Döredijilik dünýäsi
 • Gündogar tymsallaryndan

 • Agtygy tölemeli

  Günlerde bir gün bir gartaşan kişi gezim edip ýörkä, çaýhananyň işiginde asylyp goýlan bildirişe gözi düşüpdir. Onda: «Islän kişi çaýhanamyza girsin, islän zadyny alsyn, iýsin. Ol adamdan hiç ...

  02.08.2019
 • Dostlugyň görnüşleri

 • Bir akyldardan «Dostlugyň näçe görnüşi bar» diýip sorapdyrlar.

   – Dört görnüşi bar – diýip, ol bada-bat jogap berýär.

  Dost bar iýmit ýaly – ol saňa her gün gerek bolýar. Dostlugyň ...

  01.08.2019
 • Durmuş sapaklaryndan

 • Özüňize edilen ýamanlyklardan sapak alyň! Şonda siz onuň ýüregiňizi nähili gyýýandygyny duýup, durmuşda bagyşlap bilmäge hem, ýagşylyk etmäge hem endik edersiňiz.

  Islendik kişiniň dünýägaraýşyny, ýaşaýşa bolan höwesini, durmuşyny düýpgöter özgertjek ...

  31.07.2019
 • Türkmen alabaýy — serhet goragçysynyň kömekçisi

 • Gadymy halkymyzyň durmuşynda ahalteke bedewi ýaly, türkmen alabaý iti hem möhüm orny eýeleýär. Şonuň  üçin türkmen halky öz bäş müň ýyllyk taryhynda tohum itlere aýratyn sarpa goýupdyr, itleri höwes bilen ...

  30.07.2019
 • Paýhas ýoly

 • Günlerde bir gün şägirt halypasyndan sorapdyr:

  – Eý akyldar, näme üçin kämillik ýoly agyr hem kyn? Hatda, käbir adamlaryň ömürboýy toplan akyl-paýhasy çägä siňen ýaly bolýar, pikirler geljege galmaýar.

  Akyldar ...

  29.07.2019
 • Bedewleriň waspy kämil eserde

 • Bedew atlar bilen iş salyşýanlara nobatdaky uly gollanma bolan bu täze kitap juda baý maglumatlary özünde jemleýär. «Atda wepa-da bar, sapa-da» atly 8 bölümden ybarat bolan eser dünýä taryhynda atyň ...

  27.07.2019
 • Türkmen telewideniýesiniň wekilleri ABŞ-daky okuw maksatnamasyna gatnaşýar

 • Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň wekilleri ABŞ-nyň başlangyjy bilen geçirilýän «Döwrebap habar studiosy» atly okuw-maksatnamasyna gatnaşýarlar. Oňa Merkezi Aziýanyň beýleki döwletlerinden hem wekiller gatnaşýar.

  ABŞ-nyň dürli şäherlerinde ...

  27.07.2019
 • Türkmen saz gurallary Azerbaýjandaky sergide görkezilýär

 • Türkmen milli saz gurallary Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwda geçirilýän «Saz gurallary: birlik we aýratynlyklar» atly saz gurallarynyň halkara sergisinde görkezilýär.

  30 döwletden 170-den gowrak saz gurallarynyň görkezilýän sergisine gatnaşýanlar Hytaý, Dagystan ...

  25.07.2019
 • Dür ýaly söz saýla...

 • Biziň durmuşymyzyň asyl manysy azsözlülik bolup durýan bolsa gerek. Göz öňümizde duş gelýän adama pikir hyýalymyzda elmydama baha berýäris. Şol adam azrak gürleýän bolsa biz oňa akylly, paýhasly diýýäris. Eger-de ...

  25.07.2019
 • Öýe berlen ýumuş

 • Çagakak matematika mugallymymyz öýde işlemek üçin ýumuş tabşyranda her gezek: «Ilki garalama depderiňize işläp, soň arassa depderiňize göçüriň!» diýip sargardy. Berlen matematiki mysallardyr meseleleri çözmegiň hem, haýsy amallary ulanýanlygyňa ...

  24.07.2019
 • Diňe ýagşylyk hakynda

 • Atamyň  gürrüňlerinden

  Atam pahyr bütin ömrüni malyň yzynda geçiripdi. Ol gürrüňçil adamdy, şahandazdy. Onuň berýän gürrüňleriniň köpüsi Watan, terbiýe, ylym öwrenmek hakyndady. Kä wagt agtyklaryny daşyna üýşürip, gyzykly ertekileri, gürrüňleri ...

  23.07.2019
 • Ýürekde ýaňlanýar Watanyň ady

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Watanymyzyň binýadyny berkidýän düýpli tutumly işleriň badalga alýan täze eýýamydyr. Ata Watanymyzyň gülläp ösüşlerine ýurduň her bir raýaty halal zähmetini, çyn söýgüsini siňdirýär. Olary näçe köp ...

  21.07.2019
 • Hakyky ynsanlyk — Watan söýgi

 • Biziň her birimiziň ýüregimizde eziz Watanymyza wepaly bolmak, ertire mynasyp nesilleri kemala getirmek borjy duýulýar. Her bir ynsanyň mertebesi onuň il-gününe, mähriban ýurduna ygrarly hyzmat edip gazanan abraýy bilen beýgelýär ...

  20.07.2019
 • Borjuma buýsanç

 • Mende harby lybasyny egnime geýip, harby gullukçy bolmak arzuwy, baryp, çagalyk ýyllarymda döräpdi. Çünki oglankam atam maňa: «Gerçek ýigidiň durmuşy diňe harby gullukdan soň başlanýar» diýip, öz atalyk pendini beripdi ...

  18.07.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  17
  18
  >