Habarlar
 • Türk­men-ger­man hyz­mat­daş­ly­gy: sag­ly­gy go­raý­şa in­no­wa­si­ýa­lar or­naş­dy­ryl­ýar

 • Aş­ga­ba­da ne­mes luk­man-pro­fes­sor­la­ry­nyň no­bat­da­ky to­pa­ry gel­di. Ola­ryň ýur­du­my­za ýy­gy-ýy­gy­dan gel­me­gi hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bi­len sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­myn­da türk­men-ger­man hyz­mat­daş­ly­gy­nyň iş­jeň ös­dü­ril­ýän­di­gi­niň aý­dyň su­but­na­ma­sy bo­lup dur­ýar.

  Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş ...

  19.09.2018
 • Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň PER­MA­NY

 • Ça­gy­ryş bo­ýun­ça har­by gul­lu­gy geç­ýän har­by gul­luk­çy­la­ry Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­rag­ly Güýç­le­rin­den, beý­le­ki go­şun­la­ryn­dan we har­by eda­ra­la­ryn­dan har­by gul­luk­dan bo­şat­mak we Türk­me­nis­ta­nyň ra­ýat­la­ry­nyň har­by gul­lu­ga no­bat­da­ky ça­gy­ry­ly­şy ha­kyn­da

  Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­ýa­sy­na hem-de «Har­by borç­lu­lyk we har­by gul­luk ha­kyn­da­ky» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­na la­ýyk­lyk­da, ka­rar ed­ýä­rin ...

  19.09.2018
 • Res­mi ha­bar­lar

 • Türk­me­nis­tan­da 2018-nji ýy­lyň 9 — 15-nji sent­ýab­ry ara­ly­gyn­da ge­çi­ri­len “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li ýa­ry­şyn­da ýe­ňi­ji bo­lan türk­me­nis­tan­ly gat­na­şy­jy­la­ry aw­tou­lag se­riş­de­le­ri bi­len sy­lag­la­mak mak­sa­dy bi­len, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Per­ma­na gol çek­di. Res­mi­na­ma la­ýyk­lyk­da, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň adyn­dan:

  — ýe­ňil aw­tou­lag­la­ryň ara­syn­da ...

  19.09.2018
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitde iri karbamid toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda iri senagat desgasynyň — “Garabogazkarbamid” zawodynyň açylyş dabarasy boldy, bu desga ýurdumyzyň himiýa senagatynyň önümçilik düzümleriniň üstüni ýetirdi.

  Karbamid dökünleriniň önümçiligi boýunça iň ...

  17.09.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti “Kawasaki Heavy Industries Ltd.” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Kawasaki Heavy Industries Ltd.” kompaniýasynyň energetika ulgamy hem-de önümçilik işläp taýýarlamalary boýunça prezidenti Tasuýa Watanabeni kabul etdi.

  Myhman şanly waka — karbamid dökünleriniň önümçiligi boýunça sebitde iri toplumyň ulanmaga berilmegi bilen hormatly Prezidentimize ...

  17.09.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti «Mitsubishi Сorporation» we «Çalyk Holding» kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Mitsubishi Сorporation» kompaniýasynyň ýerine ýetiriji wise-prezidenti jenap Hiroşi Sakumany hem-de «Mitsubishi Heavy Industries Engineering, Ltd.” kompaniýasynyň prezidenti, Baş ýerine ýetiriji direktory jenap Şigehisa Kobaýaşini, şeýle hem “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň müdiriýetiniň başlygy Ahmet ...

  17.09.2018
 • Türkmen türgeni - erkin göreş boýunça halkara ýaryşyň baýrak eýesi

 • Belarus Respublikasynyň paýtagty Minskde tamamlanan erkin göreş boýunça halkara ýaryşda 79 kilograma çenli argam derejesinde ildeşimiz Döwletmyrat Orazgylyjow kümüş medal gazandy.

  Ýaryşyň birinji tapgyrynda Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby ilkinji minutda belarusly garşydaşyny pilçesiniň üstüne taşlady hem-de arassa ýeňiş ...

  17.09.2018
 • Hormatly Prezidentimiziň Akhan diýen aty dünýä rekordyny goýdy

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan “Amul — Hazar 2018” halkara awtoralliniň 15-nji sentýabrda tamamlanmagy mynasybetli Hazar deňziniň kenarynda geçen owadan dabaralaryň barşynda awtomobil ýaryşynyň ýeňijilerini sylaglamak dabarasyndan başga-da ...

  17.09.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti halkara ralliniň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan ajaýyp taslamasy - “Amul - Hazar 2018” halkara awtorallisi üstünlikli tamamlandy. Şu gün agşam «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda awtomobil sportunyň ýyl ýazgysyna giren hem-de Türkmenistanyň geljekde ...

  17.09.2018
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Awazada sport toplumyna bardy

 • Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün “Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky köpugurly sport toplumyna bardy.

  Mälim bolşy ýaly, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we ýokary görkezijiler sportuny ösdürmek Türkmenistanda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna çykaryldy. Sagdyn durmuş ...

  17.09.2018
 • Ýokary döwlet sylaglary — milli medeniýetimizi ösdürmäge goşant üçin

 • Şu gün deňizýakasyndaky şäheriň Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň hormatly atlaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerini hem-de edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, ýaş ýerine ýetirijileriň we zehinli çagalaryň arasynda yglan edilen “Türkmeniň Altyn ...

  17.09.2018
 • Daşoguzly ekerançylar pagta ýygymyna girişdiler

 • Howa şertleri boýunça ýurdumyzyň beýleki sebitlerinden ýygym möwsümi biraz gijiräk badalga alýan Daşoguz welaýatynyň kärendeçileri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, şu gün pagta ýygymyna girişdiler.

  Welaýatyň häkimliginde geçirilen iş maslahatynyň esasy meselesi ýygym möwsümini, ähli degişli gulluklaryň takyk işlemegini ...

  16.09.2018
 • Medeniýet we sungat, döredijilik işgärlerine, «Türkmeniň Altyn asyry» baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijilerine

 • Hormatly adamlar!

  Sizi hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllyk baýramy, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi diýen abraýly baýraga, hormatly atlara mynasyp bolmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden ...

  16.09.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna ugrady

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady. 15-nji sentýabrda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda “Amul — Hazar 2018” halkara awtoralliniň tamamlanmagy mynasybetli dabaralar geçiriler.

  Aşgabadyň Halkara howa menzilinden milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.

  Döwlet Baştutanymyzy Türkmenbaşy ...

  14.09.2018
  <
  1
  2
  ...
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  >