Döredijilik dünýäsi
 • Geljek günler...

 • Ýüreklere iň ajaýyp duýgulary getirýän Täze ýylyň şatlygy hakyndaky pikirlere berlip oturyşyma, işdeş ýoldaşlarymyň biriniň «Eger birdenkä Aýazbaba gelip, üç sany dilegiňizi bitirip berjek diýse, siz näme dilärdiňiz?!» diýip ...

  30.12.2018
 • Arzuwlary hasyl edýän arça

 • Ine, ýene-de asuda, parahat Watanymyza Täze ýyl baýramy ýetip gelýär. Baýramçylyk mynasybetli ýurdumyzyň paýtagtydyr beýleki şäher-etraplary ajaýyp baýramçylyk lybasyny atynyp, müň dürli öwşün atýan şelpeli jäjekdir çyralarynyň ýalkymly nuruny saçýar ...

  29.12.2018
 • Alp Arslan adyndaky drama teatry ýaşajyk tomaşaçylary Täze ýyl ertekisi bilen begendirdi

 • Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky Milli drama teatrynyň döredijilik işgärleri çagalary bolgariýaly dramaturg Penço Mançewiň pýesasynyň äheňinde goýlan “Nirde sen, Aýazbaba?” oýnunyň we körpeleriň halaýan ertekileriniň gahrymanlary bilen bilelikde kaşaň ...

  29.12.2018
 • Bagtyň ýyly (hekaýa)

 • Bütin zemini şatlyga besläp gelen Täze ýylyň heýjany ähli törlere şatlyk paýlap gelişine Mylaýymlary hem toý saçagynyň başyna üýşürenem bolsa gyzyň ýüregindäki inçejik ünji onuň şatlygyna biraz kölege çaýýan ýalydy ...

  28.12.2018
 • Täze ýyl täsinlikleri

 • * Ýewropa döwletlerinde Täze ýyl arçasyny bezemek Martin Lýuteriň ady bilen baglanyşdyrylýar. Sebäbi onuň teklibi boýunça tokaýda ilkinji arça bezelýär. Onuň depesine ýyldyz ýerleşdirmek bolsa kakasynyň kömegi bilen amala aşýar. Bu ...

  28.12.2018
 • Köýtendag täsinlikleri

 • Şu ýyl 23-nji noýabrynda bolup geçen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz degişli ýolbaşçylaryň ünsüni ýene-de bir möhüm meselä, ýagny ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda ösdürmegiň işlenip taýýarlanylýan maksatnamasyna sanly syýahatçylygy girizmek ...

  27.12.2018
 • Arassa ahlagyň belgisi

 • Gadym zamanlarda bir matematik bolupdyr. Bir gün şägirtleriniň biri ondan matematiki nukdaýnazar arkaly adamlaryň gowy taraplaryny san belgileri bilen kesgitläp bermegi haýyş edipdir. Şonda dana alym biraz pikirlenip, öz şägirdine ...

  27.12.2018
 • Gowusyndan gowusy näme?

 • Basym ene bolmaly suw guşy höwürtge gurmak üçin beýik ýeri saýlapdyr. Ol muny ähli zatdan goranmak üçin edipdir.

  Haçan-da, jüýjeleri peýda bolanda welin, olar beýik ýerden ýykylyp gaçar gorkusy bolanlygy ...

  27.12.2018
 • Dünýäde täze ýylyň garşylanylyşy

 • Ine, ýyl ahyrlanyp, Täze ýyl baýramçylygy barha golaýlaýar. Bu baýramçylyk bütin dünýäde uly şowhun, şatlyk bilen bellenilip geçilýär. Bedew bady bilen öňe sary ilerleýän güneşli Diýarymyzda hem Täze ýyl baýramçylygy ...

  25.12.2018
 • Täze ýyl agşamsynyň täsinligi... (oýlanma)

 • Häzirki wagtda bellenilýän baýramçylyklar diýseň köp. Olary barmak basyp sanardan kän. Her baýramçylygyňam özboluşly öwüşgini bar. Ýöne «Täze ýyl» baýramçylygy hakynda söhbet açanyňda birneme göwnüň göterilýär, özüňi çaga ýaly duýýarsyň ...

  24.12.2018
 • Gurjak teatry ýaşajyk tomaşaçylara gyzykly täze ýyl ertekisini sowgat etdi

 • Gyzjagazyň tokaýdaky öýünde horaz, owlajyk we it ýaşaýan eken. Olar agzybirje hem şadyýan ýaşapdyrlar. Bir gezek owlajyk tokaýda gezip ýörkä, jaňjagazyny ýitiripdir. Ony gözläp ýörkä-de, garganyň, möjegiň we tilkiniň ...

  24.12.2018
 • Okamagyň peýdasy

 • Okamagyň nähili peýdasy bar? Onuň peýdasy barada aýdýan adamlar nämä esaslanýarkalar?

              Kitap okamagyň peýdasy örän uludyr. Dogry saýlanan gowy kitaplary okamak adamyň dünýägaraýşyny giňeldýär, akyl-paýhasyny artdyrýar, ýatkeşligini ýiteldýär. Bulardan ...

  23.12.2018
 • Bagt hakynda arzuwlar

 • Bagty nähili gazanmaly, oňa nädip ýetmeli? Men bu sowala «hawa» diýip jogap bererdim. Şu günki ýaly ýadymda. Zenanlarymyz barada mundan birnäçe ýyl öň bir makala ýazypdym. Şonda dünýäleri syrly gözellikden ...

  22.12.2018
 • Serhetdäki Täze ýyl (hekaýa)

 •   Ençeme ýylyň tejribeli serkerdesi hökmünde ykbalyny serhet goragyna bagyşlan Baky Täze ýylyň öňisyrasy gulluk zerurlygy bilen serhet birikmä gaýtmak üçin ýola şaýlanananda ogly Kakajanyň «Kaka meniň ýazan hatymy Aýazbaba ...

  21.12.2018
  <
  1
  2
  ...
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  >