Habarlar
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem taýýarlanan birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

  Hormatly Prezidentimiz mejlisiň ...

  17.08.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrini kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilowy kabul etdi.

  Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Özbegistanyň ...

  17.08.2019
 • Türkmenistan nebitçiler üçin “ISUZU” kysymly 800 awtobus satyn alar

 • “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda 11-12-nji awgustda birinji Hazar ykdysady forumy geçirildi. Oňa premýer-ministr Abdulla Aripowyň ýolbaşçylygynda Özbegistanyň uly wekiliýeti gatnaşdy. Özbegistan hazarýaka döwleti bolmasa-da, foruma uly gyzyklanma bildirdi.

  Özbegistan Türkmenbaşynyň ...

  16.08.2019
 • «Kamaz» şereketinden ýurdumyza 2000 ýük maşyny alynar

 • Russiýanyň ýük maşynlaryny öndürýän «Kamaz» şereketinden üç ýylyň dowamynda ýurdumyza 2000 sany dürli görnüşli ýük ulaglaryny almak hakyndaky ylalaşyk röwşen geljegi nazarlaýan ajaýyp üstünlikleriň biri bolar. Bu barada 12-nji awgustda ...

  15.08.2019
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazar strategiýasy – dünýä metbugatynyň sahypalarynda

 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, Hazaryň türkmen kenaryndaky "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda geçen birinji Hazar ykdysady forumyna diňe bir Hazarýaka ýurtlarynyň ýokary wezipeli wekilleri däl-de, dünýä bazarynda uly orun ...

  15.08.2019
 • Birinji Hazar ykdysady forumynyň jemleri boýunça başlyklygyň Beýannamasy

 • 2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustynda Türkmenistanyň Türkmenbaşy şäherinde Birinji Hazar ykdysady forumy geçirildi.

  Forumyň çäklerinde birnäçe halkara çäreleri guraldy, bu çäreleriň netijeleri boýunça şu aşakdakylar bellenildi:

  Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýa Federasiýasynyň ...

  15.08.2019
 • Birinji Hazar ykdysady forumynyň işewür meýdançasynyň netijeliligi sanlarda

 • Ýurdumyzda öndürilýän önümleriň mukdaryny artdyrmak we görnüşlerini giňeltmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän ykdysady syýasatynyň möhüm ugrudyr. Milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak, senagat ulgamyny we obasenagat toplumyny ösdürmek ...

  14.08.2019
 • Birinji Hazar ykdysady forumynyň taryhy ähmiýeti

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň işjeň täzeçil syýasaty durmuşa geçirmegi netijesinde Türkmenistan indi ençeme gezek möhüm ähmiýete eýe bolan iri halkara çäreleriň geçirilýän ýerine öwrülýär. Olar köp halatda dünýä syýasatynda düýbünden ...

  14.08.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň birinji Hazar ykdysady forumynda eden çykyşy

 • Hormatly wekiliýetleriň baştutanlary we agzalary! 
  Gadyrly myhmanlar! 
  Hanymlar we jenaplar!

  Sizi Türkmenistanda mähirli mübärekleýärin. Birinji Hazar ykdysady forumynyň işine gatnaşmaga çakylygymyza seslenendigiňiz üçin minnetdarlyk bildirýärin.

  Şu zala Hazarýaka ...

  13.08.2019
 • Birinji Hazar ykdysady forumyna sebitiň ýurtlarynyň hökümet Baştutanlary gatnaşdylar

 • Şu gün bu ýerde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde birinji Hazar ykdysady forumy geçirildi, oňa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

  Forumyň gün tertibi kenarýaka ýurtlaryň hem-de gyzyklanma bildirýän ähli ...

  13.08.2019
 • Hazar sebitiniň ýurtlarynyň halklarynyň dostlugynyň hormatyna uly konsert

 • Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň sungat ussatlarynyň uly konserti boldy. Köp öwüşginli döredijilik baýramy hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça Hazar deňziniň gününde geçirilen birinji Hazar ykdysady ...

  13.08.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti we belent mertebeli myhmanlar innowasiýalar hem-de awtomobil sergisine baryp gördüler

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşyjylar Halkara innowasion tehnologiýalar sergisine we “Türkmen sährasy - 2019” atly awtosergisine baryp gördüler.

  Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň çägi giň ...

  13.08.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň we Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministriniň duşuşygy

 • Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýurdumyza birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin gelen wekiliýetiň ýolbaşçysy, Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri Nowruz Ismail ogly Mamedowyň arasynda duşuşyk ...

  13.08.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň duşuşygy

 • Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Mamin bilen duşuşygy boldy. Ol birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin uly wekiliýete baştutanlyk edip, ýurdumyza ...

  13.08.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  81
  82
  >