Habarlar
 • Zähmet haklary ýokarlandyrylar

 • Düýn, 5-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde ýurdumyzyň bank ulgamynyň öňünde durýan esasy wezipeleriň pul toplumyny düzgünleşdirmegiň we onuň dolanyşygyna ...

  06.07.2019
 • Babadaýhanlaryň zähmet ýeňşi

 • 5-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde welaýatlaryň häkimleriniň hem-de oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny diňledi. Onda milli Liderimize ak bugdaýyň welaýatlar boýunça şertnamalaýyn borçnamasynyň doly ...

  06.07.2019
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi. Mejlisde durmuş-ykdysady ösüş maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişiniň ...

  06.07.2019
 • Bütindünýä uniwersiadanyň açylyşy

 • Italiýanyň Neapol şäheriniň «San-Paolo» stadionynda 3-nji iýulda XXX Bütindünýä tomusky uniwersiadanyň açylyş dabarasy boldy.

  Stadiondan dünýäniň 127 ýurdundan türgenler, şol sanda Türkmenistanyň ýygyndy topary dabaraly ýöriş bilen geçdiler.

  Italiýa Respublikasynyň ...

  05.07.2019
 • Intellektual eýeçilik ulgamynda halkara tejribe ara alnyp maslahatlaşyldy

 • Şu gün paýtagtymyzyň «Arçabil» myhmanhanasynda senagat nusgalaryny goramagyň meseleleri boýunça iki günlük okuw maslahaty işini tamamlady. Ol Bütindünýä intellektual eýeçiligi guramasy tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň intellektual eýeçiligi baradaky ...

  05.07.2019
 • Hytaýyň Szilin welaýatynyň ýaşaýjylary türkmen jigitleriniň sungaty bilen tanyşýarlar

 • Hytaýyň Szilin welaýatynda «Galkynyş» Milli at üstündäki oýunlar topary çykyş edýär. Türkmenistanayň HHR-daky Ilçihanasynyň, welaýatyň halk hökümetiniň we «Szilin Şengşi Hors Kalçe Ko. Ltd.» kompaniýasynyň Çançun şäherinde guran dabarasy ...

  05.07.2019
 • Birinji Hazar ykdysady forumy hakyndaky umumy maglumat

 • Dünýädäki iň uly yklymiçi suw howdany bolan Hazar deňziniň hukuk derejesini resmileşdirmek prosesi 1996-njy ýylyň noýabryň başynda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň ilkinji duşuşygynda başlandy. Hazarýaka döwletler tarapyndan esasy ...

  04.07.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygy Dmitriý Medwedewe Irkutsk oblastynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna hem-de weýrançylyklara getiren suw joşguny zerarly ...

  04.07.2019
 • Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2019-njy ýylyň birinji ýarymynda ...

  04.07.2019
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň täze gurluşyklaryndaky işleriň barşy bilen tanyşdy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, iri gurluşyk meýdançalaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.

  Milli Liderimiz ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmek meselesini hemişe berk gözegçilikde saklaýar ...

  03.07.2019
 • Türkmenistanyň DIM-inde BMG-niň agentlikleriniň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirildi

 • 2019-njy ýylyň 1-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanda işleýän agentlikleriniň we ýöriteleşdirilen edaralarynyň baştutanlary we wekilleri bilen duşuşyk geçirildi.

  Duşuşyga BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysy ÝUNISEF-iň, Bütindünýä ...

  02.07.2019
 • Sergeý Lebedew: Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna başlyklyk edýän ýylynda Arkalaşygyň çäklerindäki özara gatnaşyklaryň ösüşine kuwwatly itergi berildi

 • Onuň Alyhezreti, 
  Türkmenistanyň Prezidenti 
  jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

  Çuňňur hormatlanylýan Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

  Doglan günüňiz mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul ediň.

  Siziň ýokary döwlet wezipesinde alyp barýan we Türkmenistanyň kuwwatly ...

  02.07.2019
 • Ekologiýa taýdan arassa benziniň ilkinji tapgyry Owganystana ýetirildi

 • Şu gün Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän dünýäde ilkinji zawoddan iberilen ekologiýa taýdan arassa benziniň ilkinji tapgyry Owganystanyň çägindäki Akina demir ýol bekedine baryp ýetdi.

  Ozal habar berlişi ýaly ...

  02.07.2019
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Premýer-ministr Sindzo Abe hat iberdi

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň premýer-ministri Sindzo Abeniň Türkmenistanda tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň açylmagy mynasybetli iberen gutlagyna jogap hatyny iberdi.

  Mälim bolşy ýaly, Ahal welaýatynda gurlan we dünýäde ilkinji ...

  02.07.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  71
  72
  >