Habarlar
 • Resmi habarlar

 • Halklaryň arasyndaky dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak hem-de bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, şeýle hem ...

  19.06.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wezipelerine, ýerlerde alnyp barylýan möwsümleýin meýdan işleriniň barşyna garaldy, şeýle ...

  18.06.2019
 • Türkmenistanda Sloweniýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Sloweniýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Branko Rakowesden ynanç hatyny kabul etdi.

  Milli parlamentiň ýolbaşçysy ...

  18.06.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

  Birek-birege mähirli sözleri aýdyp, iki ýurduň Liderleri möhüm hyzmatdaşlyk esaslaryna daýanýan döwletara gatnaşyklarynyň ...

  18.06.2019
 • Watan goragçysy bolmak–belent hormat we jogapkärçilik

 • Ir bilen Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdança Harby akademiýanyň, Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň gutardyş dabarasynyň geçýän ýerine öwrüldi.

  Harby akademiýanyň, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky harby ...

  17.06.2019
 • Birža täzelikleri

 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 66-sy hasaba alyndy.

  Daşary ýurt walýutasynaABŞ-dan, Singapurdan, BAE-den, Şweýsariýadan, Owganystandan gelen telekeçilerTürkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini,dizel ýangyjyny ...

  16.06.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag hatyny iberdi

 • Mähriban uçurymlar!

  Sizi eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny, goranmak ukybyny, Döwlet serhedimiziň mizemezligini, ýurdumyzyň howpsuzlygyny, jemgyýetçilik asudalygyny, milli kanunçylygymyzy we hukuk tertibini ygtybarly goramagy üpjün etmek ...

  15.06.2019
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, taslamalara seredildi, käbir möhüm resminamalar kabul edildi.

  Döwlet ...

  15.06.2019
 • Resmi habarlar

 • Ýurdumyzyň häzirki zaman bazar gatnaşyklaryna geçýän döwründe ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna daşary ýurt maýa goýumlaryny işjeň çekmek we olary höweslendirmek boýunça çäreler toplumyny işläp düzmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol ...

  15.06.2019
 • Resmi habarlar

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek hem-de ýaşlaryň hünär taýýarlygyny we iş bilen üpjünçiligini gowulandyrmak ...

  15.06.2019
 • Hormatly Prezidentimiz Milli Goşunymyzyň söweşjeň taýýarlygynyň duýdansyz barlagyny geçirdi

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaragly Güýçleriň taýýarlyk we söweşjeň ukybyny duýdansyz barlamak maksady bilen, gije ýarymdan agansoň, degişli düzümleri dessin söweşjeň ...

  14.06.2019
 • Türkmen döwlet medeniýet institutynyň gurluşy tassyklanyldy

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda syýahatçylyk ugurlarynyň geografiýasyny we köpdürliligini giňeltmek, hyzmatlaryň hilini we görnüşlerini ýokarlandyrmak, bu pudak üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagy kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol ...

  13.06.2019
 • Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň ady üýtgedildi

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäni we ýokary netijeli sporty ösdürmek, sport ulgamy üçin ýokary derejeli hünärmenleriň, ussat türgenleriň, tälimçileriň taýýarlygyny kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi ...

  13.06.2019
 • Türkmenistanyň Jemagat hojalygy institutynyň ady üýtgedildi

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ulag pudagy hem-de ýaşaýyş jaý-jemagat ulgamlary üçin ýokary derejeli inženerleri we tehnologlary taýýarlamagy kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň ...

  13.06.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  62
  63
  >