Döredijilik dünýäsi
 • At wepasy

 • (Bolan waka)

  Goňşy obalaryň birinde Aşyr çopan ady bilen tanalýan bir adam bardy. Olaryň obasynyň demirgazyk tarapy çöl etegidi. Şol ýerlerde Aşyr çopan obanyň iri şahly mallaryny bakýardy. Aşyr aganyň ...

  24.02.2020
 • Mukaddes Watanyň başlanýan ýeri

 • Mukaddes Watanyň başlanýan ýeri —

  Buýsanç bilen göwnüň hoşlanýan ýeri!

  Saňa kasam bilen döndüm galkana,

  Serhet — ykballaryň beýik eseri!

   

  Men seniň gullukçyň, seniň esgeriň,

  Ýaşyl Tugum deýin belentdir ...

  21.02.2020
 • Biz — türkmen edermen

 • (Aýdym)

  Biz — türkmen edermen, Watan galkany,

  Göreldämiz Belent Serkerdebaşy.

  Söýýäs bu Diýary, eziz halkymyz,

  Watany goramak göwünleň hoşy.

   

  Mert pederden pata alan esger men,

  Hüşgär itim — alabaýym ...

  20.02.2020
 • Bähbit bolsun...

 • (Rowaýat)

  Gadymy döwürde Bähbit diýen bir adam bolupdyr. Ol nähili iş başyna düşse-de: «Bähbit bolsun» diýer eken. Özide, hiç darykmaz eken. Gynansa-da, begense-de «Bähbit bolsun» diýip ýörensoň, onuň çyn ady ...

  19.02.2020
 • Sözüň gudraty

 • (Arap tymsaly)

  Ir döwürler akyl-paýhasy bilen mähelläniň nazaryny özüne bakdyryp bilen dana kişi bolupdyr. Onuň ýanyna diňe bir dürli meseleler bilen baglanyşykly maslahat soramaga däl, eýsem, başga-da islendik iş bilen ...

  17.02.2020
 • Sagat

 • Günlerde bir gün oglana kakasy bazardan sagat almak üçin eline pul beripdir. Şeýdip, ol bazara baryp sagatlaryň asylgy duran dükanyna baryp, iň owadan sagady satyn alypdyr. Ol öýüne gelende ...

  15.02.2020
 • Ýagşy niýet

 • (hekaýa)

  Dünýäde dertleriň içinde iň çökderi, megerem, ýagty jahanda adamzadyň yzsyz-sorsuz ýitip gitmegi bolsa gerek. Şonuň üçin hem Akmaral ejäniň otursa-tursa: «Kiriň kirliksiz bolmasyn, saçagyň çöreksiz» diýen dilegi dilleriniň ...

  12.02.2020
 • Üstünlige ýetmegiň syrlary hakynda

 • (Arnold Şwarseneggeriň aýdanlaryndan…)

   

  Okuwa-da gatnaýardym, türgenleşige-de. Onuň daşyndan her gün 5 sagat gurluşykda-da işleýärdim. Sebäbi ol wagtlar türgenleşik edýänlere hiç hili hak tölenmeýärdi. Güzeranymy aýlamaga-da pulum ýokdy. Şonuň üçinem ...

  10.02.2020
 • Öz gymmatymyz

 • Tanymal mugallymlaryň biri eline 20 dollarlyk banknoty alyp, öz seminar okuwyna başlady.

  200 adamlyk zaly dolduryp oturanlardan:

  – Şu puly kimiň alasy gelýär?–diýdi.

  Oturanlar ýeke-ýekeden ellerini galdyrmaga başlanda, mugallym ...

  07.02.2020
 • Watansöýüjiligiň we gözelligiň nusgasy

 • Türkmen edebiýatynyň taryhynda ençeme şahyrlar ajaýyp eserleri döredip, halkymyzyň ruhy hazynasyna saldamly goşant goşupdyrlar. Olaryň nusgalyk döredijiligi türkmeniň bu günki milli medeniýetiniň kemala gelmegi, gülläp ösmegi üçin baş esasdyr. Dogrudan-da ...

  03.02.2020
 • «Ata Watan, gözlerimiň guwanjy»

 • (Oýlanma)

  «Taryhy ýazuw çeşmeleriniň birinde: «Türkmenler Watanyny küýsände, galan ähli lezzetden ýüz öwrüp bilýär» diýlip bellenilýär. Bu ajaýyp jümläni bolsa şöhratly taryhymyz dünýä ýüzüne ähli döwürlerde hem subut edip gelýär» ...

  31.01.2020
 • Watançylyk joşguny

 • Arkadag

  Günbe-günden ýurt binýadyn berkidip,

  Ajap binalary gurýar Arkadag.

  Halkymyza beýik döwri bagş edip,

  Ak ýollardan öňe barýar Arkadag.

   

  Beýik maksatlarmyz durmuşa geçýär,

  Ajap binalarmyz nuruny saçýar,

  Jöwher pikirleri ...

  30.01.2020
 • «Wepadar» atly çeper film ýaýlyma çykdy

 • Ýakynda Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň, şeýle-de ýurdumyzyň teatrlarynyň artistleriniň ýardam bermeginde Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy tarapyndan  «Wepadar» atly çeper film ýaýlymda berildi. Wepaly Alabaý itlerine bagyşlanan filmiň başy hormatly Belent ...

  29.01.2020
 • Asyryň akyldaryndan altyn sargytlar ýa-da Eýnşteýnden 10 sargyt

 • Biz ýaly adaty adam bolup dünýä inen Albert Eýnşteýn bütin ömrüne okanlary, öwrenenleri, tejribede synag edenleri bilen çuňňur zehiniň, kämiligiň nusgasyna öwrüldi. Eger bu gün akyl, bilim, başarnyk babatynda tapawutlanýan ...

  27.01.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  24
  25
  >