Habarlar
 • «Türkmen edermen» ýörite maksatly topary — mertligiň nusgasy

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň goranyş kuwwatyny berkitmek, Milli Ýaragly Güýçlerimiziň goşun görnüşleriniň söweşjeň taýýarlygyny hemişe ýokary derejede saklamak babatynda döwletimizde giň gerimli çäreler durmuşa geçirilýär. Düýn ýurdumyzda geçirilen «Türkmen ...

  06.09.2019
 • «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary döwrebap harby tehnikalarda söweşjeň wezipäni ýerine ýetirdiler

 • Düýn geçirilen harby okuw türgenleşiginde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly bilelikdäki toparynyň şahsy düzümi söweşjeň ussatlyklaryny hem-de başarnyklaryny görkezdiler.

  Bu ýerde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň çäk ...

  06.09.2019
 • «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary dikuçarlarda başarjaňlyklaryny görkezdiler

 • Düýn ýurdumyzda «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlaryň harby okuw türgenleşigi geçirildi. Harby okuw türgenleşigine ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň binýadyndaky dikuçarlar hem gatnaşdyryldy we türgenleşigiň barşynda dikuçarlaryň häsiýetli aýratynlyklary görkezildi.

  Harby okuw ...

  06.09.2019
 • Zehinli çagalaryň “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň jemleýji konserti

 • Şu gün Mukamlar köşgünde ýurdumyzyň baş baýramynyň - Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda zehinli çagalaryň arasynda geçirilen “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” aýdym-saz bäsleşiginiň jemleýji tapgyry boldy.

  Däp bolşy ýaly, ýurdumyzyň körpe aýdymçylarynyň her ...

  06.09.2019
 • “Türkmen edermen” ýörite maksatly toparlaryň harby okuw türgenleşigi geçirildi

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň sekiz aýynda ...

  06.09.2019
 • “JOHN DEERE” kysymly kombaýnlaryň täze tapgyry

 • “JOHN DEERE” kysymly pagta ýygyjy kombaýnlaryň täze tapgyry ýurdumyza getirildi. “Watan” habarlar gepleşiginiň (03.09.2019) habar bermegine görä, dünýäniň öňdebaryjy kompaniýasynyň täze tehniklary öňki bar bolanlaryň üstüni ýetirer. Pagta ...

  05.09.2019
 • «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň ussatlygy

 • Şu gün gün ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň bilelikdäki görkezme okuw türgenleşigi geçirildi. Onda Watanymyzyň goragçylary bolan «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary şöhratly pederlerimize ...

  05.09.2019
 • Döwrebap tehnikalar — mizemez goşunyň binýady

 • Şu günki geçirilen Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň bilelikdäki görkezme okuw türgenleşiginde mizemez goşunymyzyň binýady bolan döwrebap harby tehnikalara uly orun berildi. Hormatly Belent ...

  05.09.2019
 • Mergenlik türkmen esgerine mahsus häsiýet

 •  

  Mergenlik türkmen esgerine mahsuh häsiýet. Asyl-ha bu her bir türkmen ýigidine mahsusdyr. Munuň şeýledigini şöhratly taryhymyzyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylyp galan we biziň şu günlerimize çenli ähmiýetini ýitirmän ...

  05.09.2019
 • Ýokary söweşjeň taýýarlyk ýurt asudalygynyň kepili

 •  

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serhkerdebaşymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň dost-doganlyk serhediniň goragy barha berkeýär. Harby gullukçylaryň ählitaraplaýyn üpjünçiliginiň pugtalandyrylmagy bilen bir hatarda, goşunyň söweşjeň taýýarlyk derejesiniň kämilleşmegi babatynda ...

  05.09.2019
 • Dost wepasy goldawyňdyr hemişe

 • Gulluk itleri şu günki geçirilen Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen»  ýörite maksatly toparlarynyň bilelikdäki görkezme okuw türgenleşigine özboluşly aýratynlyk çaýdy. Onda türkmen alabaýlary hem-de nemes owçarka itleri ...

  05.09.2019
 • Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine badalga berildi

 • 4-nji sentýabrda Türkmenistanda köpçülikleýin güýzlük bugdaý ekişine başlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen möhüm oba hojalyk möwsümi ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda birbada badalga aldy.

  Döwlet Baştutanymyzyň Ministrler Kabinetiniň ...

  05.09.2019
 • Aşgabatda «Koreý hepdeliginiň» çäreleri başlandy

 • Şu gün paýtagtymyzyň «Aşgabat» kinoteatrynda «Koreý hepdeliginiň» açylyş dabarasy boldy, ol ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy bilen bilelikde guraldy.

  Bu çäre indi däbe öwrülip, iki ýurduň halklarynyň ...

  05.09.2019
 • Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşigine gatnaşyjylara

 • Mähriban çagalar!
  Eziz körpeler!

  Sizi jemgyýetimizi jebisleşdirýän hem-de beýik ösüşlere ruhlandyrýan Türkmenistanyň milli baýramy bolan Garaşsyzlyk gününe gabatlanyp zehinli çagalaryň arasynda geçirilýän «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly döredijilik bäsleşiginiň döwlet derejesindäki ...

  05.09.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  88
  89
  >