Döredijilik dünýäsi
 • Germaniýaly aýdymçylar Aşgabatda Roždestwo konsertini berdiler

 • Dekabryň başynda Germaniýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi bilen bilelikde aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary üçin täze ýylyň öň ýanyndaky saz agşamyny guraýarlar. Magtymguly adyndaky sazly drama teatrynda geçirilen şu ýylky ...

  07.12.2018
 • Mertlik mertebesi (oýlanma)

 • Merdem ýigitler. Olar il-günüň guwanjy hem-de goragydyrlar. Iliň bagtam, baýlygam, şatlygam, gülküsem şolar. Her bir ýagdaýda-da olar halkyna ganatyny giňden gerýän bürgüt ýaly penadyrlar. Her bir ýagdaýda-da olar kesekiniň atan ...

  02.12.2018
 • Türkmenistanda Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet günleri tamamlandy

 • Şu gün paýtagtymyzyň “Watan” kinokonsert merkezinde Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy hem-de gazak we türkmen artistleriniň bilelikdäki konserti boldy. Bu çärä aýdym-saz we tans sungatynyň köp sanly janköýerleri, Türkmenistanda ...

  01.12.2018
 • Doganlyk halklaryň ruhy gatnaşyklarynyň däplerini baýlaşdyryp

 • Şu gün paýtagtymyzda Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet günleri açyldy. Bu çäre köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, hoşniýetli goňşuçylyk we dostluk gatnaşyklaryny berkitmäge täze itergi bermäge gönükdirilendir.

  Halklarymyzyň arasyndaky taryhy we ruhy-medeni ...

  30.11.2018
 • Edebiýat bossanynyň bilbilleri

 • Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda gadymy türkmen topragynyň dünýä ýaň salan şan-şöhraty hakynda belli arheologlarymyzyň biri Diýarymyzy «Açyk asmanyň astyndaky muzeý» diýip atlandyrýar. Ata-babalarymyzyň janyna ...

  19.11.2018
 • Italiýaly kruner Naim Abid aşgabatlylary retro-hitler bilen tanyşdyrdy

 • Magtymguly adyndaky Sazly drama teatrynyň sahnasynda italiýaly myhmanlar çykyş etdiler. Daşary ýurt sazlaryny halaýan aşgabatlylarda we paýtagtyň myhmanlarynda repertuarynda geçen asyryň 30-50-nji ýyllarynyň aýdymlaryny kruner usulynda ýerine ýetirýän italýan toparynyň ...

  17.11.2018
 • Suratkeşlerimiziň eserlerinde hasyl baýramynyň waspy

 • Şekillendiriş sungaty muzeýinde Hasyl baýramy mynasybetli tematiki sergi açyldy, onuň merkezinde Gennadiý Babikowyň türkmen halkynyň zähmetsöýerligini we myhmansöýerligini wasp edýän natýurmorty goýlupdyr. Sahawatly türkmen topragynda Gün yssysy-ýylysy siňen ter miweler ...

  13.11.2018
 • Aşgabatda ýapon filmleriniň festiwaly geçýär

 • Çeper filmleriň bäşisi we animasiýa filmleriniň biri şu gün paýtagtymyzyň “Berkarar” söwda-dynç alyş merkeziniň kinoteatrynda açylan ýapon filmleriniň festiwalynyň maksatnamasyny düzdi. 

  Bu waka mynasybetli geçirilen dabara Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň ...

  12.11.2018
 • Meniň esger oglum!

 • (oýlanma)

  Meniň esger oglum! Her gün saba säher al-şapagyň nurly şuglalary gadymy zemini öpeninde, sen tarapdan bize sary öwsüp gelýän ýellerden, owadan gijeleriň jümmüşinde ýyldyzlaryň ýanyp-öçmesinden saňa bolan buýsanç duýgularyma ...

  03.11.2018
 • Medeniýet ulgamynda türkmen-horwat gatnaşyklarynyň ösüşi

 • Şu gün paýtagtymyzda Horwatiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri tamamlandy. Uly gyzyklanma döreden bu çäre dostluk baýramçylygyna öwrüldi hem-de iki halkyň medeniýetiniň we sungatynyň ösmegi hem-de özara baýlaşmagy üçin täze mümkinçilikleri ...

  01.11.2018
 • Türkmenistanda Horwatiýanyň Medeniýet günleri geçirilýär

 • Paýtagtymyzda Horwatiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň hem-de olaryň çäklerinde geçirilýän dostlukly döwletiň maddy däl medeni mirasyna bagyşlanan fotoserginiň açylyş dabarasy boldy. Döredijilik çäresini iki ýurduň degişli ministrlikleri guradylar.

  Ýokary derejedäki ...

  30.10.2018
 • Fransuz we türkmen sazandalary aşgabatlylara söýgüsini saz bilen beýan etdiler

 • Maksim Zekini bilen Dawid Bismut geçen ýyl konsert tamamlanandan soň aşgabatlylara ýene bir ýyldan gelmäge wada beripdiler, olar sözünde-de tapyldylar. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynda fransuz we türkmen aýdymçy - sazandalarynyň ...

  30.10.2018
 • Saragt Babaýew Magtymguly Pyragynyň äpet heýkelini döreder

 • Türkmenistanyň halk nakgaşy, heýkeltaraş Saragt Babaýew täze esere – beýik türkmen şahyry we filosofy Magtymguly Pyragynyň ýadygärligini döretmäge girişdi. Beýikligi 60 metr bolan äpet heýkel paýtagtyň günorta böleginde, Saglyk ýolunyň ...

  28.10.2018
  <
  1
  2
  ...
  17
  18
  19
  20
  >