Döredijilik dünýäsi
 • Dür ýaly söz saýla...

 • Biziň durmuşymyzyň asyl manysy azsözlülik bolup durýan bolsa gerek. Göz öňümizde duş gelýän adama pikir hyýalymyzda elmydama baha berýäris. Şol adam azrak gürleýän bolsa biz oňa akylly, paýhasly diýýäris. Eger-de ...

  25.07.2019
 • Öýe berlen ýumuş

 • Çagakak matematika mugallymymyz öýde işlemek üçin ýumuş tabşyranda her gezek: «Ilki garalama depderiňize işläp, soň arassa depderiňize göçüriň!» diýip sargardy. Berlen matematiki mysallardyr meseleleri çözmegiň hem, haýsy amallary ulanýanlygyňa ...

  24.07.2019
 • Diňe ýagşylyk hakynda

 • Atamyň  gürrüňlerinden

  Atam pahyr bütin ömrüni malyň yzynda geçiripdi. Ol gürrüňçil adamdy, şahandazdy. Onuň berýän gürrüňleriniň köpüsi Watan, terbiýe, ylym öwrenmek hakyndady. Kä wagt agtyklaryny daşyna üýşürip, gyzykly ertekileri, gürrüňleri ...

  23.07.2019
 • Ýürekde ýaňlanýar Watanyň ady

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Watanymyzyň binýadyny berkidýän düýpli tutumly işleriň badalga alýan täze eýýamydyr. Ata Watanymyzyň gülläp ösüşlerine ýurduň her bir raýaty halal zähmetini, çyn söýgüsini siňdirýär. Olary näçe köp ...

  21.07.2019
 • Hakyky ynsanlyk — Watan söýgi

 • Biziň her birimiziň ýüregimizde eziz Watanymyza wepaly bolmak, ertire mynasyp nesilleri kemala getirmek borjy duýulýar. Her bir ynsanyň mertebesi onuň il-gününe, mähriban ýurduna ygrarly hyzmat edip gazanan abraýy bilen beýgelýär ...

  20.07.2019
 • Borjuma buýsanç

 • Mende harby lybasyny egnime geýip, harby gullukçy bolmak arzuwy, baryp, çagalyk ýyllarymda döräpdi. Çünki oglankam atam maňa: «Gerçek ýigidiň durmuşy diňe harby gullukdan soň başlanýar» diýip, öz atalyk pendini beripdi ...

  18.07.2019
 • Mukaddesdir Watan araçäkleri

 • (şahyrana ýazgy)

   

  Biziň Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz 1995-nji ýyldan bäri hemişelik Bitaraplyk durumyna eýerýär. Bu durumy Birleşen Milletler Guramasy eýýäm ikinji gezek hem öz karary bilen tassyk etdi. Bu günki ...

  17.07.2019
 • Türkmen artistleri — halk tanslarynyň halkara bäsleşiginiň ýeňijileriniň hatarynda

 • Ýakynda Türkiýäniň Bursa şäherinde «Altyn Garagöz» ady bilen halk tanslarynyň 33-nji halkara bäsleşigi tamamlandy, bu bäsleşikde «Laçyn» tans-saz folklor topary ikinji orny eýeläp, kümüş kuboga we uly pul baýragyna mynasyp ...

  15.07.2019
 • Milli medeniýetimiziň belent sepgitleri sungatlaryň dünýä hazynasyny baýlaşdyrýar

 • Türkiýede Türkmenistanyň Medeniýet günleri üstünlikli geçirildi

   

  Erzurum, 14-nji iýul (TDH). Şu gün Atatürk uniwersitetiniň medeniýet merkeziniň «Milli erk» binasynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy boldy.

  Döredijilik çäresiniň ...

  15.07.2019
 • Halallyk kyssalary

 • Dostlar

  Göz gamaşdyryjy üstünlikleri bilen taryhy we taryhçylary haýran galdyran Abu Müslim Horasany omeýýat nesilşalaryny syndyryp, abbasy nesilşalygyny gaýtadan dikelden adam hasap edilýär. Bir gün Abu Müslimden «Ýüzlerçe ýyllap dowam ...

  13.07.2019
 • Türkmen merdanalygy — terbiýe mekdebi

 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň taryhy kökleri asyrlaryň jümmüşine siňip gidýär. Dünýä medeniýetinde öçmejek yz galdyran beýik şahsyýetler, parasatly akyldarlar we şahyrlar türkmen halkynyň milli buýsanjyna öwrüldiler. Milli ösüşiň esasy wezipesi ...

  11.07.2019
 • Türkiýede Türkmenistanyň Medeniýet günleri açyldy

 • Şu gün Türkiýe Respublikasynyň Siwas şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy we ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti boldy.

  Döredijilik çäresiniň çäklerinde ýurdumyzyň amaly-haşam sungatynyň eserleriniň, muzeý gymmatlyklarynyň sergisi öz işine başlady ...

  11.07.2019
 • «Watan» diýip urýar, esger ýüregi

 • ...Alyslara seredip, seniň näderejede gymmatlydygyňa göz ýetirmäge synanyşýaryn. Sen meniň başymyň täji, dilimiň senasy! Ata-babalarymyz seniň üçin gara başlaryny orta goýup, gorap gelipdirler hem-de özlerinden soňky nesillere-de mukaddes topragy gözüň ...

  09.07.2019
 • Watan goragy mertlere ynanylýar

 • Watan, watançylyk, mertlik, dostluk hakynda halkymyzyň köp asyrlyk taryhynda, halk döredijiliginde, edebiýatymyzda beýik-beýik şahsyýetler, döwlet işgärleri, akyldarlar, serkerdeler, şahyrlar tarapyndan köp aýdylypdyr. Olaryň her biri bu düşünjelere öz döwrüniň garaýşyna ...

  06.07.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  ...
  20
  21
  >