Habarlar
 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň edermen oba zähmetkeşlerine, hasyl ussatlaryna we ähli halkyna

 • Eziz watandaşlar!
  Edermen babadaýhanlar!

  Sizi ösüşleriň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda her ýylyň noýabr aýynda giňden bellenýän Hasyl toýy bilen tüýs ýürekden ...

  10.11.2019
 • Şu gün Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçirilýär

 • Şu gün – 9-njy noýabrda Türkmenistanyň ähli sebitlerinde ählihalk bag ekem dabarasy geçirilýär. Bu barada 8-nji noýabrda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde habar berildi.

  Türkmenistanda daşky gurşawy goramagyň, tebigata ...

  09.11.2019
 • Ženewada goşulyşmazlyk hereketiniň agza-ýurtlarynyň ilçileriniň duşuşygy

 • 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda Ženewada BMG-niň Milletler Köşgünde Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza-ýurtlarynyň Ilçileriniň duşuşygy geçirildi. Duşuşyga Ženewada BMG-niň ýanyndaky Goşulyşmazlyk hereketiniň agza-ýurtlarynyň şeýle-de, synçy ýurtlarynyň diplomatik wekilhanalarynyň wekilleri we ýolbaşçylary gatnaşdylar ...

  09.11.2019
 • “Eni” kompaniýasy Türkmenistanda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini kämilleşdirmek isleýär

 • “Eni” energiýa kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy bolan “Eni Turkmenistan Limited” 2008-nji ýyldan bäri işleýär.

  Milan şäherinde çarşenbe güni geçirilen türkmen-italýan işewürler forumynda “Eni” kompaniýasynyň Merkezi Aziýa boýunça wise-prezidenti Luka Wignati kompaniýanyň ...

  09.11.2019
 • Türkmen telekeçileri italýan kompaniýalary bilen 11 şertnama gol çekdiler

 • Türkmen telekeçileri hem italýan kompaniýalary bilen enjamlary we önümçilik tehnologiýalary satyn almak boýunça 11 şertnama gol çekdiler.

  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we türkmen wekiliýetiniň Italiýa saparynyň çäklerinde çarşenbe güni Milanda ...

  09.11.2019
 • Türkmen arheologlary Amul galasynda gazuw-agtaryş işlerini geçirdiler

 • Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň alymlarynyň gatnaşmaklarynda golaýda Türkmenabat şäheriniň eteginde ýerleşýän Amul galasynda gazuw-agtaryş işleri geçirildi ― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti habar berdi.

  Bu ýerden küýze we keramiki ...

  09.11.2019
 • Italiýaly kompaniýalar TOPH taslamasyna gatnaşmaga çagyryldy

 • Umumy uzynlygy 1840 kilometre barabar boljak TOPH gaz geçirijisi ýylda 33 milliard kubmetr türkmen gazyny akdyrmaga mümkinçilik berer.

  Milanda çarşenbe güni geçirilen türkmen-italýan işewürler maslahatynda Italiýanyň maýadarlary we gurluşyk kompaniýalary ...

  09.11.2019
 • Türkmenistan “Suw serişdelerini tygşytly peýdalanmak – durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň esasy” atly halkara maslahatyny geçirýär

 • 2019-njy ýylyň 5-6-njy noýabrynda Aşgabadyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Suw serişdelerini tygşytly peýdalanmak – durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň esasy” atly halkara maslahaty geçirildi. Ol özünde dünýäniň 10 ýurdundan 60-dan gowrak bilermeni jemledi ...

  09.11.2019
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna hem-de türkmenistanlylaryň abadançylygyny üpjün etmäge ...

  09.11.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti pagtaçylaryň zähmet ýeňşi hakyndaky hasabatlary kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Lebap, Mary we Daşoguz welaýatlarynyň häkimlerinden ýurdumyzyň pagtaçylarynyň pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri hakyndaky hasabatlary kabul etdi.

  Sebitleriň ýolbaşçylary ...

  09.11.2019
 • Lebap welaýatynyň edermen pagtaçylaryna, ýygymçylaryna, mehanizatorlaryna we ähli oba hojalyk işgärlerine

 • Gadyrly Lebap welaýatynyň «ak altyn» ussatlary!
  Edermen pagtaçylar!

  Sizi «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda ýurdumyzda giňden bellenilýän Hasyl toýunyň öňüsyrasynda sahawatly türkmen topragyndan welaýat boýunça «ak altynyň» ...

  09.11.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Hasyl toýy mynasybetli Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda

 • Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmakda, ykdysadyýetiň oba hojalyk we beýleki pudaklaryny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, has kämil tehnologiýalary we öňdebaryjy tejribäni önümçilige ornaşdyrmakda, önümçiligiň ...

  09.11.2019
 • Lebap welaýatynyň pagtaçylarynyň zähmet üstünligi

 • Şu gün Amyderýa jülgesiniň pagtaçylary döwlete pagta satmak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler. Olar taýýarlaýyş nokatlaryna ýokary hilli “ak altynyň” 300 müň tonna golaýyny tabşyrdylar, munuň ...

  09.11.2019
 • Resmi habarlar

 • «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 - 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ilatymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da ýokarlandyrmak, şeýle hem “Ahal welaýatynyň täze, döwrebap ...

  09.11.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  106
  107
  >