Döredijilik dünýäsi
 • Bentler

 • Ýaşlykda yşkyňa düşüpdim çendan,

  Seni ýüregimden söýüpdim çyndan.

  Maňa golaý bolup görünen dilber,

  Gezipdirin guwanyp seň daşyňdan.

  * * *

  «Aýdym aýtsaň, sazy menden heňi bar»

  Her kişiň özüniň taýy-deňi bar.

  Baharda açylan ...

  23.05.2019
 • Wagtyň gymmaty

 • Bir sekundyň gadryny 100 metr ylgan türgenden soraň;

  Bir minudyň gadryny uçardan gijä galan ýolagçydan soraň;

  Ýarym sagadyň gadryny duşuşyga gijä galyp barýan oglandan soraň;

  Bir sagadyň gadryny otlydan gijä ...

  21.05.2019
 • Esger kalby joşanda...

 • Dost-doganlyk serhedini goraýan serhetçi esgerleriň, Serhet institutynyň harby talyplarynyň watançylyk terbiýesini has-da ýokarlandyrmak, olaryň arasyndan zehinlilerini, döredijilige ukyplylaryny ýüze çykarmak maksady bilen, her ýyl goşun derejesinde «Esger kalbynyň joşguny» atly ...

  20.05.2019
 • Serhet hakda oýlanyp...

 • Serhet — bu juda köpmanyly jümle. Sebäbi her bir zadyň serhedi bar, ýöne şolaryň iň mukaddesi bolup ör-boýuna galýany ata Watanymyzyň dost-doganlyk serhedidir. Gaýry ýerden geleniňde iň ilkinji, gaýry ýere ...

  17.05.2019
 • Türkmenistanda GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň ХIV forumy öz işini tamamlady

 • Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilen GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň ХIV forumy öz işini tamamlady.

  Abraýly çäre Arkalaşyga gatnaşyjy ýurtlaryň wekilleriniň iki ...

  17.05.2019
 • Ýazgyt

 • Ir döwürde obalaryň birinde bir ýigit ýaşapdyr. Ol ýigidiň görk-görmekden, akyl-huşdan kemçiligi bolmasa-da, hiç bagty açylybermändir. Çar tarapa ýollaýan sawçylary «tilki» bolup gelipdir. Ol obada bir ökde bilgiç ýaşaýar eken ...

  16.05.2019
 • Agzybirlik — bagtyýarlygyň gözbaşy

 • Agzybirlik türkmen halkyna mahsus bolan ajaýyp ýörelgeleriň biridir. Ata-babalarymyz hemişe öz nesillerine agzybir bolmagyň döwletlilikdigini, rysgal-berekediň gözbaşydygyny ündäpdirler. Hut şonuň üçin hem halk arasynda «Agzybire Taňry biýr, agzalany gaňrybiýr» diýen ...

  15.05.2019
 • Penjireden garan göz

 • Täze durmuş guran ýaş çatynja şäheriň eteginde täze gurlan etrapçadan alan öýlerine göçýärler. Är-aýal ir bilen ertirlik edinip otyrkalar, goňşulary hem ýuwan egin-eşiklerini serýän eken. Ony synlap duran aýaly adamsyna ...

  14.05.2019
 • Rysgalyň üýtgeýşi

 • On iki süň­ňi abat, ini sa­gat ýi­git öý-işik­li hem bo­lup bil­män, gün­de­lik iý­je­gi­ni ga­zanmak üçin eli bi­len odun­dyr ýan­dak ýy­gyp, ar­ka­sy bi­len da­şap, ba­zar­da sa­typ gün görer eke­ni. Gün­ler­de ...

  13.05.2019
 • Salamyň sarpasy

 • Adamkärçiligiň nusgalyk häsiýetlerine sarpa goýýan päk göwünli halkymyz beýleki edim-gylymlar bilen bir hatarda salamy hem parahatçylygyň, ynsanperwerligiň alamaty kimin asyrdan-asyra, nesilden-nesle geçirip gelipdirler. Şol sebäpden hem, salamlaşmak edebi sylag-hormatyň nyşany ...

  11.05.2019
 • Parahatçylygyň hatyrasyna...

 • 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan ildeşlerimiziň görkezen gahrymançylykly ýollary barada ýazmagy ýüregime düwüp ýörenime köp wagt bolupdy. Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygynyň belleniljek günleriniň öňüsyrasynda men bu baradaky pikirimi ejeme ...

  10.05.2019
 • Gaýduwsyz gerçek

 • ...Geçen asyryň kyrkynjy ýyllarynyň başynda goşunda gulluk borjuny ýerine ýetirip, hossarlaryna: «Indi wagtymyz azaldy, basym oba dolanarys» diýip, günlerini sanaýan ýigitler: «Watanyň üstüne duşman çozupdyr» diýen ajy habary eşitmeli bolýarlar ...

  09.05.2019
 • Daşa ýazylan goşgy

 • Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Garabogaz (öňki Bekdaş) şäherçesiniň demirgazyk çetinde, hut Hazar deňziniň kenarynda, ýerli ilat tarapyndan «Gaýa» diýlip atlandyrylýan belentlik bar. Ýerli ilat dabaraly günlerde şol belentlikden daş-töwerege, deňze ...

  08.05.2019
 • «Myhmanym ýetik» (Tymsal)

 • Bir köçäniň ugrunda iki goňşy ýaşapdyr. Olaryň öýleriniň arasyny haýat bölüpdir. Gyş günleriniň birinde daňa çenli güýçli gar ýagypdyr. Birinji goňşy ir oýanyp, daşarynyň garyny aýyrmaga durupdyr. Şol işläp oturyşyna ...

  06.05.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  13
  14
  >