Habarlar
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: dokma senagaty Türkmenistanyň ykdysadyýetini senagatlaşdyrmagyň öň hatarynda

 • Häzirki döwürde ýurdumyzyň dokma pudagy diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, halkara bazarlarda bäsdeşlige ukyplylygyny yzygiderli ýokarlandyrýar. Dokma senagatyny öňdebaryjy tehnologiýalar we ýurdumyzyň hem-de dünýäniň öňdebaryjy tejribeleri esasynda depginli ösdürmek ...

  23.08.2019
 • Aşgabatda Aral deňziniň çökgünliginiň we daşky gurşawyň ýaramazlaşmagynyň ýetirýän täsirleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy boýunça tegelek stol geçirildi

 • 21-nji awgustda Türkmenistanyň paýtagtynda Aral deňziniň çökgünliginiň we daşky gurşawyň ýaramazlaşmagynyň eneleriň we çagalaryň saglyk hem-de iýmit ýagdaýlaryna ýetirýän täsirleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy boýunça tegelek stol geçirildi. Çäre Birleşen Milletler ...

  22.08.2019
 • C5+1 has sepleşen, has rowaçlanan Merkezi Aziýany nazarlaýar

 • Gazagystanyň paýtagty Nur-Soltan şäherinde Merkezi Aziýa döwletleri bilen ABŞ-nyň arasyndaky hyzmatdaşlyk üçin meýdança hökmünde ýola goýlan C5+1 formatyndaky ýokary derejeli duşuşyk geçirildi. 

  Çarşenbe güni geçirilen duşuşyga Merkezi Aziýanyň ...

  22.08.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: ekologiýa hakynda alada - ýurduň we halkyň geljegi hakynda alada

 • 2015-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasynda geçirilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň 70-nji maslahatynyň çäklerinde ösüş meseleleri boýunça duşuşykda çykyş etmek bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dünýä döwletleriniň we halklarynyň ...

  22.08.2019
 • Türkmen Lideri Singapur Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrar

 • 16-njy awgustda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow awgust aýynyň aýagyna meýilleşdirilýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň Singapur Respublikasyna boljak döwlet saparyna görülýän ...

  21.08.2019
 • Transhazar turba geçirijisi: hyýaldan hakykata

 • Germaniýada ýerleşýän “Edison Technologies” kompaniýasynyň baş direktory Edison Kasapoglu göni maýa goýumlar bilen Transhazar turba geçirijisini gurmagy teklip edýän ýewro-hytaý konsorsiumy halkara ekologik talaplary berk berjaý eder diýip hasap edýär ...

  21.08.2019
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň obasenagat toplumyndaky özgertmeleri - azyk bolçulygynyň binýady

 • Obasenagat toplumynyň ýokary depginler bilen ösdürilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr, çünki bu toplum ýurdumyzyň azyk bolçulygy bilen üpjün edilmegi, ilatyň ýaşaýşynyň derejesi bilen ...

  21.08.2019
 • Ýewropa konsorsiumy Türkmenistanda metanol kärhanasyny gurmagy hödürleýär

 • «Edison Technologies», «MMEC Mannesmann GmbH», «Air Liquide Global E&C Solutions» Ýewropa kompaniýalaryň konsorsiumy hem-de Hytaýyň «SINOPEC Engineering Group» kompaniýasy Türkmenistanda tebigy gazdan metanol öndürjek kärhananyň maýa goýum taslamasyny hödürleýärler.

  11–12-nji ...

  20.08.2019
 • Türkmen sazandalarynyň ussatlygyna Wagneriň Watanynda baha berdiler

 • Germaniýa Federatiw Respublikasynda Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň çykyşlary uly üstünlik bilen geçdi. Olar Baýroýt şäherinde geçirilen ýaş artistleriň 69-njy halkara festiwalyna hem gatnaşdylar.

  Biziň saz sungatymyzyň ussatlarynyň maksatnamasyna kamera orkestriniň ýerine ...

  20.08.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda obasenagat toplumyny mundan beýläk-de ösdürmegiň ilkinji nobatdaky wezipeleri, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli beýleki möhüm meseleler ara ...

  20.08.2019
 • Milli ýygyndy toparlarymyzyň hasabynda iki altyn medal

 • 17-nji awgustda Daşkentde ýeňil atletika boýunça Özbegistanyň kubogyny almak ugrunda açyk halkara ýaryşy badalga aldy.

  Ýygyndy toparymyzyň wekili, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Şakirjan Durdyýew garşydaşlaryna hiç hili ...

  19.08.2019
 • Birža täzelikleri

 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.

  Daşary ýurt puluna Gyrgyzystandan, Özbegistandan gelen telekeçiler jemi bahasy ABŞ-nyň 93 müň dollaryndan gowrak bolan reňksiz aýnany we ...

  19.08.2019
 • Hökümet mejlisinde HYF-niň jemleri barada hasabat berildi

 • Anna güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary 11-12-nji awgustda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumynyň netijeleri we awgust-sentýabr ...

  18.08.2019
 • Daşary ýurt kompaniýalarynyň konsorsiumy Hazarüsti gaz geçirijisini gurmagy meýilleşdirýär

 • Düzüminde Ýewropanyň “Edison Technologies GmbH”, “MMEC Mannesmann GmbH”, “Air Liquide Global E&C Solutions” kompaniýalary we Hytaýyň “SINOPEC Engineering Group” kompaniýasy bolan konsorsium Hazarüsti gaz geçirijisini gurmagy meýilleşdirýär. Bu taslamany durmuşa ...

  18.08.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  81
  82
  >