Döredijilik dünýäsi
 • Sabyr

 • Gymmatbaha daşlar bilen gyzyklanýan bir oglan şol töwerekde iň tejribeli ussa hasaplanýan zergäriň ýanyna baryp, şägirt bolmak isleýändigini aýdypdyr. Onuň bu islegini diňlän zergär biraz pikirlenip:

  – Ine, bu zümerret ...

  09.08.2019
 • Türkmenistan Samarkantda geçiriljek «Gündogar owazlary» atly festiwala gatnaşar

 • Awgust aýynyň 26-30-y aralygynda Türkmenistanyň «Arçabil» aýdym-saz topary Samarkantda geçiriljek «Gündogar owazlary» atly XII Halkara festiwala gatnaşar. Oňa 33 döwletden 146-dan gowrak aýdymçydyr sazandalaryň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu festiwala Fijiniň, Mýanmynyň ...

  09.08.2019
 • Syr saklamak hakda

 • Döwürdeş we özünden soňky şahyrlardyr söz ussatlary Mäne baba hakdaky terbiýeçilik ähmiýetli hekaýatlary ýüreklerine ýakyn tutupdyrlar. Şeýle-de, kalba täsir edip, uzak wagtlap ýatda galmaga ukyplydygyny nazarda tutup, Mäne baba hormat-sarpa ...

  08.08.2019
 • «Bedew eýýamlara beýik ykbaldyr, Türkmen dünýä aty bilen ykrardyr»

 •  

  Türkmen bedewi. Ata-babalarymyz oňa mydama sarpa goýup gelipdir. Bedew türkmeniň göwün galkynmasy, ýow gününde ýoldaşy, şat gününde buýsanjy bolup, köňül käbesinde ýaşapdyr.

  Halkymyz öz bedew atlaryny timarlap, kämilleşdirip, ony ...

  07.08.2019
 • Nesibe

 • (hekaýa)

  Zeminden wagtlaýyn örküni üzüp, asman üzre ýokary galýan uçarlarymyz ynsan ählini ak arzuwlara besleýär. Günüň tylla tyglaryny gulaçlap uçup barýan uçaryň ümzügi ileri. Jahan uçara münüp öz ornuna ýerleşen ...

  06.08.2019
 • Hytaý akyldary Konfusiniň pähimlerinden

 • Kim pikirlenmän okasa, şoňa bulam-bujarlyk akyp barýar. Kim okamazlygy pikir etse, şol päsgelçilige uçrar.

  ***

  Sözüň pikir aňlatsa, ýeterlik bolýar.

  ***

  Özüňize talabediji, özgelere mylaýym boluň. Şonda siz adamlaryň sulhy almazlygyndan özüňizi ...

  03.08.2019
 • Gündogar tymsallaryndan

 • Agtygy tölemeli

  Günlerde bir gün bir gartaşan kişi gezim edip ýörkä, çaýhananyň işiginde asylyp goýlan bildirişe gözi düşüpdir. Onda: «Islän kişi çaýhanamyza girsin, islän zadyny alsyn, iýsin. Ol adamdan hiç ...

  02.08.2019
 • Dostlugyň görnüşleri

 • Bir akyldardan «Dostlugyň näçe görnüşi bar» diýip sorapdyrlar.

   – Dört görnüşi bar – diýip, ol bada-bat jogap berýär.

  Dost bar iýmit ýaly – ol saňa her gün gerek bolýar. Dostlugyň ...

  01.08.2019
 • Durmuş sapaklaryndan

 • Özüňize edilen ýamanlyklardan sapak alyň! Şonda siz onuň ýüregiňizi nähili gyýýandygyny duýup, durmuşda bagyşlap bilmäge hem, ýagşylyk etmäge hem endik edersiňiz.

  Islendik kişiniň dünýägaraýşyny, ýaşaýşa bolan höwesini, durmuşyny düýpgöter özgertjek ...

  31.07.2019
 • Türkmen alabaýy — serhet goragçysynyň kömekçisi

 • Gadymy halkymyzyň durmuşynda ahalteke bedewi ýaly, türkmen alabaý iti hem möhüm orny eýeleýär. Şonuň  üçin türkmen halky öz bäş müň ýyllyk taryhynda tohum itlere aýratyn sarpa goýupdyr, itleri höwes bilen ...

  30.07.2019
 • Paýhas ýoly

 • Günlerde bir gün şägirt halypasyndan sorapdyr:

  – Eý akyldar, näme üçin kämillik ýoly agyr hem kyn? Hatda, käbir adamlaryň ömürboýy toplan akyl-paýhasy çägä siňen ýaly bolýar, pikirler geljege galmaýar.

  Akyldar ...

  29.07.2019
 • Bedewleriň waspy kämil eserde

 • Bedew atlar bilen iş salyşýanlara nobatdaky uly gollanma bolan bu täze kitap juda baý maglumatlary özünde jemleýär. «Atda wepa-da bar, sapa-da» atly 8 bölümden ybarat bolan eser dünýä taryhynda atyň ...

  27.07.2019
 • Türkmen telewideniýesiniň wekilleri ABŞ-daky okuw maksatnamasyna gatnaşýar

 • Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň wekilleri ABŞ-nyň başlangyjy bilen geçirilýän «Döwrebap habar studiosy» atly okuw-maksatnamasyna gatnaşýarlar. Oňa Merkezi Aziýanyň beýleki döwletlerinden hem wekiller gatnaşýar.

  ABŞ-nyň dürli şäherlerinde ...

  27.07.2019
 • Türkmen saz gurallary Azerbaýjandaky sergide görkezilýär

 • Türkmen milli saz gurallary Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwda geçirilýän «Saz gurallary: birlik we aýratynlyklar» atly saz gurallarynyň halkara sergisinde görkezilýär.

  30 döwletden 170-den gowrak saz gurallarynyň görkezilýän sergisine gatnaşýanlar Hytaý, Dagystan ...

  25.07.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  ...
  20
  21
  >