Habarlar
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine seredildi.

  Döwlet Baştutanymyz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisiň gün tertibine geçip ...

  20.04.2019
 • Ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak türkmen-koreý hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we ýurdumyzda döwlet saparynda bolýan Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Hazar sebitindäki örän iri senagat kärhanasyna — Gyýanly şäherçesindäki polimer zawodyna bardylar.

  Habar ...

  19.04.2019
 • Türkmenistanda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy

 • Şu gün türkmen paýtagtynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy. Bu çäräni Saud Arabystany Patyşalygynyň Media ministrligi hem-de ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi guradylar.

  Şu çäre dürli döredijilik forumlaryna gatnaşmak arkaly medeni-ynsanperwer ...

  19.04.2019
 • 18-nji aprel — Ýadygärlikleri we taryhy ýerleri goramagyň halkara güni

 • ICOMOS — tutuş dünýä boýunça ýadygärlikleri goramak bilen meşgullanýan halkara hökümet däl gurama bolup, 37 ýyl mundan öň bu düzüm 18-nji apreli «Ýadygärlikleri we taryhy ýerleri goramagyň halkara güni» diýip ...

  19.04.2019
 • Türkmenistan we Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltdiler

 • Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda gepleşikler geçirildi.

  Ýokary derejedäki duşuşyk däbe öwrülen döwletara hyzmatdaşlygyna täze ...

  18.04.2019
 • Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet saparyna

 • Şu gün Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In döwlet sapary bilen Türkmenistana geldi.

  Iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Koreýa Respublikasynyň Prezidentini ýurdumyzyň resmi adamlary garşyladylar ...

  17.04.2019
 • Türkmenistan — ÝHHG: parahatçylyk döredijilige gönükdirilen hyzmatdaşlyk

 • Şu gün Daşary işler ministrliginiň binasynda Aşgabatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň (ÝHHG) merkeziniň açylmagynyň 20 ýyllygy mynasybetli maslahat geçirildi. Bu senäniň baýram edilmeginiň çäklerinde guralýan çäreler «Ýigrimi ýyl hereketde ...

  17.04.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Baş sekretary jenap Tomas Greminger bilen duşuşdy. Ol ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň açylmagynyň 20 ýyllygyna gabatlanylan çärelere gatnaşmak üçin türkmen ...

  17.04.2019
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Döwrümiň döwrany Rowaç!

 • Watanymyz Türkmen bedewiniň milli baýramyny bellemäge taýýarlyk görýär. Baýramçylygyň çäklerinde geçirilýän dabaralar halkara maslahatlar, atçylyk sport ýaryşlary, ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşigi, şeýle hem behişdi bedewlerimiziň keşbini sungatyň dürli görnüşlerinde çeper ...

  16.04.2019
 • Türkmenistan — Fransiýa: özara bähbitli işewür hyzmatdaşlygynyň işjeňleşmegi

 • Şu gün paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-fransuz toparynyň üçünji mejlisi geçirildi. Onda ikitaraplaýyn işewür hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça nobatdaky wezipelere garaldy.

  Şunuň bilen baglylykda, Fransiýanyň Ýewropa ...

  16.04.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  70
  71
  >