Döredijilik dünýäsi
 • Serçe näme üçin kiçijik?!

 • (Rowaýat)

  Muny maňa bir wagtlar ejem aýdyp beripdi, ejeme-de garry mamam aýdan ekeni, menem size gürrüň bereýin diýdim. Örän gadym zamanlarda haýsydyr bir ýerlerde baýlygy ýere-göge sygmaýan bir adam ýaşaýar ...

  24.12.2019
 • «Mydama bir zady küýseýär ýürek...»

 • Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi, şahyr Berdinazar Hudaýnazarowyň şygyrlary hakynda

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda ýazyjy-şahyrlarymyzyň döredijiligini ylmy nukdaýnazardan öwrenmäge, olaryň edebiýata getiren täzeliklerini özleşdirmäge ...

  21.12.2019
 • Mirasdüşer

 • (tymsal)

  Bir şanyň üç sany ogly bolupdyr. Ol ogullarynyň birini özüne mirasdüşer saýlamagy ýüregine düwüpdir, emma onuň ogullarynyň biri-birinden akylly, gaýduwsyz bolmaklary, oňa mirasdüşer saýlamakda kynçylyk döredipdir. Şa bu meseläni ...

  19.12.2019
 • Höwürtgedäki etenejik hem Gaharjaňgaşly

 • Kitap okap otyrdym (ýatyp okaýardym). Bir jümle zöwwe ýerimden galmaga sebäp boldy. «Totuguş gürlemegi başarsa-da, okap bilmeýär». Çapa taýýarlanylýan gazetiň sahypalaryny okap otyrkam işlemäge päsgel berýän totuguşlar göz öňüme ...

  18.12.2019
 • Kitap

 • Ir döwürlerde bir dana ýaşapdyr. Ol ömründe köp şägirtleri ýetişdiripdir. Şeýle şägirtleriň biri onuň ýanyna gelýär:

  – Halypa, maňa kagyz bilen galam ber! Men indi kitap ýazmaga başlajak.

  – Eýsem ...

  16.12.2019
 • Eziz ojak

 • Kyssa

  Kuwwat işden gele-gelmäne çagalary üçin şatlykly habar aýtdy.

  — Boluň, şaýyňyzy tutuň, seýilgähe gezelenje gidýäs!

  Çagalaryň bolaýşyny diýsene! Bagtyýar bilen Jerenjik şatlykdan ýaňa, diriň-diriň bökýärdiler.

  — Kaka jan, sag ...

  14.12.2019
 • «Alma» agajynyň astynda

 • Bu sözbaşydaky almanyň goşadyrnagyň içinde ýazylmagyna gysgaça düşündiriş berjek bolup göreýin. Ol agajyň miwesi togalaklygy bilen alma çalym edýär. Ýöne adam üçin iýmitlik däl. Guşlar, esasan, gögerçinler ýere gaçyp, ýarylan ...

  13.12.2019
 • Goşgular çemeni

 • Gutly bolsun Watan, Bitaraplygyň!

  Nesipli gün gülüp alnyňdan çykan,

  Gutly bolsun Watan, Bitaraplygyň!

  Dünýäniň ünsüni özüne çeken,

  Gutly bolsun Watan, Bitaraplygyň!

   

  Gülletdiň, özgerdip şäher-kendiňi,

  Tutup atalaryň sargyt-pendini,

  Gutlag aýtmak ...

  12.12.2019
 • Ýürek joşa gelende...

 • Agzybirligiň, parahatçylygyň baýramy bolan Halkara Bitaraplyk güni ýürekleri joşa getirýän şanly waka! Ýürek joşa gelende bolsa zybana ýagşy sözler dolýar. Şonuň üçinem baýramçylyk mynasybetli kärdeşlerimiziň ýürek buýsançlaryny siziň bilen paýlaşmagy ...

  12.12.2019
 • Wagt bilen söhbet

 • — Essalawmaleýkim, Wagt aga!

  — Waleýkimessalam, keýigim!

  — Wagt aga, beýle gojalypsyň, hallar niçik?

  — Ýaman däl, guzym, ýaman däl. Munça bolsa şükür etmeli.

  — Wagt aga, özüňi bileliň bäri ...

  11.12.2019
 • Gylyç aýdar, men parlaýam . . .

 • Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda bagtyýarlyk döwründe geçmiş taryhymyzy çuňňur öwrenmäge uly üns berilýär. Türkmenleriň özboluşly harby sungaty onuň baý taryhynyň möhüm bir bölegidir. ХVII-ХIХ asyrlarda türkmenleriň harby-goranyş işleri oba jemagatynyň we ...

  10.12.2019
 • Hoş owazly durnalar

 • Al-asmandan ganatlaryny çalaja hereketlendirip, durnalaryň günorta tarap uçup baryşlaryna gözüm düşdi. Olar hatara düzülip, parahatdan gelen ýuwaş uçýardylar. Olaryň serdarlary beýlekilerine garanyňda göwresi hem-de hereketleri boýunça has merdemsi görünýärdi. Onuň ...

  09.12.2019
 • Agdarylýan sahypalaryň täsiri

 • Bir «başganyň sözüne» duş geldim: «Hiç bolmanda, sözleriň ýazylyş düzgünini bilmek üçin hem kitap okamaly».

  Agdarylýan sahypalaryň owazyna diň salyp gördüňizmi?! Onuň owazyna düşünmek sözleriň dogry ýazylyşyna akyl ýetirmekden alynýan ...

  07.12.2019
 • Mähriban ynsan

 • Biziň obamyz şäherden ep-esli uzakda ýerleşýärdi. Oba ilaty ekerançylyk, maldarçylyk bilen meşgullanýardy. Okuwdan boş wagtlarymyz deň-duş oglan-gyzlar bolup, dürli oýunlar oýnardyk. Megerem, çagalygyň hezili-de şondadyr. Ol ýyllar bilen baglanyşykly gyzyklydan-gyzykly ...

  06.12.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  23
  24
  >