Döredijilik dünýäsi
 • Goşgular çemeni

 • Gutly bolsun Watan, Bitaraplygyň!

  Nesipli gün gülüp alnyňdan çykan,

  Gutly bolsun Watan, Bitaraplygyň!

  Dünýäniň ünsüni özüne çeken,

  Gutly bolsun Watan, Bitaraplygyň!

   

  Gülletdiň, özgerdip şäher-kendiňi,

  Tutup atalaryň sargyt-pendini,

  Gutlag aýtmak ...

  12.12.2019
 • Ýürek joşa gelende...

 • Agzybirligiň, parahatçylygyň baýramy bolan Halkara Bitaraplyk güni ýürekleri joşa getirýän şanly waka! Ýürek joşa gelende bolsa zybana ýagşy sözler dolýar. Şonuň üçinem baýramçylyk mynasybetli kärdeşlerimiziň ýürek buýsançlaryny siziň bilen paýlaşmagy ...

  12.12.2019
 • Wagt bilen söhbet

 • — Essalawmaleýkim, Wagt aga!

  — Waleýkimessalam, keýigim!

  — Wagt aga, beýle gojalypsyň, hallar niçik?

  — Ýaman däl, guzym, ýaman däl. Munça bolsa şükür etmeli.

  — Wagt aga, özüňi bileliň bäri ...

  11.12.2019
 • Gylyç aýdar, men parlaýam . . .

 • Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda bagtyýarlyk döwründe geçmiş taryhymyzy çuňňur öwrenmäge uly üns berilýär. Türkmenleriň özboluşly harby sungaty onuň baý taryhynyň möhüm bir bölegidir. ХVII-ХIХ asyrlarda türkmenleriň harby-goranyş işleri oba jemagatynyň we ...

  10.12.2019
 • Hoş owazly durnalar

 • Al-asmandan ganatlaryny çalaja hereketlendirip, durnalaryň günorta tarap uçup baryşlaryna gözüm düşdi. Olar hatara düzülip, parahatdan gelen ýuwaş uçýardylar. Olaryň serdarlary beýlekilerine garanyňda göwresi hem-de hereketleri boýunça has merdemsi görünýärdi. Onuň ...

  09.12.2019
 • Agdarylýan sahypalaryň täsiri

 • Bir «başganyň sözüne» duş geldim: «Hiç bolmanda, sözleriň ýazylyş düzgünini bilmek üçin hem kitap okamaly».

  Agdarylýan sahypalaryň owazyna diň salyp gördüňizmi?! Onuň owazyna düşünmek sözleriň dogry ýazylyşyna akyl ýetirmekden alynýan ...

  07.12.2019
 • Mähriban ynsan

 • Biziň obamyz şäherden ep-esli uzakda ýerleşýärdi. Oba ilaty ekerançylyk, maldarçylyk bilen meşgullanýardy. Okuwdan boş wagtlarymyz deň-duş oglan-gyzlar bolup, dürli oýunlar oýnardyk. Megerem, çagalygyň hezili-de şondadyr. Ol ýyllar bilen baglanyşykly gyzyklydan-gyzykly ...

  06.12.2019
 • Ata pendi

 • (Hekaýa)

  Arslan okuwyny tamamlap, mekdepden gelşine, aýakgabyny dälizde çykaryp, atasynyň bolýan otagyna howlukmaç girdi. Işikden ätlän badyna onuň begençli sesi içerä doldy:

  — Ata, aý, ata, şu gün men edebiýat ...

  06.12.2019
 • Kükrek gerip goraýanym...

 • Döredijilik toparymyz bilen demir ýol menzilinden gadymy Amul topragyna ýola düşdük. Menzilden ugranymyzda ir säheriň mymyk şemaly bize ak ýol arzuwlaýardy. Daş-töwerekdäki agaçlaryň ýapraklary bolsa biri-biri bilen kowalaşyp, tebigat hakynda ...

  05.12.2019
 • Türkmenistan

 • Kerwen gatnan bu ýollarda, halkyň geçmiş-taryhy bar,

  Müň bir dilde aýdym bolan soňlanmajak tarypy bar,

  Öwrenmeli, okalmaly kitapsyň sen eziz Diýar,

  Saňa söýgim däldir çende gadymy ýurt Türkmenistan.

  Nesillere miras ...

  03.12.2019
 • Watançy esger hakynda aýdym

 • Geçmişde ençeme gowgany gören,

  Bu keremli ýurduň köpdür kyssasy.

  Ýagyny gaýtaryp ýurt goramakda

  Sagalandyr ýow gününde hassasy.

   

  Mukaddeslik saýyp eziz ýurduny,

  Gylyç gemren ärler gorap geçipdir.

  Ýurt üçin jeňlerde ...

  02.12.2019
 • Ynamyň güýji

 • «Ynam» hakda, esasan, öz-özüňe bolan ynam hakda pikir edip gördüňizmi? Bu sowala men «hawa» diýip jogap beresim gelýär. Sebäbi men özümiň kiçiligimden ýokary okuw mekdebini tamamlap, elime hünär alyp, şol ...

  30.11.2019
 • Halallyk hikmetleri

 • Kümüş gupba

  Obamyzyň ýaşulularynyň tomus gijeleri uzaga çekýän söhbetdeşlikleriniň birinde ömrüni çölde mal yzynda geçiren garry çopan şeýleräk bir wakany gürrüň beripdi. Aýtmaklaryna görä, ol birmahallar haýsydyr bir sebäbe görä ...

  29.11.2019
 • Kitap hakynda gyzykly maglumatlar

 • Adamyň 4-6 ýaş aralygynda okan kitaplarynyň ýatda galyşy onuň bütin ömrüniň dowamynda ýatda galdyran zatlaryndan has güýçli bolýar. Şol sebäpli hem bu döwürdäki ýatkeşligi «Daşa ýazylan ýaly» diýip atlandyrypdyrlar.

  Şekspiriň ...

  28.11.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  22
  23
  >