Döredijilik dünýäsi
 • Senden

 • Senden uruş hakda soradym bir gün,

  Şol günem ömürlik ýadymda galdy.

  Diliň geplemedi, öwrülip bilmän,

  Tutaşýan gözleriň odunda galdy.

   

  Duw-ak saçyň dim-dik boldy şobada,

  Sen örän gaharly gaşyňy çytdyň ...

  18.04.2020
 • Ulugyz

 • (hekaýa)

  Uly ýaşly zenan maşgalanyň iki saçyny öňüne atyp ýörmesi, köpleri haýran  galdyrýardy. Ony tanamaýn adamlar-a: «Munuň akyly üýtgänmikä?» diýerdiler. Bizem çaga soranjaňlygy bilen ejemi gününe goýmazdyk. Ejem jan ...

  17.04.2020
 • Gahrymanlaryň monology

 • Watan üçin söweş guran gerçekleň,

  Mertlik bilen akdy gyrmyzy gany.

  Ýat ülkede topragyna zar bolup,

  Näbelli mazarlaň köpeldi sany.

   

  Ol mazarlaň hersi bir uly ykbal:

  Bir öýüň eýesi, bir ...

  17.04.2020
 • Atalaryň mekdebi

 • ...Wagt bizi olardan, olaryň ömür süren günlerinden, olaryň durmuş dessuryndan barha uzaklaşdyrýar. Olaryň sany-da barha azalýar. Emma hakyda welin, her Ýeňiş gününde özüniň bakylygyny ýene bir ýola subut edip, bizi ...

  17.04.2020
 • Uruş döwrüniň enesi

 • Hat daşaýan gelip işigi kakdy,

  Ene bagtly bolup açdy işigin.

  «Enejan, ogluňdan alyp geldim hat,

  Ene, bagyşla sen, biraz gijikdim».

   

  Ene haty aldy döşüne basyp,

  Soň okap başlady ýaşlandy ...

  16.04.2020
 • Telpege baglanan ömür

 • (hekaýa)

  Ogulaýyň indi gelin bolup Selim agalaryň işiginden ätlänine alty aý gowurak wagt geçipdi. Öýlerine gelin geleli bäri Selim aganyňam, Asman ejäniňem göwni galkynyp, aýaklary ýeňlän ýaly boldy.

   Gelen gelnem ...

  16.04.2020
 • Watan gijeleriniň aýnalarynda

 • Çitim çitip türkmen ýaýlalarynda,

  Ýaz gül salyp, halysyny dokaýar.

  Watan gijeleriniň aýnalarynda,

  Asman kitabyndan ýyldyz okaýan.

  Pessaý sesleň goýup giden yzyna,

  Kemelipdir giň asmanyň jerhedi.

  Beýhuş bolup mes topragyň ysyna ...

  13.04.2020
 • Gahrymanlar baky ýaşar gursakda

 • Eziz Watanyny gorap duşmandan,

  Jan berip söweşen gahryman esger.

  Bu gün ýat illeriň gülün ýassanyp,

  Şol ýerden tutupdyr özüne mesgen.

   

  Oňa başyn egýär ýat ýurtly adam,

  Watan üçin jandan ...

  13.04.2020
 • Mukaddes borç

 • (hekaýa)

  …Urşuň dördünji ýyly dowam edýärdi.

  Dursun gelneje demlän çaýyny, bir döwüm çöregi, bir tokgajyk ak gandy saçak başyna goýdy.

  – Oglum  gel, çaýjagazyňy iç! – diýip, ogly turandan, onuň ...

  13.04.2020
 • Ýeňiş hakynda ballada

 • «Ýeňiş» diýlen juda arzyly sepgit,

  Meniň göz öňüme şeýleräk gelýär:

  Ýeňiş onuň bulut boýly daragty,

  Eger bir bag bolsa bu uly dünýä.

   

  Ýetmiş bäş ýylyň däl, asyrlaryň däl,

  Million-million ...

  13.04.2020
 • Biz Watanyň araçägin goraýas

 • Dik tutup serimiz baýdak mysaly,

  Biz Watanyň araçägin goraýas.

  Gül Diýara gulluk edip wepaly,

  Biz Watanyň araçägin goraýas.

   

  Göýäki Alp-Arslan, Görogly ýaly,

  Kalplarmyz hyjuwdan, dogumdan doly,

  «Dowam bolsun» diýip ...

  13.04.2020
 • Gahrymanlar baky ýaşar gursakda

 • Topragyň goragyn saýyp mukaddes,

  Beýik Ýeňşi beren gerçekler hakda...

  Her bir namalardan gelip dur bu ses:

  «Gahrymanlar baky ýaşar gursakda».

   

  Ar-namysyn öňe goýan bar zatdan,

  Şol ärleň nesli biz ...

  12.04.2020
 • Baýlygymdyr jahan içre barlygyň...

 • Baýlygymdyr jahan içre barlygyň,

  Darlygyn bil sensiz maňa bu dünýäň.

  Demirgazyk Antarktikaň garlaryn

  görsem senli arzuwlar diýp düşünýän...

   

  Päk niýetler seň goýnuňda örüp ýör,    

  Gören bada al Şapagyň ...

  12.04.2020
 • Ata pendi

 • Uruş weteranynyň agtygyna sargydy

   

  Jandan zyýat bu Watanyň şanyna,

  Sözüm wajyp, oňa dykgat ber, ogul!

  Goragynda pederleň al ganyna,

  Ýugrulandyr bu mukaddes ýer, ogul!

   

  Bekle muny jigeriňde doga ...

  12.04.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  ...
  32
  33
  >