Döredijilik dünýäsi
 • Açyş

 • (hekaýa)

   

  Köpden bäri «işim bar, öýden sypyp bolanok» ýaly bahanalar bilen doganymlara-da gezmäge gidip bilemok. Lenji çykan bahanadan soňky döwür özümem irip, baýramçylyk beýleki bolsa aýlanaýyn diýip otyrdym. Ine-de ...

  15.08.2019
 • Hazar täsinlikleri

 • Hazar deňzi, Aral hem Gara deňizleri ýaly, 5,5 million ýyl mundan öň böleklere bölünen gadymy Tetis deňziniň galyndylarydyr.

  Hazar deňzi barada ilkinji geografik maglumatlaryň biri «Taryhyň atasy» hasaplanýan gadymy ...

  10.08.2019
 • Şarja – kitap paýtagty

 • Birleşen Arap Emirlikleriniň ululygy boýunça üçünji şäheri hasaplanýan Şarja 2019-njy ýylda Bütindünýä kitap paýtagty adyna eýe boldy. Bu abraýly ada Madrid (2001), Aleksandriýa (2002), Nýu-Deli (2003), Antwerpen (2004), Monreal (2005 ...

  10.08.2019
 • Sabyr

 • Gymmatbaha daşlar bilen gyzyklanýan bir oglan şol töwerekde iň tejribeli ussa hasaplanýan zergäriň ýanyna baryp, şägirt bolmak isleýändigini aýdypdyr. Onuň bu islegini diňlän zergär biraz pikirlenip:

  – Ine, bu zümerret ...

  09.08.2019
 • Türkmenistan Samarkantda geçiriljek «Gündogar owazlary» atly festiwala gatnaşar

 • Awgust aýynyň 26-30-y aralygynda Türkmenistanyň «Arçabil» aýdym-saz topary Samarkantda geçiriljek «Gündogar owazlary» atly XII Halkara festiwala gatnaşar. Oňa 33 döwletden 146-dan gowrak aýdymçydyr sazandalaryň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu festiwala Fijiniň, Mýanmynyň ...

  09.08.2019
 • Syr saklamak hakda

 • Döwürdeş we özünden soňky şahyrlardyr söz ussatlary Mäne baba hakdaky terbiýeçilik ähmiýetli hekaýatlary ýüreklerine ýakyn tutupdyrlar. Şeýle-de, kalba täsir edip, uzak wagtlap ýatda galmaga ukyplydygyny nazarda tutup, Mäne baba hormat-sarpa ...

  08.08.2019
 • «Bedew eýýamlara beýik ykbaldyr, Türkmen dünýä aty bilen ykrardyr»

 •  

  Türkmen bedewi. Ata-babalarymyz oňa mydama sarpa goýup gelipdir. Bedew türkmeniň göwün galkynmasy, ýow gününde ýoldaşy, şat gününde buýsanjy bolup, köňül käbesinde ýaşapdyr.

  Halkymyz öz bedew atlaryny timarlap, kämilleşdirip, ony ...

  07.08.2019
 • Nesibe

 • (hekaýa)

  Zeminden wagtlaýyn örküni üzüp, asman üzre ýokary galýan uçarlarymyz ynsan ählini ak arzuwlara besleýär. Günüň tylla tyglaryny gulaçlap uçup barýan uçaryň ümzügi ileri. Jahan uçara münüp öz ornuna ýerleşen ...

  06.08.2019
 • Hytaý akyldary Konfusiniň pähimlerinden

 • Kim pikirlenmän okasa, şoňa bulam-bujarlyk akyp barýar. Kim okamazlygy pikir etse, şol päsgelçilige uçrar.

  ***

  Sözüň pikir aňlatsa, ýeterlik bolýar.

  ***

  Özüňize talabediji, özgelere mylaýym boluň. Şonda siz adamlaryň sulhy almazlygyndan özüňizi ...

  03.08.2019
 • Gündogar tymsallaryndan

 • Agtygy tölemeli

  Günlerde bir gün bir gartaşan kişi gezim edip ýörkä, çaýhananyň işiginde asylyp goýlan bildirişe gözi düşüpdir. Onda: «Islän kişi çaýhanamyza girsin, islän zadyny alsyn, iýsin. Ol adamdan hiç ...

  02.08.2019
 • Dostlugyň görnüşleri

 • Bir akyldardan «Dostlugyň näçe görnüşi bar» diýip sorapdyrlar.

   – Dört görnüşi bar – diýip, ol bada-bat jogap berýär.

  Dost bar iýmit ýaly – ol saňa her gün gerek bolýar. Dostlugyň ...

  01.08.2019
 • Durmuş sapaklaryndan

 • Özüňize edilen ýamanlyklardan sapak alyň! Şonda siz onuň ýüregiňizi nähili gyýýandygyny duýup, durmuşda bagyşlap bilmäge hem, ýagşylyk etmäge hem endik edersiňiz.

  Islendik kişiniň dünýägaraýşyny, ýaşaýşa bolan höwesini, durmuşyny düýpgöter özgertjek ...

  31.07.2019
 • Türkmen alabaýy — serhet goragçysynyň kömekçisi

 • Gadymy halkymyzyň durmuşynda ahalteke bedewi ýaly, türkmen alabaý iti hem möhüm orny eýeleýär. Şonuň  üçin türkmen halky öz bäş müň ýyllyk taryhynda tohum itlere aýratyn sarpa goýupdyr, itleri höwes bilen ...

  30.07.2019
 • Paýhas ýoly

 • Günlerde bir gün şägirt halypasyndan sorapdyr:

  – Eý akyldar, näme üçin kämillik ýoly agyr hem kyn? Hatda, käbir adamlaryň ömürboýy toplan akyl-paýhasy çägä siňen ýaly bolýar, pikirler geljege galmaýar.

  Akyldar ...

  29.07.2019
  <
  1
  2
  ...
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  ...
  31
  32
  >