Döredijilik dünýäsi
 • Ýaşlykdan ýadygär (hekaýa)

 • Şol gün synpdaşlarym meniň doglan günüm mynasybetli öýümize gelipdiler. Degşip-gülşüp otyrkak, gürrüň söýgä syrykdy. Şol wagtam eýwanda ýaşy segsenden agan enem göründi. Synpdaşlarym:

   — Ýör, eneň ýanyna baraly-la, eneňem ýaşka ...

  05.03.2019
 • Heňňamlaryň owazy (hekaýa)

 • Ýaz gijesiniň salkynlygy dumly-duşa ýaýrap, göýä ynsan ömrüniň şypaly melhemini ümsümlige garyp, dumly-duşa ýaýradýan ýalydy. Kel bagşy ýüreginiň teýinden eşidilýän heňdir owazlara üşerilip gulak asýardy. Bagşy bu böreňläp çykaýjak-çykaýjak bolýan ...

  04.03.2019
 • «Görogludan» tymsal edip...

 • Men heniz çaga wagtym, «Görogly» şadessanyny elime alyp okamankam, ondan käbir bölek-büçekleri atamdan kän eşidipdim. Görogly adamlaryň kalbyna şeýle bir ýakyndy welin, onuň täsir edijilik gudratyna şindi-şindem haýran galýan. Görogly ...

  03.03.2019
 • Birunynyň durmuşyndan tymsallar

 • Alymyň wesýeti

  Abu Reýhan Biruny agyr keselläp ýatan wagty şägirtlerini ýanyna çagyryp:

  –  Men siziň we dostlaryňyzyň kitaplarymy aýawly saklajakdygyna ynanýaryn. Kitaplarym meniň çagalarymdyr. Olara kembaha garamaň! Köp adamlaryň öz ...

  02.03.2019
 • Güýz göwünli guýmagursak şahyrdyň...

 • Aglaly, bile güleli...

  Myrat tapsyn maksat tutan.

  Biz näm bolsak şo bolaly,

  Bolsa bolýar, eziz Watan!

  Elbetde, bu setirler türkmeniň zehinli şahyr ogly Gurbannazar Ezizowa degişli. Şahyryň çuňňur watançylyk duýgusy ...

  01.03.2019
 • Geçmişiň gözli şaýatlary

 • Gözbaşyny has irki döwürlerden alyp gaýdýan biziň türkmen topragymyzyň, ata-babalarymyzdan bize miras galan şöhratly taryhy bilen bu günki gün dünýä ýüzüni haýrana goýýar. Şeýle taryhymyzyň janly şaýatlary bolan milli gymmatlyklarymyzyň ...

  28.02.2019
 • Ene eziziligi (rowaýat)

 • Bir oglanyň işi oňup, rysgaly artypdyr. Onuň maly-mülki köpelip, özi üçin iň mähriban adam – enesiniň halyny soramagy hem unudypdyr. Günlerde bir günem onuň edeni ugruna bolman, şowsuzlyga uçrapdyr. Ahyrynda ...

  27.02.2019
 • Agzybirlik (rowaýat)

 • Rowaýat etmeklerine görä, öňde-de iki sany dogan ýaşapdyr. Olar ene-atadan gaty ir jyda düşseler-de, agzybirlikleri o diýen bolmandyr. Şonuň üçinem rysgallary artybermändir. Wagt geçýär, oglanlaryň ulusy öýli-işikli bolýar. Şondan soň-a ...

  26.02.2019
 • Söýgi, bagt, rowaçlyk (tymsal)

 • Işe gitmek üçin howlukmaç öýünden çykan adamynyň howlularynyň öňünde oturan üç sany aksakgal goja gözi düşüpdir. Ol ýaşululary üns bilen synlap, olaryň kimdiklerini sorapdyr. Ýaşulular özleriniň üç dostdugyny aýdyp, paýhasly ...

  25.02.2019
 • Ýüregi ýuwujy serişde

 • Hiç ýadymdan çykanok: Ýaňy dil bitenje ilkinji perzendini ýaş ene ullakan legene salyp, suwa düşürýär. Bu meniň gözüm bilen seredeniňde şeýle. Çagajygyň nazaryndan garasaň, olar «pöwşül-pöwşül» oýnuny oýnaýar. Her gezek ...

  24.02.2019
 • Kanagatlylyk

 • Adam balasynyň at-abraýyny, mertebesini beýgeldýän häsiýetleriň biri-de kanagatlylykdyr. Muny şükürlilik şekilli kelamlar bilen hem aňladyp bolýar. Türkmen ummasyz dil baýlygyna eýe millet. Belki, ony gaýry ugurdaş sözler bilen-de aňlatmak mümkindir ...

  23.02.2019
 • Owgan pähimleri

 • Kişiniň çagasyny söýmegi başarýan adam, öz çagasyny hem söýýändir.

  ***

  Diwarda syçan bar, syçanda bolsa gulak.

  ***

  Gereginden artyk erkinlik adamynyň özüni oňaýsyz duýmagyna getirýär.

  ***

  Ýakynyňa ýalan sözleme, kesekä hakykaty aýtma.

  ***

  Güýç ...

  22.02.2019
 • Ýeňmek özüňe bagly

 • Bir wagtlar gyzy kakasyna durmuşyndaky kynçylyklary çözmäge hiç hili güýjüniň ýokdugyny aýdypdyr. Bir meseläni çözse, ýene bir mesele yzyny eýerip gelýänligi hakynda gürrüň beripdir.

  Onuň kakasy aşpez eken we ...

  21.02.2019
 • Edep salamdan başlanýar

 • Hormatly Prezidentimiz ynsanyň adamkärçiligini hemişe edep-ekram bilen baglanyşdyrýar. Edep-ekramyň bolsa, esasan, dana ýaşulularymyzyň öwüt-ündewlerinden, ene-atalarymyzyň görüm-göreldesiniň täsirinden geçýändigi nygtalýar. Edep-terbiýe meselesinde Gahryman Arkadagymyzyň hem-de mähriban ene-atasynyň biziň hemmämiz üçin görelde ...

  20.02.2019
  <
  1
  2
  ...
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  ...
  24
  25
  >