Habarlar
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Hasyl toýy mynasybetli Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda

 • Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmakda, ykdysadyýetiň oba hojalyk we beýleki pudaklaryny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, has kämil tehnologiýalary we öňdebaryjy tejribäni önümçilige ornaşdyrmakda, önümçiligiň ...

  09.11.2019
 • Lebap welaýatynyň pagtaçylarynyň zähmet üstünligi

 • Şu gün Amyderýa jülgesiniň pagtaçylary döwlete pagta satmak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler. Olar taýýarlaýyş nokatlaryna ýokary hilli “ak altynyň” 300 müň tonna golaýyny tabşyrdylar, munuň ...

  09.11.2019
 • Resmi habarlar

 • «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 - 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ilatymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da ýokarlandyrmak, şeýle hem “Ahal welaýatynyň täze, döwrebap ...

  09.11.2019
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa Respublikasyna resmi sapary

 • Düýn resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna gelen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Italiýanyň Premýer-ministri Juzeppe Konte, şeýle hem bu ýurduň Prezidenti Serjio Mattarella bilen gepleşikler geçirdi.

  Ýokary derejede geçirilýän ...

  08.11.2019
 • Balkan welaýatynyň pagtaçylarynyň zähmet ýeňşi

 • Şu gün, Hasyl toýunyň öň ýanynda, Balkan welaýatynyň pagtaçylary pagta çig malyny taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler. Olar 5 müň tonnadan gowrak «ak altyn» taýýarlap, Watan ...

  08.11.2019
 • Balkan welaýatynyň edermen pagtaçylaryna, ýygymçylaryna, mehanizatorlaryna we ähli oba hojalyk işgärlerine

 • Gadyrly Balkan welaýatynyň «ak altyn» ussatlary!
  Hormatly pagtaçy daýhanlar!

  Sizi welaýat boýunça 5 müň tonnadan gowrak «ak altyny» Watan harmanyna tabşyryp, pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamaňyzy üstünlikli ýerine ýetirendigiňiz bilen ...

  08.11.2019
 • Daşoguz welaýatynyň edermen pagtaçylaryna, ýygymçylaryna, mehanizatorlaryna we ähli oba hojalyk işgärlerine

 • Gadyrly Daşoguz welaýatynyň «ak altyn» ussatlary!
  Edermen pagtaçylar!

  Sizi «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda ýurdumyzda giňden bellenýän Hasyl toýunyň öňüsyrasynda sahawatly türkmen topragyndan welaýat boýunça «ak altynyň» ...

  07.11.2019
 • Daşoguz welaýatynyň pagtaçylarynyň zähmet üstünligi

 • Şu gün Daşoguz welaýatynyň pagtaçylary «ak altyn» öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler. Olar 140 müň gektar meýdandan Watan harmanyna 230 müň tonnadan gowrak pagta hasylyny ...

  07.11.2019
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda alnyp barylýan iri gurluşyklaryň, birnäçe desgalaryň, ýurdumyzyň baş şäheriniň durmuş düzümini ösdürmek, abadanlaşdyrmak boýunça maksatnamanyň iş ýüzünde ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy.

  Häzirki döwürde ...

  07.11.2019
 • Türkmenistan we Italiýa netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

  Birnäçe sagatdan soňra hormatly Prezidentimiziň uçary Fýumiçino Halkara howa ...

  07.11.2019
 • Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky parlamentara gatnaşyklar berkeýär

 • 2019-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy G.Mämmedowanyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Azerbaýjan Respublikasyna sapary boldy.

  Saparyň çäklerinde Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň Başlygy Oktaý Asadow bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda ...

  06.11.2019
 • Mary welaýaty pagta taýýarlamak baradaky borçnamasyny ýerine ýetirdi

 • Şu gün bu ýerde sebitiň pagtaçylarynyň şöhratly zähmet ýeňşi mynasybetli dabara geçirildi. Olar ilkinjileriň hatarynda pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli berjaý edendikleri barada hasabat berdiler. Welaýatyň pagtaçy kärendeçileri döwlete ...

  06.11.2019
 • Türkmenistanda halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahat geçirilýär

 • Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasy we onuň çäklerinde ylmy maslahat öz işine başlady.

  Ýöriteleşdirilen forum geçirilýän ...

  06.11.2019
 • Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri

 • Şu gün paýtagtymyzda Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy. Döredijilik çäresi ikitaraplaýyn gatnaşyklary has-da ösdürmekde möhüm ädimdir.

  Türkmenistan bilen Ermenistanyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy iki ýurduň milli ykdysadyýetleriniň hem-de ...

  06.11.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  106
  107
  >