Habarlar
 • Birža täzelikleri

 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.

  Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan we Şotlandiýadan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, Birleşen Arap ...

  06.04.2020
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda Hökümetiň şu ýylyň birinji çärýeginde alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi.

  Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ...

  04.04.2020
 • Türkmenistan — Gruziýa: özara bähbitli hyzmatdaşlyk berkidilýär

 • Türkmenistanyň we Gruziýanyň wekilleriniň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde geçirilen maslahatyň barşynda iki dostlukly ýurduň we halklaryň bähbidine türkmen-gruzin gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek, şol sanda ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmegiň barşy hem-de ...

  03.04.2020
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň we Tatarystanyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

  Döwlet Baştutanymyz Russiýanyň iri sebitiniň ýolbaşçysy bilen mähirli salamlaşyp, ony geçen ...

  03.04.2020
 • Ýaponiýada Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň bellenilmegine bagyşlanan çäreler geçirilýär

 • Türkmenistanda bolşy ýaly, daşary ýurtlarda hem Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan hem-de biziň ýurdumyzda 2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli çäreleriň geçirilmegi dowam edýär ...

  02.04.2020
 • Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň mejlisi

 • Şu gün Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň mejlisi geçirildi, onda ýurdumyzda hususy işewürligi mundan beýläk-de ösdürmegiň häzirki wagtdaky meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

  Mejlisde şeýle hem guramaçylyk meselesine garaldy, oňa laýyklykda ...

  02.04.2020
 • Konstitusion toparyň ýanyndaky iş toparyň maslahaty

 • Şu gün Mejlisde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň ýanyndaky iş toparynyň nobatdaky maslahaty geçirildi.

  Bu iş topary geçen ýylyň ...

  02.04.2020
 • Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi, onda şu ýylyň geçen üç aýynda harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýerine ...

  02.04.2020
 • Ýokanç kesellere garşy — gyzyl burçly unaş

 • Ýurdumyzda möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak bilen bagly zerur işler alnyp barylýar. Olar bilen bagly wagyz-nesihat işleri hem yzygiderli geçirilip, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üsti bilen lukmanyň maslahatlary ...

  01.04.2020
 • Owganystanyň Akina şäherçesinde köpçülikleýin bag ekmek çäresi geçirildi

 • Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy hem-de Halkara Nowruz baýramy mynasybetli Türkmenistan tarapyndan gurulýan, Owganystanyň Farýab welaýatynyň Andhoý etrabynyň Akina şäherçesindäki 500 orunlyk metjidiň ýanynda hem-de Magtymguly Pyragynyň barelýefiniň daş-töwereginde ...

  01.04.2020
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri hem-de amaly-türgenleşik işleri bilen tanyşdy.

  Ir ...

  01.04.2020
 • Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri M.Baýramdurdyýewiň gatnaşmagynda iş ...

  31.03.2020
 • Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginde «Türkmenistan ― Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli iki film surata düşürilýär

 • 2020-nji ýylyň «Türkmenistan ― Bitaraplygyň mekany» ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli, Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginde Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany», «Parahatçylyk taglymaty» atly filmler döredilýär ― diýip ...

  30.03.2020
 • Il saglygynyň goragynda

 • Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamyny ösdürmekde-de taýsyz tagallalar edýär. Türkmen lukmançylygyny ösdürmekde milli Liderimiziň bu ulgam bilen baglanyşykly ylmy işleriniň ...

  30.03.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  138
  139
  >