Habarlar
 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň senagat işgärlerine

 • Hormatly senagat toplumynyň işgärleri!

  Sizi bedew batly ösüşlere we rowaçlyklara beslenýän Garaşsyz Watanymyzyň täze taryhynyň senenamasyna şanly baýramlaryň biri hökmünde giren Senagat işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

  Berkarar döwletimiziň ...

  20.10.2019
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna hem-de türkmenistanlylaryň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyň käbir meselelerine garaldy.

  Döwlet ...

  19.10.2019
 • Türkmenistan ilkinji gezek «ITB Asia» gatnaşdy

 • ITB halkara ulgamyna girýän Aziýanyň iň iri sergisi yzygiderli 12-nji gezek geçirilip, 130-dan gowrak ýurtdan 1300 wekil gatnaşdy.

  Türkmen syýahatçylyk işewürligi Singapurda 16-18-nji oktýabrda geçirilýän «ITB Asia» halkara sergisinde birinji ...

  18.10.2019
 • Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

 • Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biridir. Bu sebitde umumy abadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän ...

  18.10.2019
 • Türkmenistan köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny giňeldýär

 • «Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň (TDH) başlygy RT halkara teleýaýlymy ady bilen has belli «ТВ-Новости» Awtonom täjirçilik däl guramasynyň arasynda habarlar maglumatlaryny alyşmak ulgamynda ...

  18.10.2019
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

 • GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň giňişliginde köptaraply gatnaşyklaryň täze tapgyryny başlandygyny doly hukuk bilen aýdyp bolar. Paýtagtymyzda ýakyn onýyllyklar üçin sebitiň ýurtlarynyň arasynda ...

  17.10.2019
 • Keseliň öňüni alyş sanjymlary — ilat arasynda epidemiologik abadançylygy üpjün etmegiň esasy

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adamy jemgyýetiň we döwletiň esasy gymmatlygy diýip yglan etmek hem-de ilatyň saglygyny goramak meselelerine uly üns bermek bilen, ýurdumyzyň tutuş saglygy goraýyş ulgamy üçin «Il saglygy ...

  17.10.2019
 • Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

 • Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de kabul edilen resminamalary durmuşa geçirmek boýunça GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň wezipeleri Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde 16-njy oktýabrda Minskide bolan Arkalaşygyň ...

  17.10.2019
 • TOPH-niň Pakistan böleginiň gurluşygynyň senesi şu hepde kesgitlener

 • Oktýabr aýynda Türkmenistanyň we Pakistanyň ýokary derejeli resmi wekilleri Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisi bilen bagly duşuşyk geçirerler.

  Pakistanyň «The Express Tribune» neşiriniň «Inter State ...

  16.10.2019
 • Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

 • Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslahat öz işine başlady, bu çäräni ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy guraýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ...

  16.10.2019
 • Resmi habar

 • Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da ösdürmek, türkmen we koreý işewürleriniň arasynda özara peýdaly gatnaşyklary ýola goýmaga ýardam bermek maksady bilen ...

  16.10.2019
 • Türkmenistanyň Senagat pudaklarynyň ösüşine bagyşlanan sergi öz işine başlady

 •  

  Şu gün – 15-nji oktýabrda Türkmenistanyň
Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, «Türkmenhimiýa» döwlet konserni, şeýle-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy gurnamagynda «Türkmenistanyň Senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergisi ...

  15.10.2019
 • Aşgabat sammiti: ynsanperwerligiň röwşen ýoly bilen

 •  

  Ynha, GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi tamamlandy. Bu çäre Türkmenistanyň şu ýylda GDA-da başlyklyk etmeginiň çägindäki köpugurly hem köp sanly çäreleriň-de üstünlikli jemlenmesine öwrüldi.
  eýsem, Türkmenistan dürli mentalitetli, dürli ...

  15.10.2019
 • Resmi habar

 • «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, nebitgaz pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Türkmennebit» döwlet ...

  15.10.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  99
  100
  >