Döredijilik dünýäsi
 • Dünýäde täze ýylyň garşylanylyşy

 • Ine, ýyl ahyrlanyp, Täze ýyl baýramçylygy barha golaýlaýar. Bu baýramçylyk bütin dünýäde uly şowhun, şatlyk bilen bellenilip geçilýär. Bedew bady bilen öňe sary ilerleýän güneşli Diýarymyzda hem Täze ýyl baýramçylygy ...

  25.12.2018
 • Täze ýyl agşamsynyň täsinligi... (oýlanma)

 • Häzirki wagtda bellenilýän baýramçylyklar diýseň köp. Olary barmak basyp sanardan kän. Her baýramçylygyňam özboluşly öwüşgini bar. Ýöne «Täze ýyl» baýramçylygy hakynda söhbet açanyňda birneme göwnüň göterilýär, özüňi çaga ýaly duýýarsyň ...

  24.12.2018
 • Gurjak teatry ýaşajyk tomaşaçylara gyzykly täze ýyl ertekisini sowgat etdi

 • Gyzjagazyň tokaýdaky öýünde horaz, owlajyk we it ýaşaýan eken. Olar agzybirje hem şadyýan ýaşapdyrlar. Bir gezek owlajyk tokaýda gezip ýörkä, jaňjagazyny ýitiripdir. Ony gözläp ýörkä-de, garganyň, möjegiň we tilkiniň ...

  24.12.2018
 • Okamagyň peýdasy

 • Okamagyň nähili peýdasy bar? Onuň peýdasy barada aýdýan adamlar nämä esaslanýarkalar?

              Kitap okamagyň peýdasy örän uludyr. Dogry saýlanan gowy kitaplary okamak adamyň dünýägaraýşyny giňeldýär, akyl-paýhasyny artdyrýar, ýatkeşligini ýiteldýär. Bulardan ...

  23.12.2018
 • Bagt hakynda arzuwlar

 • Bagty nähili gazanmaly, oňa nädip ýetmeli? Men bu sowala «hawa» diýip jogap bererdim. Şu günki ýaly ýadymda. Zenanlarymyz barada mundan birnäçe ýyl öň bir makala ýazypdym. Şonda dünýäleri syrly gözellikden ...

  22.12.2018
 • Serhetdäki Täze ýyl (hekaýa)

 •   Ençeme ýylyň tejribeli serkerdesi hökmünde ykbalyny serhet goragyna bagyşlan Baky Täze ýylyň öňisyrasy gulluk zerurlygy bilen serhet birikmä gaýtmak üçin ýola şaýlanananda ogly Kakajanyň «Kaka meniň ýazan hatymy Aýazbaba ...

  21.12.2018
 • Aknabat (hekaýa)

 •     Ymgyr çölüň jümmüşinde oýy penalap oturan obanyň çetinden giren “Ýagy gelýär”habary syrgyndan-syrgyna, öýden-öýe aýlanşyna Tagan çallaryň hem bosagasyna ýyldyrym çaltlygynda ýetip geldi. Dertsiz başlaryna inen derdiň daldasyny agtaryp, zähmetden ...

  20.12.2018
 • Wagtyň manysy

 • Hepdäniň iş günleri iş sagadynda kimdir birine jaň aýlamakçy bolsam, dessine Hezreti Omar bilen bagly bir kyssa ýadyma düşýär. Bir gezek Hezreti Omar ýagty şemiň yşygyna bir zatlary ýazyp, hasaplap ...

  19.12.2018
 • Peýkermelek (hekaýa)

 •      Perzentsizlik dagyny çeke-çeke bagtyny küle çöken hasaplap ýören Jumanazar baýy göni dokuz ýyl diýlende Hajar gelin duýdansyz hoş habar bilen begendirdi oturyberdi. “Umytsyzlykda-da umyt bar” diýleni şu bolsa gerek ...

  18.12.2018
 • Mert ýigdekçe (tymsal)

 • Ir döwürde il içinde abraýly bir serkerde ýaşap geçipdir. Serkerde goşunynda gulluk edýän esgerlerde jogapkärçiligiň ýokary bolmagyny berk talap eder eken. Ol köp wagtyny goşundaky esgerleriň tertip-düzgünine üns bermäge sarp ...

  17.12.2018
 • Watan — ýaşaýşyň gözbaşy

 • Watan! Bu söz ýaýylyp ýatan giňişliklerden başga-da halkyň aýratynlyklaryny görkezýän gymmatlyklary — binagärlik, atçylyk, halyçylyk, aýdym-saz, külalçylyk sungaty... ýaly ýene-de ençeme ugurlardan öz aýratynlyklaryny eçilýän gymmatlyklary öz içine alýar. Ata-babalarymyz ...

  15.12.2018
 • Men serhetçi (oýlanma)

 • Men serhetçi. Watan üçin edilýän harby gullugyň iň mukaddes ýerinde – serhetde gulluk edýärin. Öz serhediniň asudalygyny maňa ynanany üçin men eziz Watana tüýs ýürekden minnetdar. Çünki men ynsan ömrüniň ...

  14.12.2018
 • Türkmen žiwopisçileriniň suratlarynda - taryh we däpler

 • Halkara bitaraplyk gününiň öň ýanynda paýtagtymyzyň sergi merkezinde açylan sergi türkmen žiwopisçileriniň döredijiliginiň täze bir ugruny görkezdi.

  Bu ýere gelenler sergi bilen tanyşlygy Kakageldi Taganowyň “Dostluk” atly işinden başlaýarlar. Nakgaş ...

  12.12.2018
 • Ýaşamak — sungat

 • Ýaşamak özboluşly bir sungat. Gowy ýaşamagy başarmak edil sungat eserini döreden ýaly gyzykly. Eseriň many-mazmuny utgaşanda, mowzugy jüpüne düşende, onuň mazmunynda bagtyýarlygyň baplary we ömri ömre meňzedýän pursatlaryň salgysyny berýän ...

  10.12.2018
  <
  1
  2
  ...
  13
  14
  15
  16
  17
  >