Habarlar
 • Gallaçylaryň ýokary zähmet üstünligi — azyk bolçulygynyň kepili

 • Türkmenistanyň gallaçylary uly zähmet ýeňşini gazandylar. Olar Watan harmanyna 1 million 650 müň tonnadan gowrak bugdaý tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler.

  Türkmenistan gadymy we baý ekerançylyk medeniýetiniň ýurdudyr. Häzirki ...

  10.07.2019
 • Türkmenistan — Italiýa: parlamentara gatnaşyklar pugtalandyrylýar

 • Şu gün Mejlisde Italiýa Respublikasynyň parlamentiniň Deputatlar palatasynyň wise-prezidenti Ettore Rozatonyň ýolbaşçylygynda iş sapary bilen türkmen paýtagtyna gelen wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.

  Myhmanlar Türkmenistanyň ykdysady we durmuş taýdan okgunly ösüşine ...

  09.07.2019
 • Türkmen pälwanlarynyň iki medaly

 • Madridde 5 — 8-nji iýulda Ispaniýanyň «Gran-pri» halkara ýaryşy geçirildi. Oňa dünýäniň 47 ýurdundan güýçli türgenleriň iki ýüzden gowragy gatnaşdy.

  Bu ýaryşda Türkmenistana dürli agram derejelerinde çykyş edýän türgenleriň üçüsi ...

  09.07.2019
 • Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine resminamalary kabul etmek başlandy

 • Şu gün ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek başlandy.

  Ministrler Kabinetiniň 5-nji iýulda bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Buýruga gol çekip, 2019-njy ...

  09.07.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Latwiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan jenap Egil Lewitsi Latwiýa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.

  Türkmenistanyň Prezidenti şu ýakymly ...

  09.07.2019
 • Türkmenistanyň wekiliýeti ÝB-niň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygyna gatnaşdy

 • 7-nji iýulda Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkekde Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi, oňa Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.S.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti gatnaşdy ...

  08.07.2019
 • Mejlisde we Daşary işler ministrliginde duşuşyklar geçirildi

 • Şu gün Mejlisde ýurdumyza iş sapary bilen gelen Ýewropa Bileleşiginiň Daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça Ýokary wekili hanym Federika Mogerini bilen duşuşyk geçirildi.

  Duşuşygyň çäklerinde myhman Türkmenistanyň ýokary kanunçykaryjy ...

  08.07.2019
 • Birža täzelikleri

 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-sy hasaba alyndy.

  Daşary ýurt walýutasyna ABŞ-dan, Panamadan, Şweýsariýadan, BAE-den, Gonkongdan, Türkiýeden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan ...

  08.07.2019
 • Ýeňil atletikaçylarymyzyň halkara üstünligi

 • Düýn türgenlerimiz Gazagystanyň Almaty şäherinde «Gusman Kosanowyň ýagty ýadygärligine» ady bilen geçirilen ýeňil atletika boýunça XXIX halkara ýaryşdan 3 medal bilen dolanyp geldiler. Gazagystandan, Azerbaýjandan, Gruziýadan, Eýrandan, Hindistandan, Kuweýtden, Gyrgyzystandan ...

  08.07.2019
 • Türkmenistan ýene-de bir halkara nebit-gaz maslahatyny we sergisini geçirer

 • Türkmenistan ýene-de bir uly nebit-gaz toplumyna taýynlyk görýänligi barada äşgär etdi. Oktýabr aýynyň 22-24-ne Aşgabatda Türkmenistanyň nebiti we gazy-2019» atly XXIV halkara maslahatyny we sergisini geçirer ...

  06.07.2019
 • Ýokary hünärli professional tälimçileri we türgenleri taýýarlamak üns merkezinde

 • 5-nji iýunda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň rektory A.Saparowa sportuň dürli görnüşleri boýunça tälimçileri we türgenleri taýýarlamak meselelerine ylmy ...

  06.07.2019
 • Ýurdumyzyň önümçilik kuwwaty ýokarlanýar

 • 5-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer G.Myradow milli ykdysadyýetimiziň şu ýylyň birinji ýarymynda gazanan netijeleri barada hasabat berdi. Wise-premýer hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...

  06.07.2019
 • Sungat ussadynyň sarpasy belent tutulýar

 • 5-nji iýun. Bu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet Baştutanymyz Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň rektory R.Amangeldiýewe ady rowaýata öwrülen we ...

  06.07.2019
 • Mugallymlar hakyndaky alada üns merkezinde

 • 5-nji iýunda geçen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradowa we bilim ministri M.Geldinyýazowa ýüzlenip, ýakyn wagtda ýurdumyzyň bilim işgärleriniň öňünde durýan ...

  06.07.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  71
  72
  >