Döredijilik dünýäsi
 • Mahmyt Zamahşarynyň «Ýagşyzadalaryň bahary» kitabyndan parçalar

 • Kim gözlese we tagalla etse tapar.

  * * *

   Kimiň edebi akylyndan ýokary bolsa, göýä köp goýny bolan çopan ýalydyr.

  * * *

  Her bir kişiniň bahasy onuň eden ýagşylygyna görädir.

  * * *

  Kitap bossanlykdyr, hat onuň nerkes ...

  04.05.2019
 • Ak guwlaryň aýdymy (ýandepderçedäki ýazgylardan)

 • Garaşylmadyk şatlyk, duýdansyz ýüze çykan hasrat köňül daglaryndan gyzyl ot bolup atylyp çykýarda, düşen ýerlerini oýup taşlaýar. Köňülde turan ala-zenzele, gykylyk-goh, eýmenç ses gulagyňy gapýar. Sessiz-selemsiz doňup galýarsyň. Ýanaryň zarbyndan ...

  03.05.2019
 • Biz saňa garaşýarys

 • Ynha, bir enäniň ýelden-günden gorap, ak süýt berip ulaldyp, ese-boýa getirip, Watan goragyna ýaran oglunyň gulluk borjuny abraý bi­len ýerine ýetirip, sag-aman öý-ojagyna dolanyp gelmegine garaşyşy lezzete baý diýsek ...

  02.05.2019
 • Üç şert

 • Soltan Sanjaryň periler perisine öýlenişini, orta mekdepde okap ýörkäm mugallymym şeýleräk gürrüň berdi. Ýagny, Soltan Sanjar periler perisine aşyk bolupdyr. Ol periniň ýanyna baryp:

  — Eý, peri-peýker, men saňa, seniň ...

  30.04.2019
 • Ynsaply ýigit (rowaýat)

 • Aýtmaklaryna görä, gadym eýýamda Balh diýen şäher bolup, onuň hökümdaryna Mälik şa diýer ekenler. Mälik şa özüniň ýaşan döwründe öz welaýatyny adyllyk bilen dolandyrypdyr. Her hili arz-şikaýat bilen ýüz tutan ...

  29.04.2019
 • Bedew (hekaýa)

 • — Gurban baýramy gowy zat — diýip, Derkar göçgünli gürledi. Onuň sözüni Jahansoltan alyp göterdi.

  — Näsini aýdýaň, adamlaryň şatlykdan ýaňa ýüzlerinden nur dökülýär.

  — Nädip, şeýle bolmasyn, bu günlerde ...

  28.04.2019
 • Bedew (hekaýa)

 • Jahansoltan salamlaşaryna mähetdel, göwnündäkisini dile getirdi:

  — Wagtyň tiz geçäýşini!

  Derkar gyzyň sözüni bada alyp göterdi:

  — Diýseň-diýmeseň şeýle. Mekdebe gatnap ýörenimiz ýaňy ýalydy. Orta mekdebi tamamlanymyza eýýäm iki ýyl ...

  27.04.2019
 • Bedew suraty (hekaýa)

 • Mekdebiň müdiri okuwçylaryň arasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny, Bitaraplygyny, türkmeniň milli gymmatlyklaryny beýan edýän temada surat çekmek boýunça bäsleşik yglan edilýändigini aýdyp, oňa ýaş suratçylary gatnaşmaga çagyrdy. Bu hoş habary eşidip, Azadyň ...

  26.04.2019
 • Aýlaw

 • Atama obada Baba hekim diýerdiler. Onuň atlara ideg edişini synlamak diýseň gyzyklydy. Şonuň üçin men oba dynç almaga baranymda, enemiň ertekilerini az diňläp, galaba atamyň ýanyndadym. Ol maňa atlar üçin ...

  24.04.2019
 • Garaşan wagtyňda däl, gerek wagtynda

 • Her halda şükürli bolmak uly derejeleriň biri. Bolýan wakalaryň syrly hikmetine aýdyň göz ýetirýän pirler üçin bolsa bu adaty zat. Bir gezek Nejmeddin Kubranyň şägirtleriniň biri kerwene daklyşyp, onuň tabşyrygy ...

  23.04.2019
 • Dogan harplar

 • Günlerde bir gün harplar üýşüp, özara jedele giripdirler. Olaryň hersi özüni iň gerekli harpdyryn öýdüp, döşüne kakyp öwnüpdir.

  — Araňyzda iň ulyňyz mendirin! — diýip, «A» harpy magtanyp, orta çykypdyr ...

  22.04.2019
 • Oglanjyk we onuň saýawany hem-de gurjakly bolan gyzjagaz barada kyssa

 • Saňa aýtmaly bir sözüm bar. Men ony sözüň göni manysynda ýeke söz bilen hem aýdyp bilerdim: Ynam. Ýa-da iki söz bilen: YNAM — MANY. «Ynam gudratly güýçdür» diýip, üç sözde-de ...

  20.04.2019
 • Başymyzyň täji — mukaddes Watan, oňa gulluk etmek beýik mertebe

 • Hormatly Prezidentimiz 2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň 14-nji fewralynda ýurdumyzda hereket edýän syýasy partiýalaryň, iri jemgyýetçilik guramalaryň, medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen geçiren duşuşygynda çuňňur manyly taryhy söz sözledi.

  Hormatly ...

  18.04.2019
 • Ýurduňy tanamak

 • Öz ýurduňy tanamak üçin onda dogulmak, onda ýaşamak we onda ömrüňi ötürmek ýeterlik däl. Öz ýurduňy tanamak üçin ony hemişe öwrenmek zerur. Öwrenmek üçin bolsa onuň durmuşyna garylyp-gatylmak, her daban ...

  16.04.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  13
  14
  >