Döredijilik dünýäsi
 • Peýkermelek (hekaýa)

 •      Perzentsizlik dagyny çeke-çeke bagtyny küle çöken hasaplap ýören Jumanazar baýy göni dokuz ýyl diýlende Hajar gelin duýdansyz hoş habar bilen begendirdi oturyberdi. “Umytsyzlykda-da umyt bar” diýleni şu bolsa gerek ...

  18.12.2018
 • Mert ýigdekçe (tymsal)

 • Ir döwürde il içinde abraýly bir serkerde ýaşap geçipdir. Serkerde goşunynda gulluk edýän esgerlerde jogapkärçiligiň ýokary bolmagyny berk talap eder eken. Ol köp wagtyny goşundaky esgerleriň tertip-düzgünine üns bermäge sarp ...

  17.12.2018
 • Watan — ýaşaýşyň gözbaşy

 • Watan! Bu söz ýaýylyp ýatan giňişliklerden başga-da halkyň aýratynlyklaryny görkezýän gymmatlyklary — binagärlik, atçylyk, halyçylyk, aýdym-saz, külalçylyk sungaty... ýaly ýene-de ençeme ugurlardan öz aýratynlyklaryny eçilýän gymmatlyklary öz içine alýar. Ata-babalarymyz ...

  15.12.2018
 • Men serhetçi (oýlanma)

 • Men serhetçi. Watan üçin edilýän harby gullugyň iň mukaddes ýerinde – serhetde gulluk edýärin. Öz serhediniň asudalygyny maňa ynanany üçin men eziz Watana tüýs ýürekden minnetdar. Çünki men ynsan ömrüniň ...

  14.12.2018
 • Türkmen žiwopisçileriniň suratlarynda - taryh we däpler

 • Halkara bitaraplyk gününiň öň ýanynda paýtagtymyzyň sergi merkezinde açylan sergi türkmen žiwopisçileriniň döredijiliginiň täze bir ugruny görkezdi.

  Bu ýere gelenler sergi bilen tanyşlygy Kakageldi Taganowyň “Dostluk” atly işinden başlaýarlar. Nakgaş ...

  12.12.2018
 • Ýaşamak — sungat

 • Ýaşamak özboluşly bir sungat. Gowy ýaşamagy başarmak edil sungat eserini döreden ýaly gyzykly. Eseriň many-mazmuny utgaşanda, mowzugy jüpüne düşende, onuň mazmunynda bagtyýarlygyň baplary we ömri ömre meňzedýän pursatlaryň salgysyny berýän ...

  10.12.2018
 • Türkmenistan — Awstriýa: dostlugyň we sungatyň simfoniýasy

 • Düýn Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Awstriýa-türkmen jemgyýetiniň 10 ýyllygy mynasybetli dabara we bu waka bagyşlanyp, “Galkynyş” türkmen-awstriýa simfoniki orkestriniň konserti geçirildi.

  Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan Medeniýet ministrligi ...

  08.12.2018
 • Germaniýaly aýdymçylar Aşgabatda Roždestwo konsertini berdiler

 • Dekabryň başynda Germaniýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi bilen bilelikde aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary üçin täze ýylyň öň ýanyndaky saz agşamyny guraýarlar. Magtymguly adyndaky sazly drama teatrynda geçirilen şu ýylky ...

  07.12.2018
 • Mertlik mertebesi (oýlanma)

 • Merdem ýigitler. Olar il-günüň guwanjy hem-de goragydyrlar. Iliň bagtam, baýlygam, şatlygam, gülküsem şolar. Her bir ýagdaýda-da olar halkyna ganatyny giňden gerýän bürgüt ýaly penadyrlar. Her bir ýagdaýda-da olar kesekiniň atan ...

  02.12.2018
 • Türkmenistanda Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet günleri tamamlandy

 • Şu gün paýtagtymyzyň “Watan” kinokonsert merkezinde Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy hem-de gazak we türkmen artistleriniň bilelikdäki konserti boldy. Bu çärä aýdym-saz we tans sungatynyň köp sanly janköýerleri, Türkmenistanda ...

  01.12.2018
 • Doganlyk halklaryň ruhy gatnaşyklarynyň däplerini baýlaşdyryp

 • Şu gün paýtagtymyzda Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet günleri açyldy. Bu çäre köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, hoşniýetli goňşuçylyk we dostluk gatnaşyklaryny berkitmäge täze itergi bermäge gönükdirilendir.

  Halklarymyzyň arasyndaky taryhy we ruhy-medeni ...

  30.11.2018
 • Edebiýat bossanynyň bilbilleri

 • Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda gadymy türkmen topragynyň dünýä ýaň salan şan-şöhraty hakynda belli arheologlarymyzyň biri Diýarymyzy «Açyk asmanyň astyndaky muzeý» diýip atlandyrýar. Ata-babalarymyzyň janyna ...

  19.11.2018
 • Italiýaly kruner Naim Abid aşgabatlylary retro-hitler bilen tanyşdyrdy

 • Magtymguly adyndaky Sazly drama teatrynyň sahnasynda italiýaly myhmanlar çykyş etdiler. Daşary ýurt sazlaryny halaýan aşgabatlylarda we paýtagtyň myhmanlarynda repertuarynda geçen asyryň 30-50-nji ýyllarynyň aýdymlaryny kruner usulynda ýerine ýetirýän italýan toparynyň ...

  17.11.2018
 • Suratkeşlerimiziň eserlerinde hasyl baýramynyň waspy

 • Şekillendiriş sungaty muzeýinde Hasyl baýramy mynasybetli tematiki sergi açyldy, onuň merkezinde Gennadiý Babikowyň türkmen halkynyň zähmetsöýerligini we myhmansöýerligini wasp edýän natýurmorty goýlupdyr. Sahawatly türkmen topragynda Gün yssysy-ýylysy siňen ter miweler ...

  13.11.2018
  <
  1
  2
  ...
  15
  16
  17
  18
  19
  >