Döredijilik dünýäsi
 • Aý aýdyň gije (Esger oýlanmasy)

 • Aý aýdyň gije. Serhet. Ine-de men serhet tabşyrygyny ýerine ýetirýärin. Mukaddes tabşyrygy. Elimde harby enjamlarym, ýanymda wepaly kömekçim, göýä ynsan kibi düşbi, duýgur, çydamly, çeýe hem sak bolan gulluk itim ...

  23.01.2019
 • Hakyky ynsanlyk — Watana söýgi (oýlanma)

 • Biziň her birimiziň ýüregimizde eziz Watanymyza wepaly bolmak, ertire mynasyp nesilleri kemala getirmek borjy duýulýar. Her bir ynsanyň mertebesi onuň il-gününe, mähriban ýurduna ygrarly hyzmat edip gazanan abraýy bilen beýgelýär ...

  22.01.2019
 • Ak tegmil (hekaýa)

 • Geçen ýyl ýaz owadan, bereketli gelipdi. Häli-şindi ýagyş ýagyp, yzy bilenem parlap, Gün çykyp duransoň, gök otlar, ähli zat goluny göge göterip, bahar dabarasyna ses goşup, ösüp otyrdy. Şol günleriň ...

  21.01.2019
 • Üstünlikleriň gözbaşy

 • Sözbaşy

  Durmuş hakyndaky pelsepelerden belli bolşy ýaly, ynsanyň wyždany, şeýle hem ony ters ýollara ugrukdyrmakda tagalla baryny edýän betpäl meýilleri adam bilen üznüksiz gatnaşykda bolýar. Özleri-de bir-birini garşydaş hökmünde duýup ...

  20.01.2019
 • Söýgi ýükli kerwen

 • Gadym zamanlarda bir adamyň ile ýagşylyk edip ýaşasy gelipdir. Ol işläp barja toplan puluna üç sany düýe alypdyr. Oňa dürli-dümen zatlary ýükläp, uzak ýola rowana bolupdyr. Ýolda ondan: «Näme zadyň ...

  19.01.2019
 • Döredijilik dünýäsiniň bosagasynda

 • Surat çekmek, sungatyň iň inçe görnüşleriniň biridir. Suraty islendik kişi çekip bilmeýär. Oňa, ilki bilen, ýiti zehin, soň hem irginsiz yhlas gerek. Adatça, suratkeş, ilki bilen, taýýarlajak eserini göz öňüne ...

  18.01.2019
 • Ýoldaky söwda (hekaýa)

 • Gury owkat bilen oňňut etmek halys bezikdirdi. Çyn-Maçyndan ugralmanka kerwensaraýdaky, çaýhanadaky gyzgyn, işdäňe görä saýlanýan dürli tagamlar ýadyňa düşse indi ýuwdunanyňy duýman galýaň. «Ýol azaby — gör azaby» diýilýänem-ä nädürs ...

  17.01.2019
 • «Forbes»: 2018-nji ýylda ýokary hak tölenen ýazyjylar

 • Amerikan žurnaly «Forbes» 2018-nji ýylda iň köp girdeji gazanan ýazyjylaryň sanawyny mälim etdi. Onda 11 ýazyjynyň ady agzalýar. Reýtingiň başyny ýyllyk gazanjy 86 million dollara deň bolan trillerleriň we detektiwleriň ...

  16.01.2019
 • Başaşak (hekaýa)

 • Bu ýerlerdäki dag-derelerde başaşak diýip bir güljagaz barmyş diýýärler. Onuň gunçalary röwşenlik döredýärmişin. Owaňa agşam goýsaň, ertesi gözüň ýagtylyp gidýärmişin. Bu güljagazyň täsin gudraty adamlaryň akylyny halys kökerip goýupdyr. Olar ...

  15.01.2019
 • Gahrymanlyga gerçekler gerek

 • Gerçek orta mekdebi tamamlap, synpdaşy hem dosty Sanjar bilen Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine okuwa girdi. Ol talyplyk döwürlerinde çagalygyndan meşgullanyp gelýän sportuň agyr atletika görnüşi boýunça ençeme gezek ýaryşlara ...

  14.01.2019
 • Durmuş sapagy

 • Gadym  wagtlar dag etegindäki obada bir däp bar eken. Obanyň ilaty garrap, tapdan düşen garrylaryny tokaýa taşlaýar ekenler.

  Günleriň birinde bir oglan garran kakasyny tokaýa taşlap gaýtmakçy bolupdyr. Gyş pasly ...

  13.01.2019
 • Arkadag döwrüniň döwrany Rowaç!

 • Şu günler «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylan 2019-njy ýylyň ilkinji günlerini başdan geçirýäris. Rowaçlyk — bu örän ýaýrawly, ýaýlaly düşünje. Ony bir şekilde, bir görnüşde, bir jümlede aňladaýmagyň ýeňil ...

  12.01.2019
 • Wagt (pikir ýöretme)

 • Biziň durmuşymyzyň iň esasy gymmatlygy wagtdyr.

  Entek sen töwekgellik barada pikir edýärkäň, kimdir biri töwekgellik edip üstünlik gazanýar. Sen çözgüt kabul etmeli diýip, bellibir netijä gelýänçäň, kimdir biri özüniň çözgüdini ...

  11.01.2019
 • Meň işim däl! (Hytaý ertekisi)

 • Gadym wagtlarda bir obada täsin häsiýetli daýhan ýaşapdyr. Ol hiç wagt iliň işine goşulmaz eken. Hat-da oňa: «Goňşyň öýi ýanýar» diýselerem: «Ýananda näme, meň işim däl!» diýip, jogap berer ...

  10.01.2019
  <
  1
  2
  ...
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  >