Habarlar
 • Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan baýramçylyk konserti

 • Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli uly baýramçylyk konserti boldy.

  Bu sene Milletler Bileleşigi tarapyndan ýurdumyzyň daşary syýasat ugrunyň dünýäde we sebitde, döwletleriň we halklaryň arasynda ...

  13.12.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

 • Şu gün Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halky dünýä bileleşigi bilen bilelikde Halkara Bitaraplyk gününi belleýär. Şanly baýramçylyk mynasybetli tutuş ýurdumyzda dabaralar giňden ýaýbaňlandyryldy. Şolaryň esasylary türkmen paýtagtynda guraldy. Bu ýerde ...

  13.12.2019
 • Belent maksatlaryň aýdyň ýoly

 • Hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyga guwanmak, Watany, halky söýmek bagtdyr» atly kitabynda belleýşi ýaly, «Bütin dünýäde ilkinji gezek Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilmek hormatyna mynasyp bolan Türkmen Bitaraplygy hakykatdan hem gudratdyr» ...

  12.12.2019
 • Türkmenistanyň dünýä ähmiýetli bitaraplygyna bagyşlanan ylmy maslahat

 • Şu gün Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk» atly ylmy maslahat geçirildi.

  Berkarar Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe ...

  12.12.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti «Kawasaki» ýapon kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» kompaniýasynyň energetika ulgamy we önümçilik işläp taýýarlamalary boýunça ýolbaşçysy Tasuýa Watanabeni kabul etdi.

  Myhman ýüzbe-ýüz duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin ...

  12.12.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti birža söwdalaryny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini sanly ykdysadyýet konsepsiýasyna laýyklykda has-da kämilleşdirmek we döwrebaplaşdyrmak meseleleri hem-de şu wezipeler bilen baglanyşykly çäreler boýunça iş maslahatyny geçirdi ...

  12.12.2019
 • Baýramçylygyň öňýanynda Watanymyzyň sebitlerinde täze binalar ulanylmaga berildi

 • Ýola goýlan asylly däbe görä, Garaşsyz Türkmenistan üçin şanly baýramçylyk bolan Halkara Bitaraplyk gününiň öňýanynda ýurdumyzyň dürli sebitlerinde täze gurlan desgalaryň açylyş dabaralary boldy. Şolara şäher, welaýat we etrap häkimlikleriniň ...

  12.12.2019
 • Daşary ýurtly kärdeşleri Türkmenistanyň Prezidentini Halkara Bitaraplyk güni bilen gutlaýarlar

 • Onuň Alyhezreti,
  Türkmenistanyň Prezidenti
  jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

  Siziň Alyhezretiňiz!

  Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Siziň Alyhezretiňize hem-de tutuş türkmen halkyna Ysraýylyň halkynyň adyndan mähirli gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin ...

  12.12.2019
 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

 • Mähriban halkym!
  Eziz watandaşlar!

  1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Türkmenistanyň taryhyna örän möhüm syýasy seneleriň biri hökmünde ýazyldy. Mundan ýigrimi dört ýyl ozal Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan taryhy Rezolýusiýanyň ...

  12.12.2019
 • Türkmen döwletiniň baş sütünleriniň biri

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda agzybir halkymyz Halkara Bitaraplyk gününi bellemäge uly taýýarlykly geldi.

  1995-nji ýylda Garaşsyz Türkmenistan döwletiniň bitaraplyk derejesine eýe bolmagy gojaman we ...

  11.12.2019
 • Sebitlerde baýramçylyk mynasybetli täze desgalaryň açylyş dabaralary

 • Şu gün Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda Gökdepe etrabynyň sazlaşykly ösýän we ilaty köpelýän künjeginiň suw üpjünçiligini durnuklaşdyrmak maksady bilen, «Ýaňgala» geňeşliginiň çäginde gurlan suw paýlaýjy bekediň açylyş dabarasy boldy.

  Bu ...

  11.12.2019
 • Türkmenistanda Litwa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

 • Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Litwa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Egidiýus Nawikasdan ynanç hatyny kabul etdi.

  Milli parlamentiň ...

  11.12.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti «VINCI» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysynyň wekilini kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «VINCI» kompaniýalar toparynyň direktorlar geňeşiniň başlygynyň orunbasary Iw-Tibo de Silgini kabul etdi.

  Myhman ýüzbe-ýüz duşuşyga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz ...

  11.12.2019
 • Türkmenistan Prezidenti «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.

  Işewür ýüzbe-ýüz duşuşyga döredilen mümkinçilik üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, milli ...

  11.12.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  113
  114
  >