Habarlar
 • Orient Silk Road Express syýahatçylyk otlusy Aşgabada geldi

 • Orient Silk Road Express otlusy Aşgabada geldi. Otly Gazagystan-Gyrgyzystan-Özbegistan-Türkmenistan demir ýol geçelgesi boýunça gadymy döwürde we orta asyrlarda Hytaýy Orta Aziýanyň halklary bilen birleşdiren kerwen ýollarynyň ugry bilen syýahat edýän ...

  22.10.2019
 • Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2019» atly halkara forumy başlady

 • Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2019» atly XXIV halkara sergisi we maslahaty sişenbe güni öz işine başlady.

  Söwda-senagat edarasynda geçirilýän bu çäräni guramaçy hökmünde «Turkmen Forum» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda ...

  22.10.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentine Hirosaki uniwersitetiniň “Hormatly doktory” ady dakyldy

 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa duşenbe güni başlan Ýaponiýa saparynyň çäklerinde Hirosaki uniwersitetiniň “Hormatly doktory” diýen at dakyldy.

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) habar bermegine görä, sişenbe güni “Chinzanso Tokyo” ...

  22.10.2019
 • Türkmen wekiliýeti ilkinji gezek Bütindünýä harby oýunlaryna gatnaşdy

 • 2019-njy ýylyň 18-nji oktýabrynda Hytaý Halk Respublikasynyň Uhan şäherinde VII tomusky Bütindünýä harby oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi. Oňa ilkinji gezek Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň sport wekiliýeti gatnaşdy.

  Bütindünýä harby oýunlar – ...

  22.10.2019
 • Türkmenistan — Ýaponiýa: dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ösdürilýär

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Ýaponiýa ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

  Birnäçe sagatdan soň hormatly Prezidentimiziň uçary Tokio şäheriniň Haneda Halkara ...

  22.10.2019
 • Türkmenistanda Bosniýa we Gersegowinanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Bosniýa we Gersegowinanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Samir Welajiçden ynanç hatyny kabul etdi.

  Milli parlamentiň ...

  22.10.2019
 • «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara sergä we maslahata gatnaşyjylara

 • Hormatly halkara sergä we maslahata gatnaşyjylar!
  Gadyrly myhmanlar!

  Sizi «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara serginiň we maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ýurdumyzyň nebitgaz ...

  22.10.2019
 • Türkmen wekilýeti Hytaý - Merkezi Aziýa forumyna gatnaşdy

 • 18-19-njy oktýabrda Hytaý Halk Respublikasynyň Guwansi-Çžuan awtonom etrabynyň ykdysady-dolandyryş we medeni merkezi bolan Nannin şäherinde Hytaý — Merkezi Aziýa hyzmatdaşlygynyň VII forumy geçdi.

  Çäre hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk hyzmatdaşlyk boýunça Şanhaý ...

  21.10.2019
 • Resmi habar

 • «Elektrik energetikasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, şeýle hem elektrik energetikasy pudagynyň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda:

  - Elektroenergetika ulgamynyň kärhanalarynyň adatdan daşary ...

  21.10.2019
 • Türkmenistan ÝHHG-nyň mejlisinde GDA Sammitiniň jemleri boýunça çykyş etdi

 • Beýannamada Sammite gatnaşyjylaryň GDA-nyň çäklerindäki hyzmatdaşlyk barada pikir alyşandyklary bellenilip geçildi.

  Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Hemişelik Geňeşiniň penşenbe güni geçirilen nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň wekiliýeti GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Sammitiniň ...

  20.10.2019
 • Aşgabatda nebit gaz pudagynyň öňdebaryjy kompaniýalary ýygnanyşar

 •  

  Forumda Türkmenistanyň nebitgaz bazaryna, täze nebithimiýa taslamalaryna dolulygyna syn berler, şeýle hem dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalary özleriniň toplan tejribelerini paýlaşarlar.

  Aşgabat şäherinde 22 – 24-nji oktýabr aralygynda “Türkmenistanyň nebiti hem-de ...

  20.10.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrar

 • 18-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidentini Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna hem-de türkmenistanlylaryň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyň käbir meselelerine garaldy.

  Döwlet Baştutany mejlisi ...

  20.10.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Baku şäherinde geçiriljek Goşulyşmazlyk hereketiniň XVIII sammitine gatnaşar

 • 25-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Baku şäherinde geçiriljek Goşulyşmazlyk hereketiniň XVIII sammitine gatnaşmak maksady bilen, Azerbaýjan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrar – diýip, TDH ýazýar.

  Abraýly halkara guramalarynyň çäklerinde hyzmatdaşlygy ösdürmek ...

  20.10.2019
 • Aşgabatda XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasy geçiriler

 • 5 — 6-njy noýabrda Aşgabatda XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasy hem-de «Kitap — hyzmatdaşlyga we ösüşe tarap ýol» atly ylmy maslahat geçiriler. Bu barada 18-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň wideoaragatnaşyk arkaly geçiren ...

  20.10.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  99
  100
  >