Döredijilik dünýäsi
 • Üstünligiň syry

 • Başyna baran ähli işleriň hiç hili kynçylyksyz, aňsatlyk bilen ýerine ýetirilip dursa, onda durmuşyň gyzygy bolarmyka?! Oňa özüm-ä gyzykly bolar, ýa bolmaz diýip biljek däl, sebäbi men durmuşda näme gazanan ...

  26.09.2019
 • Akbar şa we akylly Birbal

 • Günlerde bir gün Akbar şa kabulhanasynda oturyp, uzyn günläp iş bilen meşgul bolupdyr. Ol işini tamamlanyndan soň, biraz dynç almak isläpdir. Köşk hyzmatkärleri bilen oturyp, ondan-mundan gürrüň edipdir. Şol wagt ...

  24.09.2019
 • Dilewarlygyň ähmiýeti

 • Dilewarlyk sungatyna heniz irki döwürlerde gadymy Gresiýada üns berip başlaýarlar. Ony talap edýän kärdäki adamlar bu adaty bolmadyk ylym bilen gyzyklanman bilmezler. Gepleşikde söhbetdeşiň ünsüni çekmek ýa-da sözleriň dürslügini saklamak ...

  21.09.2019
 • Alabaý—ynsanyň ýoldaşy

 • Gadymy köklere eýe bolan, şu günüň şuglasyna öwrülen peder sözleriniň, türkmen nakyllarynyň pähim-parasadyna, many-mazmun taýdan çuňlugyna «telpek goýaýmaly». «Itim — gutum»,«It çopanyň goldaşy, ýalňyzlykda ýoldaşy», «It ýok öýde tilki ...

  20.09.2019
 • Yhtylajnama

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ylym-bilim ulgamynda hem beýik özgertmeler durmuşa geçirilýär. Mähriban Prezidentimiziň saýasynda taryhymyzy, medeni mirasymyzy, taryhy şahslarymyzyň ömür ýollaryny, olaryň eden ägirt uly işlerini öwrenmek ...

  17.09.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW «Türkmen alabaýy»

 • Asyrlaryň sungatyna

  Dowam türkmen alabaýy.

  Halkyň milli gymmatyna

  Kemal türkmen alabaýy.

   

  Ýurdum – joşgunyň mekany,

  Toýuň, buşlugyň mekany!

  Gujurly, syzgyr, wepaly,

  Merdan türkmen alabaýy.

   

  Durky peleň, şir mysaly ...

  14.09.2019
 • Ynsan mertebesine ýetirilen mukaddeslik

 • Mälim bolşy ýaly, Gahryman Arkadagly ýurdumyzda güýzki at çapyşyk möwsümi badalga aldy. Şonuň esasynda hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, ýurdumyzdaky atçylyk-sport toplumlarynda güýzki at çapyşyk möwsümi başlandy. Munuň özi ...

  12.09.2019
 • Mukaddes toprak

 • Adamzat wagtyň akymyny kürekläp, aňly-başly ýaşaýşa gadam goýaly bäri, ähli mukaddeslikleriň, gowulyklaryň öz mukaddes Watanyňdan kemal tapýandygy hakyndaky beýik pelsepäni düýnden şu güne, şu günden hem geljege miras goýdy. Gadymy ...

  11.09.2019
 • Siz özüňiz barada nähili pikirde bolsaňyz, şonuň ýalysyňyz

 • Tabynlygymyzdakylaryň iş babatdaky çemeleşişleri — özümiziň işe çemeleşişimiziň aýnada şöhlelenmesidir. Şuny ýatda saklamak örän möhümdir: ata-enäniň psihologik ýörelgeleriniň çaganyň özüni alyp barşynda şöhlelenişi ýaly, artykmaç taraplarymyz hem, kemter gaýdýan taraplarymyz ...

  10.09.2019
 • Serhet ýakasy – bu daglar

 • Nurana säherlerden çöşlenip gaýdan menziller bizi ýene-de serhet ýakasynyň syrly ýodalaryna tarap alyp gaýtdy. Watanymyzyň çar tarapyndan bir-biriniň ellerini mäkäm gysymlap, uzalyp giden ýollar bu keremli daglaryň täsin rowaýatlarynyň içinden ...

  06.09.2019
 • Zehinli çagalaryň “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň jemleýji konserti

 • Şu gün Mukamlar köşgünde ýurdumyzyň baş baýramynyň - Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda zehinli çagalaryň arasynda geçirilen “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” aýdym-saz bäsleşiginiň jemleýji tapgyry boldy.

  Däp bolşy ýaly, ýurdumyzyň körpe aýdymçylarynyň her ...

  06.09.2019
 • Ýaprakdaky ýazgylar

 • Bir okumyş adam bar eken. Öz döwründe iň naýbaşy eserler şonuň galamyndan döränmiş. Günleriň bir güni obaň üstüne galtamanlar duýdansyz dökülenmiş. Alym kitaplaryny bir düwünçege düwüpdir-de ýere gömüpdir. Özi bolsa ...

  05.09.2019
 • Aşgabatda «Koreý hepdeliginiň» çäreleri başlandy

 • Şu gün paýtagtymyzyň «Aşgabat» kinoteatrynda «Koreý hepdeliginiň» açylyş dabarasy boldy, ol ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy bilen bilelikde guraldy.

  Bu çäre indi däbe öwrülip, iki ýurduň halklarynyň ...

  05.09.2019
 • Güýz ýetip gelýär

 • (goşgular toplumy)

  17

  17-de galan göwün

  Bu gün ýadyrgap dur güýz keşp otuzdan.

  Çykyp gelýär başy elwan ýaglykly,

  Ýylgynlary gojalyşan atyzdan.

   

  17-de galan göwün

  Ýyllaň aňyrsynda atýar owsuny.

  Gelýär ...

  03.09.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  20
  21
  >