Döredijilik dünýäsi
 • Tapylgysyz melhem

 • Kerwen bilen uzak ýola çykan adamlaryň biri ýolda agyr kesele ýolugypdyr. Ýoldaşlary birbada bu keseliň sebäbini, alajyny tapardan ejiz gelipdir. Külterlenen uzak ýol oňa mazaly täsirini ýetiren eken. Şonuň üçin ...

  11.02.2019
 • Ýüzük (hekaýa)

 • Talyplyk döwrüniň öz gyzygy bar. Gyşky synaglary tabşyryp, dynç alşa çykanymyz sebäpli, men öýe gitmäge howlugýardym. Ejemi, jigilerimi göresim gelýärdi. Hemme zatlarymy ýygnaşdyryp, goşhaltama salmaly zatlarymy salyp, ugrajak bolup durkam ...

  10.02.2019
 • Ene aladasy (hekaýa)

 • Howanyň düýnden bäri gamaşyp durmagy, Bibigözel ejäni ünjä goýdy. Gaýynenesiniň ynjalykdan gaçanyny aňan Maýagözel:

  – Enesi, beýdip gysylmak size gelişjek zat däl. Howany bulaşdyrdyňyz-la. Ýa ýekeje gyzym diýip, süýdüň kesmegini ...

  09.02.2019
 • Kalpda galan düwünler (hekaýa)

 • Ýaz gülleri ýaly al-elwan öwsüp, töweregine ýalkym salyp gelýän ýaş juwanlaryň gülküleri, şaýoly häzir çolarak bolansoň daragtlaryň depesindäki guşlaryň sesi bilen goşuluşyp ýakymly eşidilýärdi.Gyzlar toýdan gelýärdiler. Keýpleri daş ýarýardy ...

  08.02.2019
 • Gudratyň gymmaty

 • Oglanjyklaryň biri eline düşen az-owlak teňňesini kitaplarynyň astynda ýygşyryp goýýan gapjygynyň içine salypdyr. «Ýene biraz toplasam, belki, gudraty satyn almaga ýeter» diýip, uludan dem alypdyr. Aradan birnäçe gün geçipdir we ...

  07.02.2019
 • Obamyň ysy (hekaýa)

 • Akmaýanyň ýoly beýle bir görnükli ýyldyz bolmasa-da, men ony gowy görýärin. Sebäp, Göwher gelnejem hernä, gaýradan ilerligine Akmaýa süýnüp ugrandan tabagyna un salmak bilen bolýar. Onuň, beýtmegi — ýyldyz görüp ...

  06.02.2019
 • Häsiýetim üýtgemedi (Gülküli kyssa)

 • Häsiýet adamda soň döreýär diýýärler welin, gorkaklyk, batyrlyk häsiýetleriniň soň döreýänine-hä ynanasym gelenok. Meniň pikirimçe, ol häsiýetler her adam dünýä gelende onuň özi bilen bile gelýän bolmaly. Hany ony subut ...

  05.02.2019
 • Şygyrlar

 • Watan hakda

  Watan hakda aýdymlary söýýärin,

  Söýýärin jan-dilden mele topragym.

  Gujagynda aýdym bolsam diýýärin,

  Durşy bilen yhlas bolan ýapragyň.

   

  Ak arzuwdan ganatlanyp asmana,

  Galsam diýýän deňine çen durnalaň.

  Duşup ...

  05.02.2019
 • Ýagşylyk ýerde ýatmaýar (hekaýa)

 • Beýik Britaniýada güzerany örän kyn bolan bir daýhan maşgala ýaşaýardy. Maşgalabaşynyň ady Flemingdi. Günlerde bir gün bu daýhan işläp ýörkä, onuň gulagyna bir ses eşidilýär. Ol ylgap, sesiň gelýän ýerine ...

  04.02.2019
 • Agöýliniň gyzy (hekaýa)

 • Henize bu güne çenli aýýarlygynyň syrlarynda utulmanlygy üçin hem oguz sähralyklarynyň pikir-matlabyny öwrenmek tabşyrylan jansyz bu ülkä gadam goýandan edil beýle bolaýar öýtmändi. Daňdanyň ümüş-tamşynda serhet goragynda hüşgärligi elden bermeýän ...

  03.02.2019
 • Salamlaşmagyň sogaby

 • Milli edep-terbiýämiziň başy salamlaşyp, birek-birege hormat goýmakdan başlanýar. Şahyr hem:

  Salamdan başlanýar adamkärçilik,

  Salamdan başlanýar gowlugyň bary,

  «Sag-aman ördüňmi?!» diýip soraşmak,

  Türkmeniň edebi, türkmeniň däbi –

  diýipdir. Salam ýürekden-ýürege ...

  03.02.2019
 • Öwrenmegiň çägi ýok

 • Bu tymsalda aýdylyşyna görä, akyldarlaryň biri kölüň başynda otyrka, ho-ol beýleräkde kölden suw içmäge dyrjaşýan bir iti görüpdir. Suwsuzlykdan halys bolandygy daşyndan bildirip duran ol it, suw içmek üçin köle ...

  02.02.2019
 • Men bagtyýarlygy we üstünligi saýlaýaryn

 • Göwnüňize ýaraýan iş bilen meşgullanyň!

              Işleýän işiňiz göwnüňize ýaraýarmy, ondan lezzet alýarsyňyzmy, ýerine ýetirýän işiňiziň adamlara nähili peýdasy bar, şu zatlara anyk göz ýetirdiňizmi? Haçan-da, her adam dünýäde öz ...

  01.02.2019
 • Ýa sen meni göter...

 • Bir döwürde bir obanyň sygyr sürüsini bakyp ýören çopanyň aýaly düýş görüpdir. Düýşünde göwnüne bolmasa, atasy öýünde bir ýakymsyz ýagdaý bar ýaly duýlupdyr. Kynam bolsa ýanýoldaşynyň öz atasy öýünden habar ...

  31.01.2019
  <
  1
  2
  ...
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  ...
  18
  19
  >