Döredijilik dünýäsi
 • Durmuş sapagy

 • Gadym  wagtlar dag etegindäki obada bir däp bar eken. Obanyň ilaty garrap, tapdan düşen garrylaryny tokaýa taşlaýar ekenler.

  Günleriň birinde bir oglan garran kakasyny tokaýa taşlap gaýtmakçy bolupdyr. Gyş pasly ...

  13.01.2019
 • Arkadag döwrüniň döwrany Rowaç!

 • Şu günler «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylan 2019-njy ýylyň ilkinji günlerini başdan geçirýäris. Rowaçlyk — bu örän ýaýrawly, ýaýlaly düşünje. Ony bir şekilde, bir görnüşde, bir jümlede aňladaýmagyň ýeňil ...

  12.01.2019
 • Wagt (pikir ýöretme)

 • Biziň durmuşymyzyň iň esasy gymmatlygy wagtdyr.

  Entek sen töwekgellik barada pikir edýärkäň, kimdir biri töwekgellik edip üstünlik gazanýar. Sen çözgüt kabul etmeli diýip, bellibir netijä gelýänçäň, kimdir biri özüniň çözgüdini ...

  11.01.2019
 • Meň işim däl! (Hytaý ertekisi)

 • Gadym wagtlarda bir obada täsin häsiýetli daýhan ýaşapdyr. Ol hiç wagt iliň işine goşulmaz eken. Hat-da oňa: «Goňşyň öýi ýanýar» diýselerem: «Ýananda näme, meň işim däl!» diýip, jogap berer ...

  10.01.2019
 • Hemişe beýle bolup durmaz

 • Bir adam agşamara gezim edip ýörkä ýoluň ýakasynda oturan goja gabat gelipdir. Oňa içini dökmek isläpdir:

  - Goja, siz uzak ýaşan, köpi gören paýhasly adam, aýtsana, ynha, men garry hem däl ...

  09.01.2019
 • Bagt eýesi

 • Durmuş tejribämiziň artdygysaýy, daş-töwerege garaýşymyz, netije çykaryşymyz başgaça bolýar. Durmuş öwrümlerinde her hili gapma-garşylyklara, çaprazlyklara gabat gelýäris. Emma olara paýhasyň gözi bilen seredip, birek-biregiň arasynda döreýän näsazlyklary, düşünişmezlikleri çözmek mydama ...

  08.01.2019
 • “Ependi, kim sen?” ýa-da Hoja Nasreddin barada ýene bir sahna oýny

 • Ependi Gündogarda we onuň çäklerinden daşarda-da giňden tanalýan Hoja Nasreddiniň ýörgünli adydyr. Bize gelip ýeten rowaýatlara salgylansaň, oňa gabat gelenine hemme kişi, meselem, gedem emeldarlar gaty bir begenip durmandyrlar, çünki ...

  08.01.2019
 • Kebelek we ot (tymsal)

 • Gijäniň garaňkylygynda ganat kakyp uçup, salkyn howadan lezzet alyp ýören owadan kebelegiň birden uzakda ýylpyldaýan oda gözi düşdi. Ol derrew şöhle saçýan oda tarap uçup bardy. Gijelerine ýakylýan çyranyň ýanyna ...

  07.01.2019
 • Ýaşajyk zehinleriň 56-sy Gulbaba adyndaky baýraga mynasyp boldular

 • Aşgabatda Gulbaba adyndaky ýörüte çagalar baýragyny eýelänler mübäreklendi. Oňa ýurdumyzyň sebitleriniň ählisinden aň-paýhas we döredijilik bäsleşikleriniň, döwlet hem-de halkara derejeli ders olimpiadalarynyň we sport ýaryşlarynyň ýeňijileri bolan zehinli çagalaryň 56-sy ...

  06.01.2019
 • Bagtly bol! (Bagtly bolmagyň 30 ýoly)

 • - Ynam we salyh amallar ajaýyp durmuşyň syrydyr, bu ikisini mäkäm tut.

  - Ylym-bilim al, hergiz okamakdan araňy üzme - bular aladalary gidirer.

  - Täzeden toba daýan-da, gabahat işleri taşla. Ters hereketler durmuşy tutuksy ...

  06.01.2019
 • Türkmen restawratorlary nakgaşlaryň işlerini dikeltdiler

 • Şekillendiriş sungaty muzeýiniň fonduna Ahal we Daşoguz welaýat muzeýlerinden suratlaryň 109-sy getirildi.

  Ençeme ýyllaryň dowamynda oba ilatyny şekillendiriş sungaty bilen ýakyndan tanyşdyrmak üçin nakgaşlar döredijilik saparlaryna gidipdiler, olar suratlarynda oba ...

  06.01.2019
 • Talybyň ýandepderçesinden...

 • Adamyň söz baýlygynyň derejesini onuň  «Neme...», «Nemetmek...» ýaly sözleri näçeräk ulanýandygy hem görkezýärmikä diýýärin.

   

  Agyr ukuda ýatan adamy oýarmakçy bolsaň, ol ýeke yralaýanyň  bilen syçrap turmaz. 2-3 ...

  05.01.2019
 • Kitap ( hekaýa )

 • Dekabryň aýaklaryna men ony gözledim.

  Howa sowukdy, çapgyn şemal ýüzüňi daglap gelýärdi.

  Men onda şol kitabyň bardygyny bilýärdim. Kitabyň onda bardygy adaty ukusyz gijeleriň birinde ýadyma düşdi. Ol kitaby nämüçindir ...

  04.01.2019
 • Serhetde taplanýan oglanjyk

 •  Ol oglanjygyň beren täsirli gürrüňleri kalbymda ýakymly duýgulary oýardy. Heniz ýaşynyň kiçidigine, başlangyç synp okuwçysydygyna garamazdan, onuň serhetçiniň durmuşy hakda bilýän zatlary meni haýran galdyrdy. Oňa serhet birikmesiniň serhet galasynda ...

  03.01.2019
  <
  1
  2
  ...
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  >