Döredijilik dünýäsi
 • Aşgabatda ýapon filmleriniň festiwaly geçýär

 • Çeper filmleriň bäşisi we animasiýa filmleriniň biri şu gün paýtagtymyzyň “Berkarar” söwda-dynç alyş merkeziniň kinoteatrynda açylan ýapon filmleriniň festiwalynyň maksatnamasyny düzdi. 

  Bu waka mynasybetli geçirilen dabara Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň ...

  12.11.2018
 • Meniň esger oglum!

 • (oýlanma)

  Meniň esger oglum! Her gün saba säher al-şapagyň nurly şuglalary gadymy zemini öpeninde, sen tarapdan bize sary öwsüp gelýän ýellerden, owadan gijeleriň jümmüşinde ýyldyzlaryň ýanyp-öçmesinden saňa bolan buýsanç duýgularyma ...

  03.11.2018
 • Medeniýet ulgamynda türkmen-horwat gatnaşyklarynyň ösüşi

 • Şu gün paýtagtymyzda Horwatiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri tamamlandy. Uly gyzyklanma döreden bu çäre dostluk baýramçylygyna öwrüldi hem-de iki halkyň medeniýetiniň we sungatynyň ösmegi hem-de özara baýlaşmagy üçin täze mümkinçilikleri ...

  01.11.2018
 • Türkmenistanda Horwatiýanyň Medeniýet günleri geçirilýär

 • Paýtagtymyzda Horwatiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň hem-de olaryň çäklerinde geçirilýän dostlukly döwletiň maddy däl medeni mirasyna bagyşlanan fotoserginiň açylyş dabarasy boldy. Döredijilik çäresini iki ýurduň degişli ministrlikleri guradylar.

  Ýokary derejedäki ...

  30.10.2018
 • Fransuz we türkmen sazandalary aşgabatlylara söýgüsini saz bilen beýan etdiler

 • Maksim Zekini bilen Dawid Bismut geçen ýyl konsert tamamlanandan soň aşgabatlylara ýene bir ýyldan gelmäge wada beripdiler, olar sözünde-de tapyldylar. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynda fransuz we türkmen aýdymçy - sazandalarynyň ...

  30.10.2018
 • Saragt Babaýew Magtymguly Pyragynyň äpet heýkelini döreder

 • Türkmenistanyň halk nakgaşy, heýkeltaraş Saragt Babaýew täze esere – beýik türkmen şahyry we filosofy Magtymguly Pyragynyň ýadygärligini döretmäge girişdi. Beýikligi 60 metr bolan äpet heýkel paýtagtyň günorta böleginde, Saglyk ýolunyň ...

  28.10.2018
  <
  1
  2
  ...
  16
  17
  18
  19
  >