözi açyk halda uklaýarlar.

   

  Ýerde ýaşaýan jandarlaryň içinde žiraflaryň ýüregi iň uly ölçeglisidir. Olaryň dili-de ...

  01.08.2019
 • Hunandaky Pinszýan Şinužaýyň aýna köprüsi

 • Beýik aýna köprüleriniň içinde ilkinjileriniň biri bolan bu köpriniň uzynlygy 300 m bolup, onuň ýerden beýikligi 180 m deňdir. Ol Hunan welaýatyndaky Pinszýan-Şinýuhaý diýen ýerde köne derýanyň kert hanalarynyň arasynda ...

  31.07.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  9
  10
  >