Döredijilik dünýäsi
 • Amanat

 • Köp wagt bolandyr. Telewizorda «Näme? Nirede? Haçan?» diýen gepleşigi görenimde meni bir ýagdaý haýran galdyrypdy. Öňem ol gepleşigi görenimde haýran galýardym. «Janly ensiklopediýa» diýdirýän bilermenleriň tomaşaçylardan gelýän sowallary şänik ...

  04.10.2019
 • Terbiýe

 • Halypa öz şägirtlerine hemişe rowaýatlary, tymsallary aýdyp bererdi. Emma şägirtler bu rowaýatlaryň hikmetine hemişe düşünmeýärdiler. Şeýle bolansoň, günlerde bir gün şägirtleriň biri akyldar halypanyň ýanyna gelýär we sorag bilen ýüzlenýär ...

  03.10.2019
 • Ýaýsyz ok bolarmy ýa-da oksuz ýaý?!

 • Gadym zamanlarda elindäki üýtgeşik ýaýyna çäksiz buýsanýan bir adam:

  — Dünýäde taý tapylmajak ýaý mende bar. Ol «Gözsüz batyrlara» niýetlenendir. Hiç hili oka mätäçligi ýok-dur — diýse, ýaýsyz peýkamy bar ...

  02.10.2019
 • Rowaýatly daglaryň gerçekleri

 • Rowaýata öwrülen daglaryň kyssalaryny diňläp, merdana serhetçilerimiziň gulluk ýerlerine sary alyp gitjek serhet ýodalaryny yzarlap gitmek üçin nirdesiň gadymy Köýten diýip baranymyzda, Günüň tylla şöhlesi ýerden ýaňy ýokary saýlanypdy. Syrly ...

  01.10.2019
 • Agaçlaryň jedeli

 • (Hekaýa)

   

  Agaçlar öz aralarynda haýsy biriniň peýdalydygy barada jedele giripdirler. Şonda dub agajy belent başyny galdyryp, şeýle diýen:

  – Men ähli agaçlaryň seresi. Meniň köklerim ýeriň jümmüşine aralaşýar, sütünim ...

  27.09.2019
 • Üstünligiň syry

 • Başyna baran ähli işleriň hiç hili kynçylyksyz, aňsatlyk bilen ýerine ýetirilip dursa, onda durmuşyň gyzygy bolarmyka?! Oňa özüm-ä gyzykly bolar, ýa bolmaz diýip biljek däl, sebäbi men durmuşda näme gazanan ...

  26.09.2019
 • Akbar şa we akylly Birbal

 • Günlerde bir gün Akbar şa kabulhanasynda oturyp, uzyn günläp iş bilen meşgul bolupdyr. Ol işini tamamlanyndan soň, biraz dynç almak isläpdir. Köşk hyzmatkärleri bilen oturyp, ondan-mundan gürrüň edipdir. Şol wagt ...

  24.09.2019
 • Dilewarlygyň ähmiýeti

 • Dilewarlyk sungatyna heniz irki döwürlerde gadymy Gresiýada üns berip başlaýarlar. Ony talap edýän kärdäki adamlar bu adaty bolmadyk ylym bilen gyzyklanman bilmezler. Gepleşikde söhbetdeşiň ünsüni çekmek ýa-da sözleriň dürslügini saklamak ...

  21.09.2019
 • Alabaý—ynsanyň ýoldaşy

 • Gadymy köklere eýe bolan, şu günüň şuglasyna öwrülen peder sözleriniň, türkmen nakyllarynyň pähim-parasadyna, many-mazmun taýdan çuňlugyna «telpek goýaýmaly». «Itim — gutum»,«It çopanyň goldaşy, ýalňyzlykda ýoldaşy», «It ýok öýde tilki ...

  20.09.2019
 • Yhtylajnama

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ylym-bilim ulgamynda hem beýik özgertmeler durmuşa geçirilýär. Mähriban Prezidentimiziň saýasynda taryhymyzy, medeni mirasymyzy, taryhy şahslarymyzyň ömür ýollaryny, olaryň eden ägirt uly işlerini öwrenmek ...

  17.09.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW «Türkmen alabaýy»

 • Asyrlaryň sungatyna

  Dowam türkmen alabaýy.

  Halkyň milli gymmatyna

  Kemal türkmen alabaýy.

   

  Ýurdum – joşgunyň mekany,

  Toýuň, buşlugyň mekany!

  Gujurly, syzgyr, wepaly,

  Merdan türkmen alabaýy.

   

  Durky peleň, şir mysaly ...

  14.09.2019
 • Ynsan mertebesine ýetirilen mukaddeslik

 • Mälim bolşy ýaly, Gahryman Arkadagly ýurdumyzda güýzki at çapyşyk möwsümi badalga aldy. Şonuň esasynda hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, ýurdumyzdaky atçylyk-sport toplumlarynda güýzki at çapyşyk möwsümi başlandy. Munuň özi ...

  12.09.2019
 • Mukaddes toprak

 • Adamzat wagtyň akymyny kürekläp, aňly-başly ýaşaýşa gadam goýaly bäri, ähli mukaddeslikleriň, gowulyklaryň öz mukaddes Watanyňdan kemal tapýandygy hakyndaky beýik pelsepäni düýnden şu güne, şu günden hem geljege miras goýdy. Gadymy ...

  11.09.2019
 • Siz özüňiz barada nähili pikirde bolsaňyz, şonuň ýalysyňyz

 • Tabynlygymyzdakylaryň iş babatdaky çemeleşişleri — özümiziň işe çemeleşişimiziň aýnada şöhlelenmesidir. Şuny ýatda saklamak örän möhümdir: ata-enäniň psihologik ýörelgeleriniň çaganyň özüni alyp barşynda şöhlelenişi ýaly, artykmaç taraplarymyz hem, kemter gaýdýan taraplarymyz ...

  10.09.2019
  <
  1
  2
  ...
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  ...
  32
  33
  >