Döredijilik dünýäsi
 • Täze ýyl desterhany dünýä ýurtlarynda

 • Täze ýyl — arzuwlaryň baýramy. Bu baýramçylyk bütin dünýäde şatlyk-şowhun bilen garşy alynýar. Bu baýramçylyk mynasybetli birek-birege asylly arzuwlar aýdylýar.

  Täze ýyl saçagynyň bezegine bütin dünýäde aýratyn ähmiýet berilýär. Täze ...

  01.01.2019
 • Dünýäniň täsin Täze ýyl däpleri

 • Dürli ýurtlarda Täze ýyly garşylamak däbi hem düýpgöter tapawutlanýar. Bilşimiz ýaly, Täze ýyl dünýäde iň bir giňden ýaýran baýram bolup, her ýurduň täze ýyly garşylaýyş däp-dessurlary bardyr.

  Italiýada Täze ýylyň ...

  01.01.2019
 • Täze ýyl arçalary

 • Adam nirede bolanyna garamazdan, ýylyň iň bir jadyly baýramçylygy bolan Täze ýyla uly joşgun bilen garaşýar. Dünýä ýurtlarynyň köpüsinde Täze ýyl baýramçylygy Täze ýyl arçasy bilen baglanyşyklydyr.

  Her bir ýurduň ...

  01.01.2019
 • Biziň ile Täze ýyl geldi

 • Gursagyn dolduryp şatlyk-şowhundan,

  Bu gün biziň ile Täze ýyl geldi.

  Ýükün tutup ähli zatlaň gowsundan,

  Bu gün biziň ile Täze ýyl geldi.

   

  Gelin geler döwlet siňen ojaga,

  Garaşylan bäbek ...

  01.01.2019
 • Dünýäniň iň uly arçasy

 • Dünýäniň iň uly tebigy arçasy Germaniýanyň Dortmund şäherinde oturyldy. Ol beýikligi  hem-de ululygy boýunça dünýäniň iň ägirdi hasaplandy. Bu barada «Deutsche Welle» teleradio  kompaniýasy habar berdi.

  Dortmund şäherindäki Täze ýyl arçasynyň beýikligi 45 metre barabardyr. Onuň agramy bolsa, 40 tonna ...

  31.12.2018
 • Täze ýyl gelýär!

 • Täze ýyl gelýär!

   

  «Täze ýyl nireden gelýär?» sowala,

  Serhetçi «Gündogar tarapdan» diýýär.

  Soňunda seredip ýyl hasabyna,

  Öňküden ynamly, ýürekden diýýär.

   

  Adamlaň «Täze ýyl gelýär» sesleri,

  Has ...

  30.12.2018
 • Geljek günler...

 • Ýüreklere iň ajaýyp duýgulary getirýän Täze ýylyň şatlygy hakyndaky pikirlere berlip oturyşyma, işdeş ýoldaşlarymyň biriniň «Eger birdenkä Aýazbaba gelip, üç sany dilegiňizi bitirip berjek diýse, siz näme dilärdiňiz?!» diýip ...

  30.12.2018
 • Arzuwlary hasyl edýän arça

 • Ine, ýene-de asuda, parahat Watanymyza Täze ýyl baýramy ýetip gelýär. Baýramçylyk mynasybetli ýurdumyzyň paýtagtydyr beýleki şäher-etraplary ajaýyp baýramçylyk lybasyny atynyp, müň dürli öwşün atýan şelpeli jäjekdir çyralarynyň ýalkymly nuruny saçýar ...

  29.12.2018
 • Alp Arslan adyndaky drama teatry ýaşajyk tomaşaçylary Täze ýyl ertekisi bilen begendirdi

 • Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky Milli drama teatrynyň döredijilik işgärleri çagalary bolgariýaly dramaturg Penço Mançewiň pýesasynyň äheňinde goýlan “Nirde sen, Aýazbaba?” oýnunyň we körpeleriň halaýan ertekileriniň gahrymanlary bilen bilelikde kaşaň ...

  29.12.2018
 • Bagtyň ýyly (hekaýa)

 • Bütin zemini şatlyga besläp gelen Täze ýylyň heýjany ähli törlere şatlyk paýlap gelişine Mylaýymlary hem toý saçagynyň başyna üýşürenem bolsa gyzyň ýüregindäki inçejik ünji onuň şatlygyna biraz kölege çaýýan ýalydy ...

  28.12.2018
 • Täze ýyl täsinlikleri

 • * Ýewropa döwletlerinde Täze ýyl arçasyny bezemek Martin Lýuteriň ady bilen baglanyşdyrylýar. Sebäbi onuň teklibi boýunça tokaýda ilkinji arça bezelýär. Onuň depesine ýyldyz ýerleşdirmek bolsa kakasynyň kömegi bilen amala aşýar. Bu ...

  28.12.2018
 • Köýtendag täsinlikleri

 • Şu ýyl 23-nji noýabrynda bolup geçen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz degişli ýolbaşçylaryň ünsüni ýene-de bir möhüm meselä, ýagny ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda ösdürmegiň işlenip taýýarlanylýan maksatnamasyna sanly syýahatçylygy girizmek ...

  27.12.2018
 • Arassa ahlagyň belgisi

 • Gadym zamanlarda bir matematik bolupdyr. Bir gün şägirtleriniň biri ondan matematiki nukdaýnazar arkaly adamlaryň gowy taraplaryny san belgileri bilen kesgitläp bermegi haýyş edipdir. Şonda dana alym biraz pikirlenip, öz şägirdine ...

  27.12.2018
 • Gowusyndan gowusy näme?

 • Basym ene bolmaly suw guşy höwürtge gurmak üçin beýik ýeri saýlapdyr. Ol muny ähli zatdan goranmak üçin edipdir.

  Haçan-da, jüýjeleri peýda bolanda welin, olar beýik ýerden ýykylyp gaçar gorkusy bolanlygy ...

  27.12.2018
  <
  1
  2
  ...
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  >