Döredijilik dünýäsi
 • Watan goragçysy bolmak beýik buýsançdyr

 • Taryha ser salanymyzda, goşunyň ähli döwürlerde hem zerurlyk derejesinde orta çykandygyna anyk göz ýetirýäris. Her döwürde-de goşunyň ähmiýetli bolşy ýaly, her bir türkmen maşgalasynda dünýä inen ogul perzendiniň orny, terbiýesi ...

  21.08.2019
 • Serhet ýodalary — Watançylyk duýgusynyň joş urýan ýeri

 • Ýurt goragynda durmagyň özi türkmen atly beýik ykbally her bir ynsan üçin berjaý ediläýmeli mukaddes parzdyr. Şonuň üçin ata-babalarymyz edermenligiň, batyrlygyň, merdanalygyň arzysyny belende göteripdirler we halk arasynda «batyr, serdar ...

  20.08.2019
 • Türkmen sazandalarynyň ussatlygyna Wagneriň Watanynda baha berdiler

 • Germaniýa Federatiw Respublikasynda Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň çykyşlary uly üstünlik bilen geçdi. Olar Baýroýt şäherinde geçirilen ýaş artistleriň 69-njy halkara festiwalyna hem gatnaşdylar.

  Biziň saz sungatymyzyň ussatlarynyň maksatnamasyna kamera orkestriniň ýerine ...

  20.08.2019
 • Enäniň keşbi

 • (hekaýa)

  Akgyz daň atan badyna oýandy-da, penjiräni açyp, baharyň hoştap howasyndan dem aldy. Penjiräniň daş ýüzünde burk urýan güllerdir miweli we saýaly baglaryň ygşyldysy onuň göwnüni göterse, guşlaryň jürküldeşip, özara ...

  18.08.2019
 • Watan waspy

 • Watan her bir ynsanyň mukaddes ojagydyr. Her bir halkyň duýgy-düşünjesiniň öz Watanynyň tebigatyna, dem alýan howasyna baglydygy ikuçsuzdyr. Şonuň üçinem doglup, önüp-ösen ýeriň hem ynsan häsiýetine täsir edýändigi mälimdir. Öz ...

  16.08.2019
 • Açyş

 • (hekaýa)

   

  Köpden bäri «işim bar, öýden sypyp bolanok» ýaly bahanalar bilen doganymlara-da gezmäge gidip bilemok. Lenji çykan bahanadan soňky döwür özümem irip, baýramçylyk beýleki bolsa aýlanaýyn diýip otyrdym. Ine-de ...

  15.08.2019
 • Hazar täsinlikleri

 • Hazar deňzi, Aral hem Gara deňizleri ýaly, 5,5 million ýyl mundan öň böleklere bölünen gadymy Tetis deňziniň galyndylarydyr.

  Hazar deňzi barada ilkinji geografik maglumatlaryň biri «Taryhyň atasy» hasaplanýan gadymy ...

  10.08.2019
 • Şarja – kitap paýtagty

 • Birleşen Arap Emirlikleriniň ululygy boýunça üçünji şäheri hasaplanýan Şarja 2019-njy ýylda Bütindünýä kitap paýtagty adyna eýe boldy. Bu abraýly ada Madrid (2001), Aleksandriýa (2002), Nýu-Deli (2003), Antwerpen (2004), Monreal (2005 ...

  10.08.2019
 • Sabyr

 • Gymmatbaha daşlar bilen gyzyklanýan bir oglan şol töwerekde iň tejribeli ussa hasaplanýan zergäriň ýanyna baryp, şägirt bolmak isleýändigini aýdypdyr. Onuň bu islegini diňlän zergär biraz pikirlenip:

  – Ine, bu zümerret ...

  09.08.2019
 • Türkmenistan Samarkantda geçiriljek «Gündogar owazlary» atly festiwala gatnaşar

 • Awgust aýynyň 26-30-y aralygynda Türkmenistanyň «Arçabil» aýdym-saz topary Samarkantda geçiriljek «Gündogar owazlary» atly XII Halkara festiwala gatnaşar. Oňa 33 döwletden 146-dan gowrak aýdymçydyr sazandalaryň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu festiwala Fijiniň, Mýanmynyň ...

  09.08.2019
 • Syr saklamak hakda

 • Döwürdeş we özünden soňky şahyrlardyr söz ussatlary Mäne baba hakdaky terbiýeçilik ähmiýetli hekaýatlary ýüreklerine ýakyn tutupdyrlar. Şeýle-de, kalba täsir edip, uzak wagtlap ýatda galmaga ukyplydygyny nazarda tutup, Mäne baba hormat-sarpa ...

  08.08.2019
 • «Bedew eýýamlara beýik ykbaldyr, Türkmen dünýä aty bilen ykrardyr»

 •  

  Türkmen bedewi. Ata-babalarymyz oňa mydama sarpa goýup gelipdir. Bedew türkmeniň göwün galkynmasy, ýow gününde ýoldaşy, şat gününde buýsanjy bolup, köňül käbesinde ýaşapdyr.

  Halkymyz öz bedew atlaryny timarlap, kämilleşdirip, ony ...

  07.08.2019
 • Nesibe

 • (hekaýa)

  Zeminden wagtlaýyn örküni üzüp, asman üzre ýokary galýan uçarlarymyz ynsan ählini ak arzuwlara besleýär. Günüň tylla tyglaryny gulaçlap uçup barýan uçaryň ümzügi ileri. Jahan uçara münüp öz ornuna ýerleşen ...

  06.08.2019
 • Hytaý akyldary Konfusiniň pähimlerinden

 • Kim pikirlenmän okasa, şoňa bulam-bujarlyk akyp barýar. Kim okamazlygy pikir etse, şol päsgelçilige uçrar.

  ***

  Sözüň pikir aňlatsa, ýeterlik bolýar.

  ***

  Özüňize talabediji, özgelere mylaýym boluň. Şonda siz adamlaryň sulhy almazlygyndan özüňizi ...

  03.08.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  17
  18
  >