Döredijilik dünýäsi
 • Ýaprakdaky ýazgylar

 • Bir okumyş adam bar eken. Öz döwründe iň naýbaşy eserler şonuň galamyndan döränmiş. Günleriň bir güni obaň üstüne galtamanlar duýdansyz dökülenmiş. Alym kitaplaryny bir düwünçege düwüpdir-de ýere gömüpdir. Özi bolsa ...

  05.09.2019
 • Aşgabatda «Koreý hepdeliginiň» çäreleri başlandy

 • Şu gün paýtagtymyzyň «Aşgabat» kinoteatrynda «Koreý hepdeliginiň» açylyş dabarasy boldy, ol ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy bilen bilelikde guraldy.

  Bu çäre indi däbe öwrülip, iki ýurduň halklarynyň ...

  05.09.2019
 • Güýz ýetip gelýär

 • (goşgular toplumy)

  17

  17-de galan göwün

  Bu gün ýadyrgap dur güýz keşp otuzdan.

  Çykyp gelýär başy elwan ýaglykly,

  Ýylgynlary gojalyşan atyzdan.

   

  17-de galan göwün

  Ýyllaň aňyrsynda atýar owsuny.

  Gelýär ...

  03.09.2019
 • Yhlas bilen bilim berer mugallym

 • Adam eşretli durmuşda ýaşamak üçin zähmet çekýär. Aslynda, zähmet ynsan üçin edil howa, iýmit ýaly hökmany zerurlyk. Zähmetiň hem dürli görnüşi bar, dürli hünärler, kärler bar. Olaryň sany müňlerçe, ýöne ...

  01.09.2019
 • Ynsan lebzinden baglanar...

 • Taryhda ata-babalarymyzyň gaýratlylygy, mertligi, batyrlygy, lebzine wepalylygy hakyndaky aýdylan gürrüňleri, rowaýatlary, olaryň Watany goramakda geljekki nesillere nusgalyk mekdep bolup, biziň günlerimize çenli gelip ýeten gahrymançylyklary baradaky galdyrylan ýazgylarydyr maglumatlary okanyňda ...

  30.08.2019
 • «Şark taronalari-2019» gözden geçirilişinde «Arçabil» toparynyň çykyşyna tomaşaçylar ýokary baha berdiler

 • Samarkantda geçirilýän «Şark taronalari-2019» («Gündogar owazlary») XII Halkara aýdym-saz gözden geçirilişiniň birinji gününde dürli ýurtlardan folklor toparlarynyň birnäçesi, şol sanda Türkmenistana wekilçilik edýän «Arçabil» topary çykyş etdiler.

  Artistlerimiz folk stilinde ...

  29.08.2019
 • Singapur nakyllary

 • Akyllam, akmagam ukusyz ýaşap bilmez.

  Ala sygryňam süýdi ak.

  Almaz almaz bilen kesiler.

  Altyny peçe atsaňam, reňkini üýtgetmez.

  Aýal — öýüň iň gowy bezegi.

  Çeni bilen iýseň, dok bolarsyň.

  Derýany ...

  28.08.2019
 • Rahatlyk

 • Şägirtler halypalarynyň elmydama rahatlygyna, gaharlanmaýandygyna geň galýardylar. Munuň syry hakynda akyldardan sorapdyrlar. Onda halypa ýaşlygy hakynda bir ýatlamany aýdyp berdi:

  — Ýaşlykda men rahatlyk küýsäp kölüň kenaryna barardym. Bir gaýyga ...

  27.08.2019
 • Kalbymda galan ýatlama

 • Kakam janyň bar arzuwy üç perzendinden birini serhetçi etmekdi. Çagakak kakam otursa-tursa: «Öz Watanyňy, ene topragyň her gysym gumuny gözüň göreji deý gorap saklamak mukaddes işdir, balalarym!» diýip, köp ...

  26.08.2019
 • Watan goragçysy bolmak beýik buýsançdyr

 • Taryha ser salanymyzda, goşunyň ähli döwürlerde hem zerurlyk derejesinde orta çykandygyna anyk göz ýetirýäris. Her döwürde-de goşunyň ähmiýetli bolşy ýaly, her bir türkmen maşgalasynda dünýä inen ogul perzendiniň orny, terbiýesi ...

  21.08.2019
 • Serhet ýodalary — Watançylyk duýgusynyň joş urýan ýeri

 • Ýurt goragynda durmagyň özi türkmen atly beýik ykbally her bir ynsan üçin berjaý ediläýmeli mukaddes parzdyr. Şonuň üçin ata-babalarymyz edermenligiň, batyrlygyň, merdanalygyň arzysyny belende göteripdirler we halk arasynda «batyr, serdar ...

  20.08.2019
 • Türkmen sazandalarynyň ussatlygyna Wagneriň Watanynda baha berdiler

 • Germaniýa Federatiw Respublikasynda Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň çykyşlary uly üstünlik bilen geçdi. Olar Baýroýt şäherinde geçirilen ýaş artistleriň 69-njy halkara festiwalyna hem gatnaşdylar.

  Biziň saz sungatymyzyň ussatlarynyň maksatnamasyna kamera orkestriniň ýerine ...

  20.08.2019
 • Enäniň keşbi

 • (hekaýa)

  Akgyz daň atan badyna oýandy-da, penjiräni açyp, baharyň hoştap howasyndan dem aldy. Penjiräniň daş ýüzünde burk urýan güllerdir miweli we saýaly baglaryň ygşyldysy onuň göwnüni göterse, guşlaryň jürküldeşip, özara ...

  18.08.2019
 • Watan waspy

 • Watan her bir ynsanyň mukaddes ojagydyr. Her bir halkyň duýgy-düşünjesiniň öz Watanynyň tebigatyna, dem alýan howasyna baglydygy ikuçsuzdyr. Şonuň üçinem doglup, önüp-ösen ýeriň hem ynsan häsiýetine täsir edýändigi mälimdir. Öz ...

  16.08.2019
  <
  1
  2
  ...
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  ...
  31
  32
  >