Döredijilik dünýäsi
 • Goja

 • (Hekaýa)

  Goja bu ýyl argyşa gidip bilmedi. Hywa ýoly alysdy. Ol bolsa garrapdy. Öňki mejaly ýokdy. Oba alaman çozanda garpyşyp, ýalňyz oglunyň wepat bolmagy bilini büküpdi. Ýöne entek aýak üstünde ...

  25.10.2019
 • Dostluk derýasy

 • (Hekaýa)

  Agşamarady, Gün özüniň nurly şöhlesi bilen tutuş Zemini ýyladyp, indem gök deňziň aňyrsynda gizlenmäge, öz ornuny gijäniň asudalygyna çalyşmaga howlugýana meňzeýärdi. Haýal hereket edip, kenaryň gyrasyndaky gözellikleri öz üstündäki ...

  24.10.2019
 • Magtymguly we Firdöwsi

 • Türkmen edebiýaty uzak asyrlaryň dowamynda eýran-täjik edebiýaty bilen özara hyzmatdaşlygyny saklap gelipdir. Şeýlelikde, iki doganlyk halkyň edebi nusgalary biri-birine ylham çeşmesi bolup hyzmat edipdir.

  Türkmen nusgawy edebiýatynyň wekilleriniň döredijiligine özüniň ...

  22.10.2019
 • Güýzde düşülen suratlar

 • Hoş geldiň, altyn güýzüm! Hoş geldiň, çagalygymyň iň bagtly günleriniň şaýady! Ine, biz ýene-de duşuşdyk. Sen meniň öňkülerimden biraz galagoplydygymy, sabyrsyzdygymy, agras dünýäňe içgin-içgin seredýändigimi geň görme. Ýadyňa düşýärmi, men ...

  20.10.2019
 • Türkmen wekiliýeti Minskide

 • Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň çäklerindäki çäreler ýurdumyzyň Medeniýet ministriniň orunbasarynyň belarus kärdeşi bilen duşuşygyndan başlandy. Dostlukly ýurduň Medeniýet ministrliginde türkmen wekiliýeti bilen geçirilen duşuşykda döwletara we pudagara hyzmatdaşlygy has-da ...

  18.10.2019
 • Päk ýürekli çaga

 • Uzak wagtlap ýagyş ýagmadyk obanyň ekin-dikinlerinde kynçylyk ýüze çykypdyr. Ol ýeriniň ýaşaýjylary ybadathana ýygnanyp, ýagşyň ýagmagy üçin köpçülik bolup dileg etmegi karar edipdirler. Gelýänlere goşulyp bir kiçijik gyzjagaz hem gaýdyberipdir ...

  18.10.2019
 • Kämillik we mertebe eýesi

 • Bereketli türkmen topragy adamzat jemgyýetine beýik danalary, ylym eýelerini beren toprak. Hormatly Prezidentimiz: «Biziň ýurdumyz Gündogaryň syýasy-jemgyýetçilik, edebi-ylmy pikirine uly täsir eden, ylymda, edebiýatda we beýleki ugurlarda mekdepleri we ýol-ýörelgeleri ...

  17.10.2019
 • Eserleri asyrlar ýaşajak şahyr

 • Şu günki ýaly ýadymda. 1988-nji ýylyň aprel aýynyň ortalarynda Kaka şäherçesinde «Türkmenistan» ( şol mahalky «Sowet Türkmenistany») gazetiniň döredijilik topary bilen gazetiň okyjylarynyň köp adamly duşuşygy geçirildi. Bellenilen günüň öňinçäsi gazetiň ...

  16.10.2019
 • Täsin çözgüt

 • Öňki zamanlarda Pul-Pugi atly kazy ýaşypdyr. Ol has çylşyrymly meselelerdenem ugurtapyjylyk bilen baş alyp çykmagy başarar eken. Bir gün onuň ýanyna üç dogan gelýär. Doganlaryň ulusy ýagdaýyny mälim edip ugraýar ...

  15.10.2019
 • Paýhaslylyk

 • Rawylar şeýle gürrüň berýärler. Bir gezek Möwlana köçe bilen gidip barýarka gahar-gazaba ýugrulan sözleri biri-birine edil daş oklan ýaly oklaýan iki sany adamyň sesini eşidipdir. Möwlana olaryň biriniň: «Sen maňa ...

  14.10.2019
 • Kim bolmaly ýa-da kim bolmaly däl

 • Köçeden iki ýoldaş – Petýa hem Kolýa, ellerini tutuşyp, bileje geçip barýardylar. Olar kitap dükanynyň deňinde saklandylar. Dükanyň daş ýüzünden onuň içindäki kitaplary hezil edip synladylar.

  – Girip satyn alalymy ...

  10.10.2019
 • Türkmen ýüreginiň gyzgyn salamy

 • Ol mydama şirin-şeker halk aýdym-sazlarynda öz beýanyny tapýar. Bu gezegem şeýle boldy. Indi birnäçe gün bäri Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda uly üstünliklere beslenip geçirilýän ýurdumyzyň Medeniýet günlerinde iki dostlukly döwletiň ...

  10.10.2019
 • Tymsallar

 • Dosta barýan ýol

  Ir zamanda bir baý adam il içinde tanalýan Kaýe Taýy diýen ulamadan uzak ýola gitmek üçin ak pata sorapdyr. Ussat:

  — Bu dünýäde seniň kem zadyň ýok ...

  09.10.2019
 • Ata we ogul

 • (Hekaýa)

  Meret aga, aýaly Jemal eje üç gyzy, iki ogly ösdürip-ulaltdylar. Olary öýli-işikli etdiler. Indi özleri körpe ogullary Döwran hem-de gelinleri Sona bilen bile ýaşaýardylar.

  Bir gün Meret aga goýry ...

  08.10.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  22
  23
  >