Döredijilik dünýäsi
 • Watan topragy

 • Watan topragy

   

  Ir döwürler bir serkerde bolupdyr. Ol bir gezek goňşy oba ýagy dökülende agyr ýaralanypdyr. Ony öýüne getirip, näçe em etseler hem bäri bakybermändir. Ol bir gün säher ...

  15.04.2019
 • Durmuşy pelsepeler

 • Penjire

  Ilkinji gezek al-elwan gunçalary patrak ýaly seçelenip açylanda, nazarymy biygtyýar özünde minutlarça eglän gülüm! Şatlygymy, gaýgymy meniň bilen paýlaşan, gülüm!

  Men her gezek iş otagyma gelenimde, tebigatyň gazaply möwsümi ...

  14.04.2019
 • Öz ykbalyň öz eliňde (pikir ýöretme)

 • Köplenç biz: «Sen ulalaňda kim bolmagy arzuw edýärsiň?» diýip, ösüp gelýän ýaş nesle sorag berýäris. Kim lukman, kim bagşy, hatda alym bolmagy öňünde maksat edinýän ynsanlara-da duş gelip gördüm ...

  11.04.2019
 • Umyt hasyl bolanda

 • Bu günem hemişekilerim ýaly işden çykyp, öýe tarap pyýadalap ugradym. Nobatçy bolamsoň, işden biraz gijräk çykmaly boldum. Öýümizem iş ýerimden gaty bir uzakda bolmansoň, howlukman ýöräp barýardym. Howa salkyndy. Adaja ...

  10.04.2019
 • Täjir ýigit we dana goja

 • Günlerde bir gün bir işi ugrugyp başlan ýaş täjir ýigit maslahat soramak üçin obanyň kethudasy bolan dana gojanyň ýanyna barypdyr. Ýaş täjir ýigit öz eşretli ýaşaýşynyň gadryny bilip, ýalňyşman ýaşar ...

  09.04.2019
 • Bahar meýlisindäki söhbetler

 • Näme üçindir bahar barada söz açylanda, ilki bilen, esli menzil yzda galsa-da, aýdylany etmezek çaga ýaly, yzymdan galman gelýän oglanlyk ýyllarym hakydamda janlanýar. Şonda ýatlamalaryň gatbar-gatbar çuňlugyna özüňi atanyňy duýman ...

  08.04.2019
 • Watançylyk duýgusy

 • Watansöýüjiligiň, edermenligiň nusgasy bolup, taryhda yz goýan beýik türkmen serkerdeleri öz goşunlaryna kabul edýän ýigitleriniň watançylyk duýgularyna örän uly üns berip, olary dürli synaglardan geçirip, içinden has eserdeňlerini saýlap-seçip, goşun ...

  05.04.2019
 • Baýguşa kepderiniň nesihaty

 • Günleriň birinde baýguş bilen kepderi pete-pet gelipdir.

  – Ugur nirä? – diýip, kepderi sorapdyr.

  – Başga oba barýan – diýip, baýguş jogap gaýtarypdyr.

   Näme üçin birden özge ...

  04.04.2019
 • Çaga oýny

 • Awtobusyň aýnasyndan daşaryny synlap barşyma, basymrak oba ýetmek, mähriban käbämiň gujagyna dolmak, jigim Güljan bilen çagalygymyzyň bagtly pursatlaryny ýatlaşyp, gijäniň bir wagtyna çenli söhbet etmek baradaky süýji oýlara gümradym. Ejem ...

  03.04.2019
 • Sensizlik

 • Aramyzda bolan soňky düşünişmezlikden soň, maňa özümi dürsemek biraz kynrak düşdi. Öňküligimiň ýoklugyny hiç kime duýdurmajak bolup, öý işlerine gümra boldum. Ýöne başa barmady. Sen hakdaky pikirlerden ýaňa öz-özümi soraga ...

  02.04.2019
 • Durnalar gaýdyp geldiler

 • Dynç güni bolsa-da, bu gün adatdakydan ir oýanypdyryn. Heniz daňam atmandyr. Birhili üýtgeşik duýgy kalbymy gaplapdyr. Bir hoş habara garaşýan ýaly zol stoluň üstünde goýan el telefonyma seredýärin. Onuň jaňynyň ...

  01.04.2019
 • Düşünişmek

 • Bir kitapda-ha okapdym: bolgarlar ylalaşýandyklaryny aňlatjak bolanlarynda, başyny atmaga derek, kelle ýaýkaýarmyşynlar…

  Bagşy diňläp oturyşyna, gaba telpekli kellesi bilen tükeniksizlik alamatyny (∞), ýagny, kese ýatan sekizligi yzygiderli ýazyp oturan gojanyň ...

  29.03.2019
 • Mertebäniň sarpasy (Tymsal)

 • Gadym eýýamlarda baýlyk, ylym we mertebe üçüsi bir saçagyň başynda jem bolup, özara gürrüňe gyzypdyrlar. Baýlyk özüni magtap başlapdyr: «Meniň adamlara täsirim örän uly. Sebäbi olar her bir ýagdaýda meni ...

  28.03.2019
 • Kagyz şäherjigi

 • Bular ýaly şäherjigiň haçan we kim tarapyndan döredilendigini anyk aýtmak çetin. Sebäbi onuň ýaşaýjylaram beýle täsin şäheriň haçan peýda bolandygyny bilmeýärler, hatda şäheriň örän geň şäherdigine-de düşünmeýärler. Olaryň bar bilýän ...

  27.03.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  13
  14
  >