Döredijilik dünýäsi
 • Mukaddesdir Watan araçäkleri

 • (şahyrana ýazgy)

   

  Biziň Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz 1995-nji ýyldan bäri hemişelik Bitaraplyk durumyna eýerýär. Bu durumy Birleşen Milletler Guramasy eýýäm ikinji gezek hem öz karary bilen tassyk etdi. Bu günki ...

  17.07.2019
 • Türkmen artistleri — halk tanslarynyň halkara bäsleşiginiň ýeňijileriniň hatarynda

 • Ýakynda Türkiýäniň Bursa şäherinde «Altyn Garagöz» ady bilen halk tanslarynyň 33-nji halkara bäsleşigi tamamlandy, bu bäsleşikde «Laçyn» tans-saz folklor topary ikinji orny eýeläp, kümüş kuboga we uly pul baýragyna mynasyp ...

  15.07.2019
 • Milli medeniýetimiziň belent sepgitleri sungatlaryň dünýä hazynasyny baýlaşdyrýar

 • Türkiýede Türkmenistanyň Medeniýet günleri üstünlikli geçirildi

   

  Erzurum, 14-nji iýul (TDH). Şu gün Atatürk uniwersitetiniň medeniýet merkeziniň «Milli erk» binasynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy boldy.

  Döredijilik çäresiniň ...

  15.07.2019
 • Halallyk kyssalary

 • Dostlar

  Göz gamaşdyryjy üstünlikleri bilen taryhy we taryhçylary haýran galdyran Abu Müslim Horasany omeýýat nesilşalaryny syndyryp, abbasy nesilşalygyny gaýtadan dikelden adam hasap edilýär. Bir gün Abu Müslimden «Ýüzlerçe ýyllap dowam ...

  13.07.2019
 • Türkmen merdanalygy — terbiýe mekdebi

 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň taryhy kökleri asyrlaryň jümmüşine siňip gidýär. Dünýä medeniýetinde öçmejek yz galdyran beýik şahsyýetler, parasatly akyldarlar we şahyrlar türkmen halkynyň milli buýsanjyna öwrüldiler. Milli ösüşiň esasy wezipesi ...

  11.07.2019
 • Türkiýede Türkmenistanyň Medeniýet günleri açyldy

 • Şu gün Türkiýe Respublikasynyň Siwas şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy we ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti boldy.

  Döredijilik çäresiniň çäklerinde ýurdumyzyň amaly-haşam sungatynyň eserleriniň, muzeý gymmatlyklarynyň sergisi öz işine başlady ...

  11.07.2019
 • «Watan» diýip urýar, esger ýüregi

 • ...Alyslara seredip, seniň näderejede gymmatlydygyňa göz ýetirmäge synanyşýaryn. Sen meniň başymyň täji, dilimiň senasy! Ata-babalarymyz seniň üçin gara başlaryny orta goýup, gorap gelipdirler hem-de özlerinden soňky nesillere-de mukaddes topragy gözüň ...

  09.07.2019
 • Watan goragy mertlere ynanylýar

 • Watan, watançylyk, mertlik, dostluk hakynda halkymyzyň köp asyrlyk taryhynda, halk döredijiliginde, edebiýatymyzda beýik-beýik şahsyýetler, döwlet işgärleri, akyldarlar, serkerdeler, şahyrlar tarapyndan köp aýdylypdyr. Olaryň her biri bu düşünjelere öz döwrüniň garaýşyna ...

  06.07.2019
 • Dost wepasy

 • Ata bu gün çagalyk arzuwynyň wysalyna gowuşdy. Harby lybasy ilkinji gezek egnine geýendigine ol öz ýanyndan örän buýsanýardy. Şatlyk, buýsanç diýlen zatlary gizläp biljek gümanyň barmy diýsene?! Atanyň ýürek joşguny ...

  04.07.2019
 • Jandan ezizsiň, Watan!

 •  

  Watan! Bary-ýogy bäş harpdan ybarat bolan bu gysgajyk söz ýüregiň töründen gaýdyp, diliňe gelende, umman tolkunlary kimin kalbyňy sarsdyryp, uç-gyraksyz buýsanç, guwanç duýgusy bilen giň äleme ýaýrap gidýär ...

  03.07.2019
 • Milli Liderimiziň beýik tutumlarynyň şanyna baýramçylyk dabaralary

 • 29-njy iýunda ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymyzyň medeniýet merkezlerinde, ajaýyp seýilgählerinde we konsert meýdançalarynda beýik ruha beslenen, köpöwüşginli aýdym-sazly baýramçylyk dabaralary guraldy. Döredijilik toparlary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň paýhasly ýolbaşçylygynda Watanymyzyň ...

  01.07.2019
 • Serhet galam — maşgalam

 • Belent dagyň gerşi biziň serhet galamyzy penalap, tebigatyň üýtgeşik bir sazlaşygyny ýatladýardy. Galamyzyň sol tarapyndan heýkeltaraşyň sünnäläp ýasan ajaýyp sungat eseri deýin belentlikden aşaklygyna akýan dury suwdan gananyňda, birnäçe wagt ...

  29.06.2019
 • Arkadaga alkyşnamalar

 • Eziz Arkadagymyz siz

  Bu gün şatlyk, buýsanç, joşgun gaplap aldy serimizi,

  Goraýan wagtymyz ýurdy, dostluk serhetlerimizi,

  Döwrümize şan bermegňiz, borja ruhlandyrdy bizi,

  Göreldämiz, mertebämiz, şöhratymyz-şanymyz siz,

  Belent Serkerdebaşymyz, eziz Arkadagymyz ...

  29.06.2019
 • Medeniýet hepdeligi — 2019: dabaraly jemleme

 • Aşgabat — Balkan welaýaty, 27-nji iýun (TDH). Şu gün Türkmenistanda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni giňden bellenildi. Medeniýet hepdeliginiň hut şu senelere bagyşlanmagynda çuňňur many bar ...

  28.06.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  17
  18
  >