Habarlar
 • Sebitiň we dünýäniň energetika howpsuzlygyny üpjün etmek ugrunda

 • Dubaý şäherinde (BAE) 24-nji fewralda açylan «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» halkara roud – şüweleňine dünýäniň nebitgaz bazarynyň öňdebaryjylary, ýurdumyzyň uglewodorod pudagynyň ýolbaşçylary gatnaşýarlar. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna ...

  25.02.2020
 • Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek wezipeleri, möwsümleýin oba hojalyk ...

  25.02.2020
 • Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy dünýä ýurtlarynda

 • Türkiýede

  Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan «ТRТ» teleradio kompaniýasy bilen bilelikde Ankara şäheriniň Etnografiýa muzeýinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli ýörite taýýarlanan wideoşekiller hem-de «TRT Avaz» teleýaýlymy tarapyndan ...

  24.02.2020
 • Dubaýda TOPH gaz geçirijisine bagyşlanan halkara forum öz işine başlady

 • Halkara forum «TOPH gaz geçirijisi parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gaz geçirijisidir» atly halkara maslahaty bilen öz işine başlady. Bu maslahatyň ilkinji plenar sessiýasynda Türkmenistan – Beýik Britaniýa söwda we senagat edarasynyň ...

  24.02.2020
 • Bişkekde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň bilermenleri duşuşdy

 • Bişkek şäherinde 20-nji fewralda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşary işler ministrlikleriniň bilermenleriniň duşuşygy geçirildi.

  Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde 20-nji fewralda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşary işler ministrlikleriniň bilermenleriniň duşuşygy geçirildi. Bu barada ...

  24.02.2020
 • Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasy

 • I. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen, 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Konstitusion kanuny bilen rejelenen görnüşde tassyklanan Türkmenistanyň Konstitusiýasyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý. № 3, 131-nji madda; 2017 ý ...

  24.02.2020
 • Birža täzelikleri

 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 42-si hasaba alyndy.

  Daşary ýurt puluna Russiýa Federasiýasyndan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän ...

  24.02.2020
 • Telekeçiligi goldamak - ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň möhüm şerti

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 20-nji fewralynda geçirilen mejlisinde çykyş edip, hususy bölegiň ösdürilmegine hemmetaraplaýyn goldaw berilmeginiň milli durmuş-ykdysady strategiýanyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtady.

  Häzirki wagtda ...

  24.02.2020
 • Kompaniýalaryň daşary ýurt tejribesi

 • Golaýda türkmen IT we tehnologiýa kompaniýalary Türkiýäniň Stambul şäherinde geçirilen «UK Technology Conference 2020» atly maslahata gatnaşdy. «Akylly Tilsimat», «Türkmen Tranzit», «Imdat Elektronika» we «Türkmen IT Park» ýaly kompaniýalaryň hünärmenlerinden ...

  22.02.2020
 • Resmi habar

 • “Türkmenistanda wezipeli adamlary we döwlet gullukçylaryny wezipä bellemegiň hem-de wezipeden boşatmagyň tertibini kämilleşdirmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 21-nji iýunynda çykaran 374-nji Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama ...

  22.02.2020
 • Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynda gurlan metjidiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, şol ýerde welaýatyň baş metjidiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

  Hormatly Prezidentimiziň uçary Türkmenabada baryp, sebitiň dolandyryş merkeziniň Halkara howa ...

  22.02.2020
 • Dubaý şäherindäki “Roadshow” TOPH taslamasynyň maslahatlaşyljak forumy bolar

 • Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde 24-25-nji fewral aralygynda “TOPH gaz geçirijisi parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gazgeçirijisidir” atly Halkara maslahaty hem-de Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maliýe goýumlaryny çekmek boýunça forumy geçiriler ...

  21.02.2020
 • Resmi habarlar

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysadyýetine daşary ýurt maliýe serişdelerini çekmek, kiçi we orta telekeçiligi goldamak, hususy telekeçiligiň ösmegine maliýe taýdan ýardam bermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi ...

  21.02.2020
 • Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministriniň Sankt-Peterburg şäherine sapary

 • Russiýa Federasiýasyna iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhamedow 2020-nji ýylyň 18-20-nji fewraly aralygynda Sankt-Peterburg şäherinde boldy.

  Saparyň çäklerinde Sankt-Peterburg şäheriniň Gubernatory A.D.Beglow bilen ...

  21.02.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  130
  131
  >