Döredijilik dünýäsi
 • Parasat, pähim, paýhas

 • Hakyky terbiýäniň maksady adamlara diňe bir gowulyk etmegi däl, gowulyk edip begenmegi, diňe bir arassa bolmagy däl, arassaçylygy söýmegi, diňe bir adalatly bolmagy däl, adalatly ýaşamagy öwretmekdir.

  Eger sen bedeni ...

  17.01.2020
 • Nesihatly hekaýalar

 • Soltan Sanjaryň ýardam bermeginde Merwde kaşaň bir binanyň gurluşygy başlanýar. Ymarat beýikligi we göze gelüwligi bilen köpüň göwnünden turýar. Ýöne binanyň merkezine goýar ýaly dogry agaç sütüni gerek bolupdyr. Uzaga ...

  15.01.2020
 • Wepalylyk, batyrlyk hem-de edermenlik nyşany

 • Türkmen hemişe-de öz milli gymmatlyklaryny, hala ol maddy baýlyk, hala-da ruhy baýlyk bolsun, tapawudy ýok, olary milli nyşan derejesine göterip gelen, dilinde sena, ýaşaýyş durmuşynda pena edinip bilen millet. Alabaý ...

  11.01.2020
 • Dürdäneler

 • Garşydaşyndan gorkan hökman ýeňler.

  Eger sen syryňy ýele ynanýan bolsaň, ony agaçlara aýdanlygy üçin igenme.

  Hemmelerden öwreniň, ýöne hiç kime öýkünmäň!

  Güýçli adamlar hemişe ýönekeýdir.

  Sylap bilmejek adamyň bilen hiç ...

  10.01.2020
 • Aladaňyz üçin sag bol, Arkadag!

 • Gurdugyňyz — asyrlara ymarat!

  Aladaňyz üçin sag bol, Arkadag!

  Aýdyň ýollar ýeňişlerden ybarat,

  Aladaňyz üçin sag bol, Arkadag!

   

  Giň dünýäni haýran eýläp döwrümiz,

  Al-Asmanda galkýar bu gün göwnümiz.

  Göreldämiz ...

  09.01.2020
 • Durmuş näme?!

 • (Tymsal)

  Günlerde bir gün bir adam durmuşyň manysynyň nämedigini bilmegi ýüregine düwüpdir...

  Eşiden, gözläp tapan jogaplary oňa ýetmändir. Ýakyn-ýadynyň aýdany göwnüne jaý bolmandyr. Onuň pikiriçe, hökman bu sowalynyň anyk, makul ...

  08.01.2020
 • Kyblagähim

 • (Hekaýa)

  Daň saz berende oýanmak Döwletmämmet ahunyň maşgalasynda däbe öwrülipdi. Bütin maşgalanyň ir säherden rysgally saçagyň başyna üýşüp, atalarynyň maslahatlaryna gulak goýmaklary haýyrly işleriň başlangyjydy. Ahun aga, isle, öz maşgalasynyň ...

  05.01.2020
 • Serhetdäki Täze ýyl

 • (hekaýa)

  Ençeme ýylyň tejribeli serkerdesi hökmünde ykbalyny serhet goragyna bagyşlan Baky Täze ýylyň öňüsyrasy gulluk zerurlygy bilen serhet birikmä gaýtmak üçin ýola şaýlananda ogly Kakajanyň: «Kaka, meniň ýazan hatymy Aýazbaba ...

  31.12.2019
 • Goşgular çemeni

 • Täze ýyl gutlagy

  Alys menzil söküp Gündogar taýdan,

  Geldi jübüt 20-lik tirkeşip,

  Ýüklenip sowgatdan, sylag-serpaýdan,

  Täze ýyly getirdiler birleşip.

   

  Ýetip gelýän Täze ýylyň adynda,

  20-likleň goşa ýazylşy ýaly.

  Gowulyklar ...

  31.12.2019
 • Goşgular çemeni

 • 2020-nji ýyly «Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany» at bilen garşylamak hakyndaky Türkmenistanyň Mejlisiň Kararyny okanymdan soň dörän goşgular

  Köňül kelamy

  Bu jümleler halkyň köňül kelamy,

  Bu jümleler bagta sary rowandyr.

  Alnymyzda bagtyýarlyk salamy ...

  30.12.2019
 • 12-ä 1 minut galanda...

 • (hekaýa)

  Ol ýadyma düşse, hiç kime bildirmän, aýak yz sekilmedik jelegaýlara gidip aglasym gelýär. Kanda sen, aýdyp ýetişmedik, söýgim?! Nirede bolsaňam, sen häzir lukman bolmaly. Maňa o gyz bilen bäsleşige ...

  29.12.2019
 • Aýagyň düşsün, kümüş donly Täze ýyl!

 • Täze ýyl! Ýurt abadanlygy, il agzybirligi, Watan ösüşleri jemlenen bu sözden täze başlangyçlar gözbaş alýar.

  Her Tä­ze ýyl­da pe­der­le­ri­miz ata-ba­ba­la­ry­myz­dan gel­ýän ýörel­ge­ler esa­syn­da, ýag­şy ni­ýet­le­re bes­läp Aýyň, Gü­nüň, ýyl­dyz­la­ryň do­gup-ýa­şy­şyn­dan ...

  28.12.2019
 • Gel, Täze ýyl, kalplaň päkligi bilen!

 • Ine, ýene-de her gezek adatylyga sygyp aýlanyp duran günlere nähilidir bir üýtgeşik şatlyk eçilip, Täze ýyl gelýär. Bu baýram maňa tutawajyna gollarymyzy ýetirip, emma entek bosagasyndan içeri ätlemedik gapymyzy ýatladýar ...

  27.12.2019
 • Geljek zaman işligi

 • Jyzlanyň sesi ýaly bir sese diň salyp, jyzlanyň ömri ýaly gysgajyk ynsan ömri barada oýlanyp otyryn. Uzakdan eşidilip başlan maşyn sesi ol sesi basmagy başarsa-da, meniň oýlarymy üýtgedip bilmedi. Maşyn ...

  25.12.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  23
  24
  >