Döredijilik dünýäsi
 • Ýaşajyk zehinleriň 56-sy Gulbaba adyndaky baýraga mynasyp boldular

 • Aşgabatda Gulbaba adyndaky ýörüte çagalar baýragyny eýelänler mübäreklendi. Oňa ýurdumyzyň sebitleriniň ählisinden aň-paýhas we döredijilik bäsleşikleriniň, döwlet hem-de halkara derejeli ders olimpiadalarynyň we sport ýaryşlarynyň ýeňijileri bolan zehinli çagalaryň 56-sy ...

  06.01.2019
 • Bagtly bol! (Bagtly bolmagyň 30 ýoly)

 • - Ynam we salyh amallar ajaýyp durmuşyň syrydyr, bu ikisini mäkäm tut.

  - Ylym-bilim al, hergiz okamakdan araňy üzme - bular aladalary gidirer.

  - Täzeden toba daýan-da, gabahat işleri taşla. Ters hereketler durmuşy tutuksy ...

  06.01.2019
 • Türkmen restawratorlary nakgaşlaryň işlerini dikeltdiler

 • Şekillendiriş sungaty muzeýiniň fonduna Ahal we Daşoguz welaýat muzeýlerinden suratlaryň 109-sy getirildi.

  Ençeme ýyllaryň dowamynda oba ilatyny şekillendiriş sungaty bilen ýakyndan tanyşdyrmak üçin nakgaşlar döredijilik saparlaryna gidipdiler, olar suratlarynda oba ...

  06.01.2019
 • Talybyň ýandepderçesinden...

 • Adamyň söz baýlygynyň derejesini onuň  «Neme...», «Nemetmek...» ýaly sözleri näçeräk ulanýandygy hem görkezýärmikä diýýärin.

   

  Agyr ukuda ýatan adamy oýarmakçy bolsaň, ol ýeke yralaýanyň  bilen syçrap turmaz. 2-3 ...

  05.01.2019
 • Kitap ( hekaýa )

 • Dekabryň aýaklaryna men ony gözledim.

  Howa sowukdy, çapgyn şemal ýüzüňi daglap gelýärdi.

  Men onda şol kitabyň bardygyny bilýärdim. Kitabyň onda bardygy adaty ukusyz gijeleriň birinde ýadyma düşdi. Ol kitaby nämüçindir ...

  04.01.2019
 • Serhetde taplanýan oglanjyk

 •  Ol oglanjygyň beren täsirli gürrüňleri kalbymda ýakymly duýgulary oýardy. Heniz ýaşynyň kiçidigine, başlangyç synp okuwçysydygyna garamazdan, onuň serhetçiniň durmuşy hakda bilýän zatlary meni haýran galdyrdy. Oňa serhet birikmesiniň serhet galasynda ...

  03.01.2019
 • Biziň arzuwlarymyz (Nowella)

 • ... Ol ukudan oýananda, öýde hiç kim ýokdy, hemmeler işe, okuwa çykyp gidipdiler. Diwardaky uly sagadyň dilleri günorta nahar wagtynyň bolandygyny görkezýärdi.

  Indi iki ýylyň içidir, ol şeýdip giç―hemmelerden soň ...

  03.01.2019
 • Ýatkeşlik

 • Ýat – organizmiň maglumat saklamak we gerek wagty peýdalanmak üçin oňa salgylanmak ukyby. Häzirki döwürde tutuşlaýyn beýnini we bölekleýin ýadyň özüni öwrenmek üçin institutlardyr barlaghanalar açylýar. Ýöne muňa garamazdan, sowallar ...

  02.01.2019
 • Garda galan aýak yzlar (Şahyrana oýlanma)

 • Irden turup, penjiräni açdym, şobada-da onuň öňünde gur-gurlaşyp oturan iki sany gumry ganatlaryny pasyrdadyp, al-asmana göterildi. «Janlarym, öňler gumrular biziň illerde diňe ýaz, tomus pasyllarynda bolýan ýalydyrlar welin, bu bir ...

  01.01.2019
 • Türkmenistan — rowaçlygyň Watany

 • Türkmenistan — rowaçlygyň Watany

   

  Dünýäniň ýüzünde bir ajap ýurt bar,

  Onuň her künjegi gözel hem gülzar.

  Gül mekanda ýaşalýandyr bagtyýar,

  Türkmenistan — rowaçlygyň Watany.

   

  Garaşsyzlyk, Bitaraplyk bagtydyr,

  Berkararlyk, döwletlilik tagtydyr,

  Geljege uzaýan ýollar ýagtydyr,

  Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ...

  01.01.2019
 • Täze ýyl desterhany dünýä ýurtlarynda

 • Täze ýyl — arzuwlaryň baýramy. Bu baýramçylyk bütin dünýäde şatlyk-şowhun bilen garşy alynýar. Bu baýramçylyk mynasybetli birek-birege asylly arzuwlar aýdylýar.

  Täze ýyl saçagynyň bezegine bütin dünýäde aýratyn ähmiýet berilýär. Täze ...

  01.01.2019
 • Dünýäniň täsin Täze ýyl däpleri

 • Dürli ýurtlarda Täze ýyly garşylamak däbi hem düýpgöter tapawutlanýar. Bilşimiz ýaly, Täze ýyl dünýäde iň bir giňden ýaýran baýram bolup, her ýurduň täze ýyly garşylaýyş däp-dessurlary bardyr.

  Italiýada Täze ýylyň ...

  01.01.2019
 • Täze ýyl arçalary

 • Adam nirede bolanyna garamazdan, ýylyň iň bir jadyly baýramçylygy bolan Täze ýyla uly joşgun bilen garaşýar. Dünýä ýurtlarynyň köpüsinde Täze ýyl baýramçylygy Täze ýyl arçasy bilen baglanyşyklydyr.

  Her bir ýurduň ...

  01.01.2019
 • Biziň ile Täze ýyl geldi

 • Gursagyn dolduryp şatlyk-şowhundan,

  Bu gün biziň ile Täze ýyl geldi.

  Ýükün tutup ähli zatlaň gowsundan,

  Bu gün biziň ile Täze ýyl geldi.

   

  Gelin geler döwlet siňen ojaga,

  Garaşylan bäbek ...

  01.01.2019
  <
  1
  2
  ...
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  >