Döredijilik dünýäsi
 • Garaşylmadyk myhman

 • (nowella)

   

  Magtymguly Bagdadyň kakadyp barýan tüp yssysyny görüpdi, indi Horezminiň aldajy aýazly gyşy oňa özüni görkezýärdi. Pyragy gyşyň başynda bazara aýlanyp bir garyş tüýli hywa possunyny, galyň gönden tikilen ...

  25.06.2019
 • Medeniýet hepdeligi-2019: üçünji gün

 • Balkan welaýatynda geçirilýän döredijilik forumynyň şu günki güni mazmun taýdan köpdürlüdir. Onuň maksatnamasyna milli medeniýetimiziň köpdürlüligini açyp görkezýän çäreler goşuldy. Olary taryh we häzirki döwür, gözbaşlar we dowamatlylyk ýaly umumy ...

  25.06.2019
 • Ahalteke bedewleri türkmeniň buýsanjy

 • Ahalteke bedewleriniň döreýiş, kemala geliş, ösüş taryhy türkmen halkynyň taryhy bilen baglanyşyklydyr. Biz muňa halk döredijiligimiziň dürdäneleriniň many-mazmunyna pähim kylanymyzda-da, nusgawy edebiýatymyzyň altyn gaznasyny baýlaşdyran, bedewlerimiziň waspyny we oňa bolan ...

  24.06.2019
 • Türkmen alabaýlary hakynda kelam agyz

 • Lebap welaýatynyň Hazarekdepe obasyndaky galanyň ýüz metr uzaklygyndaky gowaça meýdanyndan 1982-nji ýylda çopan itiniň heýkeljigi tapylypdyr. Açyk-goňur palçykdan ussatlyk bilen ýasalan heýkeljigiň kellesinde we ýogyn boýnunda göni çyzyklar bilen çekilen ...

  24.06.2019
 • Balkan welaýatynda Medeniýet hepdeligi — 2019 çäresi badalga aldy

 • Şu gün Magtymguly etrabynyň dolandyryş merkezinde Medeniýet hepdeligi — 2019 çäresiniň açylyş dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýurdumyzyň dürli welaýatlarynda geçirilýän giň gerimli döredijilik forumy halkymyzyň ruhy ...

  24.06.2019
 • Medeniýet hepdeligi mynasybetli geçirilen çäreler

 • 22-nji iýun. Bu gün Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň Balkan welaýatynda Medeniýet hepdeligi mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna giň gerim berildi. Beýik akyldar Magtymguly Pyragy muzeýiniň öňündäki meýdançada açylyş dabarasy bolan bu hepdelik ...

  23.06.2019
 • Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli dabaraly çäreler başlandy

 • Şu gün 22-nji iýun, Türkmenistan Watanymyzda giňden bellenilip geçilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli dabaraly çäreler giňden başlandy. Ol çärelerde Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän ...

  22.06.2019
 • Iň möhüm gün

 • Ir döwürde ruhy dünýäsini baýlaşdyrmak isleýän bir ýaş ýigit bar eken. Günleriň birinde ol bir obada bir akyldaryň bardygyny eşidýär. Dessine atyna atlanyp, ýola düşýär. Ony görmek üçin ýörite baran ...

  22.06.2019
 • Türkmen alabaýlary hakda

 • Häzirki günde beýleki tohumlar bilen garyşman, özüniň iň gadymy görnüşiniň saklap galan itleriň ýeke-täk tohumy bar. Bu gaýduwsyz, wepaly, güýçli, ygtybarly, akylly türkmen alabaýydyr.

  Itleriň ýaşaýyş-durmuş yzlary Türkmenistanyň iň gadymy ...

  21.06.2019
 • 22–27-nji iýun aralygynda Balkan welaýatynda Medeniýet hepdeligi geçiriler

 • 14-nji iýunda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer B.Abdyýewa döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa 22 — 27-nji iýun aralygynda Balkan welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeligine taýýarlyk görlüşi hem-de ...

  20.06.2019
 • Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde çagalara bagyşlanan sergi açyldy

 • Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan sergi açyldy. Çagalara bagyşlanan tematiki sergide žiwopis, grafika, kiçi görnüşli heýkeller, amaly-haşam sungaty, etnografiýa, fotosuratlar ýaly dürli žanrlardan işler ...

  20.06.2019
 • Ömür howuzy

 • Ömri «çagalyk», «oglanlyk», «ýigitlik», «garrylyk» diýip böleklere bölýärler. «Dünýä inmek» hem «dünýeden gitmek» diýibem ýene iki sany bölegi bar. Soňky ikiniň her biri, ýokarky dördüň dördüsinem birden öz içine ýerleşdirip ...

  17.06.2019
 • Syrly düýş

 • Gabaklarymyň arasynda gizlenip ýatan uky hiç ýan bererli däldi. Belki bu düýşüň şeýle bir süýjüliginden we ýürege ýakynlygyndan bolsa gerek. Birdenem mende hakydamdan uçup barýan şol düýşi ýatlamalarymda müdimi galdyrmak ...

  13.06.2019
 • Gutarylmadyk iş

 •  

  Suratkeş öz çeken suratynyň suduryny taýýarlady. Ol durmuşda hyýalynda göz öňüne getirýän şahyryny gözleýärdi. Dostlary oňa görmegeý, akylly-başly gahrymanlaryň birnäçesini salgy berdiler. Ýöne olaryň hiç birindenem suratkeş gursagynda ot ...

  12.06.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  14
  15
  >