Döredijilik dünýäsi
 • Halallyk hikmetleri

 • Özgäniň haky

  Arada tanyş zenanlarymyzyň biri şeýleräk bir wakany gürrüň berdi. Ýagny işdeş ýoldaşlarynyň biriniň doglan gününe sowgat almak üçin pul jemlenişip, ony almagy-da ýaňky zenanyň özüne ynanýarlar. Ol hem ...

  14.11.2019
 • It wepasy

 • (bolan waka)

  Gum obalarynyň birinde Nerli atly bir ýigit ýaşapdyr. Onuň aýaly hem-de ýaňy ýigit çykan ogly bolup, olar pukara ýaşapdyrlar. Oňa garamazdan, Nerli örän sahy adam bolupdyr. Oba ...

  13.11.2019
 • «Kynçylyk ýok, ejizlik bar dünýäde...»

 • Nirede we haçan okanym ýadyma düşenok, ýöne şu jümle hiç hakydamdan gidenok: «Bir sahypa ýazmak üçin ýedi kitap okadym». Göräýmäge, bärde üýtgeşik zat ýok ýaly, emma, näme üçindir, men ...

  06.11.2019
 • Tylla güýzde asuda serhediň goragynda

 • Güýz. Mis şelpeli ýapraklaryň sary manat deý çigrejik şemala gaýyp gezmegi bilen bir tutuma çenli gysgalan günleriň ümzügi paýhasdyr pelsepäniň ýoluna düşüp, şo-ol gidip otyr. Derýalaryň köşeşen suwy, asmanyň ýüzündäki ...

  04.11.2019
 • Ýüzük we kesgitlenen kyrk gün

 • Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda halkymyzyň milli mirasy, medeniýeti, däp-dessurlary ylmy nukdaýnazardan öwrenilip, özboluşlylygy bilen köpçülige ýetirilýär.

  «Edebiýat we sungat» gazetinde çap edilen «Ýusup gezer tilden-tile» (17.11.2017) atly makalamyzda ...

  04.11.2019
 • Ajaýyp eserler — nesilleriň buýsanjy

 • Mähriban Arkadagymyzyň halkymyzyň milli gymmatlyklary hakynda söhbet açýan her bir eseri taryhy maglumatlara, ylmy çeşmelere baýlygy bilen, ünsüňi özüne çekýär. «Türkmen alabaýy gadymy oguz nesliniň dünýä medeniýetine goşan ajaýyp goşandydyr» ...

  31.10.2019
 • Ýolbars

 • (Bolan waka)

  Çagalyk ýyllarymyzda oba — babamlara ýygy-ýygydan gezelenje giderdik. Oba barsaňam, her günüň başdan geçirmesiz bolanok. Şolaryň arasynda daýym Amangylyjyň Ýolbars atly iti bilen bagly ýatlamalar meniň üçin has-da ...

  26.10.2019
 • Goja

 • (Hekaýa)

  Goja bu ýyl argyşa gidip bilmedi. Hywa ýoly alysdy. Ol bolsa garrapdy. Öňki mejaly ýokdy. Oba alaman çozanda garpyşyp, ýalňyz oglunyň wepat bolmagy bilini büküpdi. Ýöne entek aýak üstünde ...

  25.10.2019
 • Dostluk derýasy

 • (Hekaýa)

  Agşamarady, Gün özüniň nurly şöhlesi bilen tutuş Zemini ýyladyp, indem gök deňziň aňyrsynda gizlenmäge, öz ornuny gijäniň asudalygyna çalyşmaga howlugýana meňzeýärdi. Haýal hereket edip, kenaryň gyrasyndaky gözellikleri öz üstündäki ...

  24.10.2019
 • Magtymguly we Firdöwsi

 • Türkmen edebiýaty uzak asyrlaryň dowamynda eýran-täjik edebiýaty bilen özara hyzmatdaşlygyny saklap gelipdir. Şeýlelikde, iki doganlyk halkyň edebi nusgalary biri-birine ylham çeşmesi bolup hyzmat edipdir.

  Türkmen nusgawy edebiýatynyň wekilleriniň döredijiligine özüniň ...

  22.10.2019
 • Güýzde düşülen suratlar

 • Hoş geldiň, altyn güýzüm! Hoş geldiň, çagalygymyň iň bagtly günleriniň şaýady! Ine, biz ýene-de duşuşdyk. Sen meniň öňkülerimden biraz galagoplydygymy, sabyrsyzdygymy, agras dünýäňe içgin-içgin seredýändigimi geň görme. Ýadyňa düşýärmi, men ...

  20.10.2019
 • Türkmen wekiliýeti Minskide

 • Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň çäklerindäki çäreler ýurdumyzyň Medeniýet ministriniň orunbasarynyň belarus kärdeşi bilen duşuşygyndan başlandy. Dostlukly ýurduň Medeniýet ministrliginde türkmen wekiliýeti bilen geçirilen duşuşykda döwletara we pudagara hyzmatdaşlygy has-da ...

  18.10.2019
 • Päk ýürekli çaga

 • Uzak wagtlap ýagyş ýagmadyk obanyň ekin-dikinlerinde kynçylyk ýüze çykypdyr. Ol ýeriniň ýaşaýjylary ybadathana ýygnanyp, ýagşyň ýagmagy üçin köpçülik bolup dileg etmegi karar edipdirler. Gelýänlere goşulyp bir kiçijik gyzjagaz hem gaýdyberipdir ...

  18.10.2019
 • Kämillik we mertebe eýesi

 • Bereketli türkmen topragy adamzat jemgyýetine beýik danalary, ylym eýelerini beren toprak. Hormatly Prezidentimiz: «Biziň ýurdumyz Gündogaryň syýasy-jemgyýetçilik, edebi-ylmy pikirine uly täsir eden, ylymda, edebiýatda we beýleki ugurlarda mekdepleri we ýol-ýörelgeleri ...

  17.10.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  23
  24
  >