Döredijilik dünýäsi
 • Oglanjyk we onuň saýawany hem-de gurjakly bolan gyzjagaz barada kyssa

 • Saňa aýtmaly bir sözüm bar. Men ony sözüň göni manysynda ýeke söz bilen hem aýdyp bilerdim: Ynam. Ýa-da iki söz bilen: YNAM — MANY. «Ynam gudratly güýçdür» diýip, üç sözde-de ...

  20.04.2019
 • Başymyzyň täji — mukaddes Watan, oňa gulluk etmek beýik mertebe

 • Hormatly Prezidentimiz 2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň 14-nji fewralynda ýurdumyzda hereket edýän syýasy partiýalaryň, iri jemgyýetçilik guramalaryň, medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen geçiren duşuşygynda çuňňur manyly taryhy söz sözledi.

  Hormatly ...

  18.04.2019
 • Ýurduňy tanamak

 • Öz ýurduňy tanamak üçin onda dogulmak, onda ýaşamak we onda ömrüňi ötürmek ýeterlik däl. Öz ýurduňy tanamak üçin ony hemişe öwrenmek zerur. Öwrenmek üçin bolsa onuň durmuşyna garylyp-gatylmak, her daban ...

  16.04.2019
 • Watan topragy

 • Watan topragy

   

  Ir döwürler bir serkerde bolupdyr. Ol bir gezek goňşy oba ýagy dökülende agyr ýaralanypdyr. Ony öýüne getirip, näçe em etseler hem bäri bakybermändir. Ol bir gün säher ...

  15.04.2019
 • Durmuşy pelsepeler

 • Penjire

  Ilkinji gezek al-elwan gunçalary patrak ýaly seçelenip açylanda, nazarymy biygtyýar özünde minutlarça eglän gülüm! Şatlygymy, gaýgymy meniň bilen paýlaşan, gülüm!

  Men her gezek iş otagyma gelenimde, tebigatyň gazaply möwsümi ...

  14.04.2019
 • Öz ykbalyň öz eliňde (pikir ýöretme)

 • Köplenç biz: «Sen ulalaňda kim bolmagy arzuw edýärsiň?» diýip, ösüp gelýän ýaş nesle sorag berýäris. Kim lukman, kim bagşy, hatda alym bolmagy öňünde maksat edinýän ynsanlara-da duş gelip gördüm ...

  11.04.2019
 • Umyt hasyl bolanda

 • Bu günem hemişekilerim ýaly işden çykyp, öýe tarap pyýadalap ugradym. Nobatçy bolamsoň, işden biraz gijräk çykmaly boldum. Öýümizem iş ýerimden gaty bir uzakda bolmansoň, howlukman ýöräp barýardym. Howa salkyndy. Adaja ...

  10.04.2019
 • Täjir ýigit we dana goja

 • Günlerde bir gün bir işi ugrugyp başlan ýaş täjir ýigit maslahat soramak üçin obanyň kethudasy bolan dana gojanyň ýanyna barypdyr. Ýaş täjir ýigit öz eşretli ýaşaýşynyň gadryny bilip, ýalňyşman ýaşar ...

  09.04.2019
 • Bahar meýlisindäki söhbetler

 • Näme üçindir bahar barada söz açylanda, ilki bilen, esli menzil yzda galsa-da, aýdylany etmezek çaga ýaly, yzymdan galman gelýän oglanlyk ýyllarym hakydamda janlanýar. Şonda ýatlamalaryň gatbar-gatbar çuňlugyna özüňi atanyňy duýman ...

  08.04.2019
 • Watançylyk duýgusy

 • Watansöýüjiligiň, edermenligiň nusgasy bolup, taryhda yz goýan beýik türkmen serkerdeleri öz goşunlaryna kabul edýän ýigitleriniň watançylyk duýgularyna örän uly üns berip, olary dürli synaglardan geçirip, içinden has eserdeňlerini saýlap-seçip, goşun ...

  05.04.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  14
  15
  >