Döredijilik dünýäsi
 • Häsiýetim üýtgemedi (Gülküli kyssa)

 • Häsiýet adamda soň döreýär diýýärler welin, gorkaklyk, batyrlyk häsiýetleriniň soň döreýänine-hä ynanasym gelenok. Meniň pikirimçe, ol häsiýetler her adam dünýä gelende onuň özi bilen bile gelýän bolmaly. Hany ony subut ...

  05.02.2019
 • Şygyrlar

 • Watan hakda

  Watan hakda aýdymlary söýýärin,

  Söýýärin jan-dilden mele topragym.

  Gujagynda aýdym bolsam diýýärin,

  Durşy bilen yhlas bolan ýapragyň.

   

  Ak arzuwdan ganatlanyp asmana,

  Galsam diýýän deňine çen durnalaň.

  Duşup ...

  05.02.2019
 • Ýagşylyk ýerde ýatmaýar (hekaýa)

 • Beýik Britaniýada güzerany örän kyn bolan bir daýhan maşgala ýaşaýardy. Maşgalabaşynyň ady Flemingdi. Günlerde bir gün bu daýhan işläp ýörkä, onuň gulagyna bir ses eşidilýär. Ol ylgap, sesiň gelýän ýerine ...

  04.02.2019
 • Agöýliniň gyzy (hekaýa)

 • Henize bu güne çenli aýýarlygynyň syrlarynda utulmanlygy üçin hem oguz sähralyklarynyň pikir-matlabyny öwrenmek tabşyrylan jansyz bu ülkä gadam goýandan edil beýle bolaýar öýtmändi. Daňdanyň ümüş-tamşynda serhet goragynda hüşgärligi elden bermeýän ...

  03.02.2019
 • Salamlaşmagyň sogaby

 • Milli edep-terbiýämiziň başy salamlaşyp, birek-birege hormat goýmakdan başlanýar. Şahyr hem:

  Salamdan başlanýar adamkärçilik,

  Salamdan başlanýar gowlugyň bary,

  «Sag-aman ördüňmi?!» diýip soraşmak,

  Türkmeniň edebi, türkmeniň däbi –

  diýipdir. Salam ýürekden-ýürege ...

  03.02.2019
 • Öwrenmegiň çägi ýok

 • Bu tymsalda aýdylyşyna görä, akyldarlaryň biri kölüň başynda otyrka, ho-ol beýleräkde kölden suw içmäge dyrjaşýan bir iti görüpdir. Suwsuzlykdan halys bolandygy daşyndan bildirip duran ol it, suw içmek üçin köle ...

  02.02.2019
 • Men bagtyýarlygy we üstünligi saýlaýaryn

 • Göwnüňize ýaraýan iş bilen meşgullanyň!

              Işleýän işiňiz göwnüňize ýaraýarmy, ondan lezzet alýarsyňyzmy, ýerine ýetirýän işiňiziň adamlara nähili peýdasy bar, şu zatlara anyk göz ýetirdiňizmi? Haçan-da, her adam dünýäde öz ...

  01.02.2019
 • Ýa sen meni göter...

 • Bir döwürde bir obanyň sygyr sürüsini bakyp ýören çopanyň aýaly düýş görüpdir. Düýşünde göwnüne bolmasa, atasy öýünde bir ýakymsyz ýagdaý bar ýaly duýlupdyr. Kynam bolsa ýanýoldaşynyň öz atasy öýünden habar ...

  31.01.2019
 • Ahwal

 • Durmuşyň bagtdan, şatlykdan, lezzetden ybaratdygy hemmä mälim. Ýöne Haktagala her ynsana rowa görenini peşgeş berýär. Ykbal bizi asla pikir etmedik menzillerimize ýolagçy edýär. Elbetde, biz ähli zada dogry düşünmeli. Sebäbi ...

  30.01.2019
 • Aklygyň gözbaşy

 • Daň sä­her. Uzak­ly gi­je ýa­gan gar bü­tin daş-töwe­re­gi ak­ly­ga bü­räp­dir. Men ýy­ly hem-de ak ga­ra meň­zeş eşik­le­ri­mi geý­ip, kä­mil en­jam­la­ry­my alyp, ýe­ne-de ser­het tab­şy­ry­gy­na bar­ýaryn. Ýa­nym­da bolsa tab­şy­ry­ga bel­le­nen gul­luk­daş ...

  29.01.2019
 • Sähra we yşk

 • Gadym zamanlarda bir baý adamyň gözel gyzy bar eken. Ol bir çopan ýigit bilen halaşyp, sähralykda pynhan duşuşýan ekeni. Günlerde bir gün baý muny aňypdyr-da, «Meniň çopana berer ýaly gyzym ...

  27.01.2019
 • Serkerdäniň bagty (hekaýa)

 •  Daňdanyň süýji ukusyny böwsüp gelen jaňyň tebil yşaratydygyny eşidenlerinden soň, Batyr çalasynlyk bilen geýinmäge dursa-da, näme üçindir Aýşöhle dördüjigi hem hatar bolup ýatan çagalaryna seredip ýaýdanjyrady. Hemişe özünden öňe düşmese ...

  26.01.2019
 • Bagtyny serhetden tapan

 • Bu gün ol göni öýe gaýtmagyň aladasyny etdi. Çünki, bu gün Mähri iş wagty tamamlanan dessine onuň çagalykdan bileje önüp-ösen jan ýaly jorasy hem goňşusy Jennet «Örän wajyp gürrüňim bar» ...

  25.01.2019
 • Aýdaý, näme üçin?

 • Eý, gardaş, belki-de, sen meni tanaýan hem dälsiň, emma şu ýazgyny okap, meniň hut özüňe ýüzlenýändigimi duýansyň... Sebäbi men hem seniň hut şu pursatdaky halyňda bolup gördüm. Çünki biziň hemmämiz ...

  24.01.2019
  <
  1
  2
  ...
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  >