Döredijilik dünýäsi
 • Döredijilik dünýäsiniň bosagasynda

 • Surat çekmek, sungatyň iň inçe görnüşleriniň biridir. Suraty islendik kişi çekip bilmeýär. Oňa, ilki bilen, ýiti zehin, soň hem irginsiz yhlas gerek. Adatça, suratkeş, ilki bilen, taýýarlajak eserini göz öňüne ...

  18.01.2019
 • Ýoldaky söwda (hekaýa)

 • Gury owkat bilen oňňut etmek halys bezikdirdi. Çyn-Maçyndan ugralmanka kerwensaraýdaky, çaýhanadaky gyzgyn, işdäňe görä saýlanýan dürli tagamlar ýadyňa düşse indi ýuwdunanyňy duýman galýaň. «Ýol azaby — gör azaby» diýilýänem-ä nädürs ...

  17.01.2019
 • «Forbes»: 2018-nji ýylda ýokary hak tölenen ýazyjylar

 • Amerikan žurnaly «Forbes» 2018-nji ýylda iň köp girdeji gazanan ýazyjylaryň sanawyny mälim etdi. Onda 11 ýazyjynyň ady agzalýar. Reýtingiň başyny ýyllyk gazanjy 86 million dollara deň bolan trillerleriň we detektiwleriň ...

  16.01.2019
 • Başaşak (hekaýa)

 • Bu ýerlerdäki dag-derelerde başaşak diýip bir güljagaz barmyş diýýärler. Onuň gunçalary röwşenlik döredýärmişin. Owaňa agşam goýsaň, ertesi gözüň ýagtylyp gidýärmişin. Bu güljagazyň täsin gudraty adamlaryň akylyny halys kökerip goýupdyr. Olar ...

  15.01.2019
 • Gahrymanlyga gerçekler gerek

 • Gerçek orta mekdebi tamamlap, synpdaşy hem dosty Sanjar bilen Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine okuwa girdi. Ol talyplyk döwürlerinde çagalygyndan meşgullanyp gelýän sportuň agyr atletika görnüşi boýunça ençeme gezek ýaryşlara ...

  14.01.2019
 • Durmuş sapagy

 • Gadym  wagtlar dag etegindäki obada bir däp bar eken. Obanyň ilaty garrap, tapdan düşen garrylaryny tokaýa taşlaýar ekenler.

  Günleriň birinde bir oglan garran kakasyny tokaýa taşlap gaýtmakçy bolupdyr. Gyş pasly ...

  13.01.2019
 • Arkadag döwrüniň döwrany Rowaç!

 • Şu günler «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylan 2019-njy ýylyň ilkinji günlerini başdan geçirýäris. Rowaçlyk — bu örän ýaýrawly, ýaýlaly düşünje. Ony bir şekilde, bir görnüşde, bir jümlede aňladaýmagyň ýeňil ...

  12.01.2019
 • Wagt (pikir ýöretme)

 • Biziň durmuşymyzyň iň esasy gymmatlygy wagtdyr.

  Entek sen töwekgellik barada pikir edýärkäň, kimdir biri töwekgellik edip üstünlik gazanýar. Sen çözgüt kabul etmeli diýip, bellibir netijä gelýänçäň, kimdir biri özüniň çözgüdini ...

  11.01.2019
 • Meň işim däl! (Hytaý ertekisi)

 • Gadym wagtlarda bir obada täsin häsiýetli daýhan ýaşapdyr. Ol hiç wagt iliň işine goşulmaz eken. Hat-da oňa: «Goňşyň öýi ýanýar» diýselerem: «Ýananda näme, meň işim däl!» diýip, jogap berer ...

  10.01.2019
 • Hemişe beýle bolup durmaz

 • Bir adam agşamara gezim edip ýörkä ýoluň ýakasynda oturan goja gabat gelipdir. Oňa içini dökmek isläpdir:

  - Goja, siz uzak ýaşan, köpi gören paýhasly adam, aýtsana, ynha, men garry hem däl ...

  09.01.2019
 • Bagt eýesi

 • Durmuş tejribämiziň artdygysaýy, daş-töwerege garaýşymyz, netije çykaryşymyz başgaça bolýar. Durmuş öwrümlerinde her hili gapma-garşylyklara, çaprazlyklara gabat gelýäris. Emma olara paýhasyň gözi bilen seredip, birek-biregiň arasynda döreýän näsazlyklary, düşünişmezlikleri çözmek mydama ...

  08.01.2019
 • “Ependi, kim sen?” ýa-da Hoja Nasreddin barada ýene bir sahna oýny

 • Ependi Gündogarda we onuň çäklerinden daşarda-da giňden tanalýan Hoja Nasreddiniň ýörgünli adydyr. Bize gelip ýeten rowaýatlara salgylansaň, oňa gabat gelenine hemme kişi, meselem, gedem emeldarlar gaty bir begenip durmandyrlar, çünki ...

  08.01.2019
 • Kebelek we ot (tymsal)

 • Gijäniň garaňkylygynda ganat kakyp uçup, salkyn howadan lezzet alyp ýören owadan kebelegiň birden uzakda ýylpyldaýan oda gözi düşdi. Ol derrew şöhle saçýan oda tarap uçup bardy. Gijelerine ýakylýan çyranyň ýanyna ...

  07.01.2019
 • Ýaşajyk zehinleriň 56-sy Gulbaba adyndaky baýraga mynasyp boldular

 • Aşgabatda Gulbaba adyndaky ýörüte çagalar baýragyny eýelänler mübäreklendi. Oňa ýurdumyzyň sebitleriniň ählisinden aň-paýhas we döredijilik bäsleşikleriniň, döwlet hem-de halkara derejeli ders olimpiadalarynyň we sport ýaryşlarynyň ýeňijileri bolan zehinli çagalaryň 56-sy ...

  06.01.2019
  <
  1
  2
  ...
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  >