Döredijilik dünýäsi
 • Doganlyk halklaryň ruhy gatnaşyklarynyň däplerini baýlaşdyryp

 • Şu gün paýtagtymyzda Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet günleri açyldy. Bu çäre köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, hoşniýetli goňşuçylyk we dostluk gatnaşyklaryny berkitmäge täze itergi bermäge gönükdirilendir.

  Halklarymyzyň arasyndaky taryhy we ruhy-medeni ...

  30.11.2018
 • Edebiýat bossanynyň bilbilleri

 • Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda gadymy türkmen topragynyň dünýä ýaň salan şan-şöhraty hakynda belli arheologlarymyzyň biri Diýarymyzy «Açyk asmanyň astyndaky muzeý» diýip atlandyrýar. Ata-babalarymyzyň janyna ...

  19.11.2018
 • Italiýaly kruner Naim Abid aşgabatlylary retro-hitler bilen tanyşdyrdy

 • Magtymguly adyndaky Sazly drama teatrynyň sahnasynda italiýaly myhmanlar çykyş etdiler. Daşary ýurt sazlaryny halaýan aşgabatlylarda we paýtagtyň myhmanlarynda repertuarynda geçen asyryň 30-50-nji ýyllarynyň aýdymlaryny kruner usulynda ýerine ýetirýän italýan toparynyň ...

  17.11.2018
 • Suratkeşlerimiziň eserlerinde hasyl baýramynyň waspy

 • Şekillendiriş sungaty muzeýinde Hasyl baýramy mynasybetli tematiki sergi açyldy, onuň merkezinde Gennadiý Babikowyň türkmen halkynyň zähmetsöýerligini we myhmansöýerligini wasp edýän natýurmorty goýlupdyr. Sahawatly türkmen topragynda Gün yssysy-ýylysy siňen ter miweler ...

  13.11.2018
 • Aşgabatda ýapon filmleriniň festiwaly geçýär

 • Çeper filmleriň bäşisi we animasiýa filmleriniň biri şu gün paýtagtymyzyň “Berkarar” söwda-dynç alyş merkeziniň kinoteatrynda açylan ýapon filmleriniň festiwalynyň maksatnamasyny düzdi. 

  Bu waka mynasybetli geçirilen dabara Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň ...

  12.11.2018
 • Meniň esger oglum!

 • (oýlanma)

  Meniň esger oglum! Her gün saba säher al-şapagyň nurly şuglalary gadymy zemini öpeninde, sen tarapdan bize sary öwsüp gelýän ýellerden, owadan gijeleriň jümmüşinde ýyldyzlaryň ýanyp-öçmesinden saňa bolan buýsanç duýgularyma ...

  03.11.2018
 • Medeniýet ulgamynda türkmen-horwat gatnaşyklarynyň ösüşi

 • Şu gün paýtagtymyzda Horwatiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri tamamlandy. Uly gyzyklanma döreden bu çäre dostluk baýramçylygyna öwrüldi hem-de iki halkyň medeniýetiniň we sungatynyň ösmegi hem-de özara baýlaşmagy üçin täze mümkinçilikleri ...

  01.11.2018
 • Türkmenistanda Horwatiýanyň Medeniýet günleri geçirilýär

 • Paýtagtymyzda Horwatiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň hem-de olaryň çäklerinde geçirilýän dostlukly döwletiň maddy däl medeni mirasyna bagyşlanan fotoserginiň açylyş dabarasy boldy. Döredijilik çäresini iki ýurduň degişli ministrlikleri guradylar.

  Ýokary derejedäki ...

  30.10.2018
 • Fransuz we türkmen sazandalary aşgabatlylara söýgüsini saz bilen beýan etdiler

 • Maksim Zekini bilen Dawid Bismut geçen ýyl konsert tamamlanandan soň aşgabatlylara ýene bir ýyldan gelmäge wada beripdiler, olar sözünde-de tapyldylar. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynda fransuz we türkmen aýdymçy - sazandalarynyň ...

  30.10.2018
 • Saragt Babaýew Magtymguly Pyragynyň äpet heýkelini döreder

 • Türkmenistanyň halk nakgaşy, heýkeltaraş Saragt Babaýew täze esere – beýik türkmen şahyry we filosofy Magtymguly Pyragynyň ýadygärligini döretmäge girişdi. Beýikligi 60 metr bolan äpet heýkel paýtagtyň günorta böleginde, Saglyk ýolunyň ...

  28.10.2018
  <
  1
  2
  ...
  18
  19
  20
  21
  >