Döredijilik dünýäsi
 • Ýadygärlik

 • (hekaýa)

  Begmyrat aga daňdan süňňiýeňillik bilen oýandy. Ýüregi bir hoş habary syzýan ýaly keýpikök halda baglaryň arasyna aýlandy, ekinlerine göz gezdirdi we kanagatlanmak bilen öýe girip, basyrylgy duran çaýyň başyna ...

  11.04.2020
 • Kysmat

 • (hekaýa)

   

  Her gününi agraslyk bilen ätleýän obamyz özüniň birsydyrgyn meňzeş günlerini yzyna tirkäp şo-ol öňe gidip otyr.

  Göräýmäge ol şeýle ýaly görünse-de, ýigrimi bir öýüň ýigrimi birinde-de durmuş dürli-dürli ...

  11.04.2020
 • Gerçek

 • (hekaýa)

  Dynç günüdi. Säher bilen oýanyp, howluda mylaýym maý howasyndan işdämenlik bilen dem alýadym. Birden howlymyzyň derwezesi kakyldy-da, ir bilen öýümize dostum Ymgyr geldi. Ol salamlaşan dessine maňa derýa boýuna ...

  10.04.2020
 • Adalga

 • Ir döwürde bir okumyş alym bolupdyr. Ol ömrüni ylym-bilimiň gözlegine bagyş edip, ençeme ylmy kitaplary okap çykypdyr. Şeýle kitaplaryň içinde örän seýrek hem-de ymgyr ylymlary özünde jemleýän ýazgylar bardy. Bir ...

  10.04.2020
 • Goşgular çemeni

 • Türkmenistan — Bitaraplyk mekany

  Müň dokuz ýüz togsan bäşiň özünde,

  Türkmen toý toýlady gadym düzünde.

  Boldy ol Bitarap dünýäň ýüzünde,

  Bitaraplyk älem-jahan ykrary,

  Türkmenistan — Bitaraplyk mekany.

   

  Eýe bolduk ...

  07.04.2020
 • ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK!

 • Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli

  Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň

  «Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň web-saýtynda geçiriljek

  «Gahrymanlar baky ýaşar gursakda»

  atly döredijilik bäsleşiginiň

  DÜZGÜNNAMASY

  I. Bäsleşigiň maksady:

  Türkmenistanyň Döwlet ...

  07.04.2020
 • Oýlan!

 • Sagadyň «jyk-jyk» sesi gulagyňy deşip barýan bolsa, bu ýalňyzlyk däldir.

  Bu boş wagtyň öte köplügidir.

  Hiç hili garaşýan kişiň bolmasa, bu ýalňyzlyk däldir.

  Bu sussupeslikdir.

  Öz ömrüňi doldurmak üçin özgäniň ...

  06.04.2020
 • Esger kalby joşanda...

 • «Watan» diýmek...

  «Watan» diýmek ýeňil-ýelpaý söz däldir,

  Ol seniň barlygyň, bakylygyňdyr.

  «Watan» diýmek damardaky al ganyň,

  Nurly ertelere çakylygyňdyr.

   

  «...Ýurdundan aýrylan ölinçä aglar»

  Diýip, atalarmyz aýtmandyr ýöne.

  «Watan» ...

  05.04.2020
 • Nesihatly hekaýalar

 • (Dowamy)

  Terbiýe

  Bir täjir uzak ülkeden argyşdan öýüne dolanyp gelenden soňra, oglunyň başyna gidip, özüne hiç gulak asmaýandygyna göz ýetiripdir. Näme etmeli? Ol nähili hem bolsa bir alajyny tapyp, ogluny ...

  02.04.2020
 • Nesihatly hekaýalar

 • Kämillik

  Bir zenanyň iki sany uly küýzesi bolup, olaryň her biri egin agajynyň bir ujundan asylyp goýlan eken. Küýzeleriň birinde biraz jaýryk bolup, her gezek derýadan öýe gelýänçä, içindäki suwy ...

  01.04.2020
 • Nesihat

 • (Tymsal)

  Bir garyp kişi işlemek, güzeranyny dolandyrmak üçin uzak ülkeleriň birine ençe ýyllap işlemäge gidipdir. Günler geçip, ýyllar dolanypdyr, ahyrynda onuň dogduk mekanyna gaýtmaly wagty gelip ýetipdir. Şol wagt aralygynda ...

  29.03.2020
 • Mähribanlyk we dostluk

 • Bir gezek Güneş bilen şemal öz aralarynda: «Kim güýçli?» diýip jedelleşipdirler. Şemal: «Men özümiň güýçlüdigimi subut ederin. Görýäňmi, hon-ha egni donly goja barýar? Men öz güýjüm bilen onuň egnindäki ...

  25.03.2020
 • Halasgär

 • (Hekaýa)

  Hanguly şol ýyl orta mekdebi tamamlaýardy. Onuň kakasy Gapbar aga daýhan birleşiginiň çopanydy. Ýaşuly çopanyň çärýek asyr çeken asylly zähmetini göz öňünde tutup, daýhan birleşiginiň ýolbaşçylary geçen ýyl ony ...

  24.03.2020
 • Nowruz gelipdir

 • Bagtyýarlyk döwrümize bat goşup,

  Türkmen ýaýlasyna Nowruz gelipdir.

  Ýaşyl ýaýlalardan alyp sazlaşyk,

  Türkmen ýaýlasyna Nowruz gelipdir.

   

  Buşlap täze ýyly, täze döreýşi,

  Joşup owaz edýär gumrusy-guşy,

  Elwan şala büräp töwerek-daşy ...

  21.03.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  ...
  32
  33
  >