Bulary bilmek gyzykly
 • Öýjükli telefonlaryň taryhyndan

 • Aragatnaşyk arkaly adamlary uzakdan ýakynlaşdyrmak maksady bilen 1876-njy ýylda Aleksandr Bell ilkinji telefony oýlap tapypdyr. Şondan bäri telefon gitdigiçe kämilleşmek bilen boldy. Häzirki döwürde telefonda internetden peýdalanmak, oýun oýnamak, surata ...

  14.12.2019
 • «Garawul» arylar

 • Demirgazyk Tailandyň welaýatlarynyň daýhanlary ençeme ýyllaryň dowamynda şaly ekilen meýdanlaryny pillerden goramagyň ähtibarly usulynyň gözleginde bolupdyrlar. Çünki piller şaly hasylyny iýmekden ötri, meýdany basgylap, hem zaýalaýan eken. Pilleri ürküzmek üçin ...

  13.12.2019
 • 400 metr belentlikdäki myhmanhana

 • Günorta Amerikada ýerleşýän Peru döwletiniň Kusko şäheri taryhy ýadygärlikleri, Inka medeniýetine degişli binalary, tebigy gurşawy bilen jahankeşdeleri özüne maýyl edýär. Şeýle gözel ýerleri, ajaýyp tebigaty ýokardan gije-gündiz synlamak islemeýän ýok ...

  11.12.2019
 • Myhmansöýer şäherler

 • Sanawyň birinji ornuny eýeleýän Gonkonga 26,7 million daşary ýurtly barypdyr. Bu maglumatlaryň ýyl tamamlanmanka ýaýradylandygy üçin reýtingdäki orunlaryň azda-kände üýtgäp biljekdigi bellenilýär. Maglumatda ýylyň dowamynda 1,5 milliard adamyň ...

  10.12.2019
 • Asudalygyň nyşany – lotos güli

 • Hindi lotosy (Nelumbo nucifera) — örän täsin ösümlikdir. Lotos güli batgalykda ösýändigine garamazdan, dünýäniň iň arassa ösümlikleriniň biridir. Hindistanda we Gadymy Müsürde lotos güli has giňden ýaýrandyr. Gadymy Müsüriň ...

  09.12.2019
 • Tebigy dür nädip emele gelýär?

 • Tebigatda gymmatly daşlaryň dürli görnüşi gabat gelýär. Şeýle daşlaryň biri hem dürlerdir. Bu täsin daş irki döwürlerden bäri gymmatly bezeg şaýy hökmünde ulanylýar. Bu daş balykgulaklaryň käbir görnüşleriniň bedeninde emele ...

  07.12.2019
 • Dünýäniň iň iri kinostudiýalary

 • Biz kino sungatyny diýseň gowy görýäris. Olarda çykyş edýän artistler bolsa iň bir meşhur adamlaryň hatarynda tanalýar. Ine, indi ençeme ýyl bäri häzirki zaman kinematografiýasynyň iň bir şowly önümleriniň ady ...

  06.12.2019
 • 4 ýaşynda 7 dil bilýär

 • Bir dili bilen bir, iki dili bilen iki adam diýlen aýtga seretsek, onda 4 ýaşly Bella Dewýatkina 7 adam bolýar. Sebäbi ol heniz çagajykdygyna garamazdan, eýýäm 7 dilde, ýagny iňlis ...

  05.12.2019
 • Ýagyş barada

 • Ilkinji gezek radioda howa maglumatynyň aýdylmagyna ýagyş sebäp bolupdyr. Amerikada bir radioýaýlymyň ýolbaşçysy ýagşyň aşagynda galandan soňra, howa maglumatynyň aýdylmagy ýola goýlupdyr.

  Braziliýanyň Para ştatynda adamlar ýagşa görä sagadyň wagtyny ...

  04.12.2019
 • Ajaýyp köçeler

 • Ýer ýüzündäki ajaýyp keşpli şäherler özüniň aýratyn binagärligi, taryhy, owadanlygy bilen biri-birinden tapawutlanýar. Ýöne dünýäde özüniň kiçijek köçeleriniň aýratynlygy bilen tapawutlanýan ilatly ýerler hem bar. Ol ýerlere pyýada gezelenç etmek ...

  03.12.2019
 • Haýwanlar sowukdan nädip goranýar?

 • Gyş paslynyň golaýlamagy bilen howa sowap başlaýar. Şol sebäpli biz has galyň geýinýäris, öýümizi ýyly saklaýarys. Eýsem, biziňki ýaly eşikleri we jaýlary bolmadyk janly-jandarlar sowukdan nähili goranýarkalar? Pasyllaryň çalyşmagy bilen ...

  02.12.2019
 • Belli ýazyjylar hakda käbir maglumatlar

 • Belli eserleri okanyňda, ýazyjynyň ýaşaýyş-durmuşy, ölmez-ýitmez eserleriniň döreýşi barada köp maglumatlary bilip bolýar. Ýazyjylyk ýönekeý bir iş bolman, eýsem, irginsiz zähmeti talap edýän pişedir. Ýöne okyjylar, köplenç, gyzykly kitaplary okanynda ...

  30.11.2019
 • «Sowuk» sütün

 • ▶ Maglumatlara görä, häzirki wagta çenli iň sowuk gyş 1983-nji ýylda Antarktikada bolupdyr. Şonda «Wostok» stansiýasynda geçirilen ölçegde sowuk howanyň derejesi —123-e deň eken.

  ▶ Şa kebelekler, edil guşlar ýaly, her gyşda ...

  29.11.2019
 • Ýatkeşligi dikeltmegiň iň ýönekeý usuly anyklandy

 • Beýik Britaniýanyň we Germaniýanyň psihologlary maglumaty uzak wagtlap ýatda saklamagyň iň amatly usulyny anykladylar. Bu usul adamlardan artykmaç tagallalary talap etmeýär. Hünärmenleriň pikirine görä, täzelikde alnan maglumaty uzak wagtlap ýatda ...

  28.11.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  14
  15
  >