Habarlar
 • «Saglyk — 2019» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

 • Şu günler ýurdumyzda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni giňden bellenilýär. Muňa gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilen «Saglyk — 2019» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty hem aýdyň subutnama ...

  21.07.2019
 • Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärlerine

 • Hormatly saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärleri!
  Gadyrly lukmanlar!

  Sizi Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

  Beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň: «Saglygyň gadryny bilgil ...

  21.07.2019
 • BMG Durnukly Ösüş Maksatlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Türkmenistanyň Meýletin milli syny bilen tanyşdyryldy

 • 2019-njy ýylyň 18-nji iýulynda BMG-nyň ştab-kwartirasynda Ýokary derejeli syýasy foruma gatnaşan Türkmenistanyň wekilýeti Durnukly Ösüş Maksatlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça birinji Meýletin milli syn bilen tanyşdyrdy diýlip, ýurduň daşary syýasat edarasynyň ...

  21.07.2019
 • Türkmenistanda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň pudaklaýyn geňeşiniň mejlisi geçirildi

 • Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiniň XXIX mejlisi geçirildi. Ol Türkmenistanyň şu ýylda GDA başlyklyk etmeginiň çäklerinde guraldy.

  Foruma Azerbaýjan Respublikasynyň, Ermenistan Respublikasynyň, Belarus ...

  20.07.2019
 • «Saglyk — 2019» atly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşyjylara

 • Hormatly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşyjylar! 
  Eziz watandaşlar! 
  Gadyrly myhmanlar!

  Sizi «Saglyk — 2019» atly halkara sergisiniň we ylmy maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn ...

  20.07.2019
 • GDA gatnaşyjy döwletleriň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiniň mejlisine gatnaşyjylara

 • Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
  Gadyrly dostlar, eziz myhmanlar!
  Hanymlar we jenaplar!

  Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilýän GDA gatnaşyjy döwletleriň ...

  19.07.2019
 • Taryhy-medeni miras — ýurdumyzyň we tutuş adamzadyň gymmatlygy

 • Ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.

  Türkmen, rus we iňlis dillerinde neşir edilýän žurnalyň sahypalarynda ...

  18.07.2019
 • Türkmenistanyň şypahana hyzmaty ulgamy dünýä derejesinde: “Mollagara” şypahanasy

 • Şu günler Türkmenistanyň iň gadymy şypahanalarynyň biri — «Mollagara» şypahanasy öz täze taryhynyň nobatdaky senesini bellemäge taýýarlyk görýär. Ýedi ýyl mundan öň — 2012-nji ýylyň 21-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly ...

  18.07.2019
 • Türkmenistanyň şypahana hyzmaty ulgamy dünýä derejesinde: «Arçman» we «Ýyly suw» şypahanalary

 • Sanatoriýa-şypahana ulgamy — Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamynyň möhüm bölegi, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän döwlet durmuş syýasatynyň ähmiýetli ugry bolup durýar. Bu gün ýurdumyzyň her welaýatynda döwrebap şypahanalar ...

  18.07.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň saýlanan Başlygyny gutlady

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hanym Ursula fon der Lýaýene Ýewropa Komissiýasynyň Başlygy wezipesine saýlanmagy mynasybetli Gutlag hatyny we oňa iň gowy arzuwlaryny ýollady.

  «Biz Türkmenistanda Ýewropa Bileleşigi bilen özara gatnaşyklarymyza ...

  18.07.2019
 • Dostlugyň we hyzmatdaşlygyň deňzi

 • Dünýäde möhüm ähmiýete eýe bolan sebitler bolýar. Hazarýaka sebiti-de dünýäniň kuwwatly döwletleriniň hem gyzyklanmalarynyň gönügen ýeri. Ony Merkezi Aziýa, Orta Gündogar, Kawkaz, Ýewropa sebitlerinden üzňe göz öňüne getirmek asla mümkin ...

  17.07.2019
 • Demokratiýa we hukuk — döwletiň döredijilikli syýasatynyň sütünleri

 • Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çapa taýýarlanan, çärýekde bir gezek çykýan «Demokratiýa we hukuk» ylmy-amaly ћurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy.

  Neşir hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda ...

  17.07.2019
 • Türkmenistanyň şypahana hyzmaty ulgamy dünýä derejesinde «Berzeňňi» şypahanasy

 • Ýurdumyzyň saglygy goraýyş pudagyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan şypahana-dynç alyş ulgamyna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan durmuşa geçirilýän hem-de Watanymyzyň gülläp ösmegine, türkmen halkynyň abadançylygyna gönükdirilen durmuş ugurly ...

  16.07.2019
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş wagtyny kitap ýazmaga bagyşlady

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadynyň ilkinji gününde döredijilik bilen meşgullandy, şu pursatlarda Gahryman Arkadagymyzyň agtyklary bilen bolmagy maşgala gymmatlyklarynyň durmuşyň aýrylmaz bölegidigini ýene bir gezek subut etdi ...

  16.07.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  71
  72
  >