Habarlar
 • Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýyna gatnaşyjylara we ýurdumyzyň ähli ýaşlaryna

 • Hormatly gurultaýa gatnaşyjylar!

  Berkarar döwletimiziň ruhubelent we bagtyýar ýaşlary!

  Sizi öňdebaryjy jemgyýetçilik guramasy bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynyň geçirilmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ...

  11.09.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti bank ulgamyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýewiň hem-de Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy R.Jepbarowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň esasy bank edaralarynyň öňünde ...

  11.09.2019
 • Resmi habar

 • Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

   

    ...

  10.09.2019
 • Sanlaşdyrmak hereketde: telekommunikasiýalar we ekerançylyk

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy esasynda işlenip taýýarlanylan 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy maglumat tehnologiýasyny giňden peýdalanmagyň hasabyna halk hojalygynyň pudaklarynyň we ýurdumyzyň durmuş ulgamynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga ...

  10.09.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

  Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek syýasatyny durmuşa geçirmek, taryhy ähmiýetli ...

  10.09.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň permany

 • Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli medeniýet, sungat we döredijilik işgärlerine hormatly atlary dakmak hakynda

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde gazanylýan uly üstünlikler, ýetilýän belent sepgitler ...

  09.09.2019
 • Milli medeniýetimiziň ösüşine goşant üçin ýokary döwlet sylaglary

 • Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň hormatly atlaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerini hem-de edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden “Türkmeniň Altyn asyry” ...

  09.09.2019
 • Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň gurluşygynyň ýaýbaňlandyrylmagy mynasybetli dabaralar

 • Şu gün Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde bu ýerde amala aşyrylýan giň gerimli şähergurluşyk işleriniň - welaýatyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň döredilmegi mynasybetli dabaralar boldy. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary ...

  09.09.2019
 • Sebitlerde lukmançylyk – durmuş düzüminiň kämilleşdirilmegine telekeçileriň goşandy

 • Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny hemmetaraplaýyn ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän we durmuş üpjünçiligini esasy ugur edinýän syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar.

  Döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda işlenip taýýarlanylan “Saglyk” ...

  09.09.2019
 • Sanlaşdyrmak işleri hereketde: möhüm ädimler we iri meýilnamalar

 • Ministrler Kabinetiniň 6-njy sentýabrda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň özygtyýarlylygynyň, bähbitleriniň goragyna, ulgamlaýyn howpsuzlygyň wehimlerini aradan aýyrmaga, şeýle hem jemgyýetçilik tertibini üpjün etmäge, guramalaryň we raýatlaryň kanuny hukuklaryny ...

  09.09.2019
 • Medeniýet we sungat, döredijilik işgärlerine, «Türkmeniň Altyn asyry» baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijilerine

 • Gadyrly «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijileri!
  Hormatly dabara gatnaşyjylar!

  Sizi hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň mukaddes Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramy, şeýle hem «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi diýen abraýly ...

  07.09.2019
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

  Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň ...

  07.09.2019
 • Türkmenistan — Germaniýa: adamlaryň saglygy ugrunda hyzmatdaşlyk

 • Şu gün «Ýyldyz» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Saglygy goraýyş boýunça VIII türkmen-german forumy geçirildi. Ol geçirilip gelýän ýyllarynda iki dostlukly ýurduň arasynda lukmançylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek üçin netijeli çärä öwrüldi ...

  07.09.2019
 • Hereket howpsuzlygy — jemgyýetimiziň sagdynlygy

 • Rowaçlyga beslenýän ýurdumyzda, Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda, adam we onuň saglygy hakda alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda raýatlaryň abadan durmuşda uzak hem bagtyýar ýaşamaklary ugrunda edilýän ...

  06.09.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  88
  89
  >