Habarlar
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gutlag hatlary gelip gowuşdy

 • Onuň Alyhezreti,

  Türkmenistanyň Prezidenti

  jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

  Siziň Alyhezretiňizi Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn!

  Abdel Fattah Al-Sisi,

  Müsür Arap Respublikasynyň Prezidenti.

  ***

  Onuň Alyhezreti,

  Türkmenistanyň Prezidenti

  jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

  Mukaddes ...

  25.05.2020
 • Türkmenistanyň Prezidenti bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy.

  Iki ýurduň Liderleri mähirli salamlaşyp, mukaddes Oraza baýramy mynasybetli birek-biregi gutlap, türkmen hem-de ...

  25.05.2020
 • «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisine gatnaşyjylara

 • Hormatly sergä gatnaşyjylar!
  Gadyrly myhmanlar!

  Sizi «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

  Her ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat şäheriniň gününiň bellenmegi türkmen ...

  25.05.2020
 • Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine

 • Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri!
  Mähriban uçurymlar!

  Sizi uly joşguna we şatlykly pursatlara beslenýän «Soňky jaň» dabarasy hem-de okuw ýylynyň üstünlikli tamamlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Biz bagtyýar ýaşlarymyzdan beýik ...

  25.05.2020
 • Aşgabat — ata Watanymyzyň ýüregi

 • Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäheri dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ykrar edilen halkara işewürliginiň merkezine öwrüldi.

  Milli Liderimiziň belläp geçişi ýaly, mähriban paýtagtymyzyň şanyna biz täze baýramy – Aşgabat ...

  24.05.2020
 • 25-nji maýda «Ak şäherim Aşgabat» atly ХIХ köpugurly halkara sergisi geçiriler

 • 22-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer Ş.Durdylyýew döwlet Baştutanyna Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli 25-nji maýda geçiriljek medeni çärelere we «Ak şäherim Aşgabat» atly ХIХ köpugurly halkara sergisine görülýän taýýarlyk ...

  24.05.2020
 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

 • Mähriban halkym!
  Eziz watandaşlar!

  Sizi ynsanperwerligiň belent ýörelgelerini, raýdaşlygy we hoşniýetliligi rowaçlandyrýan mukaddes Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Milli däplerimize laýyklykda giňden bellenýän Oraza baýramynyň dabaralarynyň kalbymyza egsilmez şatlyk ...

  24.05.2020
 • Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň we Ermenistanyň küşt birleşmeleriniň arasynda widekonferensiýa

 • 2020-nji ýylyň 1-nji maýynda Ermenistan Respublikasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň we Ermenistanyň küşt birleşmeleriniň arasynda widekonferensiýa geçirildi.

  Onlaýn-duşuşyga iki ýurduň küşt federasiýalarynyň we akademiýalarynyň wekilleri, küşt ...

  24.05.2020
 • Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwa hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Imran Hana Karaçi şäheriniň golaýynda «Pakistan halkara howaýollary» awiakompaniýasynyň ýolagçy uçarynyň heläkçilige uçramagy hem-de bu ...

  23.05.2020
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Oraza baýramyny bellemek hakynda

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban halkymyzyň bitewüligini, agzybirligini we jebisligini has-da berkitmek, türkmen halkynyň köpasyrlyk däp-dessurlaryna aýawly çemeleşmek, gymmatly ruhy baýlyklarymyzy gorap saklamak maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň ...

  23.05.2020
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirilen brifing

 • Şu gün Daşary işler ministrliginde «Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyndaky halkara başlangyçlarynyň durmuşa geçirilişi» boýunça brifing boldy. Oňa daşary syýasat edarasynyň, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň we Türkmenistanyň beýleki edaralarynyň ...

  23.05.2020
 • Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy

 • Ýetmiş dördünji sessiýa
  Gün tertibiniň 126-njy bendi
  Dünýäniň ilatynyň saglygy we daşary syýasat

  Türkmenistanyň Hökümetiniň ilatyň saglygyny goramak hem-de COVID-19 koronawirus ýokanjynyň pandemiýasyna garşy göreş boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...

  23.05.2020
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

  Milli Liderimiz «Oguzhan» ...

  23.05.2020
 • Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

 • Şu gün paýtagtymyzyň häkimliginde göni wideoaragatnaşyk arkaly Syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä Federasiýasynyň (WTCF) wekilleri bilen gepleşikler geçirildi. Olara Aşgabat şäheriniň häkimliginiň, Medeniýet we Daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.

  Şu ...

  22.05.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  151
  152
  >